งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Money Making Models  Brokerage ธุรกิจที่หารายได้จากการเป็นตัวกลาง-นายหน้า  Advertising ธุรกิจที่หารายได้จากการโฆษณา  Merchant ธุรกิจที่หารายได้จากการค้าส่ง-ค้าปลีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Money Making Models  Brokerage ธุรกิจที่หารายได้จากการเป็นตัวกลาง-นายหน้า  Advertising ธุรกิจที่หารายได้จากการโฆษณา  Merchant ธุรกิจที่หารายได้จากการค้าส่ง-ค้าปลีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Money Making Models  Brokerage ธุรกิจที่หารายได้จากการเป็นตัวกลาง-นายหน้า  Advertising ธุรกิจที่หารายได้จากการโฆษณา  Merchant ธุรกิจที่หารายได้จากการค้าส่ง-ค้าปลีก สินค้า/บริการ  Manufacturer (Direct) ผู้ผลิตที่ใช้ internet ลดทอนคนกลาง  Community สังคมเฉพาะกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจ-ต้องการเหมือนกัน  Infrastructure ธุรกิจที่หารายได้จากบริการโครงสร้างพื้นฐาน Rappa, M DigitalEnterprise.org/models

2 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Brokerage ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Brokerage 1.e-MarketPlace: Foodmarketexchange.com 2.Auction Broker: e-Bay.com 3.Transaction Broker: PayPal.com 4.Virtual Mall: ChoiceMall.com Website ที่มีรายได้จากค่าบริการในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือ นายหน้าทางธุรกิจ อาทิ ผู้หาตลาด หาผู้ซื้อ หาผู้ขาย จับคู่ผู้ซื้อ-ผู้ขาย อำนวยให้ผู้ซื้อพบสินค้าหรือบริการที่ต้องการ เป็นต้น

3 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ e-Marketplace ศูนย์รวม/ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล สินค้า บริการ และทำธุรกรรม online ระหว่างผู้ผลิตสินค้า และชุมชนในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า B2B e-Marketplace ที่ประสบ ความสำเร็จจะต้องสามารถรวมกลุ่มผู้ขายและผู้ซื้อเข้าไว้ด้วยกันจำนวนมาก สร้างช่องทางใหม่ๆ ให้ ผู้ขาย (multiple suppliers) ขณะเดียวกันสร้างกระบวนการสั่งซื้อให้ผู้ซื้อ (multiple buyers) ตัวอย่างได้แก่ Foodmarketexchange.com / Thailand.com

4 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Auction Broker Website จัดทำระบบและกลไกให้ผู้ขายเสนอสินค้าและผู้ซื้อ (ทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ค้า) แข่งขันราคากันจนผู้ขายพอใจและปิดการขาย นายหน้าจะได้ค่าคอมมิสชั่นจากผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งมีกฎเกณฑ์และข้อเสนอที่หลากหลาย ตัวอย่างได้แก่ e-Bay.com

5 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Transaction Broker website ในลักษณะตัวกลางบุคคลที่สาม รับผิดชอบเรื่องการชำระเงินให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อจาก website อื่นให้เข้ามาใช้บริการที่ website ของตนเองในฐานะตัวกลางภายนอกโดยสร้างกลไกการ ชำระเงินไว้พร้อมให้บริการแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ ตัวอย่างได้แก่ PayPal.com และ Escrow.com

6 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Virtual Mall เป็นแบบ hosts online merchants ทำหน้าที่แบบรวบยอดสมบูรณ์ตั้งแต่สร้างรูปแบบร้านค้า มาตรฐาน รับเก็บข้อมูล จัดสรรบริการชำระเงิน จัดส่งสินค้า และสร้างโอกาสและสายสัมพันธ์ทาง การตลาดให้กับร้านค้าสมาชิกใน Mall โดย website แบบนี้จะมีรายได้จากค่าดำเนินการครั้งแรก ค่าบริการรายเดือน และรายได้ต่อธุรกรรมการซื้อต่อครั้ง ตัวอย่างได้แก่ ChoiceMall.com, ShoppingThai.com

