งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks TELECOMMUNICATIONSANDNETWORKS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks TELECOMMUNICATIONSANDNETWORKS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks TELECOMMUNICATIONSANDNETWORKS

2 2 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks สามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของโทรคมนาคม สามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของโทรคมนาคม ทราบเกี่ยวกับความจุของช่องสื่อสารโทรคมนาคมและประเมินค่าสื่อ สำหรับถ่ายทอดข้อมูล ทราบเกี่ยวกับความจุของช่องสื่อสารโทรคมนาคมและประเมินค่าสื่อ สำหรับถ่ายทอดข้อมูล เปรียบเทียบเครือข่ายโทรคมนาคมแบบต่างๆ เปรียบเทียบเครือข่ายโทรคมนาคมแบบต่างๆ ประเมินทางเลือกบริการบนระบบเครือข่าย ประเมินทางเลือกบริการบนระบบเครือข่าย ทราบเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์โทรคมนาคมที่สนับสนุนการพาณิชย์ อีเล็กทรอนิกส์และการธุรกิจอีเล็กทรอนิกส์ ทราบเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์โทรคมนาคมที่สนับสนุนการพาณิชย์ อีเล็กทรอนิกส์และการธุรกิจอีเล็กทรอนิกส์ OBJECTIVES

3 3 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks พัฒนาการของระบบโทรคมนาคม โทรคมนาคม (Telecommunications) “ การสื่อสารข้อมูลระยะไกลในรูปแบบสัญญาณอีเล็กทรอนิกส์ ” โทรคมนาคมสมัยก่อนจะสื่อสาร “ เสียง ” ผ่านสายโทรศัพท์ โทรคมนาคมปัจจุบันสื่อสารข้อมูลในรูปดิจิตอลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ถ่ายทอดข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โทรคมนาคมปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทอดข้อมูลไปทั่วโลก กิจการโทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคม “ถนนสายด่วนข่าวสาร” (Information Super Highway) โทรคมนาคมกับส่วนหนึ่งของชีวิตในโลกทศวรรษหน้า

4 4 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Telecommunications: Communication of information by electronic meansCommunication of information by electronic means “ การสื่อสารข้อมูลระยะไกลในรูปแบบสัญญาณอีเล็กทรอนิกส์ ” Includes digital data transmission as well as voice transmissionIncludes digital data transmission as well as voice transmission ระบบที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์จำนวนหนึ่งที่สามารถทำงาน ร่วมกันและถูกจัดไว้สำหรับการสื่อสารข้อมูลจากสถานที่ แห่งหนึ่งไปยัง สถานที่อีกแห่งหนึ่ง ระบบที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์จำนวนหนึ่งที่สามารถทำงาน ร่วมกันและถูกจัดไว้สำหรับการสื่อสารข้อมูลจากสถานที่ แห่งหนึ่งไปยัง สถานที่อีกแห่งหนึ่ง (Laudon and Laudon, Prentice Hall, 2002.) (Laudon and Laudon, Prentice Hall, 2002.)

5 5 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล เครื่อง Terminal สำหรับการรับหรือแสดงผลข้อมูล เครื่อง Terminal สำหรับการรับหรือแสดงผลข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร หมายถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อใดๆ เช่น เคเบิล หรือไร้สาย ช่องทางการสื่อสาร หมายถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อใดๆ เช่น เคเบิล หรือไร้สาย อุปกรณ์ประมวลผลการสื่อสาร เช่น โมเด็ม (MODEM), มัลติเพล็กเซอร์, คอนโทรลเลอร์, ฟร้อนทเอ็นด์โปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ประมวลผลการสื่อสาร เช่น โมเด็ม (MODEM), มัลติเพล็กเซอร์, คอนโทรลเลอร์, ฟร้อนทเอ็นด์โปรเซสเซอร์ ซอฟท์แวร์สำหรับใช้สื่อสาร ใช้ควบคุมการส่งออกและรับเข้าข้อมูล ซอฟท์แวร์สำหรับใช้สื่อสาร ใช้ควบคุมการส่งออกและรับเข้าข้อมูล องค์ประกอบของระบบโทรคมนาคม

