งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย มะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย มะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย มะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
การอ้างอิงในเนื้อหา โดย มะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

2 การอ้างอิงมีหลายประเภท
การอ้างอิงแบบนามปี การอ้างอิงแบบตัวเลข การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ การอ้างอิงแบบเชิงอรรถเสริมบท

3 การอ้างอิงนามปี ผู้แต่งที่เป็นบุคคล ผู้แต่ง 1 คน
(เปลื้อง ณ นคร, 2555 : 130) ผู้แต่ง 2 คน (เปลื้อง ณ นคร และ เจือ สตะเวทิน, 2554 : 87 – 88)

4 การอ้างอิงผู้แต่งที่เป็นสถาบัน
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ , 2556 : 123)

5 การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน
(บุญยงค์ เกศเทศ , 2550 : 29, 2553 : 108)

6 การอ้างอิงที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
(ภูมิศาสตร์ทวีปแห่งยุโรป, 2550 : 120)

7 การอ้างอิงเอกสารที่อ้างอิงถึงในเอกสารอื่น
(สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2495 : 110 อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต, 2509 : 38)

8 การอ้างอิงการสัมภาษณ์
(พระประเวศ ปริปุณโณ, สัมภาษณ์ 28 พฤษภาคม 2554)

9 การอ้างอิงระบบออนไลน์
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556 : ออนไลน์)

10 การอ้างอิงเอกสารพิเศษหรือสื่อลักษณะอื่น
เอกสารต้นฉบับตัวเขียน คัมภีร์โบราณ (“การเกต” สมุดไทยขาว อักษรไทยเส้นดินสอดำ, 1: 55) รายการวิทยุ โทรทัศน์ (กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, รายการโทรทัศน์ ชุด “มรดกไทย”) สไลด์ ฟิล์มสตริปส์ (กรมส่งเสริมการเกษตร, สไลด์) เทป (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เทปตลับ) บทวิจารณ์ ใส่ชื่อผู้วิจารณ์ (เกศศินี หงสนันท์ , 2517 : 379)

11 The End


ดาวน์โหลด ppt โดย มะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google