งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOV dfSS MSF Trt 30.0350.012 13.03** Error 16 0.0140.0009 Total 190.049 ADG Number of Means(p) 2 3 4 LSR.05.0403.0422.0435 LSR.01.0555.0579.0594 LSD.05.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOV dfSS MSF Trt 30.0350.012 13.03** Error 16 0.0140.0009 Total 190.049 ADG Number of Means(p) 2 3 4 LSR.05.0403.0422.0435 LSR.01.0555.0579.0594 LSD.05."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOV dfSS MSF Trt 30.0350.012 13.03** Error 16 0.0140.0009 Total 190.049 ADG Number of Means(p) 2 3 4 LSR.05.0403.0422.0435 LSR.01.0555.0579.0594 LSD.05 =.0403 LSD.01 =.0555 Dunca n ’ s LSD

2 LSD  = t , df of error  2 S 2 /n t=t= X A – X B 2 S 2 /n LSR= SSR * SE LSD  =  2 * t , df of error  S 2 /n Dunc an LSD

3 SOV dfSS MSF Trt 30.1830.061 12.40** Error 16 0.0790.005 Total 190.261 FCR Number of Means(p) 2 3 4 LSR.05.094.099.101 LSR.01.129.135.139 LSD.05 =.094 LSD.01 =.129 Dunca n ’ s LSD

4 ตารางแสดงผลของอาหาร 4 สูตรต่อ ADG และ FCR ของสุกร สูตรอาหาร %CV 1234 ADG (kg/d)0.892a0.988bc 1.000b0.952c 3.136 FCR2.248a2.028b 2.002b2.100b 3.347 ในแถวเดียวกัน ตัวอักษรเหมือนกัน ไม่มี ความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ คลาดเคลื่อน 5 %

5 CRD; Completely Randomized Design แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใช้กับการเปรียบเทียบตั้งแต่ 2 ทรีท เมนต์ขึ้นไป หน่วยทดลอง / วัตถุทดลอง / สัตว์ทดลอง มีความสม่ำเสมอกัน จัดทรีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองอย่าง สุ่ม

6 CRD; Completely Randomized Design การจัดผังการทดลอง (4 Treatments, 5 replications) T4R2T4R2 T1R1T1R1 T2R2T2R2 T4R5T4R5 T3R2T3R2 T2R5T2R5 T3R1T3R1 T1R3T1R3 T3R4T3R4 T4R4T4R4 T1R4T1R4 T2R1T2R1 T3R5T3R5 T1R2T1R2 T2R3T2R3 T3R3T3R3 T4R3T4R3 T1R5T1R5 T2R4T2R4 T4R1T4R1 T1R1T1R1 T1R2T1R2 T1R3T1R3 T1R4T1R4 T1R5T1R5 T2R1T2R1 T2R2T2R2 T2R3T2R3 T2R4T2R4 T2R5T2R5 T3R1T3R1 T3R2T3R2 T3R3T3R3 T3R4T3R4 T3R5T3R5 T4R1T4R1 T4R2T4R2 T4R3T4R3 T4R4T4R4 T4R5T4R5

7 RCBD; Randomized Complete Block Design แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายใน บล็อค ใช้กับการเปรียบเทียบตั้งแต่ 2 ทรีทเมนต์ ขึ้นไป หน่วยทดลอง / สัตว์ทดลอง สามารถแยก ปัจจัยผันแปรได้ 1 อย่าง ที่สามารถจัดเป็นบล็อคได้ก่อน การให้ทรีทเมนต์ หน่วยทดลอง / สัตว์ทดลองต้องมีความ สม่ำเสมอภายในบล็อค จัดทรีทเมนต์ให้กับหน่วยทดลองอย่างสุ่ม ภายในแต่ละบล็อค