6 6 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Telecommunications Systems Telecommunications Systems MODEM = Modulation & Demodulation MODEM = Modulation & Demodulation COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM

7 7 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Components of a Telecommunications System

8 8 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM ส่งและรับข้อมูลระหว่างจุดสองจุด ส่งและรับข้อมูลระหว่างจุดสองจุด เชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร เชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร จัดการลำเลียงข้อมูลผ่านเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด จัดการลำเลียงข้อมูลผ่านเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด จัดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะส่งออกและรับเข้ามา จัดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะส่งออกและรับเข้ามา จัดการปรับสภาวะการถ่ายทอดข้อมูลให้มีความสมดุล จัดการปรับสภาวะการถ่ายทอดข้อมูลให้มีความสมดุล ควบคุมการถ่ายทอดข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการถ่ายทอดข้อมูล ควบคุมการถ่ายทอดข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการถ่ายทอดข้อมูล ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการ ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการ Functions of Telecommunications Systems

9 9 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM อุปกรณ์ต่างชนิดกันจะสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้โดย ใช้ชุดคำสั่งมาตรฐานชุดเดียวกัน กฎเกณฑ์มาตรฐานในการสื่อสารนี้ เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) อุปกรณ์ต่างชนิดกันจะสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้โดย ใช้ชุดคำสั่งมาตรฐานชุดเดียวกัน กฎเกณฑ์มาตรฐานในการสื่อสารนี้ เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) อุปกรณ์แต่ละชนิดในระบบเครือข่ายเดียวกันจะรู้จักกันได้ก็ต่อเมื่อใช้ โปรโตคอลอย่างเดียวกัน อุปกรณ์แต่ละชนิดในระบบเครือข่ายเดียวกันจะรู้จักกันได้ก็ต่อเมื่อใช้ โปรโตคอลอย่างเดียวกัน Protocol ที่รู้จักกัน เช่น TCP/IP ในระบบอินเตอร์เนตProtocol ที่รู้จักกัน เช่น TCP/IP ในระบบอินเตอร์เนต Protocols

10 10 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Analog signal Continuous waveformContinuous waveform Passes through communications mediumPasses through communications medium Used for voice communicationsUsed for voice communications Types of Signals: Analog and Digital

11 11 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Digital signal Discrete waveformDiscrete waveform Transmits data coded intoTransmits data coded into two discrete states as two discrete states as 1-bits and 0-bits 1-bits and 0-bits Used for data communicationsUsed for data communications Types of Signals: Analog and Digital

12 12 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Functions of the Modem MODEM = Modulation & Demodulation Translates computer’s digital signals into analog and vice versa

13 13 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Wire Communication Twisted wire: Telephone systemsTwisted wire: Telephone systems Coaxial cable: Cable televisionCoaxial cable: Cable television Fiber optics and optical networks: Dense wave division multiplexing (DWDM)Fiber optics and optical networks: Dense wave division multiplexing (DWDM) Communications Channels Communications Channels ช่องทางสื่อสาร หมายถึงรูปแบบใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ถ่ายทอดสัญญาณข้อมูล จากอุปกรณ์ตัวหนึ่งในระบบเครือข่ายไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง

14 14 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Twisted-pair wireTwisted-pair wire Coaxial cableCoaxial cable Fiber-optic cableFiber-optic cable Unshield twisted pair ;UTP หรือ สายแลนUnshield twisted pair ;UTP หรือ สายแลน COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Wire Communication

