งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ อีสาน – ลาว – ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน ” Issan – Laos- Khmer Studies in ASEAN Community โดย นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ อีสาน – ลาว – ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน ” Issan – Laos- Khmer Studies in ASEAN Community โดย นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ อีสาน – ลาว – ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน ” Issan – Laos- Khmer Studies in ASEAN Community โดย นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

2 ASEAN Neighbors

3 ประเทศสมาชิกอาเซียน มี 10 ประเทศ 1. บูรไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 2. กัมพูชา (Cambodia) 3. อินโดนีเซีย (Indonesia) 4. ลาว (Laos) 5. มาเลเซีย (Malaysia)

4 ประเทศสมาชิกอาเซียนมี 10 ประเทศ ( ต่อ ) 6. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) 7. ฟิลิปปินส์ (Philippines) 8. สิงคโปร์ (Singapore) 9. เวียดนาม (Vietnam) 10. ประเทศไทย (Thailand)

5 สัญลักษณ์ “ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ ” หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏ ในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่ สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศ สมาชิกอาเซียน

6 ธงอาเชียน

7 หนังสือที่น่าสนใจ 1) การจัดการของชุมชนและการ ปรับตัวของแรงงานข้ามชาติบนพื่นที่ ชายแดนไทย – ลาว จังหวัดมุกดาหาร 2) พระครูโพนสะเม็กกับชุมชนสองฝั่ง แม่น้ำโขง ระหว่าง ค. ศ. 1713-2013 3) พัฒนาการการพัฒนาอีสานและลุ่ม น้ำโขง 4) เปิดประตูสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน และ จีนตอนใต้ด้านสภาพเศรษฐกิจพื้นฐาน ทั่วไปของชายแดนไทย – ลาว เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 5) สรุปบันทึกการเดินทางในลาว

8 หนังสือที่น่าสนใจ ( ต่อ ) 6) พระสงฆ์กับรัฐไทย : พระธรรมยุต สายอีสานกับการปฏิรูปหัวเมืองอีสาน 7) มายาคติและข้อสงสัยในการยกเลิก ราชการส่วนภูมิภาค – ยกเลิกการ บริหารราชการส่วนภูมิภาค 8) ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมือง แร่ทองคำ 9) อนุภูมิภาคลุ่มล้ำโขง ภายใต้กระแส การเปลี่ยนผ่าน : จากผืนนา ป่าใช้สอย และไร่หมุนเวียน สู่สวนยาง : กรณีศึกษา เขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 10) ศัตรูประชาชนกับการปลดปล่อย เพื่อแสวงหาคำตอบในสายลม

9 หนังสือที่น่าสนใจ ( ต่อ ) 11) ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง : เมื่อเขตแดน แยกมนุษย์ออกจากความเป็นชาติ 12) “ ส่วยและกูย ” ความหลากหลายใน การนิยามตัวตน 13) ชาติพันธุ์สัมพันธ์ : อัตลักษณ์และ พื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ไทใน ลุ่มน้ำพาว เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สปป. ลาว 14) วิถึชีวิต แรงงานข้ามชาติลาว ใน ภาคอุตสาหกรรม 15) มูลค่า เศรษฐกิจนอกระบบ ในตลาด ชาวบ้านของไทย ลาว และกัมพูชา

10 หนังสือที่น่าสนใจ ( ต่อ ) 16) พระครูขี้หอม “ พระผู้สร้างและผู้ถูก สร้าง ” แห่งอาณาจักรลาวใต้ 17) พระ – หมอ – ครู : เขตแดนและภูมิ ปัญญาชาติพันธ์ที่มีความหมายสำหรับ ประเทศไทยและกัมพูชา 18) กูย กวย กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม แห่ง เทือกเขาพนมดองแร็ก 19) อคติและความรุนแรงของลุ่มน้ำโขง ต่อความหลากหลายทางชาติพันธ์ 20) ชีวิตผู้ค้าริมทางกับเศรษฐกิจนอก ระบบ 21) อาเซียนศึกษา

11 มรดกโลกอาเซียน (Asean World Heritage)

12 มรดกโลกอาเซียน 1. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ประเทศไทย

13 2. ผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

14 3. นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

15 4. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และ เมืองบริวาร

16 5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวรและห้วยขาแข้ง

17 ประเทศลาว 1. เมืองหลวงพระบาง

18 2. ปราสาทวัดพูและภูมิทัศน์ วัฒนธรรมในแขวงจำปาสัก

19 ประเทศเวียดนาม 1. พระราชวังจักรพรรดิเมืองทังลอง ฮานอย

20 2. ป้อมปราการแห่งราชวงศ์โฮ

21 3. โบราณสถานแห่งเมืองเว้

22 4. อ่าวฮาลอง

23 5. เมืองโบราณฮอยอัน

24 6. สถานที่ศักดิสิทธิ์หมีเซิน

25 7. อุทยานแห่งชาติฟอง ญา - เก บัง

26 ประเทศกัมพูชา 1. อังกอร์ ( นครวัด นครธม และ ปราสาทบาย )

27 2. ปราสาทพระวิหาร

28 ประเทศฟิลิปปิส์ 1. โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์

29 2. นครประวัติศาสตร์วีกัน แห่ง ฟิลิปปินส์

30 3. อุทยานแห่งชาติธารน้ำใต้ดิน ปวยร์โต - ปรินเซซา

31 4. นาข้าวแบบขั้นบันไดแห่ง เทือกเขาฟิลิปปินส์คอร์ดิเลรา

32 5. อุทยานปะการังแห่งชาติทุบ บาตาฮา

33 ประเทศมาเลเซีย 1. อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู

34 2. อุทยานคินาบาลู

35 3. มะละกาและจอร์จทาวน์ เมืองประวิติศาสตร์แห่งช่องแคบ มะละกา

36 4. แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง

37 ประเทศอินโดนีเซีย 1. อุทยานแห่งชาติโคโมโด

38 2. อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์

39 3. กลุ่มศาสนสถานปรัมบานัน

40 4. แห่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน

41 5. ป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุ มาตรา

42 6. อุทยานแห่งชาติอูจูงกูลอน

43 7. ศาสนสถานบุโรพุทโธ

44 8. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลี : การจัดการน้ำระบบ สุบักตามหลักปรัชญาไตรหิตกรณะ

45 ประเทศที่มีพื้นที่ที่เป็นมรดก โลกมีเพียง 7 ประเทศ บรูไน พม่า สิงคโปร์ ไม่มีพื้นที่ที่ถูก ประกาศให้เป็นมรดกโลกทั้งทาง ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมแต่ อย่างใด

46 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt “ อีสาน – ลาว – ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน ” Issan – Laos- Khmer Studies in ASEAN Community โดย นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google