8 การจัดผังการทดลอง (4 Treatments, 5 Blocks) T4T4 T1T1 T2T2 T4T4 T3T3 T2T2 T3T3 T3T3 T1T1 T1T1 T2T2 T3T3 T1T1 T2T2 T3T3 T4T4 T1T1 T2T2 T4T4 T1T1 T1T1 T1T1 T1T1 T1T1 T2T2 T2T2 T2T2 T2T2 T2T2 T3T3 T3T3 T3T3 T3T3 T3T3 T4T4 T4T4 T4T4 T4T4 T4T4 RCBD; Randomized Complete Block Design T4T4 Block 1 2 3 4 5

9 LS; Latin Square Design แผนการทดลองแบบจตุรัสลาติน ( บล็อค 2 ครั้ง ) นิยมใช้กับการเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 ทรีทเมนต์ ขึ้นไป หน่วยทดลอง / สัตว์ทดลอง สามารถ แยกปัจจัยผันแปรที่ อาจมีผลต่อค่าสังเกตได้ 2 ปัจจัย เรียกปัจจัยหนึ่งว่าเป็นอิทธิพลเนื่องจาก แถว (row) ส่วนอีกปัจจัยเรียกว่าอิทธิพลเนื่องจาก คอลัมน์ (column) จำนวน Treatment = Row = Column

10 การจัดผังการทดลอง (4 x 4 LS) T1 T2T2 T3T3 T4T4 T2T2 T3T3 T1T1 T3T3 T4T4 T1T1 T2T2 T4T4 T1T1 T2T2 T3T3 T1T1 T2T2 T3T3 T4T4 T2T2 T3T3 T4T4 T1T1 T3T3 T4T4 T1T1 T2T2 T4T4 T1T1 T2T2 T3T3 T4T4 Rows 1 2 3 4 LS; Latin Square Design Columns 1 2 3 4 4 2 1 3 3 T3T3 T4T4 T1T1 T2T2 T1T1 T2T2 T3T3 T4T4 T4T4 T1T1 T2T2 T3T3 T2T2 T3T3 T4T4 T1T1 14 2 4 2 1 3 cycle สุ่ม row สุ่ม column

11 Mathematical model X ir = µ + T i +  ir CRD: RCBD: X ijr = µ + T i + B j +  ijr LS: X ijk = µ + T i + R j + C k +  ijk Error = Block + Error= Row + Column + Error CRDRCBDLS

12 SOVdfSOVdfSOV df Trt3Trt3Trt 3 Error12Block3 Rows 3 Error9 Columns 3 Error 6 Total15 15 15 CRDRCBDLS

13 CRD SOV dfSS MSF Trt t-1 S t 2 Error t(r-1) SST – SSTrt S 2 Total tr-1 T i 2 r i  – CF X ij 2  – CF St2S2St2S2 CF = (  x ij ) 2 N

14 RCBD SOV df SS MSF Trt t-1 S t 2 Block b-1 Error (t-1)(b-1) SST - อื่นๆ S 2 Total tb-1 T i 2 b  – CF X ij 2  – CF St2S2St2S2 B j 2 t  – CF CF = (  x ij ) 2 N

15 ABCD 2.252.051.96 2.07block1 2.342.071.96 2.14 block2 2.121.912.00 2.17 block3 2.312.092.09 2.12 block4

16 T i 2 t  – CF LS SOV df SS MSF Trt t-1 S t 2 Rows t-1 Columns t-1 Error (t-1)(t-2) SST - อื่นๆ S 2 Total t 2 -1 X ij 2  – CF St2S2St2S2 R j 2 t  – CF CF = (  x ij ) 2 N C k 2 t  – CF

17 ต้องการทราบว่าไก่เนื้อ 4 สายพันธุ์ สายพันธุ์ ใดมี ADG สูงสุด โดยใช้ไก่ในการทดลอง จำนวน 80 ตัว ที่มีอายุเท่ากัน เพศเดียวกัน มา จากฝูงเดียวกัน แต่น้ำหนักตัวแตกต่างกัน ควร วางแผนการทดลองแบบใด ? ต้องการทราบว่าไก่เนื้อ 4 สายพันธุ์ สายพันธุ์ ใดมี ADG สูงสุด โดยใช้ไก่ในการทดลอง จำนวน 80 ตัว ที่มีเพศเดียวกัน มาจากฝูง เดียวกัน แต่น้ำหนักตัวและอายุแตกต่างกัน ควร วางแผนการทดลองแบบใด ? ต้องการทราบว่าไก่เนื้อ 4 สายพันธุ์ สายพันธุ์ ใดมี ADG สูงสุด โดยใช้ไก่ในการทดลอง จำนวน 80 ตัว ที่มีอายุเท่ากัน เพศเดียวกัน มา จาก 4 ฝูง และน้ำหนักตัวในแต่ละฝูงแตกต่าง กันโดยสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ควรวางแผนการ ทดลองแบบใด ?

