งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Money Making Models  Brokerage ธุรกิจที่หารายได้จากการเป็นตัวกลาง-นายหน้า  Advertising ธุรกิจที่หารายได้จากการโฆษณา  Merchant ธุรกิจที่หารายได้จากการค้าส่ง-ค้าปลีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Money Making Models  Brokerage ธุรกิจที่หารายได้จากการเป็นตัวกลาง-นายหน้า  Advertising ธุรกิจที่หารายได้จากการโฆษณา  Merchant ธุรกิจที่หารายได้จากการค้าส่ง-ค้าปลีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Money Making Models  Brokerage ธุรกิจที่หารายได้จากการเป็นตัวกลาง-นายหน้า  Advertising ธุรกิจที่หารายได้จากการโฆษณา  Merchant ธุรกิจที่หารายได้จากการค้าส่ง-ค้าปลีก สินค้า/บริการ  Manufacturer (Direct) ผู้ผลิตที่ใช้ internet ลดทอนคนกลาง  Community สังคมเฉพาะกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจ-ต้องการเหมือนกัน  Infrastructure ธุรกิจที่หารายได้จากบริการโครงสร้างพื้นฐาน Rappa, M. 2001. DigitalEnterprise.org/models

2 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Brokerage ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Brokerage 1.e-MarketPlace: Foodmarketexchange.com 2.Auction Broker: e-Bay.com 3.Transaction Broker: PayPal.com 4.Virtual Mall: ChoiceMall.com Website ที่มีรายได้จากค่าบริการในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือ นายหน้าทางธุรกิจ อาทิ ผู้หาตลาด หาผู้ซื้อ หาผู้ขาย จับคู่ผู้ซื้อ-ผู้ขาย อำนวยให้ผู้ซื้อพบสินค้าหรือบริการที่ต้องการ เป็นต้น

3 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ e-Marketplace ศูนย์รวม/ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล สินค้า บริการ และทำธุรกรรม online ระหว่างผู้ผลิตสินค้า และชุมชนในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า B2B e-Marketplace ที่ประสบ ความสำเร็จจะต้องสามารถรวมกลุ่มผู้ขายและผู้ซื้อเข้าไว้ด้วยกันจำนวนมาก สร้างช่องทางใหม่ๆ ให้ ผู้ขาย (multiple suppliers) ขณะเดียวกันสร้างกระบวนการสั่งซื้อให้ผู้ซื้อ (multiple buyers) ตัวอย่างได้แก่ Foodmarketexchange.com / Thailand.com

4 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Auction Broker Website จัดทำระบบและกลไกให้ผู้ขายเสนอสินค้าและผู้ซื้อ (ทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ค้า) แข่งขันราคากันจนผู้ขายพอใจและปิดการขาย นายหน้าจะได้ค่าคอมมิสชั่นจากผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งมีกฎเกณฑ์และข้อเสนอที่หลากหลาย ตัวอย่างได้แก่ e-Bay.com

5 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Transaction Broker website ในลักษณะตัวกลางบุคคลที่สาม รับผิดชอบเรื่องการชำระเงินให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อจาก website อื่นให้เข้ามาใช้บริการที่ website ของตนเองในฐานะตัวกลางภายนอกโดยสร้างกลไกการ ชำระเงินไว้พร้อมให้บริการแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ ตัวอย่างได้แก่ PayPal.com และ Escrow.com

6 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Virtual Mall เป็นแบบ hosts online merchants ทำหน้าที่แบบรวบยอดสมบูรณ์ตั้งแต่สร้างรูปแบบร้านค้า มาตรฐาน รับเก็บข้อมูล จัดสรรบริการชำระเงิน จัดส่งสินค้า และสร้างโอกาสและสายสัมพันธ์ทาง การตลาดให้กับร้านค้าสมาชิกใน Mall โดย website แบบนี้จะมีรายได้จากค่าดำเนินการครั้งแรก ค่าบริการรายเดือน และรายได้ต่อธุรกรรมการซื้อต่อครั้ง ตัวอย่างได้แก่ ChoiceMall.com, ShoppingThai.com

