งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Modulation เป็น เทคนิคที่ใช้ในการปรับ/เปลี่ยนรูปแบบของสัญญานไฟฟ้าของ คลื่นนำ เพื่อให้สัญญานนั้นสามารถนำพา ข้อมูลไปยังปลายทางได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Modulation เป็น เทคนิคที่ใช้ในการปรับ/เปลี่ยนรูปแบบของสัญญานไฟฟ้าของ คลื่นนำ เพื่อให้สัญญานนั้นสามารถนำพา ข้อมูลไปยังปลายทางได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Modulation เป็น เทคนิคที่ใช้ในการปรับ/เปลี่ยนรูปแบบของสัญญานไฟฟ้าของ คลื่นนำ เพื่อให้สัญญานนั้นสามารถนำพา ข้อมูลไปยังปลายทางได้

2 Modulation Type of Modulation Two Format Modulation is Popular
1. Digital to Analog Modulation 2. Analog to Digital Modulation

3 ลักษณะการนำสัญญาน Analog มาเป็นสื่อการส่งข้อมูลสามารถจัดการได้ 3 วิธี
Modulation Analog Signal Modulation ลักษณะการนำสัญญาน Analog มาเป็นสื่อการส่งข้อมูลสามารถจัดการได้ 3 วิธี - Amplitude Modulation (AM) - Frequency Modulation (FM) - Phase Modulation (PM)

4 Modulation Analog Signal Modulation
Amplitude Modulation (AM) วิธีนี้จะนำเอาสัญญานคลื่นพาร์เป็นตัวนำข้อมูล โดยใช้สัญญาน ON-OFF จึงทำให้สร้างวงจรที่ง่ายได้และ Bandwidth ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5

6 Modulation Analog Signal Modulation
Frequency Modulation (FM) ในลักษณะการส่งสัญญานจะเป็นการส่งที่มี Amplitude คงที่ แต่ความถี่ในการส่งไม่คงที่ มีสัญญานที่ดีกว่า แบบ Amplitude

7

8 Modulation Analog Signal Modulation
Phase Modulation (PM) โดยใช้การเลื่อน Phase เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถแทนค่า 0 และ 1 ได้ ซึ่งการเปลี่ยน 2 Phase จะได้ค่าที่ละ Bit

9

10 Modulation Digital to Analog Modulation
เป็นการแปลงสัญญานข้อมูล Digital ให้เป็นรูปแบบของสัญญาน Analog เช่น เครือข่าย โทรศัพท์ โดยใช้ตัวแปลง หรือตัวรับ คือ MODEM (MOdulator-DEModulator)

11 Modulation Digital to Analog Modulation
Digital to Analog Modulation is Fifth format 1. Amplitude-Shift Keying (ASK) 2. Frequency-Shift Keying (FSK) 3. Phase-Shift Keying (PSK) or Differential Phase Shift Keying(DPSK) 4. Quadrature Amplitude Modulation (QAM) 5. Trellis Coded Modulation (TCM)

12 Modulation Digital to Analog Modulation
1. Amplitude-Shift Keying (ASK)

13 Modulation Digital to Analog Modulation
2. Frequency-Shift Keying (FSK)

14 Modulation Digital to Analog Modulation
3. Phase-Shift Keying (PSK) or Differential Phase Shift Keying(DPSK) จะมีการใช้เทคนิคในการส่ง 2 ลักษณะคือ - Phase Shift Keying(PSK) - Differential Phase Shift Keying (DPSK)

15 Modulation Digital to Analog Modulation 3. Phase-Shift Keying (PSK) or
Differential Phase Shift Keying(DPSK) โดยมีลักษณะการทำงานคือจะมีการเปลี่ยนค่า sin ของลูกคลื่นตามลักษณะของข้อมูลซึ่งการส่งไป 2 ลูกคลื่น แทน 1 bit โดยการเปลี่ยนจาก 0 ไป 1 หรือ 1 ไป 0 อาจแทนการเปลี่ยนค่า sin = 180 องศา เป็นต้น

16 Modulation Digital to Analog Modulation 3. Phase-Shift Keying (PSK) or
Differential Phase Shift Keying(DPSK)

17 Modulation Digital to Analog Modulation
- Phase Shift Keying(PSK) ในลักษณะการส่งสัญญานที่ใช้เทคนิค Phase Shift Keying (PSK) คือเมื่อต้องการเปลี่ยนคลื่นนำ 0 ไปหา 1 หรือ 1 ไปหา 0 จะเลื่อนเฟสสัญญานไปที่ละ 180 องศา

18

19 Modulation Digital to Analog Modulation
- Differential Shift Keying (DPSK) ในลักษณะการส่งสัญญานที่ใช้เทคนิค Differential Shift Keying (DPSK) จะมีการเปลี่ยนคลื่นนำ ไปทีละ 180 องศา ทุกครั้งที่ข้อมูลมีค่าเป็น 1 เท่านั้นค่าอื่นไม่เปลี่ยน

20

21 Modulation Digital to Analog Modulation
4. Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

22 Modulation Digital to Analog Modulation
5. Trellis Coded Modulation (TCM) เป็นเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลของแบบ QAM ให้เร็วและมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องให้มากขึ้นโดยเพิ่ม Redundant Bit เข้าไปอีก 1 Bit และใช้การบีบอัดข้อมูลให้เล็กลง

23 Modulation Analog to Digital Modulation
เป็นลักษณะการส่งสัญญาน Analog เข้าสู่ระบบ Digital โดยการแปลงสัญญานจาก Analog ไปเป็นสัญญาน Digital ก่อนโดยอุปกรณ์ CODEC (COdec/DECodec)

24 Modulation Analog to Digital Modulation
มีเทคนิคการแปลงจาก Analog ไปเป็น Digital ในปัจจุบัน มี 2 เทคนิค ที่เป็นที่นิยม 1. Pulse Amplitude Modulation (PAM) 2. Pulse Code Modulation (PCM) 3. Pulse Duration Modulation (PDM) 4. Pulse Position Modulation (PPM) Popular

25 Modulation Analog to Digital Modulation
1. Pulse Amplitude Modulation (PAM) จะเกิดจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) สัญญาน Analog ตามช่วงเวลาที่เท่าๆกันและใช้ตัวอย่างเหล่านี้แทนสัญญาน Analog

26 Modulation Analog to Digital Modulation

27 Modulation Analog to Digital Modulation 2. Pulse Code Modulation (PCM)
จะเกิดจากการทำ Quantize สัญญาน Analog ก่อน แล้วทำขบวนการ PAM จากนั้นก็จะส่งเป็นสัญญาน Digital ต่อไป

28

29 Modulation Analog to Digital Modulation
3. Pulse Duration Modulation (PDM) ความกว้างของ Pulse จะขึ้นอยู่กับขนาดของสัญญานขณะสุ่ม

30 Modulation Analog to Digital Modulation
4. Pulse Position Modulation (PPM) จำนวน Pulse ต่อหน่วยเวลาจะมีมาก หรือ น้อย จะขึ้นอยู่กับสัญญาน Analog ที่ได้รับการสุ่ม


ดาวน์โหลด ppt Modulation เป็น เทคนิคที่ใช้ในการปรับ/เปลี่ยนรูปแบบของสัญญานไฟฟ้าของ คลื่นนำ เพื่อให้สัญญานนั้นสามารถนำพา ข้อมูลไปยังปลายทางได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google