งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สรีรวิทยาของ พืช 1202 320 (Plant Physiology) 29 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สรีรวิทยาของ พืช 1202 320 (Plant Physiology) 29 มิถุนายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สรีรวิทยาของ พืช 1202 320 (Plant Physiology) 29 มิถุนายน 2552

2 การสังเคราะห์ ด้วยแสง (Photosynth esis)

3 การสังเคราะห์ด้วย แสง แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ซึ่งเกิด ต่อเนื่องกันในคลอโรพลาสต์ 1. ปฏิกิริยาแสง (light reaction) ใช้พลังงานแสง ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอด อิเล็กตรอนจากน้ำไปยัง NADP + ได้ NADPH และ ATP 1. ปฏิกิริยาแสง (light reaction) ใช้พลังงานแสง ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอด อิเล็กตรอนจากน้ำไปยัง NADP + ได้ NADPH และ ATP

4 2. ปฏิกิริยาไม่ใช้แสง (dark reaction) ใช้ NADPH และ ATP ตรึง CO 2 เปลี่ยนให้เป็นน้ำตาล

5 ที่มา : http://www.pearsonsuccessnet.com/snpapp/iText/products/0-13-115075-8/text/chapter8/08images/08-04.gif

6 ปฏิกิริยาแสง เปลี่ยนรูปพลังงาน แสงเป็นพลังงานเคมี แสง ที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ ช่วงแสงที่มีความยาวคลื่น 400 – 700 นาโนเมตร

7 - แสง ประกอบด้วยอนุภาค พลังงานที่เรียกว่า “ โฟ ตอน ” (photon) - พลังงานของโฟตอน แปรผกผันกับความยาวคลื่น

8 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวง อาทิตย์

9 พลังงานแสงถูกดูดกลืนโดย “ รงควัตถุ ” 3 กลุ่ม คือ - คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) - คาโรทีนอยด์ (caroteniods) - ไฟโคบิลิน (phycobilin)

10 คลอโรฟิลล์ - คลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสงสีน้ำเงิน และสีแดงได้มากที่สุด - คลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสงสีเขียว ได้น้อยมาก

11 คาโรทีนอยด์ - พบมากในเนื้อเยื่อที่มีสีเหลือง ส้ม แดง - ถ่ายทอดพลังงานให้ คลอโรฟิลล์ - ปกป้องคลอโรฟิลล์ และ องค์ประกอบอื่นๆ

12 ไฟโคบิลิน - พบเฉพาะในสาหร่ายสีแดง และสาหร่าย สีน้ำเงินแกมเขียว

13 โมเลกุลของรงควัตถุ ถูกกระตุ้นโดยพลังงาน แสงได้อย่างไร ?? - รงควัตถุที่ไม่ได้รับแสง อิเล็กตรอนในโมเลกุล จะมีระดับพลังงานต่ำที่สุด เรียกว่า “ โมเลกุล อยู่ในสภาวะพื้น ” (ground state)

14 - เมื่อโมเลกุลของรงควัตถุ ดูดกลืนพลังงานจากแสง หนึ่งโฟตอน จะทำให้ โมเลกุลอยู่ในสภาวะตื่นตัว หรือสภาวะกระตุ้น (excited state)

15 - โมเลกุลจะอยู่ในสภาพ กระตุ้นเพียง 10 -9 วินาที อิเล็กตรอนจะคาย พลังงานออกไปเพื่อกลับ สู่สภาวะพื้น

16 การคายพลังงาน รูปแบบต่างๆ 1. การคายพลังงานออกมา ในรูปความร้อน 2. การคายพลังงานในรูป ของแสง

17 3. การถ่ายทอดพลังงานไป ให้รงควัตถุข้างเคียง 4. คลอโรฟิลล์ที่เป็น ศูนย์กลางปฏิกิริยา จะ เปลี่ยนสภาพกลับสู่สภาวะ พื้นโดยการสูญเสีย อิเล็กตรอนออกไป

18 http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0072437316/120072/bio13.swf


ดาวน์โหลด ppt วิชา สรีรวิทยาของ พืช 1202 320 (Plant Physiology) 29 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google