15 15 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Fiber-optic cable ประกอบด้วยใยแก้วหรือไฟเบอร์ขนาดเล็กมากๆ ประมาณเส้นผมมนุษย์ จำนวนหนึ่งรวมเข้าด้วยกัน (Core) และมีฉนวนหุ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็น จังหวะสัญญาณแสง (Pulse of Light) และส่งออกไปทางสายใยแก้ว ด้วยเลเซอร์ หรือหลอด LED ด้วยความถี่ของแสงตั้งแต่ 5 แสน – ล้านล้านบิตต่อวินาที ประกอบด้วยใยแก้วหรือไฟเบอร์ขนาดเล็กมากๆ ประมาณเส้นผมมนุษย์ จำนวนหนึ่งรวมเข้าด้วยกัน (Core) และมีฉนวนหุ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็น จังหวะสัญญาณแสง (Pulse of Light) และส่งออกไปทางสายใยแก้ว ด้วยเลเซอร์ หรือหลอด LED ด้วยความถี่ของแสงตั้งแต่ 5 แสน – ล้านล้านบิตต่อวินาที ปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็น Back Bone เชื่อมต่อสถานีสื่อสารขนาดใหญ่เข้า ด้วยกันเพราะให้ Band width ขนาดใหญ่ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ ความเร็วสูงมากๆ หรืองานที่ต้องแบ่งผู้ใช้คราวละมากๆ ปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็น Back Bone เชื่อมต่อสถานีสื่อสารขนาดใหญ่เข้า ด้วยกันเพราะให้ Band width ขนาดใหญ่ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ ความเร็วสูงมากๆ หรืองานที่ต้องแบ่งผู้ใช้คราวละมากๆ Communications Channels

16 16 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Wireless communications:Wireless communications: MicrowaveMicrowave SatellitesSatellites Paging systemsPaging systems Cellular telephonesCellular telephones Personal communication ServicesPersonal communication Services Personal digital assistants ; PDAsPersonal digital assistants ; PDAs Mobile data networksMobile data networks Communications Channels

17 17 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Frequency Ranges for Communications Media and Devices Figure 8-3

18 18 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Figure 8-4 COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM Amoco’s Satellite Transmission System

19 19 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks –Cellular telephone / Mobile Telephone –Global Systems for Mobile communication ; GSM Mobile Transfer Exchange ; MTX Optical fiber COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM

20 20 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks –Microwave for remote distance :island,forest, suburb, Hill-tribe COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM

21 21 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks –Bit per second (BPS); อัตราการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณในหนึ่งวินาที –Cycle or Hertz (Hz) ; ความถี่ของสัญญาณ –Bandwidth ; ช่วงคลื่นของสัญญาณที่รวมกันอยู่ในช่องสื่อสารหนึ่งช่อง Transmission Rate ( ความเร็วในการถ่ายทอดข้อมูล ) COMPONENTS AND FUNCTIONS OF A TELECOMMUNICATIONS SYSTEM

22 22 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMMUNICATIONS NETWORKS Star Network: All computers and other devices are connected to a central host computerStar Network: All computers and other devices are connected to a central host computer Bus Network: Links a number of computers by a single circuitBus Network: Links a number of computers by a single circuit Ring Network: All computers are linked by a closed loopRing Network: All computers are linked by a closed loop Network Topologies

23 23 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks A Star Network Topology COMMUNICATIONS NETWORKS Figure 8-5

24 24 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks A Bus Network Topology COMMUNICATIONS NETWORKS Figure 8-6

25 25 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks A Ring Network Topology COMMUNICATIONS NETWORKS Figure 8-7

26 26 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Private Branch Exchanges ; PBX Central switching systemCentral switching system Handle firm’s voice and digital communicationsHandle firm’s voice and digital communications Private Branch Exchanges, Local Area Networks (LANs), and Wide Area Networks (WANs) COMMUNICATIONS NETWORKS

27 27 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Local Area Networks Narrow < 2000 feetNarrow < 2000 feet link devices together in home or officelink devices together in home or office Gateway, routerGateway, router Network Operating System (NOS)Network Operating System (NOS) –Novell Netware,MS 2000 server, IBM’s OS/2WARP server peer-to-peerpeer-to-peer Private Branch Exchanges, Local Area Networks (LANs), and Wide Area Networks (WANs) COMMUNICATIONS NETWORKS

