งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

2 การศึกษาในระบบ แบ่งเป็น 2 ระดับ 1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.ระบบการศึกษาไทย การศึกษาในระบบ แบ่งเป็น 2 ระดับ 1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับ อุดมศึกษา (6+3+3) 2

3 1.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาซึ่งจัดหลังและต่อเนื่องจากการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับ (1) ระดับต่ำกว่าปริญญา ปี ต่อจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน (12+2 หรือ 3) (2) ระดับปริญญา 4 ปีขึ้นไป (12+4 หรือ มากกว่า) 3

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนภูมิ ระบบการศึกษาไทย ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท การศึกษาระดับ อุดมศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มัธยมปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การศึกษา ขั้นพื้นฐาน มัธยมต้น ประถม สายสามัญ สายอาชีวศึกษา 4

5 2. ระดับคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 6 ระดับ
แบ่งเป็น 6 ระดับ 2.1 อนุปริญญา และประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 2.2 ปริญญาตรี 2.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2.4 ปริญญาโท 2.5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2.6 ปริญญาเอก 5

6 แผนภูมิระดับคุณวุฒิ 6 5 4 3 2 1 6 Level Academic Strand
Professional Strand Professional Doctorate (DBA,DEng, EdD) Research Doctorate (PhD) 6 5 Higher Grad Diploma Professional Masters Eg. (MBA,M.Eng,M.Ed) Research Masters (MA, MSc, MPh ) 4 3 Graduate Diploma Bachelor (BA, BSc) Bachelor (B.Bus, B.Eng ,B.Ed, B Tech) 2 1 Assoc Degree Entry 6

7 3. ระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3.1ระบบทวิภาค เป็นหลัก
3.2ระบบหน่วยกิต – ขั้นต่ำ (1) ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต ทวิภาค (30 หน่วยกิตต่อปี) (2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตทวิภาค (3) ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตทวิภาค (4) ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 48 หรือ 72 หน่วยกิต ทวิภาค 7

8 4.การจำแนกสาขาและการกำหนดชื่อปริญญา 4.1 การจำแนกสาขา
(1) วิชาการ (ACADEMIC STRAND) (2) วิชาชีพ (PROFESSIONAL STRAND) 4.2 การกำหนดชื่อปริญญา (1) ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาชีพและเทคโนโลยี (2) ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาชีพและปรัชญา (MPh.) (3) ระดับปริญญาเอก ปรัชญา (Ph.D) ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิชาชีพ 8


ดาวน์โหลด ppt กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google