งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน MOS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน MOS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน MOS
โครงการ “อบรมความรู้ IT สำหรับการแข่งขัน” สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหาร มหาวิทยาลัยพายัพ โดย .. สิรินารถ เมฆวรวุฒิ สำนักงานฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

2 ดาวน์โหลดเอกสาร และประเมินผลออนไลน์ http://km-ba.payap.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสาร และประเมินผลออนไลน์

3 อะไรที่บอกถึงความสามารถของคุณ

4 Certificate

5 ใบรับรองความสามารถของคุณ
Certificate ใบรับรองความสามารถของคุณ

6 IT Certificate Microsoft Cisco Sun ITPE CISSP Product Certificate
Natural Certificate ITPE CISSP

7 Microsoft Certificate
อยากเป็น System Admin มือฉมัง ชื่อ Certification : Microsoft Certified System Administrator (MCSA) เหมาะกับใคร : เหมาะกับผู้ที่ทำงานและดูแลด้าน Network โดยใช้ Windows Server 2008 เป็นพื้นฐาน เช่น • System Administrator • Network Administrator • Information Systems Administrator • Network Operation Analyst • Network Technician และ • Technical Support Specialist

8 Microsoft Certificate
อยากเป็น Desktop Support ชั้นเซียน ชื่อ Certification : Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST) เหมาะกับใคร • Help desk Technician • Customer Support Representative • Computer Support Specialist • Technical Support Representative และ • Technical Support Specialist

9 Microsoft Certificate
อยากเป็น Database Admin เจ๋งๆ ชื่อ Certification : Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) เหมาะกับใคร : • Database Administrator • Database Analyst และ • Database Developer

10 Microsoft Certificate
อยากเป็น IT Professional ขั้นเทพ ชื่อ Certification : Microsoft Certified IT Professional (MCITP) เหมาะกับใคร เป็นการสอบเฉพาะวิชาที่เราถนัด ซึ่งจะแบ่งตามหน้าที่งานที่รับผิดชอบเช่น Database Administrator หรือ Enterprise Messaging Administrator ซึ่ง MCITP คุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สอบผ่าน MCITS(Microsoft Certified Technology Specialist) ซึ่งคุณจะต้องสอบอย่างน้อย หนึ่งวิชาหรือมากกว่าเพื่อเป็นการปูทางก่อน MCITP

11 Microsoft Certificate
อยากเป็น Technology Specialist หาตัวจับยาก ชื่อ Certification : Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) เหมาะกับใคร : MCTS เปรียบเสมือน Certificate พื้นฐานของ Microsoft ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาในเชิงลึกของเทคโนโลยี Microsoft ซึ่งคุณสามารถสอบได้มากกว่าหนึ่งเทคโนโลยี และเป็นการสร้างโอกาสให้คุณสามารถสอบ MCITP ได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย

12 Microsoft Certified Application Specialist (MCAS)
Using Microsoft Office Word 2007 MOS Using Microsoft Office Excel 2007 Using Microsoft Office PowerPoint 2007 MCAS Using Microsoft Office Access 2007 Using Microsoft Office Outlook 2007 Windows Vista for the Business Worker

13 เกณฑ์การผ่าน Certificate แต่ละโปรแกรม
Exam Name Version 2007 Using Microsoft Office Word 2007     660 Using Microsoft Office Excel 2007   680 Using Microsoft Office PowerPoint 2007   700 Using Microsoft Office Access 2007   600 Using Microsoft Office Outlook 2007 Windows Vista for the Business Worker   650

14 ลักษณะการสอบ ปฏิบัติจริงกับโปรแกรมที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
เน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเป็นหลัก Hand On ตัวอย่างข้อสอบ MCAS

