งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 1 Chapter III : Store Location Type of Retailing Location Downtown Area Neighborhood Shopping Districts String.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 1 Chapter III : Store Location Type of Retailing Location Downtown Area Neighborhood Shopping Districts String."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 1 Chapter III : Store Location Type of Retailing Location Downtown Area Neighborhood Shopping Districts String Streets Shopping Center

2 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 2 Consideration Factors in Store Location Consideration 1 Consideration 1 Kinds of Industrial  จำนวน ชนิด และลักษณะอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อ รายได้ประชากร 1 แรงงานสัมพันธ์กับการบริหารแรงงานมีผลต่อการ เคลื่อนย้ายประชากร 1 การขยายตัวและการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ในท้องถิ่นนั้นๆ

3 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 3 Consideration Factors in Store Location Consideration 2 Consideration 2 Population  Rate of Growth  Rate of Decline  Migration  Numbers of Population Outbo und Inbo und Location

4 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 4 Consideration Factors in Store Location Consideration 3 Consideration 3 Growth of City  Increasing of Chamber of Commerce 1 Increasing of Board of Investment 1 Facilities, Municipality and Convenience of the City

5 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 5 Consideration Factors in Store Location Consideration 4 Consideration 4 Demographic  อุปนิสัยการซื้อของประชากร 1 อำนาจซื้อของประชากร  การกระจายรายได้ Consideration 5 Concentration of Retailing Competition

6 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 6 Consideration Factors in Store Location Consideration 6 Consideration 6 Political & Legal  การควบคุมราคาขายสินค้า นโยบายโฆษณา  การควบคุมการขายสินค้าบางประเภท ระยะห่าง ร้านค้า-ชุมช น Consideration 7 the others 1 Bank & Finance institute 1 Media,Safety Management,Traffic

7 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 7 Location on Decision Making  ปริมาณการค้าขายของธุรกิจ (Commercial Volume) Fพฤติกรรมซื้อของผู้ซื้อสินค้าแต่ละชนิด (Consumer Behavior) Fเส้นทางสัญจรของผู้บริโภค (People Traffic) Fเลือกทำเลที่ใกล้กับคู่แข่งรายอื่น (Market Place) Fเข้าถึงได้ง่าย สะดวก (Accessibility) Fสภาพแวดล้อม (Environmental) ; มลภาวะ Fต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost and Expenses) Fการตั้งสาขา (Branch Location) F ฝั่งของถนน สี่แยกไฟแดง ทางร่วมทางแยก ซอย ทางเท้า ป้ายรถเมล์ ตลาด

8 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 8 Pic. Store Location : Traffic and the road. ภาพแสดงการตั้งร้านค้าริมฝั่งถนน และ สภาพทางเข้า-ออก ที่สะดวก ปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-3 1 Chapter III : Store Location Type of Retailing Location Downtown Area Neighborhood Shopping Districts String.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google