7 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Advertising ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Advertising 1.Portal: yahoo.com 2.Personalized portal: MyYahoo! 3.Classifieds: Match.com 4.Query-based paid placement: Google.com Website ที่ทำหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ และอาจมีบริการเสริมอื่นๆ เช่น free , chat, forums, text link, banner, bubble ads เป็นต้น เพื่อดึงดูดให้มีผู้ เข้ามาเยี่ยมชม website มาก สร้าง traffic ให้สูงเพื่อขายพื้นที่ในการโฆษณาให้ได้ ปัจจัยในความสำเร็จของธุรกิจในกลุ่มนี้ได้แก่การสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากธุรกิจใน แนวเดียวกัน ในขณะที่สามารถควบคุมต้นทุนได้ ตัวอย่างของธุรกิจที่หารายได้จาก ค่าโฆษณาที่ยังคงสามารถทำกำไรได้ คือ Yahoo! ซึ่งเป็นเว็บท่า (Portal Site) ที่มี ชื่อเสียงมานานและมี ต้นทุนในการสร้างเนื้อหาน้อย เนื่องจากใช้วิธีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือ GreaterGood ซึ่งเป็นตัวอย่างของ ธุรกิจที่หารายได้จากการแนะนำลูกค้าให้แก่เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งคล้ายกับการหารายได้ จากค่าโฆษณา

8 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Portal เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยทั่วไปหมายถึง Search Engines ที่รวม เนื้อหาสาระข้อมูลและบริการที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ยิ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการมาก ก็จะยิ่งมีรายได้ จากการรับฝาก banner ads โฆษณาประชาสัมพันธ์ มากขึ้นไปเท่านั้น ตัวอย่าง ได้แก่ Yahoo.com

9 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Personalized Portal เป็น website ที่นำเสนอข้อมูลและขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความภักดีจาก ผู้ใช้บริการที่มีเวลาน้อยและต้องการเข้าถึงข้อมูลที่กลั่นกรองแล้ว ตรงประเด็นโดยรวดเร็ว ตัวอย่าง ได้แก่ MyYahoo!

10 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Classified เป็น website ที่จัดแสดงรายการสินค้าที่ต้องการขายหรือเป็นที่ต้องการซื้อ มีรายได้มาจากค่าแสดง รายการ หรืออาจเรียกเก็บค่าสมาชิกได้อีกด้วย ตัวอย่างได้แก่ Monster.com หรือ Match.com

11 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Query-Based Paid Placement เป็น website ที่สร้างรายได้จากการสนับสนุน หรือ ขาย link หรือโฆษณาเมื่อมีผู้ชมทำการค้นหา ข้อมูล website จะโฆษณา banner หรือ text link ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ keyword ที่ผู้ชมทำการ ค้นหานั้น ตัวอย่างได้แก่ Google.com, Overture.com

12 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Merchant ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Merchant Website ของผู้ค้าปลีก-ค้าส่ง ที่ทำการขายสินค้าหรือบริการ ราคาอาจมีตั้งแต่ขายจากราคา ที่กำหนด จนถึงไม่กำหนด ราคา เช่น การประมูล 1.Virtual Merchant (e-Tailer): amazon.com 2.Click and Mortar: bn.com (Barnes & Noble 3.Catalog Merchant: Landsend.com 4.Bit Vendor: jimmysoftware.com ปัจจัยในความสำเร็จของโมเดลทางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งในอินเตอร์เน็ตมักจะขึ้นอยู่กับความ สามารถในการจัดการส่งสินค้าและให้บริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า เราจึงพบว่าธุรกิจค้าปลีก อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่มีร้านค้าทางกายภาพมีแนวโน้มที่จะต้องสร้างร้านค้าหรือคลังสินค้าขึ้น ด้วยจนกลายเป็นธุรกิจที่เรียกว่า Click-and-Mortar หรืออาจใช้วิธีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ กับร้านค้าปลีกแบบเดิม

13 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Virtual Merchant เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "e-tailer" เป็น website ของผู้ค้าที่มี website เป็นช่องทางจำหน่ายเดียวของ ธุรกิจ อาศัยอินเตอร์เน็ตในการทำธุรกิจ ตัวอย่างได้แก่ Amazon.com

14 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Click & Mortar เป็นธุรกิจขององค์กรที่มีที่ตั้งทำการอยู่ในรูปแบบการค้าปกติ (brick-and-mortar) มีช่องทาง จำหน่ายอื่นๆ อยู่แล้วและทำการก่อตั้ง website เป็นเสมือนร้านสาขาหรือช่องทางจำหน่ายใหม่ใน อินเตอร์เน็ต ตัวอย่างได้แก่ Barnesandnoble.com

