งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 (Plant Physiology) 20 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 (Plant Physiology) 20 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 (Plant Physiology) 20 กรกฎาคม 2552

2 การอยู่ร่วมกันระหว่าง รากพืช กับจุลินทรีย์ในดิน - ไมคอไรซา (mycorrhiza) - ราที่อาศัยอยู่ที่ รากพืชแบบซิมไบโอซิส - การอยู่ร่วมกันแบบเอื้อ ประโยชน์ซึ่งกันและกัน - การอยู่ร่วมกันแบบเอื้อ ประโยชน์ซึ่งกันและกัน - ราได้รับน้ำตาลจากราก และรา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ - ราได้รับน้ำตาลจากราก และรา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การดูดน้ำและธาตุอาหารแก่ พืช การดูดน้ำและธาตุอาหารแก่ พืช

3 ไมคอไรซา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. เอคโตไมคอไรซา (ectomycorrhiza) รากพืชมีเส้นใยไฮฟีของรา หุ้มหนาแน่นคล้ายปลอกหุ้ม และ มีเส้นใยแทรกเข้าไปในช่อง ระหว่างเซลล์จนถึงชั้นคอร์เท็ก เกิดเป็นเครือข่ายของเส้นใย เรียกว่า ตาข่ายฮาร์ทิก รากพืชมีเส้นใยไฮฟีของรา หุ้มหนาแน่นคล้ายปลอกหุ้ม และ มีเส้นใยแทรกเข้าไปในช่อง ระหว่างเซลล์จนถึงชั้นคอร์เท็ก เกิดเป็นเครือข่ายของเส้นใย เรียกว่า ตาข่ายฮาร์ทิก พบ เฉพาะในไม้ยืนต้น

4 ภาพที่ 1 รากพืชที่มีเอกโตไมคอไร ซาอาศัยอยู่ ที่มา : http://ag.arizona.edu/yavapai/gra phics/mycorrgraphic.gif

5 2. เอนโดไมคอไรซา (endomicorrhiza) เส้นใยของราไม่หนาแน่นมาก เข้าสู่ รากทางขนรากหรือเอพิเดอร์มิสแล้ว เข้าสู่ชั้นคอร์เท็ก เอนโดไมคอไรซาจะมีเส้นใย บางส่วนเจริญเข้าไปภายในเซลล์ของ คอร์เท็ก สร้าง เอนโดไมคอไรซาจะมีเส้นใย บางส่วนเจริญเข้าไปภายในเซลล์ของ คอร์เท็ก สร้าง arbuscules และ vesicles ชนิดที่พบ คือ vasicular-arbuscular mycorrhiza (VAM)

6 ที่มา : http://ag.arizona.edu/yavapai/graphics/mycorrgraphic.gif ภาพที่ 2 รากพืชที่มีเอนโดไมคอ ไรซาอาศัยอยู่ - พบในพืช ล้มลุกใบเลี้ยง เดี่ยวและใบ เลี้ยงคู่เฟิร์น ไบรโอไฟท์และ ไม้ยืนต้นพวกจิ มโนสเปิร์ม พบโครงสร้าง arbuscular และ vesicles

7 ประโยชน์ของไมคอ ไรซา 1. ช่วยให้รากพืชดูดธาตุอาหาร โดยเฉพาะฟอสเฟต แอมโมเนีย โพแทสเซียม และไนเตรตได้ดีขึ้น 2. ช่วยถ่ายเทฟอสเฟตให้แก่ราก 3. ช่วยไฮโดรไลซ์สารอินทรีย์ ฟอสเฟตในซากพืชซากสัตว์เป็น ฟอสเฟตอิออน

8 กลไกการถ่ายเทอาหารเข้าสู่ รากยังไม่ทราบแน่ชัด - ราเอคโตไมคอไรซา : อาจ เกิดจากฟอสเฟตรั่วไหลออก จากตาข่ายฮาร์ทิกของรากเอค โตไมคอไรซา เข้าสู่ช่องว่าง ระหว่างเซลล์แล้วถูกดูดเข้าสู่ เซลล์คอร์เท็กของรากผ่าน พลาสมาเมมเบรน

9 ส่วนในราชนิด VAM : อาจเกิด การถ่ายเทธาตุอาหาร ของ arbuscules จากเส้นใย ของราผ่านพลาสมา เมมเบรนและผนังเซลล์เข้าสู่ พลาสมาเมมเบรน ของคอร์เท็ก หรือ ธาตุอาหารที่ สะสมไว้ใน arbuscules อาจถูกดูดเข้าสู่เซลล์คอร์เท็ก หลังจากที่ arbuscules เสื่อมสลาย

10 ปัจจัยที่ควบคุมการสร้างรา ไมคอไรซาของพืช ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุ อาหารในดิน ดินที่ขาดแคลนฟอสเฟตจะชัก นำให้เกิดการสร้าง ไมคอไรซามากกว่าดินที่มี ฟอสเฟตอุดมสมบูรณ์

11 การอยู่ร่วมกันแบบซิม ไบโอซิสระหว่างพืชกับ แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน - การอยู่ร่วมกันแบบซิมไบโอซิ สระหว่างพืช กับแบคทีเรียสกุล ตระกูลถั่ว กับแบคทีเรียสกุล Rhizobium - แบคทีเรียอาศัยอยู่ในปมราก (root nodule) ของถั่ว

