งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 ( Plant Physiology ) 13 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 ( Plant Physiology ) 13 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 ( Plant Physiology ) 13 กรกฎาคม 2552

2 ระบบการถ่ายทอด อิเล็กตรอน และการสังเคราะห์ ATP ในปฏิกิริยาแสง พลังงานทำ ให้เกิดการถ่ายทอด อิเล็กตรอนจากระบบแสง II ไปยังระบบแสง I ในการนี้ ทำให้เกิดการสร้าง ATP และ NADPH

3 ความสำคัญของ ปฏิกิริยาแสงก่อให้เกิด 1. การเปลี่ยนพลังงาน แสงเป็นพลังงานเคมี (ATP และ NADPH) (ATP และ NADPH) 2. การปลดปล่อย ออกซิเจนสู่สิ่งแวดล้อม

4 โฟโตฟอสโฟริเลชัน (Photophosphorylati on) เป็นกระบวนการสร้าง ATP จาก การถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากระบบแสง II ไปยังระบบแสง I ADP + PiATP + H 2 O แสง

5 ที่มา : http://ideonexus.com/wp-content/uploads/2009/01/electronchain.png

6 กระบวนการ Dark reactions - เกิดในสโตรมา ปฏิกิริยาแรก คือ RuBP CO 2 + RuBP 2PGA Carboxylase จากนั้น PGA PGAL

7 เอนไซม์ Rubisco RuBP RuBP Rubi sco +CO 2 + O 2 +CO 2 Carboxyla tion +O 2 Oxygenati on 2P GA Phosphog lycolate + PGA

8 1. CO 2 Fixation CO 2 + RuBP 2(3-PGA) Rubi sco การตรึง CO 2

9 2. Reduction 3. Regeneration of CO 2 receptor (RuBP)

10

11 Photorespira tion - ความเข้มแสงสูง, อากาศ ร้อน - ปากใบปิด - CO 2 ในใบต่ำ

12 เอนไซม์ Rubisco RuBP RuBP Rubi sco +CO 2 + O 2 +CO 2 Carboxyla tion +O 2 Oxygenati on 2P GA Phosphog lycolate + PGA

13 http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookPS.html

14 การตรึง CO 2 ในพืช C4 http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookPS.html

15 C 3 -Plant C 4 -Plant http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookPS.html

16 การนำผลผลิตจาก PS ไปใช้ประโยชน์ 1. น้ำตาลไทรโอสถูก เปลี่ยนเป็นแป้งไปเก็บไว้ใน คลอโรพลาสต์ในเวลา กลางวัน 1. น้ำตาลไทรโอสถูก เปลี่ยนเป็นแป้งไปเก็บไว้ใน คลอโรพลาสต์ในเวลา กลางวัน 2. เคลื่อนย้ายไปที่บริเวณไซ โทพลาสซึมเพื่อสร้างเป็น ซูโครสลำเลียงไปยังส่วน ต่างๆ ของพืช

17 ปัจจัยที่มีผลต่อการ สังเคราะห์ด้วยแสง ปัจจัยภายในพืช 1. โครงสร้างของใบ 2. การสะสมน้ำตาลใน เซลล์มีโซฟิลล์

18 ปัจจัยภายนอก 1. อุณหภูมิ 2. แสง 3. คาร์บอนไดออกไซด์

19

20

21 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Biology/imgbio/kranzm.gif

22

23 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ของพืช C3, C4 และ CAM ลักษณะ C3C3 C4C4C4C4 CAM 1. ผลผลิต ตัวแรกของ การตรึง CO 2 3-PGAOAAOAA 2. เอนไซม์ ตัวแรกที่ ตรึง CO 2 Rubisco PEP carbox ylase 3. โครงสร้าง ของใบ ไม่มี คลอโรพ ลาสต์ ในเซลล์ บันเดิล ชีท มีคลอ โรพ ลาสต์ ใน เซลล์ บันเดิล ชีท ใบอวบ น้ำ

24 4. โฟโตเรส ไปเรชัน ประมาณ 25% ของคาร์บอน ที่ถูกตรึง จะสูญเสีย ออกไป ไม่เกิดการ สูญเสีย คาร์บอน โดย โฟโตเรส ไปเรชัน ไม่เกิด โฟโตเรส ไปเรชัน 5. ผลของ ก๊าซ ออกซิเจน ยับยั้งการ ตรึง CO 2 ไม่ยับยั้ง การตรึง CO 2 6. CO 2 Compensa tion point 0 -110 ppm 1-10 ppm 7. ผลผลิต ปานกลางสูงต่ำ 8. ประสิทธิภา พการใช้น้ำ ต่ำสูงสูง


ดาวน์โหลด ppt วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 ( Plant Physiology ) 13 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google