งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ้างอิงในเนื้อหา โดย มะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ้างอิงในเนื้อหา โดย มะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ้างอิงในเนื้อหา โดย มะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

2 การอ้างอิงมีหลายประเภท การอ้างอิงแบบนามปี การอ้างอิงแบบตัวเลข การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ การอ้างอิงแบบเชิงอรรถเสริมบท

3 การอ้างอิงนามปี ผู้แต่งที่เป็นบุคคล ผู้แต่ง 1 คน ( เปลื้อง ณ นคร, 2555 : 130) ผู้แต่ง 2 คน ( เปลื้อง ณ นคร และ เจือ สตะเวทิน, 2554 : 87 – 88)

4 การอ้างอิงผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลป ศาสตร์, 2556 : 123)

5 การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องโดย ผู้แต่งคนเดียวกัน ( บุญยงค์ เกศเทศ, 2550 : 29, 2553 : 108)

6 การอ้างอิงที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง ( ภูมิศาสตร์ทวีปแห่งยุโรป, 2550 : 120)

7 การอ้างอิงเอกสารที่อ้างอิงถึงใน เอกสารอื่น ( สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2495 : 110 อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต, 2509 : 38)

8 การอ้างอิงการสัมภาษณ์ ( พระประเวศ ปริปุณโณ, สัมภาษณ์ 28 พฤษภาคม 2554)

9 การอ้างอิงระบบออนไลน์ ( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556 : ออนไลน์ )

10 การอ้างอิงเอกสารพิเศษหรือสื่อ ลักษณะอื่น เอกสารต้นฉบับตัวเขียน คัมภีร์โบราณ (“ การเกต ” สมุดไทยขาว อักษรไทยเส้น ดินสอดำ, 1: 55) รายการวิทยุ โทรทัศน์ ( กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, รายการ โทรทัศน์ ชุด “ มรดกไทย ”) สไลด์ ฟิล์มสตริปส์ ( กรมส่งเสริม การเกษตร, สไลด์ ) เทป ( ม. ร. ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เทปตลับ ) บทวิจารณ์ ใส่ชื่อผู้วิจารณ์ ( เกศศินี หงสนันท์, 2517 : 379)

11 The End


ดาวน์โหลด ppt การอ้างอิงในเนื้อหา โดย มะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google