งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Internal Links

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Internal Links"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Internal Links
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง   แสดงผล  

2 การเชื่อมโยงข้อมูล ( LINK )
โดยทั่วไปมี   2   ประเภท   คือ   แบบ   INTERNAL LINKS คือการเชื่อมโยง ข้อมูลภายในไฟล์ของเราเอง   และ แบบ    EXTERNAL LINKS คือ การเชื่อมโยง ข้อมูลออกไปสู่ภายนอกไฟล์   หรือ   นอกโฮมเพจของเรา   คำสั่ง การเชื่อมโยง ข้อมูลภายในไฟล์ (Internal Links)

3 คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลภายในไฟล์ (แบบ Internal Links)
คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลภายในไฟล์ (Internal Links ) จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือ 1.ชื่อเป้าหมายที่ต้องการแสดงผล  รูปแบบคำสั่ง   <A NAME="ชื่อเป้าหมาย"> ข้อความหรือรูปภาพที่จะใช้เป็นตัวเป้าหมาย...</A> 2.คำสั่งในการกำหนดการแสดงผลการเชื่อมโยงของ เป้าหมาย รูปแบบคำสั่ง< A  HREF= "#ชื่อเป้าหมาย">ข้อความหรือรูปภาพที่จะใช้เป็น ตัวลิงค์..</A>

4 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง   <HTML> <HEAD> <TITLE>คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลภายในไฟล์   (Internal   Links)</TITLE> </HEAD> <BODY> <A NAME="LINK00">ทดสอบการเชื่อมโยง ข้อมูลภายในเอกสารเดียวกัน</A> <A HREF="#LINK00">กลับไปสู่หัวข้อ ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกัน</A> </BODY> </HTML>

5 แสดงผล 


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Internal Links

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google