งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost มหาวิทยาลัยพายัพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost มหาวิทยาลัยพายัพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost มหาวิทยาลัยพายัพ
กัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Thailand Country Manager EBSCO Publishing Mobile: Website: support.ebsco.com Update 30 Jun 10

2 สามารถสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO จากนอกมหาวิทยาลัยพายัพได้ที่
URL: UserID : payap Password : library

3 Clarify Database Versions
1.) LARGE SIZE (L) Academic Search Complete (ASC) - Business Source Complete (BSC) 2.) MEDIUM SIZE (M) Academic Search Premier (ASP) (* Subscribed by Payap) Business Source Premier (BSP) 3.) SMALL SIZE (S) Academic Search Elite (ASE) (* Subscribed by ThaiLIS) Business Source Elite (BSE)

4 สารบัญ 1.) ฐานข้อมูล Academic Search Premier คืออะไร
2.) ฐานข้อมูล Education Research Complete คืออะไร 3.) ฐานข้อมูล Business Source Complete คืออะไร 4.) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของ EBSCOHost 4.1) การสืบค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัย 4.2) การสืบค้นแบบพื้นฐาน (Google Search) 4.3) การสืบค้นวารสารที่มีอยู่ในฐาน (Publication Search)

5 สารบัญ (ต่อ) - ผลลัพธ์ในรูปแบบ HTML / PDF 6.) การนำผลลัพธ์ไปใช้
5.) การแสดงผลลัพธ์ (Result lists ) - ผลลัพธ์ในรูปแบบ HTML / PDF 6.) การนำผลลัพธ์ไปใช้ - พิมพ์ (Prints) , อีเมล์ ( s)., บันทึก (Save) - การอ้างอิงบรรณาณุกรม Citations (โดย ไม่ใช้ Program Endnote) - การอ้างอิงบรรณาณุกรม Citations (โดย ใช้ Program Endnote)

6 ฐานข้อมูล Academic Search Premier
ครอบคลุมสหสาขาวิชาได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ศิลปและการดนตรี กฎหมาย มีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ (Titles) เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร ไม่น้อย กว่า 4,600 ชื่อ

7 ฐานข้อมูล Education Research Complete
เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก ไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง ทั้งนี้ยังรวบรวมบทความทางด้านการศึกษางานวิจัยเฉพาะ ทางต่างๆอีกมากมาย โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 2,200 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,300 ชื่อเรื่อง หนังสือ (Book and monographs) มากกว่า 550 เล่ม

8 ฐานข้อมูล Business Source Complete
ครอบคลุมสหสาขาทางด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การตลาด การเงิน และการธนาคาร การบัญชี การโฆษณา ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์และการลงทุน มีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 4,569 ชื่อ (Titles) เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร ไม่น้อย กว่า 3,490 ชื่อ (Titles) นอกจากนี้ในฐานข้อมูลนี้ยังได้รวบรวมรายงานการประชุม Reports, การสัมมนา Conference Proceedings, รายงานฉบับเต็มและบทวิเคราะห์ ต่างๆของบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 17,000 บริษัทและมากกว่า 3,000 บริษัทที่มาพร้อมบทวิเคราะห์ (SWOT Analysis)

9 Top General Business Magazines
Business Source Complete ABI/INFORM Complete Business Week Active Full Text, NO Embargo Active Full Text, NO Embargo Entrepreneur Active Full Text, NO Embargo NO Ongoing Full Text Forbes Active Full Text, NO Embargo NO Ongoing Full Text Fortune Active Full Text, NO Embargo Soon: NO Full Text Whatsoever Harvard Business Review Active Full Text, NO Embargo NO Ongoing Full Text Money Active Full Text, NO Embargo Soon: NO Full Text Whatsoever Comparison as of January 4, 2010

10 55 Harvard Faculty Seminars (Videos) Now Available
Topics Include: Case Method Change Communications Ethics Finance and Accounting Global Business Governance Innovation & Entrepreneurship Leadership Management Organizational Behavior Organizational Development Sales & Marketing Social Enterprise Strategy Technology & Operations