15 การเตรียมตัวสอบ ศึกษาวัตถุประสงค์การสอบ
ฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยควรศึกษาทุกเมนู ของแต่ละโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง ควรศึกษา หรือฝึกฝนตามหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเมนู "วิธีใช้" (Help) เพราะเมนูนี้จะช่วยให้ผู้สอบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ และจดจำคำศัพท์ เข้าอบรมเพิ่มเติมในโครงการ IT Professional ของมหาวิทยาลัยพายัพ

16 การสอบแข่งขัน MOS Olympic
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับโลก

17 ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยพายัพ
ปี2007 ชัชวาลย์ คำยอง ได้รางวัลคะแนนรวมสูงสุดโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 ระดับภูมิภาค ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่ง MOS Olympic 2007 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้าแชมป์ MOS Olympic 2007 ประเภทMicrosoft Excel ปี2008 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพายัพ 6 คน ได้รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ระดับอุดมศึกษา ได้รางวัลชมเชย 4 รางวัล จากการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003

18 You!!

19 Test Yourseft

20 WORD2007 Creating and Customizing Documents Formatting Content
Working with Visual Content Organizing Content Reviewing Documents Sharing and Securing Content

21 WORD2007 : Creating and Customizing Documents
Create a new document based on the Median Letter built-in template. Add some text to the new document, and then save it as a new template with the name MCAS Template. Open the Header document, add a Motion (Even Page) header with the text The Taguien Cycle, and specify that the header should not appear on the first page. Then on page 2, add a Motion (Even Page) footer that displays today’s date. Open the Contents document, and at the top of the document, create a table of contents based on heading styles that uses the Classic format and dotted line page-number leaders. Then alter the document by inserting page breaks, and update the entire table of contents to reflect your changes. Open the AutoCorrect document, and then add the misspelling avalable with the correct spelling available to the AutoCorrect list. Open the CustomQATAll document, and add an AutoText button to the Quick Access Toolbar for all documents. Then insert a separator between the three default buttons and the AutoText button.

22 WORD2007 : Creating and Customizing Documents
Open the AutoCorrect document, and then add the misspelling avalable with the correct spelling available to the AutoCorrect list. Open the CustomQATAll document, and add an AutoText button to the Quick Access Toolbar for all documents. Then insert a separator between the three default buttons and the AutoText button.

23 WORD2007 : Formatting Content
Open the Characters document, and format the Beautiful Bamboo heading with the Stencil font. Make it bold and 26 points, apply the Outline effect, and expand the character spacing by 2 points. Then change its color to the light green standard color Open the Finding document, and highlight all instances of The Taguien Cycle. Then change all instances of The Taguien Cycle to italic. In the Pages document, insert a Next Page section break before the Shipping Quick Reference heading, set Wide margins for the new section, and change the header of the new section to Shipping Quick Reference.

24 WORD 2007 :Working with Visual Content
Open the SmartArt document, and at the end of the document, insert a Vertical Process diagram. In the text pane, type The Journey, The Battle, and The Twist as bullet points. Then add a new shape containing the words The Climax. Open the Logo document, and lighten the color of the logo to Accent Color 1 Light. Then adjust its brightness to +10% and its contrast to -30%. Finally, give the logo a three-dimensional perspective by changing its style to Rounded Diagonal Corner, White.

25 WORD 2007 :Working with Visual Content
Open the DropCap document, and replace the first letter in the first paragraph with an In Margin drop cap. Open the TextBoxes document, and insert a Simple Text Box, and then cut and paste the paragraph of the document into the text box. Continuing in the TextBoxes document, decrease the size of the text box to 1.25 inches high by 2 inches wide, and then draw another text box of the same size below the fi rst one. Link the two text boxes so that the overflow text from the fi rst box is displayed in the second text box.

26 WORD 2007 :Organizing Content
Open the SavedText document, and at the end of the document, select and save Wide World Importers as an AutoText Quick Part named www. Then in a new paragraph at the end of the document, type Recommended by and insert the www Quick Part. Open the SortTable document, and sort it in ascending order by State, then City, and then Last Name.

