งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mars ดาวอังคาร Known as the Red Planet, it’s about to appear in spectacular fashion! รู้จักกันดีว่าเป็นดวงดาวสีแดง แ ละได้ฤกษ์ที่จะ ปรากฏให้เห็นด้วยตาคุณเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mars ดาวอังคาร Known as the Red Planet, it’s about to appear in spectacular fashion! รู้จักกันดีว่าเป็นดวงดาวสีแดง แ ละได้ฤกษ์ที่จะ ปรากฏให้เห็นด้วยตาคุณเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Mars ดาวอังคาร Known as the Red Planet, it’s about to appear in spectacular fashion! รู้จักกันดีว่าเป็นดวงดาวสีแดง แ ละได้ฤกษ์ที่จะ ปรากฏให้เห็นด้วยตาคุณเอง Use mouse or space bar to advance slides So mark your calendar to watch throughout the month of August, but especially … ดังนั้น จ งทำเครื่องหมายที่ปฏิทินไว้เพื่อได้ดู ปรากฏการณ์พิเศษนี้ตลอดเดือน ส ิงหาคม โ ดย เฉพาะ......... August 27, 2006 วันที่ 27 ส ิงหาคม 2549

3 The Red Planet ดวงดาวสีแดง

4 This month and next, Earth will catch up with Mars in an encounter that will culminate in the closest approach between the two planets in recorded history. เดือนนี้และเดือนต่อไป โ ลกจะเข้าวงโคจรเดียวกับดาว อังคาร ที่จะโคจรมาใกล้กันที่สุดในบันทึกประวัติศาสตร์ Due to the way Jupiter's gravity tugs on Mars and disturbs its orbit, astronomers can only be certain that Mars has not come this close to Earth in the Last 5,000 years. But it may be as long as 60,000 years before it happens again. เนื่องจากแรงดึงดูดของดาวพฤหัสดึงดูดดาวอังคารและทำให้ การโคจรเปลี่ยนไป น ักดาราศาสตร์มั่นใจว่าดาวอังคารจะไม่ เข้าใกล้โลกในช่วง 5,000 ป ีที่ผ่านมา แ ละอาจใช้เวลา ยาวนานถึง 60,000 ป ีก่อนที่จะเกิดขึ้นเช่นนี้อีก The next time Mars may come this close: 2287. ดาวอังคาร จ ะโคจรใกล้โลกอีก ใ นปี พ. ศ. 2830

5 The encounter will culminate on August 27th when Mars comes to within 34,649,589 miles of Earth. It will be (next to the moon) the brightest object in the night sky. วงโคจรเช่นนี้ จะเกิดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2549 เมื่อดาว อังคารโคจรมาใกล้โลกเพียง 34,649,589 ไมล์ และจะ ( อยู่ถัดจากดวงจันทร์ ) เป็นดวงดาวที่ สว่างที่สุดในท้องฟ้าราตรี It will attain a magnitude of -2.9 and will appear 25.11 arc seconds wide. At a modest 75-power magnification.

6 To the naked eye Mars will look as large as the full moon! เราจะเห็นดาวอังคารได้ด้วยตาเปล่า ขนาดใหญ่เท่ากับ พระจันทร์เต็มดวง

7 ต้นเดือนสิงหาคม ดาวอังคารจะขึ้นในทิศ ตะวันออกเวลา 10.00 น. และอยู่ในทิศนั้นจนถึง เวลาประมาณ 03.00 น. And by the beginning of August it will rise in the east at 10 p.m. and reach its azimuth at about 3 a.m.

8 By the end of August when the two planets are closest, Mars will rise at nightfall and reach its highest point in the sky at 12:30a.m. ปลายเดือนสิงหาคม เมื่อดวงดาวทั้งสองอยู่ใกล้กันที่สุด ดาวอังคารจะขึ้นยามพลบค่ำ และจะขึ้นสูงสุดในท้องฟ้า เวลา 00.30 น. That's pretty convenient to see something that no human being has seen in recorded history. เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้เห็นและไม่มีบันทึก ไว้ในประวัติศาสตร์ So, mark your calendar at the beginning of August to see Mars grow progressively brighter and brighter throughout the month. ดังนั้น, กาเครื่องหมายไว้ที่ปฏิทินตั้งแต่ต้นเดือน สิงหาคม เพื่อจะได้เห็นดาวอังคารโตขึ้น สว่างขึ้น ตลอดทั้งเดือน

9 … FOR NO ONE ALIVE TODAY WILL EVER SEE THIS AGAIN ! เพราะจะไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่วันนี้ จ ะ ได้เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้อีก Share this with your children and grandchildren. ร่วมดูปรากฏการณ์นี้ ก ับลูกหลานของ ท่าน

10 Just Only phenomenon Happens In your lifetime And in the humankind’s history Don’t miss this chance To see the 2 moons With your own eyes


ดาวน์โหลด ppt Mars ดาวอังคาร Known as the Red Planet, it’s about to appear in spectacular fashion! รู้จักกันดีว่าเป็นดวงดาวสีแดง แ ละได้ฤกษ์ที่จะ ปรากฏให้เห็นด้วยตาคุณเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google