งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สรีรวิทยาของ พืช 1202 320 (Plant Physiology) 29 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สรีรวิทยาของ พืช 1202 320 (Plant Physiology) 29 มิถุนายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สรีรวิทยาของ พืช (Plant Physiology) 29 มิถุนายน 2552

2 การสังเคราะห์ ด้วยแสง (Photosynth esis)

3 การสังเคราะห์ด้วย แสง แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ซึ่งเกิด ต่อเนื่องกันในคลอโรพลาสต์ 1. ปฏิกิริยาแสง (light reaction) ใช้พลังงานแสง ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอด อิเล็กตรอนจากน้ำไปยัง NADP + ได้ NADPH และ ATP 1. ปฏิกิริยาแสง (light reaction) ใช้พลังงานแสง ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอด อิเล็กตรอนจากน้ำไปยัง NADP + ได้ NADPH และ ATP

4 2. ปฏิกิริยาไม่ใช้แสง (dark reaction) ใช้ NADPH และ ATP ตรึง CO 2 เปลี่ยนให้เป็นน้ำตาล

5 ที่มา :

6 ปฏิกิริยาแสง เปลี่ยนรูปพลังงาน แสงเป็นพลังงานเคมี แสง ที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ ช่วงแสงที่มีความยาวคลื่น 400 – 700 นาโนเมตร

7 - แสง ประกอบด้วยอนุภาค พลังงานที่เรียกว่า “ โฟ ตอน ” (photon) - พลังงานของโฟตอน แปรผกผันกับความยาวคลื่น

8 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวง อาทิตย์

9 พลังงานแสงถูกดูดกลืนโดย “ รงควัตถุ ” 3 กลุ่ม คือ - คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) - คาโรทีนอยด์ (caroteniods) - ไฟโคบิลิน (phycobilin)

10 คลอโรฟิลล์ - คลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสงสีน้ำเงิน และสีแดงได้มากที่สุด - คลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสงสีเขียว ได้น้อยมาก

11 คาโรทีนอยด์ - พบมากในเนื้อเยื่อที่มีสีเหลือง ส้ม แดง - ถ่ายทอดพลังงานให้ คลอโรฟิลล์ - ปกป้องคลอโรฟิลล์ และ องค์ประกอบอื่นๆ

12 ไฟโคบิลิน - พบเฉพาะในสาหร่ายสีแดง และสาหร่าย สีน้ำเงินแกมเขียว

13 โมเลกุลของรงควัตถุ ถูกกระตุ้นโดยพลังงาน แสงได้อย่างไร ?? - รงควัตถุที่ไม่ได้รับแสง อิเล็กตรอนในโมเลกุล จะมีระดับพลังงานต่ำที่สุด เรียกว่า “ โมเลกุล อยู่ในสภาวะพื้น ” (ground state)

14 - เมื่อโมเลกุลของรงควัตถุ ดูดกลืนพลังงานจากแสง หนึ่งโฟตอน จะทำให้ โมเลกุลอยู่ในสภาวะตื่นตัว หรือสภาวะกระตุ้น (excited state)

15 - โมเลกุลจะอยู่ในสภาพ กระตุ้นเพียง วินาที อิเล็กตรอนจะคาย พลังงานออกไปเพื่อกลับ สู่สภาวะพื้น

16 การคายพลังงาน รูปแบบต่างๆ 1. การคายพลังงานออกมา ในรูปความร้อน 2. การคายพลังงานในรูป ของแสง

17 3. การถ่ายทอดพลังงานไป ให้รงควัตถุข้างเคียง 4. คลอโรฟิลล์ที่เป็น ศูนย์กลางปฏิกิริยา จะ เปลี่ยนสภาพกลับสู่สภาวะ พื้นโดยการสูญเสีย อิเล็กตรอนออกไป

18


ดาวน์โหลด ppt วิชา สรีรวิทยาของ พืช 1202 320 (Plant Physiology) 29 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google