งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาย สรุปอำเภอ โขงเจียม. เห็นตะวันก่อน ใคร แหล่งมัจฉา ภู ผางาม แม่น้ำสองสี ศิลป์ ดีผาแต้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาย สรุปอำเภอ โขงเจียม. เห็นตะวันก่อน ใคร แหล่งมัจฉา ภู ผางาม แม่น้ำสองสี ศิลป์ ดีผาแต้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาย สรุปอำเภอ โขงเจียม

2 เห็นตะวันก่อน ใคร แหล่งมัจฉา ภู ผางาม แม่น้ำสองสี ศิลป์ ดีผาแต้ม

3 ในปี พ. ศ.2553 อำเภอโขง เจียมจะมุ่งพัฒนา  การบริการให้เป็น เลิศ  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจ พอเพียง  สร้างบ้านเมืองให้ น่าอยู่  ก้าวสู่สังคมที่มี คุณภาพ เพื่อราษฎรอยู่ดีมีสุข วิสัยทั ศน์

4 แผนที่สังเขป อำเภอโขงเจียม อ. ศรี เมือง ใหม่ สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตย ประชาชน ลาว อ. สิริน ธร ต. ห้วย ยาง ต. นาโพธิ์ กลาง ต. หนอง แสง ใหญ่ ต. ห้วย ไผ่ ต. โขง เจียม ✯ ที่ว่าการอำเภอ โขงเจียม เป็นอำเภอ ชายแดน มีเนื้อที่ประมาณ 549 ตร. ก. ม (371,250 ไร่ ) จำนวน หมู่บ้าน 52 หมู่บ้าน * แขวง สาละวัน * แขวง จำปาสัก อ. พิบูล มังสาหาร 1 1010 9 1010 1212 ✯


ดาวน์โหลด ppt บรรยาย สรุปอำเภอ โขงเจียม. เห็นตะวันก่อน ใคร แหล่งมัจฉา ภู ผางาม แม่น้ำสองสี ศิลป์ ดีผาแต้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google