งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร โดย

2 1. ระบบการศึกษาไทย การศึกษาในระบบ แบ่งเป็น 2 ระดับ 1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับ อุดมศึกษา (6+3+3) 2

3 1.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาซึ่งจัดหลังและต่อเนื่อง จากการศึกษา ขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับ (1) ระดับต่ำกว่าปริญญา 2-3 ปี ต่อจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน (12+2 หรือ 3) (2) ระดับปริญญา 4 ปีขึ้นไป ต่อจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน (12+4 หรือ มากกว่า ) 3

4 แผนภูมิ ระบบการศึกษาไทย ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) มัธยม ปลาย มัธยมต้น ประถม สายสามัญ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับ อุดมศึกษา การศึกษาระดับ อุดมศึกษา สายอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 4

5 2. ระดับคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 6 ระดับ 2.1 อนุปริญญา และประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 2.2 ปริญญาตรี 2.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2.4 ปริญญาโท 2.5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2.6 ปริญญาเอก 5

6 แผนภูมิระดับคุณวุฒิ Academic StrandLevel Professional Strand Professional Doctorate (DBA,DEng, EdD) Research Doctorate (PhD) Research Masters (MA, MSc, MPh ) Professional Masters Eg. (MBA,M.Eng,M.Ed) Bachelor (BA, BSc) Bachelor (B.Bus, B.Eng,B.Ed, B Tech) 6 5 Higher Grad Diploma 4 Graduate Diploma 3 2 Assoc Degree Entry 1 6

7 3. ระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3.1 ระบบทวิภาค เป็นหลัก 3.2 ระบบหน่วยกิต – ขั้นต่ำ (1) ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ทวิภาค (30 หน่วยกิตต่อปี ) (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตทวิภาค (3) ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตทวิภาค (4) ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หรือ 72 หน่วยกิต ทวิภาค 7

8 4. การจำแนกสาขาและการกำหนดชื่อ ปริญญา 4.1 การจำแนกสาขา (1) วิชาการ (ACADEMIC STRAND) (2) วิชาชีพ (PROFESSIONAL STRAND) 4.2 การกำหนดชื่อปริญญา (1) ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาชีพและเทคโนโลยี (2) ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาชีพและปรัชญา (MPh.) (3) ระดับปริญญาเอก ปรัชญา (Ph.D) ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ วิชาชีพ 8


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google