15 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Catalog Merchant เป็นธุรกิจประเภทจัดทำ catalog ไว้ใน website และให้สั่งซื้อเข้ามาด้วยวิธีการดั้งเดิม อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือ รวมถึง web ordering ตัวอย่างได้แก่ Landsend.com

16 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Bit Vendor หมายถึงผู้ค้าที่ให้บริการเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เป็นดิจิตอลจับต้องไม่ได้เท่านั้น โดยการบริการ การซื้อขาย และขนส่งทุกอย่างจัดทำอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหมด อาทิ บริษัทผลิตและจัด จำหน่ายซอฟท์แวร์ที่จัดส่งสินค้าด้วยการ download เป็นต้น เช่น jimmysoftware.com

17 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Manufacturer ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Manufacturer โดยอาศัยพลังของอินเตอร์เน็ตช่วยให้ผู้ผลิตเข้าถึงผู้ซื้อหรือ ผู้ใช้โดยตรงโดยข้ามคนกลางทางการค้าไป (ตัดตอน ตัวกลาง) นอกจากช่วยให้เกิดการซื้อขายได้อย่างกระชับ ยัง ช่วยเรื่องการให้บริการลูกค้า การรับรู้ความต้องการของลูกค้า โดยตรง เพื่อนำกลับไปพัฒนาสินค้า-บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 1.Direct B2B 2.Direct B2C

18 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท B2B ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท B2B B2B e-commerce is associated with systems and processes that support the flow of information between organizations as it occurs in procurement; manufacturing; research and development; and sales; and distribution of goods, information and services. ใช้ IT ในขั้นตอนการเตรียมการผลิต-รับคำสั่งซื้อ ด้วย โปรแกรมการสร้างภาพ, โปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติ, กล้องดิจิตอล, และ internet เพื่อการออกแบบ สินค้า นำเสนอลูกค้า และปรับเปลี่ยนสินค้าต้นแบบ online พร้อมกับลูกค้าจนนำไปสู่การตกลงรับคำสั่งซื้อ จึงค่อยส่ง ต่อให้กระบวนการผลิต ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนหลายทาง ทั้งเวลา แรงงาน เงินทุนในการทำสินค้าต้นแบบ การขนส่ง

19 ผู้นำเข้าตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิต ผู้ซื้อ กระบวนการ Supply Chain แบบเดิม website กระบวนการ Supply Chain แบบใหม่ ร้านค้าปลีก ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท B2C ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท B2C

20 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Community ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Community Website ที่มีลักษณะเป็นสังคมเฉพาะกลุ่มที่ผู้ใช้ซึ่งมีความ ต้องการในข้อมูลเหมือนกันหรือมีความชื่นชอบเดียวกันมา รวมกลุ่มแลกเปลี่ยน อาทิ site สำหรับสินค้ามือสอง หรือ สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม สถานีข่าว หรือเครือข่ายความรู้ เพื่อการศึกษา เป็นต้น Redhat / CNN.com / Experts.com Weekendhobby.com

21 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Infrastructure ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Infrastructure Website ที่ให้บริการแก่ธุรกิจ e-Commerce อื่น เช่นศูนย์ ข้อมูล บริการชำระเงิน online องค์กรออกใบรับรอง digital รับรองการประกอบการธุรกิจที่ ได้มาตรฐาน หรือบริการจัดส่ง พัสดุ ปัจจัยในความสำเร็จของธุรกิจในกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับการขยายตัวของตลาด E- Commerce โดยรวม กล่าวคือ หากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว และมีผู้ประกอบการ E-Commerce มาก รายได้ของธุรกิจเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากเรามองว่าธุรกิจ E- Commerce มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตและน่าจะทำกำไร ได้ในระยะยาว บริการระบบโอนและชำระเงินผ่านอีเมล์ระหว่างผู้บริโภค กับผู้บริโภค (C-to-C Payment) หรือระหว่างบุคคลกับ บุคคล (P-to-P Payment)


ดาวน์โหลด ppt Money Making Models  Brokerage ธุรกิจที่หารายได้จากการเป็นตัวกลาง-นายหน้า  Advertising ธุรกิจที่หารายได้จากการโฆษณา  Merchant ธุรกิจที่หารายได้จากการค้าส่ง-ค้าปลีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google