12 แบคทีเรียที่อาศัยในปม รากถั่วมี 3 สกุล คือ - Rhizobium - Bradyrhizobium - Azorhizobium - แต่ละชนิดจะอาศัยกับพืช ตระกูลถั่วที่จำเพาะเจาะจงเพียง ชนิดเดียวหรือ 2-3 ชนิดเท่านั้น

13 - นอกจากพืชตระกูลถั่ว - นอกจากพืชตระกูลถั่ว Parasponia ( วงศ์ Ulmaceae) เป็นพืชชนิดเดียวที่แบคทีเรีย สามารถอาศัยอยู่ได้ - ส่วนต้นอัลดอร์, ต้น mountain lilac และ ต้นสนปฏิพัทธ์ ราก สามารถสร้างปมและเป็นที่อาศัย ของ Frankia ซึ่งเป็นแบคทีเรีย ในกลุ่ม Actinomycetes

14 - ในนาข้าวของไทยและประเทศ เขตร้อน พบซิมไบโอซิส ระหว่าง แหนแดง (Azolla) ซึ่งเป็นเฟิน น้ำกับ Anabaena ซึ่งเป็นไซ ยาโนแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน - โดย Anabaena อาศัยอยู่ใน ช่องใต้ใบของแหนแดงสามารถ ตรึงไนโตรเจนให้แก่นาข้าว ประมาณ 8 กก./ ไร่

15 ตารางที่ 1 การอยู่ร่วมกันแบบซิมไบโอซิสระ หว่างพืชกับแบคทีเรียที่ตรึง N แบคทีเรียพืชอาศัย AzorhizobiumSesbania Bradyrhizobium japonicum ถั่วเหลือง (Glycine) Bradyrhizobium arachis ถั่วลิสง (Arachis) Rhizobium meliloti Alfalfa (Medicago) Rhizobium leguminosarum Sweet pea, lentil, Pisum, Vicia Frankia Casuarina, Alnus, Myrica gale AnabaenaAzolla

16 ขั้นตอนการบุกรุกรากถั่ว ของไรโซมเบียม - การสร้างปมรากถั่วเป็นกระบวนการที่ ซับซ้อนประกอบด้วยหลายขั้นตอน เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ จำเพาะเจาะจงทั้งของแบคทีเรียและ ต้นถั่ว - การสร้างปมรากถั่วเป็นกระบวนการที่ ซับซ้อนประกอบด้วยหลายขั้นตอน เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ จำเพาะเจาะจงทั้งของแบคทีเรียและ ต้นถั่ว - ในดินที่มีรากพืชตระกูลถั่ว ( เฉพาะเจาะจง ) ไรโซเบียม ถูกชัก นำให้เคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวของราก โดยการกระตุ้นของสารเคมีพวก flavonoids ที่รากถั่วปลดปล่อยสู่ดิน

17 - หลังจากที่ไรโซเบียมเกาะและ เพิ่มจำนวนบนพื้นผิวรากถั่ว จะชัก นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน เนื้อเยื่อของราก คือ และเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ โดยเซลล์ขนรากจะสร้างหลอดเมม เบรนที่เรียกว่า นำไรโซเบียมเข้าไปถึง คอร์เท็ก - หลังจากที่ไรโซเบียมเกาะและ เพิ่มจำนวนบนพื้นผิวรากถั่ว จะชัก นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน เนื้อเยื่อของราก คือ มีการสร้างขน รากมากขึ้น รากอ้วนและสั้น ปลาย รากม้วนงอ และสร้างเอนไซม์ย่อย ผนังเซลล์ และเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ โดยเซลล์ขนรากจะสร้างหลอดเมม เบรนที่เรียกว่า “infection thread” นำไรโซเบียมเข้าไปถึง คอร์เท็ก

18 - จากนั้นรากจะถูกกระตุ้นให้มีการ แบ่ง เซลล์ จนก ล ายเป็นปม ไร โซเบียมจะเข้าไปอยู่ภายในถุงเม มเบรนภายใน เซลล์ ของปมรากถั่ว - แบคทีเรียที่อยู่ใน เซลล์จ ะ มีรูปร่าง แตกต่างไปจากเดิม เรียกว่า แ บ คที รอยด์ (Baceriods)

19 ที่มา : http://4e.plantphys.net/images/ch12/wt1201a_s.png ภาพที่ 3 ขั้นตอนการบุกรุกของไร โซเบียมและการสร้างปมรากถั่ว

20 ภาพที่ 4 ปมรากของ พืชตระกูลถั่ว http://www.bio.usyd.edu.au/DavidDay/root_nodules.jpg

21 แบคทีรอยด์มีเอนไซม์ไนโตรจีเนส (nitrogenase) ทำหน้าที่ คะตะไลซ์ปฏิกิริยาการตรึงกาซ ไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนีย ดังนี้ N 2 + 8è + 8H + + 16 ATP 2NH 3 + H 2 +16ADP+16Pi

22 ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการนำผลผลิตจากการสังเคราะห์ ด้วยแสงของใบไปใช้ในการหายใจและการตรึงไนโตรเจนของ แบคทีเรีย และการนำแอมโมเนียไปสร้างสารประกอบไนโตรเจน ของพืช

23


ดาวน์โหลด ppt วิชา สรีรวิทยา ของพืช 1202 320 (Plant Physiology) 20 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google