27 WORD 2007 :Organizing Content
Open the Calculations document, and in the cell below the Total column heading, enter the formula =C2*B2 with the $#,##0.00;($#,##0.00) number format. Open the Footnotes document, and cut the last sentence from the end of the first paragraph. Then insert a footnote, and paste the cut item as the text of the footnote. Open the MergingData document, attach the DataSource workbook, and preview the merged letters. Then exclude Linda Martin from the merge before merging the letters to a new document.

28 WORD 2007 :Reviewing Documents
Open the TrackChanges2 document, accept all the formatting changes, and reject all the changes made by Florian Stiller. Open the Comments document, and in the fifth column of the table, add the comment Ultra line. Then delete the comment associated with the word competitors.

29 WORD 2007 :Reviewing Documents
Open the Viewing1 document, and change the magnification so that you can see two pages side by side. Then zoom to 100%, and jump to the Shipping heading. Finally, jump to the top of page 5. An original document, Comparing1, has been revised and saved as Comparing2. Compare the formatting of the Comparing1 and Comparing2 documents at the word level in the original document, with all comparison settings selected. Then view the original document and the revised document simultaneously.

30 WORD2007 : Sharing and Securing Content
Open the Compatibility document, and determine whether it is compatible with earlier versions of Word. Open the Finalizing2 document, and mark it as final.

31 Excel 2007 1 Creating and Manipulating Data 2 Formatting Data and Content 3 Creating and Modifying Formulas 4 Presenting Data Visually 5 Collaborating and Securing Data

32 Excel 2007 : Creating and Manipulating Data
Open the FillCustom workbook. Using the fill handle and AutoFill Options button, fi ll cells B1:K1 with the days Monday through Friday, repeated twice. Open the Duplicates workbook, and remove each entry that contains the same last name and phone number as another entry. Open the CopyPaste workbook and transpose the CategoryName column values to the first row of a new worksheet.

33 Excel 2007 : Creating and Manipulating Data
Open the CopyPaste workbook and transpose the CategoryName column values to the first row of a new worksheet. Open the PersonalMonthlyBudget workbook and freeze rows 1 through 9, so that when you scroll the rest of the workbook, those rows are always visible. Then unfreeze the panes. Open the SalesReport workbook, and make a copy of the By Product worksheet.

34 Excel 2007 : Formatting Data and Content
Open the Gridlines workbook, and on the Expenses worksheet, hide the gridlines and row and column headings . Open the Hiding workbook. Hide the column containing the Inventory ID and the row containing the data’s source notes. Open the FormatCells workbook, and select cell K10. Format the cell to display its contents in either of the currency formats (Currency or Accounting) with no decimal places. Then apply the same formatting to cells K11:K23. In the TableStyle workbook, add a Total row that computes the number of items in the Product column and the average price from the Unit Price column.

35 Excel 2007 : Creating and Modifying Formulas
Open the SalesBySeason workbook. On the Summary worksheet, display the total sales for each period in cells B2, B3, B4, and B5 by referencing the corresponding worksheets. In the SummaryFormula workbook, in cell C18, create a formula that returns the average value in the Sales range. Then in cell D5, create a formula thatn returns the lowest Sales value for the Fall period. Open the Sales workbook, and create subtotals of sales amounts first by Period. Open the SummaryCondition workbook, and in cell F2, create a formula to count the number of Berry Bushes products in the cell range A2:A38, which has been defi ned as the named range Category. Then in cell F8, count the number of Flowers products in the Category range that are more than $20.00.

36 Excel 2007 : Creating and Modifying Formulas
Open the LookupFormula workbook, and create a formula in cell C12 to find the last name of employee number 5. Open the Schedule workbook, and then display and print the formulas. Open the Grouping workbook, and outline the data on the SalesByCategory worksheet based on its summary rows. Then hide all rows except those containing subtotals. Open the Sorting workbook. Sort the SalesByCategory worksheet first by Category and then by Category and Price.


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน MOS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google