11 Sample Seminars Available via the Collection
Entrepreneurial Marketing Joseph B. Lassiter III Products, customers, people, and partners: How do they relate and why should you care? The right combination is critical for success in any venture—an established company or a start-up. Professor Joseph Lassiter combines the entrepreneur’s pursuit of an idea with marketing’s focus on the customer to create a process that can dramatically increase any organization’s performance. Topics covered: Innovation and Entrepreneurship; Management; Strategy. Boom and Bust in Private Equity Josh Lerner What does the past tell us about the future of private equity? Are booms and busts a fact of life or a preventable anomaly? Professor Josh Lerner outlines three themes—rightsizing, structure and reach, and transparency—that may be dominant issues in private equity in the future. His conclusion: the business of private equity will look very different a decade from now. Topic covered: Finance and Accounting. The New Strategic Weapon: Information Technology F. Warren McFarlan Information technology is not just back-office technology; it is a strategic weapon in today’s post-dot-com environment. IT makes companies survive, excel, and win. Professor F. Warren McFarlan expands on this theme amid IT’s strands of stability and change, and his insights help you understand where IT is today and predict where it will go in the next forty years. Topics covered: Management; Strategy; Technology and Operations.

12 Bernstein Financial Data (unique to Business Source Complete)
Top ranked investment research reports 1,706 black books (companies) 289 white books (market research)

13 ติดต่อบริษัทเพื่อขอรหัสใช้สืบค้นนอกมหาวิทยาลัย

14 คลิกเพื่อเลือกฐานข้อมูล
ชื่อสถาบันการศึกษา คลิกเพื่อเลือกฐานข้อมูล

15 เลือกภาษาไทย

16 หน้าจอภาษาไทย

17 ( การสืบค้นขั้นพื้นฐาน )
Google Search!!! ( การสืบค้นขั้นพื้นฐาน )

18 Academic Search Elite คำสืบค้น Global warming

19 คำสืบค้น Global warming
ต้องการบทความฉบับเต็มเท่านั้น รูปภาพ, กราฟ, ตารางจะปรากฎในกรณีที่มีในบทความ รูปภาพที่เกียวข้องกับคำสืบค้นจะปรากฎในกรณีที่มีข้อมูลในฐาน

20 เพียงเลื่อนเมาส์ไปที่Preview icon บทคัดย่อของบทความก็จะแสดง

21 ( การสืบค้นขั้นวารสารในฐานข้อมูล )
Publication Search!!! ( การสืบค้นขั้นวารสารในฐานข้อมูล )

22 การค้นหาวารสารในฐานข้อมูล
พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการค้นแล้วกดปุ่ม Browse วารสารจะถูกเรียงตามตัวอักษร A - Z

23 คลิกที่ชื่อวารสารที่ต้องการค้น

24 รายชื่อวารสารทั้งเล่มปัจจุบันและย้อนหลัง
รายละเอียดของวารสารเช่น ชื่อสำนักพิมพ์

25 รายชื่อวารสารทั้งเล่มปัจจุบันและย้อนหลัง

26 บทความที่มีในวารสารเล่มที่ต้องการค้น

27 Result Lists!!! ( การแสดงผลข้อมูล )

28 คลิกเพื่อเข้าดูบทความ

29 เรียกดูเอกสารแบบ HTML

30 แสดงผลเป็น HTML

31 เรียกดูเอกสารแบบ PDF 31

32 แสดงผลเป็น Native PDF สามารถคัดลอกและแก้ไขข้อมูลได้

33 ( การผลลัพธ์ไปใช้อ้างอิง )
การอ้างอิงบรรณาณุกรม Citations (โดย ไม่ใช้ Program Endnote)

34 อ้างอิงบทความโดยไม่ใช้โปรแกรม

35 สามารถคัดลอกบรรณานุกรมไปใช้ได้ทันทีเพียงเลือกระบบการอ้างอิงที่ต้องการ คลิกขวาที่เมาส์แล้วนำไปวางลงบนแผ่นงาน

36 ( การผลลัพธ์ไปใช้อ้างอิง )
การอ้างอิงบรรณาณุกรม Citations (โดย ใช้ Program Endnote)

37 อ้างอิงบทความโดยใช้โปรแกรม
37

38


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost มหาวิทยาลัยพายัพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google