18 Orthogonal contrast (class comparisons) เมื่อจุดประสงค์ของการทดลองต้องการ เปรียบเทียบเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มยาที่ใช้สมุนไพร กับ กลุ่มที่ใช้ ยาปฏิชีวนะ วางแผนการเปรียบเทียบล่วงหน้าได้ Orthogonal polynomial (trend comparisons) เมื่อต้องการตรวจสอบแนวโน้มการ ตอบสนองของตัวแปรต่อการเพิ่มหรือลด ทรีทเมนต์ Orthogonal comparison

19 จากการเปรียบเทียบการป้องกันโรค ท้องร่วงในลูกสุกร โดยใช้ยาสมุนไพร และ yogurt วางแผนการทดลอง CRD และมี 4 ซ้ำ T1 = ไม่เติมยาป้องกันท้องร่วง T2 = เติมฟ้าทะลายโจร T3 = เติมสารสกัดจากใบพลู T4 = เติม yogurt จุดประสงค์ 1. การใช้ยาป้องกันโรคท้องร่วงในอาหาร สามารถป้องกันโรคได้หรือไม่ ? 2. การใช้ยาสมุนไพรป้องกันโรคท้องร่วงได้ ดีกว่าการใช้ yogurt หรือไม่ ? 3. ถ้าหากต้องการใช้ยาสมุนไพรควรเลือกใช้ ชนิดใด ?

20 จุดประสงค์ 1. การใช้สารป้องกันโรคท้องร่วงในอาหาร สามารถรักษาโรคท้องร่วงได้หรือไม่ ? 2. การใช้ยาสมุนไพรป้องกันโรคท้องร่วงดีกว่า การใช้ yogurt หรือไม่ ? 3. ถ้าหากต้องการใช้ยาสมุนไพรควรเลือกใช้ ชนิดใด ? Contrast 1 (L1): H O : µ 1 = 1/3 (µ 2 + µ 3 + µ 4 ) H A : µ 1  1/3 (µ 2 + µ 3 + µ 4 ) Contrast 2 (L2): H O : µ 4 = 1/2 (µ 2 + µ 3 ) H A : µ 4  1/2 (µ 2 + µ 3 ) Contrast 3 (L3): H O : µ 2 = µ 3 H A : µ 2  µ 3

21 Contrast 1 (L1): H O : µ 1 = 1/3 (µ 2 + µ 3 + µ 4 ) H A : µ 1  1/3 (µ 2 + µ 3 + µ 4 ) Contrast 2 (L2): H O : µ 4 = 1/2 (µ 2 + µ 3 ) H A : µ 4  1/2 (µ 2 + µ 3 ) Contrast 3 (L3): H O : µ 2 = µ 3 H A : µ 2  µ 3 T1T2T3T4 1-3+1+1+1L1 2 0-1-1+2L2 3 0-1+1 0L3 จุดประสง ค์ (contras t) ตารางค่าสัมประสิทธิ์ของการเปรียบเทียบ (contrast coefficient)

22 วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ หา ค. ร. น ของจำนวนสมาชิกของกลุ่ม เปรียบเทียบ ค. ร. น หารด้วยจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม = ค่าสัมประสิทธิ์ ให้กลุ่มหนึ่งเป็น – อีกกลุ่มเป็น + ทรีทเมนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ค่าสัมประสิทธิ์ = 0 T1T2T3T4T5T6T7 แดง vs. เขียว ?????? ?