7 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Advertising ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Advertising 1.Portal: yahoo.com 2.Personalized portal: MyYahoo! 3.Classifieds: Match.com 4.Query-based paid placement: Google.com Website ที่ทำหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ และอาจมีบริการเสริมอื่นๆ เช่น free email, chat, forums, text link, banner, bubble ads เป็นต้น เพื่อดึงดูดให้มีผู้ เข้ามาเยี่ยมชม website มาก สร้าง traffic ให้สูงเพื่อขายพื้นที่ในการโฆษณาให้ได้ ปัจจัยในความสำเร็จของธุรกิจในกลุ่มนี้ได้แก่การสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากธุรกิจใน แนวเดียวกัน ในขณะที่สามารถควบคุมต้นทุนได้ ตัวอย่างของธุรกิจที่หารายได้จาก ค่าโฆษณาที่ยังคงสามารถทำกำไรได้ คือ Yahoo! ซึ่งเป็นเว็บท่า (Portal Site) ที่มี ชื่อเสียงมานานและมี ต้นทุนในการสร้างเนื้อหาน้อย เนื่องจากใช้วิธีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือ GreaterGood ซึ่งเป็นตัวอย่างของ ธุรกิจที่หารายได้จากการแนะนำลูกค้าให้แก่เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งคล้ายกับการหารายได้ จากค่าโฆษณา

8 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Portal เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยทั่วไปหมายถึง Search Engines ที่รวม เนื้อหาสาระข้อมูลและบริการที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ยิ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการมาก ก็จะยิ่งมีรายได้ จากการรับฝาก banner ads โฆษณาประชาสัมพันธ์ มากขึ้นไปเท่านั้น ตัวอย่าง ได้แก่ Yahoo.com

9 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Personalized Portal เป็น website ที่นำเสนอข้อมูลและขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความภักดีจาก ผู้ใช้บริการที่มีเวลาน้อยและต้องการเข้าถึงข้อมูลที่กลั่นกรองแล้ว ตรงประเด็นโดยรวดเร็ว ตัวอย่าง ได้แก่ MyYahoo!

10 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Classified เป็น website ที่จัดแสดงรายการสินค้าที่ต้องการขายหรือเป็นที่ต้องการซื้อ มีรายได้มาจากค่าแสดง รายการ หรืออาจเรียกเก็บค่าสมาชิกได้อีกด้วย ตัวอย่างได้แก่ Monster.com หรือ Match.com

11 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Query-Based Paid Placement เป็น website ที่สร้างรายได้จากการสนับสนุน หรือ ขาย link หรือโฆษณาเมื่อมีผู้ชมทำการค้นหา ข้อมูล website จะโฆษณา banner หรือ text link ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ keyword ที่ผู้ชมทำการ ค้นหานั้น ตัวอย่างได้แก่ Google.com, Overture.com

12 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Merchant ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Merchant Website ของผู้ค้าปลีก-ค้าส่ง ที่ทำการขายสินค้าหรือบริการ ราคาอาจมีตั้งแต่ขายจากราคา ที่กำหนด จนถึงไม่กำหนด ราคา เช่น การประมูล 1.Virtual Merchant (e-Tailer): amazon.com 2.Click and Mortar: bn.com (Barnes & Noble 3.Catalog Merchant: Landsend.com 4.Bit Vendor: jimmysoftware.com ปัจจัยในความสำเร็จของโมเดลทางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งในอินเตอร์เน็ตมักจะขึ้นอยู่กับความ สามารถในการจัดการส่งสินค้าและให้บริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า เราจึงพบว่าธุรกิจค้าปลีก อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่มีร้านค้าทางกายภาพมีแนวโน้มที่จะต้องสร้างร้านค้าหรือคลังสินค้าขึ้น ด้วยจนกลายเป็นธุรกิจที่เรียกว่า Click-and-Mortar หรืออาจใช้วิธีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ กับร้านค้าปลีกแบบเดิม

13 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Virtual Merchant เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "e-tailer" เป็น website ของผู้ค้าที่มี website เป็นช่องทางจำหน่ายเดียวของ ธุรกิจ อาศัยอินเตอร์เน็ตในการทำธุรกิจ ตัวอย่างได้แก่ Amazon.com

14 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Click & Mortar เป็นธุรกิจขององค์กรที่มีที่ตั้งทำการอยู่ในรูปแบบการค้าปกติ (brick-and-mortar) มีช่องทาง จำหน่ายอื่นๆ อยู่แล้วและทำการก่อตั้ง website เป็นเสมือนร้านสาขาหรือช่องทางจำหน่ายใหม่ใน อินเตอร์เน็ต ตัวอย่างได้แก่ Barnesandnoble.com

