งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 (Plant Physiology) 15 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 (Plant Physiology) 15 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 (Plant Physiology) 15 กรกฎาคม 2552

2 การขนส่งอาหารเข้าสู่โฟล เอมที่แหล่งส่งอาหาร (Phloem loading) น้ำตาลซูโครสในซีพเอลิเมนท์ มีความเข้มข้นสูงกว่า เซลล์มีโซฟิลล์ที่อยู่ข้างเคียงถึง 2 – 3 เท่า การขนส่ง น้ำตาลจากเซลล์มีโซฟิลล์เข้าสู่ซี พเอลิเมนท์ จึงเป็นการ ขนส่งแบบแอคทีฟ และความ เข้มข้นของน้ำตาลที่สูงใน โฟลเอมของเส้นใบย่อยมีผลให้ เกิดแรงดันของเหลวออก จากแหล่งส่งอาหาร

3 http://plantphys.info/plant_physiology/images/phloemls.gif

4 การขนส่งน้ำตาลเกิด ได้ 2 แบบ 1. แบบซิมพลาสต์ (symplastic pathway) - การขนส่งจากเซลล์มีโซฟิลล์ ผ่านเซลล์ต่างๆ ไปจนถึงซีฟเอลิ เมนท์ผ่านทางพลาสโมเดสมาต้า โดยตลอด

5 2. น้ำตาลเคลื่อนที่จากมีโซ ฟิลล์ผ่านเซลล์บันเดิลชีทเข้าสู่ เซลล์พาเรงคิมาโดยใช้ระบบ ซิมพลาสต์ จากนั้นน้ำตาลจะถูก ขนส่งออกสู่ระบบอะโพพลาสต์ ผ่านพลาสมาเมมเบรน ของเซลล์ พาเรงคิมาออกสู่ผนังเซลล์ของ เซลล์พาเรงคิมา แล้วน้ำตาลถูก ขนส่งเข้าเซลล์ประกบและซีฟเอ ลิเมนท์ โดยกลไกการขนส่งแบบ แอกทีฟในพลาสมาเมมเบรนของ เซลล์ทั้งสอง

6 http://www.biology.lsu.edu/webfac/dlongstreth/plphys/lectur257.jpg CO 2 Mesophy ll cells Bundle sheath Plasmod esmata CO 2 Phloem parenchym a Companio n cell Mesophy ll cells

7 www.biology.lsu.edu/.../plphys/lectur e_13.htm

8 การลำเลียงน้ำตาลจากแหล่ง ผลิต ( เซลล์มีโซฟิลล์ ) เข้า สู่โฟลเอม ( ซีฟเอลิเมนท์ ) (Phloem loading) 1. เป็นการลำเลียงแบบแอคทีฟต้องใช้ พลังงาน (active transport) 2. มีกลไกคัดเลือกสารที่เฉพาะเจาะจง (selective loading) 3. การขนส่งต้องใช้โปรตีนขนส่งพา ซูโครสเข้าไปในซีฟเอลิเมนท์ 4. ถูกยับยั้งโดยอุณหภูมิต่ำและตัว ยับยั้งเมแทบอลิซึม

9 http://plantphys.info/plant_physiology/images/phloemls.gif

10 http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lecturesf04am/sucrosepump.jpg

11 การขนส่งออกจากโฟล เอมที่แหล่งรับอาหาร (Phloem unloading) การเคลื่อนที่ของน้ำตาลซูโครสออก จากซีฟเอลิเมนท์ เข้าสู่เซลล์ รับอาหาร (sink cell) มี 2 เส้นทาง 1. เส้นทางซิมพลาสต์ โปรตีน ขนส่งพาซูโครสผ่านพลาสโม เด สมาตาออกจากซีฟเอลิเมนท์เข้าสู่ เซลล์รับอาหาร ซึ่งเป็นเซลล์ของ เนื้อเยื่อที่กำลังเจริญเติบโต

12 2. เส้นทางอะโพพลาสต์ ( ดู ในรูปข้างล่าง ) ส่วนใหญ่เกิดใน sink cell ที่เป็น เนื้อเยื่อสะสมอาหาร 1.) ซูโครสออกจากซีฟเอลิเมนท์เข้าสู่ ผนังเซลล์ของเซลล์รับอาหารถูก เปลี่ยนเป็นกลูโคสและฟรุคโทสโดย เอนไซม์อินเวอร์เทส (invertase) ในผนังเซลล์ก่อนแล้วจึงเคลื่อนที่ไป กับโปรตีนขนส่งเข้าสู่ไซโทพลาสซึม

13 หรือ 2.) ซูโครสผ่านเข้าไปกับ โปรตีนขนส่งได้โดยตรง 3.) เมื่อซูโครสอยู่ในไซ โทพลาสซึมของเซลล์รับอาหาร จะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสและ ฟรุกโทสโดยเอนไซม์อินเวอร์ เทสที่อยู่ในไซโทพลาสซึม

14 หรือ 4.) ซูโครสผ่านเข้าไปกับโปรตีน ขนส่งทางโทโนพลาสต์เมมเบรนไป เก็บไว้ในแวคิลโดย 5.) เมื่อซูโครสเข้าไปในแวคิวโอล อาจเปลี่ยนรูปเป็นกลูโคสและ ฟรุกโทสโดยเอนไซม์อินเวอร์เทสที่ อยู่ในแวคิวโอล หรือเก็บสะสมในรูป ซูโครสก็ได้

15 ที่มา :http://4e.plantphys.net/image.php?id=144

16 https://eapbiofield.wikispaces.com/file/view/translocation.jpg

17 Quiz 1. ว่านกาบหอย (Rhoe discolor) 2. ออสโมติกโพเทนเชียล 3. ค่าชลศักย์เท่ากับค่าออสโมติก เพรสเชอร์ 4. พลาสโมไลซิส (Plasmolysis) 5.   = -(0.20)(2.52) = - 504


ดาวน์โหลด ppt วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 (Plant Physiology) 15 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google