งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชตระกูลสน Gymnospermae วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชตระกูลสน Gymnospermae วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชตระกูลสน Gymnospermae วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

2 Class gymnospermae gymnospermae เป็นภาษากรีก หมายถึง naked seed หรือ การที่ ovules ไม่ได้ถูกปิดด้วย pistil หรือไม่มีส่วนของผลห่อหุ้ม ซึ่งพืช ชนิดนี้มีอยู่ประมาณ 720 species

3 Class gymnospermae Subclass Cycadophytae Order Cycado Filicales ( เหลือเพียง fossil) Order Bennettitales ( เหลือเพียง fossi) Order Cycadales- ปรง Subclass Coniferophytae Order Cordaitales ( เหลือ เพียง fossil) Order Ginkgoales - แปะก๊วย Order Coniferales - สน Order Gnetales - มะ เมื้อย

4 วงชีวิต (Carl และ คณะ.1962)

5 Order cycadales พืชในตระกูลปรง มีอยู่ประมาณ 100 species - มีลักษณะคล้ายปาล์ม - ลำต้นเป็นแบบไม่แตกกิ่ง (unbranched) - มีส่วนยอดเป็นแบบ crown - ลักษณะใบเป็นใบประกอบ (compound leaves) - มีลักษณะเป็น “dioecious plant” - ขบวนการ pollination เกิดขึ้น โดยการอาศัยลม

6 Order cycadales ovules cone staminate cone (Carl และ คณะ.1962)

7 Order cycadales (Lawrence, 1964)

8 Order cycadales (Lawrence, 1964)

9 Order cycadales (Lawrence, 1964)

10 Order cycadales (Lawrence, 1964)

11 Order ginkgoales - เหลืออยู่ specie เดี่ยวคือ Ginkgo bitoba หรือ แปะก๊วย - มีลำต้นขนาด ใหญ่มีความสูงมากกว่า 100 ฟุต - แตกกิ่งก้านสาขา ใบมีลักษณะเหมือน พัด (fan-shaped) - ลักษณะเป็น dioecious ต้นตัวผู้และ ตัวเมียอยู่คนละต้น - เมล็ดที่เกิดขึ้นมีสีเหลืองไม่มีผลห่อหุ้ม มีลักษณะคล้าย ผลแบบ drupe

12 Order ginkgoales (Victor และ Adams,1963)

13 Order gnetales - order gnetales หรือ desert conifers มีประมาณ 75 species มักพบในแถบทะเลทราย - มีเมล็ดเป็นแบบ naked seed - มี 3 genus คือ ephedra, welwitschia และ gnetum - welwitschia พบในทะเลทรายใน อาฟ ริกาตะวันตกเฉียงใต้ มี ลักษณะรากขนาดใหญ่ (tuberous root) มีลำต้นแบบ crown เหนือผิวดิน - ephedra มักพบในพื้นที่แห้งแล้งของ แถบ Texas และ Arizona - gnetum มักพบในเขต tropical rainforests มีทั้งลักษณะยืนต้น เป็นพุ่ม แต่ส่วนใหญ่เป็นไม้เลื่อย

14 Order coniferales

15 - มีจำนวนประมาณ 520 species - มีทั้งเป็นไม้ยืนต้น หรือเป็นไม้พุ่ม - ลักษณะใบส่วนใหญ่เป็นแบบ needle like หรือรูปเข็ม - แตกแบบกิ่งก้าน (branchlets) หรือ มีลักษณะแตกจาก กระจุก (bundles) - บางชนิดใบมีลักษณะแบบใบเกล็ด (scale leaves)

16 วงชีวิต

17 Order coniferales (Carl และ คณะ.1962)

18 Order coniferales (Carl และ คณะ.1962)

19 Order coniferales (Carl และ คณะ.1962)

20 Order coniferales (Carl และ คณะ.1962)

21 Order coniferales (Carl และ คณะ.1962)

22 Order coniferales (Carl และ คณะ.1962)

23 Order coniferales (Carl และ คณะ.1962)

24 Order coniferales (Carl และ คณะ.1962)

25 Order coniferales (Carl และ คณะ.1962)

26 Order coniferales (Carl และ คณะ.1962)


ดาวน์โหลด ppt พืชตระกูลสน Gymnospermae วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google