28 28 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMMUNICATIONS NETWORKS A Local Area Network (LAN) Figure 8-8

29 29 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Wireless LANs Wi-Fi (802.11b) standard: Up to 11 Mbps, low cost, high-speed mobile Internet access, links work groupsWi-Fi (802.11b) standard: Up to 11 Mbps, low cost, high-speed mobile Internet access, links work groups Bluetooth standard: Up to 720 Kbps, small personal area networksBluetooth standard: Up to 720 Kbps, small personal area networks Private Branch Exchanges, Local Area Networks (LANs), and Wide Area Networks (WANs) COMMUNICATIONS NETWORKS

30 30 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Wide Area Networks (WANs) Span large geographical distanceSpan large geographical distance Consist of variety of cable, satellite, and microwave technologiesConsist of variety of cable, satellite, and microwave technologies Switched lines, dedicated linesSwitched lines, dedicated lines Public NetworksPublic Networks Public Switching Telephone Networks PSTN Dial - UpDial - Up Leased LineLeased Line Private Branch Exchanges, Local Area Networks (LANs), and Wide Area Networks (WANs) COMMUNICATIONS NETWORKS

31 31 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Value-Added Networks (VANs) Private, multipath, data-only, third-party-managed networkPrivate, multipath, data-only, third-party-managed network Other Network Services Packet switching, Frame Relay, Asynchronous transfer mode (ATM)Packet switching, Frame Relay, Asynchronous transfer mode (ATM) Integrated Services Digital Network (ISDN), Digital subscriber line (DSL), Cable modems, T1 line – BroadbandIntegrated Services Digital Network (ISDN), Digital subscriber line (DSL), Cable modems, T1 line – Broadband Gigabit EthernetGigabit Ethernet Source ; http://www.tot.co.th Network Services and Broadband Technologies COMMUNICATIONS NETWORKS

32 32 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Packed-Switched Networks and Packet Communications Figure 8-9 COMMUNICATIONS NETWORKS

33 33 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks COMMUNICATIONS NETWORKS Asynchronous Digital Subscriber Line ; ADSL

34 34 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Gigabit Ethernet COMMUNICATIONS NETWORKS

35 35 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Teleconferencing, data conferencing, and videoconferencing Teleconferencing: Ability to confer with a group of people simultaneouslyTeleconferencing: Ability to confer with a group of people simultaneously Data conferencing: Two or more users can edit and modify data files simultaneouslyData conferencing: Two or more users can edit and modify data files simultaneously Videoconferencing: Participants are able to see each other over video screensVideoconferencing: Participants are able to see each other over video screens Electronic Commerce and Electronic Business Technologies ELECTRONIC COMMERCE AND ELECTRONIC BUSINESS TECHNOLOGIES

36 36 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Digital information services, distance learning and E-Learning Distance learning: Education or training delivered over a distance to individuals in one or more locationsDistance learning: Education or training delivered over a distance to individuals in one or more locations E-learning: Instruction delivered online using the Internet or private networksE-learning: Instruction delivered online using the Internet or private networks Electronic Commerce and Electronic Business Technologies ELECTRONIC COMMERCE AND ELECTRONIC BUSINESS TECHNOLOGIES

37 37 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks Direct computer-to-computer exchange between two organizations of standard business transaction documentsDirect computer-to-computer exchange between two organizations of standard business transaction documents Electronic Data Interchange (EDI) ELECTRONIC COMMERCE AND ELECTRONIC BUSINESS TECHNOLOGIES Thai Trade Net Co.,Ltd. Tiffa EDI Services Co.,Ltd. General Electronic Commerce Co.,Ltd. Advaned Integration Co.,Ltd. EDI Service Provider Merchant Manufacturer


ดาวน์โหลด ppt 1 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems Telecommunications and Networks TELECOMMUNICATIONSANDNETWORKS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google