งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Modulation เป็น เทคนิคที่ใช้ในการปรับ / เปลี่ยนรูปแบบของสัญญาน ไฟฟ้าของ คลื่นนำ เพื่อให้ สัญญานนั้นสามารถนำพา ข้อมูลไปยังปลายทางได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Modulation เป็น เทคนิคที่ใช้ในการปรับ / เปลี่ยนรูปแบบของสัญญาน ไฟฟ้าของ คลื่นนำ เพื่อให้ สัญญานนั้นสามารถนำพา ข้อมูลไปยังปลายทางได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Modulation เป็น เทคนิคที่ใช้ในการปรับ / เปลี่ยนรูปแบบของสัญญาน ไฟฟ้าของ คลื่นนำ เพื่อให้ สัญญานนั้นสามารถนำพา ข้อมูลไปยังปลายทางได้

2 Two Format Modulation is Popular 1. Digital to Analog Modulation 2. Analog to Digital Modulation Modulation Type of Modulation

3 ลักษณะการนำสัญญาน Analog มาเป็นสื่อการส่ง ข้อมูลสามารถจัดการได้ 3 วิธี - Amplitude Modulation (AM) - Frequency Modulation (FM) - Phase Modulation (PM) Modulation Analog Signal Modulation

4 Modulation Analog Signal Modulation Analog Signal Modulation Amplitude Modulation (AM) วิธีนี้จะนำเอาสัญญานคลื่นพาร์ เป็นตัวนำข้อมูล โดยใช้สัญญาน ON- OFF จึงทำให้สร้างวงจรที่ง่ายได้และ Bandwidth ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

5

6 Modulation Analog Signal Modulation Analog Signal Modulation Frequency Modulation (FM) ในลักษณะการส่งสัญญานจะ เป็นการส่งที่มี Amplitude คงที่ แต่ ความถี่ในการส่งไม่คงที่ มีสัญญานที่ ดีกว่า แบบ Amplitude

7

8 Modulation Analog Signal Modulation Analog Signal Modulation Phase Modulation (PM) โดยใช้การเลื่อน Phase เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถแทนค่า 0 และ 1 ได้ ซึ่งการเปลี่ยน 2 Phase จะได้ค่าที่ละ Bit

9

10 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation เป็นการแปลงสัญญานข้อมูล Digital ให้เป็นรูปแบบของ สัญญาน Analog เช่น เครือข่าย โทรศัพท์ โดยใช้ตัวแปลง หรือ ตัวรับ คือ MODEM (MOdulator- DEModulator)

11 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation is Fifth format 1. Amplitude-Shift Keying (ASK) 2. Frequency-Shift Keying (FSK) 3. Phase-Shift Keying (PSK) or Differential Phase Shift Keying(DPSK) 4. Quadrature Amplitude Modulation (QAM) 5. Trellis Coded Modulation (TCM)

12 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation 1. Amplitude-Shift Keying (ASK)

13 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation 2. Frequency-Shift Keying (FSK)

14 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation จะมีการใช้เทคนิคในการส่ง 2 ลักษณะคือ - Phase Shift Keying(PSK) - Differential Phase Shift Keying (DPSK) 3. Phase-Shift Keying (PSK) or Differential Phase Shift Keying(DPSK) Differential Phase Shift Keying(DPSK)

15 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation โดยมีลักษณะการทำงานคือจะมีการเปลี่ยนค่า sin ของลูกคลื่นตามลักษณะของข้อมูลซึ่งการส่งไป 2 ลูกคลื่น แทน 1 bit โดยการเปลี่ยนจาก 0 ไป 1 หรือ 1 ไป 0 อาจแทนการเปลี่ยนค่า sin = 180 องศา เป็นต้น 3. Phase-Shift Keying (PSK) or Differential Phase Shift Keying(DPSK) Differential Phase Shift Keying(DPSK)

16 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation 3. Phase-Shift Keying (PSK) or Differential Phase Shift Keying(DPSK) Differential Phase Shift Keying(DPSK)

17 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation - Phase Shift Keying(PSK) ในลักษณะการส่งสัญญานที่ใช้ เทคนิค Phase Shift Keying (PSK) คือเมื่อต้องการเปลี่ยน คลื่นนำ 0 ไปหา 1 หรือ 1 ไป หา 0 จะเลื่อนเฟสสัญญานไปที่ ละ 180 องศา

18

19 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation - Differential Shift Keying (DPSK) ในลักษณะการส่งสัญญานที่ใช้ เทคนิค Differential Shift Keying (DPSK) จะมีการเปลี่ยนคลื่นนำ ไปที ละ 180 องศา ทุกครั้งที่ข้อมูลมีค่าเป็น 1 เท่านั้นค่าอื่นไม่เปลี่ยน

20

21 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation 4. Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

22 Modulation Digital to Analog Modulation Digital to Analog Modulation 5. Trellis Coded Modulation (TCM) เป็นเทคนิคในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลของ แบบ QAM ให้เร็วและมี ประสิทธิภาพมีความถูกต้องให้มาก ขึ้นโดยเพิ่ม Redundant Bit เข้าไป อีก 1 Bit และใช้การบีบอัดข้อมูล ให้เล็กลง

23 Modulation Analog to Digital Modulation Analog to Digital Modulation เป็นลักษณะการส่งสัญญาน Analog เข้าสู่ระบบ Digital โดย การแปลงสัญญานจาก Analog ไป เป็นสัญญาน Digital ก่อนโดย อุปกรณ์ CODEC (COdec/DECodec)

24 Modulation Analog to Digital Modulation Analog to Digital Modulation มีเทคนิคการแปลงจาก Analog ไปเป็น Digital ในปัจจุบัน มี 2 เทคนิค ที่เป็นที่นิยม 1. Pulse Amplitude Modulation (PAM) 2. Pulse Code Modulation (PCM) 3. Pulse Duration Modulation (PDM) 4. Pulse Position Modulation (PPM) Popular

25 Modulation Analog to Digital Modulation Analog to Digital Modulation 1. Pulse Amplitude Modulation (PAM) จะเกิดจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) สัญญาน Analog ตามช่วงเวลาที่เท่าๆกันและ ใช้ตัวอย่างเหล่านี้แทนสัญญาน Analog

26 Modulation Analog to Digital Modulation Analog to Digital Modulation

27 Modulation 2. Pulse Code Modulation (PCM) จะเกิดจากการทำ Quantize สัญญาน Analog ก่อน แล้วทำขบวนการ PAM จากนั้นก็ จะส่งเป็นสัญญาน Digital ต่อไป

28

29 Modulation Analog to Digital Modulation Analog to Digital Modulation 3. Pulse Duration Modulation (PDM) ความกว้างของ Pulse จะขึ้นอยู่กับขนาด ของสัญญานขณะสุ่ม

30 Modulation Analog to Digital Modulation Analog to Digital Modulation 4. Pulse Position Modulation (PPM) จำนวน Pulse ต่อหน่วยเวลาจะมีมาก หรือ น้อย จะขึ้นอยู่กับสัญญาน Analog ที่ ได้รับการสุ่ม


ดาวน์โหลด ppt Modulation เป็น เทคนิคที่ใช้ในการปรับ / เปลี่ยนรูปแบบของสัญญาน ไฟฟ้าของ คลื่นนำ เพื่อให้ สัญญานนั้นสามารถนำพา ข้อมูลไปยังปลายทางได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google