งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“อีสาน – ลาว – ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“อีสาน – ลาว – ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “อีสาน – ลาว – ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน”
Issan – Laos- Khmer Studies in ASEAN Community โดย นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

2 ASEAN Neighbors

3 ประเทศสมาชิกอาเซียนมี 10 ประเทศ
1.บูรไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 2. กัมพูชา (Cambodia) 3.อินโดนีเซีย (Indonesia) 4. ลาว (Laos) 5. มาเลเซีย (Malaysia)

4 ประเทศสมาชิกอาเซียนมี 10 ประเทศ (ต่อ)
6.สหภาพพม่า (Union of Myanmar) 7. ฟิลิปปินส์ (Philippines) 8. สิงคโปร์ (Singapore) 9. เวียดนาม (Vietnam) 10. ประเทศไทย (Thailand)

5 สัญลักษณ์ “ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
  สัญลักษณ์ “ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้” หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

6 ธงอาเชียน

7 หนังสือที่น่าสนใจ 1) การจัดการของชุมชนและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติบนพื่นที่ชายแดนไทย – ลาว จังหวัดมุกดาหาร 2) พระครูโพนสะเม็กกับชุมชนสองฝั่งแม่น้ำโขง ระหว่าง ค.ศ 3) พัฒนาการการพัฒนาอีสานและลุ่มน้ำโขง 4) เปิดประตูสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน และจีนตอนใต้ด้านสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานทั่วไปของชายแดนไทย – ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5) สรุปบันทึกการเดินทางในลาว

8 หนังสือที่น่าสนใจ (ต่อ)
6) พระสงฆ์กับรัฐไทย : พระธรรมยุตสายอีสานกับการปฏิรูปหัวเมืองอีสาน 7) มายาคติและข้อสงสัยในการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค – ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 8) ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ 9) อนุภูมิภาคลุ่มล้ำโขง ภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่าน : จากผืนนา ป่าใช้สอย และไร่หมุนเวียน สู่สวนยาง : กรณีศึกษาเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 10) ศัตรูประชาชนกับการปลดปล่อยเพื่อแสวงหาคำตอบในสายลม

9 หนังสือที่น่าสนใจ (ต่อ)
11) ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง : เมื่อเขตแดนแยกมนุษย์ออกจากความเป็นชาติ 12) “ ส่วยและกูย” ความหลากหลายในการนิยามตัวตน 13) ชาติพันธุ์สัมพันธ์ : อัตลักษณ์และพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ไทในลุ่มน้ำพาว เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สปป. ลาว 14) วิถึชีวิต แรงงานข้ามชาติลาว ในภาคอุตสาหกรรม 15) มูลค่า เศรษฐกิจนอกระบบ ในตลาดชาวบ้านของไทย ลาว และกัมพูชา

10 หนังสือที่น่าสนใจ (ต่อ)
16) พระครูขี้หอม “พระผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง” แห่งอาณาจักรลาวใต้ 17) พระ – หมอ – ครู : เขตแดนและภูมิปัญญาชาติพันธ์ที่มีความหมายสำหรับประเทศไทยและกัมพูชา 18) กูย กวย กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม แห่งเทือกเขาพนมดองแร็ก 19) อคติและความรุนแรงของลุ่มน้ำโขง ต่อความหลากหลายทางชาติพันธ์ 20) ชีวิตผู้ค้าริมทางกับเศรษฐกิจนอกระบบ 21) อาเซียนศึกษา

11 มรดกโลกอาเซียน(Asean World Heritage)

12 มรดกโลกอาเซียน ประเทศไทย 1. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

13 2.ผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

14 3.นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

15 4.เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร

16 5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง

17 ประเทศลาว 1.เมืองหลวงพระบาง

18 2. ปราสาทวัดพูและภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแขวงจำปาสัก

19 1.พระราชวังจักรพรรดิเมืองทังลอง ฮานอย
ประเทศเวียดนาม 1.พระราชวังจักรพรรดิเมืองทังลอง ฮานอย

20 2.ป้อมปราการแห่งราชวงศ์โฮ

21 3.โบราณสถานแห่งเมืองเว้

22 4.อ่าวฮาลอง

23 5.เมืองโบราณฮอยอัน

24 6.สถานที่ศักดิสิทธิ์หมีเซิน

25 7.อุทยานแห่งชาติฟอง ญา-เก บัง

26 1.อังกอร์ (นครวัด นครธม และปราสาทบาย)
ประเทศกัมพูชา 1.อังกอร์ (นครวัด นครธม และปราสาทบาย)

27 2.ปราสาทพระวิหาร

28 1.โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์
ประเทศฟิลิปปิส์ 1.โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์

29 2.นครประวัติศาสตร์วีกัน แห่งฟิลิปปินส์

30 3. อุทยานแห่งชาติธารน้ำใต้ดิน ปวยร์โต - ปรินเซซา

31 4. นาข้าวแบบขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์คอร์ดิเลรา

32 5.อุทยานปะการังแห่งชาติทุบบาตาฮา

33 1.อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู
ประเทศมาเลเซีย 1.อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู

34 2.อุทยานคินาบาลู

35 3. มะละกาและจอร์จทาวน์ เมืองประวิติศาสตร์แห่งช่องแคบมะละกา
3. มะละกาและจอร์จทาวน์ เมืองประวิติศาสตร์แห่งช่องแคบมะละกา

36 4.แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง

37 1.อุทยานแห่งชาติโคโมโด
ประเทศอินโดนีเซีย 1.อุทยานแห่งชาติโคโมโด

38 2. อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์

39 3.กลุ่มศาสนสถานปรัมบานัน

40 4.แห่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน

41 5.ป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา

42 6.อุทยานแห่งชาติอูจูงกูลอน

43 7. ศาสนสถานบุโรพุทโธ

44 8. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลี : การจัดการน้ำระบบ สุบักตามหลักปรัชญาไตรหิตกรณะ

45 ประเทศที่มีพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกมีเพียง 7 ประเทศ
 บรูไน พม่า สิงคโปร์ ไม่มีพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมแต่อย่างใด

46 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt “อีสาน – ลาว – ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google