23 ข้อกำหนดของค่าสัมประสิทธิ์ การเปรียบเทียบ ผลรวมของผลคูณของสัมประสิทธิ์ของสมาชิกที่ เกี่ยวข้องในการเปรียบเทียบ = 0;  C i = 0  C1C2 = 0 เช่น L1L2 = (-3)*(0) + (+1)*(- 1) + (+1)*(-1) + (+1)*(+2) = 0 จุดประสงค์ / การเปรียบเทียบ /contrast ต้องเป็น อิสระต่อกัน (orthogonal)  จำนวนการเปรียบเทียบจึงมีได้ไม่เกิน df ของท รีทเมนต์ ตัวอย่าง กรณีที่ไม่เป็นอิสระ L1: T1 vs (T2+T3+T4)-3+1 +1+1 L2: T2 vs. (T1 + T3)+1 -2+1 0  L1 L2 =(-3) + (-2) + (+1) + 0 = -4

24 ANOVA; CRD SOV dfSS MS F Trt 3 SSTrt L1: T1 vs. (T2+T3+T4)1 SS(L1) S 1 2 S 1 2 /S 2 L2: T4 vs. (T2+T3)1 SS(L2) S 2 2 S 2 2 /S 2 L3: T2 vs. T31 SS(L3) S 3 2 S 3 2 /S 2 Error 12 SSE S 2 Total 15SST การสรุปผลและแปลความหมายให้ดูค่าเฉลี่ย ประกอบกับผลจาก ANOVA

25 การคำนวณหา Sum of square (SS) Total SS, Treatment SS, Error SS คำนวณเหมือน CRD SS (Li) = (  T i * C i ) 2 r i  C i 2 ผลรวม ของ Treatmen t i จำนวนซ้ำ ของ Trt i ค่า สัมประสิทธิ์ ของ Trt i

26 ตัวอย่ าง : จากการเปรียบเทียบการป้องกันโรค ท้องร่วงในลูกสุกร โดยใช้ยาสมุนไพร และ yogurt โดยใช้ลูกสุกร 32 ครอกที่ สม่ำเสมอกัน วางแผนการทดลองแบบ CRD และมี 4 ซ้ำ T1 = ไม่เติมยาป้องกันท้องร่วง T2 = เติมฟ้าทะลายโจร T3 = เติมสารสกัดจากใบพลู T4 = เติม yogurt T1 T2T3T4 129108 148117 111095 13886 เปอร์เซ็นต์การเกิดท้องร่วง เฉลี่ยของลูกสุกร

27 T1 T2T3T4 129108 148117 111095 13886 Total50353826 Mean12.58.759.56.5 1-3+1+1+1L1 2 0-1-1+2L2 3 0-1+1 0L3 SS (L1) = (  T i * C i ) 2 r i  C i 2 ((50*-3)+ (35*+1) + (38*+1) + (26*+1)) 2 4 (9+1+1+1) = = 54.1875 ค่า สัมประสิท ธิ์

28 ANOVA SOV dfSS MS F Trt 3 73.69 24.56 16.61 L1: T1 vs. (T2+T3+T4)154.19.. 36.63** L2: T4 vs. (T2+T3)118.38.. 12.42** L3: T2 vs. T311.13.. 0.76 ns Error 12 17.75 1.48 Total 1591.44 F.05, 1, 12 = 4.75 F.01, 1, 12 = 9.33

29 สรุปผลการทดลอง : การใช้ยาสามารถป้องกันการเกิด ท้องร่วงในลูกสุกรได้ โดย yogurt สามารถป้องกันท้องร่วงได้ดีกว่ายา สมุนไพร อย่างไรก็ตาม ถ้าหาก ต้องการใช้ยาสมุนไพรสามารถ ใช้ได้ทั้งฟ้าทะลายโจรและสารสกัด จากใบพลู


ดาวน์โหลด ppt SOV dfSS MSF Trt 30.0350.012 13.03** Error 16 0.0140.0009 Total 190.049 ADG Number of Means(p) 2 3 4 LSR.05.0403.0422.0435 LSR.01.0555.0579.0594 LSD.05.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google