15 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Catalog Merchant เป็นธุรกิจประเภทจัดทำ catalog ไว้ใน website และให้สั่งซื้อเข้ามาด้วยวิธีการดั้งเดิม อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือ e-mail รวมถึง web ordering ตัวอย่างได้แก่ Landsend.com

16 ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Bit Vendor หมายถึงผู้ค้าที่ให้บริการเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เป็นดิจิตอลจับต้องไม่ได้เท่านั้น โดยการบริการ การซื้อขาย และขนส่งทุกอย่างจัดทำอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหมด อาทิ บริษัทผลิตและจัด จำหน่ายซอฟท์แวร์ที่จัดส่งสินค้าด้วยการ download เป็นต้น เช่น jimmysoftware.com

17 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Manufacturer ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Manufacturer โดยอาศัยพลังของอินเตอร์เน็ตช่วยให้ผู้ผลิตเข้าถึงผู้ซื้อหรือ ผู้ใช้โดยตรงโดยข้ามคนกลางทางการค้าไป (ตัดตอน ตัวกลาง) นอกจากช่วยให้เกิดการซื้อขายได้อย่างกระชับ ยัง ช่วยเรื่องการให้บริการลูกค้า การรับรู้ความต้องการของลูกค้า โดยตรง เพื่อนำกลับไปพัฒนาสินค้า-บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 1.Direct B2B 2.Direct B2C

18 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท B2B ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท B2B B2B e-commerce is associated with systems and processes that support the flow of information between organizations as it occurs in procurement; manufacturing; research and development; and sales; and distribution of goods, information and services. ใช้ IT ในขั้นตอนการเตรียมการผลิต-รับคำสั่งซื้อ ด้วย โปรแกรมการสร้างภาพ, โปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติ, กล้องดิจิตอล, e-mail และ internet เพื่อการออกแบบ สินค้า นำเสนอลูกค้า และปรับเปลี่ยนสินค้าต้นแบบ online พร้อมกับลูกค้าจนนำไปสู่การตกลงรับคำสั่งซื้อ จึงค่อยส่ง ต่อให้กระบวนการผลิต ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนหลายทาง ทั้งเวลา แรงงาน เงินทุนในการทำสินค้าต้นแบบ การขนส่ง

19 ผู้นำเข้าตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิต ผู้ซื้อ กระบวนการ Supply Chain แบบเดิม website กระบวนการ Supply Chain แบบใหม่ ร้านค้าปลีก ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท B2C ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท B2C

20 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Community ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Community Website ที่มีลักษณะเป็นสังคมเฉพาะกลุ่มที่ผู้ใช้ซึ่งมีความ ต้องการในข้อมูลเหมือนกันหรือมีความชื่นชอบเดียวกันมา รวมกลุ่มแลกเปลี่ยน อาทิ site สำหรับสินค้ามือสอง หรือ สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม สถานีข่าว หรือเครือข่ายความรู้ เพื่อการศึกษา เป็นต้น Redhat / CNN.com / Experts.com Weekendhobby.com

21 ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Infrastructure ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Infrastructure Website ที่ให้บริการแก่ธุรกิจ e-Commerce อื่น เช่นศูนย์ ข้อมูล บริการชำระเงิน online องค์กรออกใบรับรอง digital รับรองการประกอบการธุรกิจที่ ได้มาตรฐาน หรือบริการจัดส่ง พัสดุ ปัจจัยในความสำเร็จของธุรกิจในกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับการขยายตัวของตลาด E- Commerce โดยรวม กล่าวคือ หากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว และมีผู้ประกอบการ E-Commerce มาก รายได้ของธุรกิจเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากเรามองว่าธุรกิจ E- Commerce มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตและน่าจะทำกำไร ได้ในระยะยาว บริการระบบโอนและชำระเงินผ่านอีเมล์ระหว่างผู้บริโภค กับผู้บริโภค (C-to-C Payment) หรือระหว่างบุคคลกับ บุคคล (P-to-P Payment)


ดาวน์โหลด ppt Money Making Models  Brokerage ธุรกิจที่หารายได้จากการเป็นตัวกลาง-นายหน้า  Advertising ธุรกิจที่หารายได้จากการโฆษณา  Merchant ธุรกิจที่หารายได้จากการค้าส่ง-ค้าปลีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google