งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Retail Collaboration NCEB2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Retail Collaboration NCEB2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Retail Collaboration NCEB2003
2nd National Conference on Electronic Business Kasetsart University Bangkok Thailand 17-18 Dec 2003

2 Retail Collaboration ความยุ่งยากของค้าปลีกไทย
ขาดมาตรฐานในเรื่อง Barcode System , Logistics มีการแข่งขันสูง ค้าปลีกข้ามชาติ กลยุทธ์ราคา Promotion รุนแรง ขาดปัจจัยพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี : POS , Communication , Transportation กฎหมายยังทำให้ค้าปลีกเป็นแบบไทยๆ เช่น VAT , Journal ,TAX

3 Retail Collaboration IT เข้ามาช่วยอะไรได้บ้างในการค้าปลีก
คัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้า ช่วยวางแผนการสั่งสินค้าล่วงหน้า กำหนดงบประมาณในการสั่งสินค้า ควบคุมสินค้าคงเหลือ ติดตาม Sales/GP/Stock/Receiving เพื่อการ Markdown วิเคราะห์ลูกค้าและการหาลูกค้าประจำ

4 Retail Collaboration IT ช่วยควบคุมการขาย (Point-of-Sales ; POS)
บริการการขายที่รวดเร็ว รับจ่ายเงินได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งเงินต่างประเทศและเครดิตการ์ด มีฐานข้อมูลสินค้ามากมายด้วยการแสกนผ่านBarcode ช่วยบันทึกการขายทุกรายการอย่างครบถ้วน ช่วยรายงานผลการขายแม่นยำถูกต้องและนำไปบันทึกบัญชีได้ทันที

5 Retail Collaboration การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
การบูรณาการกระบวนการธุรกิจที่เริ่มต้นจากผู้บริโภคปลายทางผ่านไปจนถึงผั้ดจำหน่ายต้นทางที่ทำหน้าที่จัดหาสินค้า บริการและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่ากับสินค้าและบริการต่อเนื่องกลับไปถึงผู้บริโภค

6 Retail Collaboration ปัญหาของการจัดการโซ่อุปทานในประเทศไทย
ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างคู่ค้า การปฏิบัติงานไม่มีความสอดคล้องกัน มีการจัดเก็บสินค้าคงคลังเกินความจำเป็น ผลิตสินค้าไม่ตรงตามจังหวะความต้องการของตลาด ต่างคนต่างวางแผนกันอิสระ ไม่ขึ้นต่อกัน การเจรจาเป็นไปในลักษณะเอาชนะซึ่งกันและกัน มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน และผลักภาระให้ผู้อื่น มีต้นทุนโดยรวมสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น

7 Retail Collaboration หลักเบื้องต้นในการจัดการโซ่อุปทาน
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเปิดเผยในโซ่อุปทาน การเติมเต็มสินค้าจะรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลักต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่ไม่ทำให้เกิดคุณค่าออกจากโซ่อุปทาน มีความร่วมมือทางการค้าระหว่างลูกค้ากับ ซัพพลายเออร์มากขึ้น เปลี่ยนสินค้าคงคลังจากเดิมที่เป็นต้นทุนสินค้าคงคลังให้กลายเป็นเสมือนสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดหมุนเวียน คล่องตัว

8 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
Balance Sheet สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร ต้นทุนสินค้าจม เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน อาคาร หนี้สินและส่วนของเจ้าของ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ธนาคาร ตั๋วแลกเงินธนาคาร ทุนส่วนตัว กำไรสะสม

9 Retail Collaboration Supply Chain Collaboration
CPFR ; the next step in SCM Evolution Continuum EDI VMI QR ECR CPFR

10 Retail Collaboration การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Interchange ; EDI) EDI หมายถึงการโอนย้ายแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานทางธุรกิจ เช่น เอกสารการสั่งซื้อ การวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงิน การยืนยันการส่งของ ฯลฯ ระหว่างธุรกิจคู่ค้าที่มีรายการธุรกรรมประจำวันกันมากมาย โดยข้อมูลที่แลกเปลี่ยนมีโครงสร้างแน่นอนและใช้มาตรฐานข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

11 Retail Collaboration Vendor Managed Inventory – VMI
Modern VMI enabled through EDI Wal-Mart’s EDLP initiative brought VMI resurgence into retail industry VMI programs have proliferated into various industries as : Quick Response ; QR Continuous Replenishment Planning ; CRP Every Day Low Price ; EDLP การบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย (VMI) ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยี EDI โดยมีวอลล์มาร์ทเป็นผู้ริเริ่มนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมค้าปลีกVMI Program ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น QR , CRP , EDLP

12 Retail Collaboration Quick Response - QR
QR is a partnership strategy in which suppliers and retailers work together to respond more rapidly to the consumer by sharing point-of-sale data , enabling both to forecast replenishment needs. EDI and bar-coding are used to speed the flow of information and product. QR คือกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างร้านค้าปลีกและซัพพลายเออร์ ในการทำงานและตอบสนองร่วมกันอย่างรวดเร็ว ด้วยการแชร์ข้อมูลลูกค้าผ่านเครื่อง POS และสามารถพยากรณ์ความต้องการสินค้าได้อย่างแม่นยำ โดยการใช้ EDI , Barcode Scanning ในการส่งผ่านข้อมูลและส่งสินค้าซึ่งกัน

13 Retail Collaboration Efficient Consumer Response – ECR
Strategy in which the retailer,distributor , and supplier trading partners , and intermediaries , study method to work closely together to eliminate excess costs from the grocery supply chain and better serve the customer ECR กระบวนการตอบสนองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ซึ่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ลอจิสติกส์ พันธมิตรร่วมค้าต่างๆ คนกลางในลักษณะต่างๆ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนและตอบสนองสินค้าต่อลูกค้าอย่างรวดเร็ว Working together to fulfill customer wishes better , faster and at less cost

14 Retail Collaboration CPFR ; Collaborative Planning , Forecasting and Replenishment is a collection of business practices that leverages internet technology to reduce inventory and expense while increasing sales and improving customer service CPFR improves forward visibility of requirements across the entire supply chain CPFR ; เป็นสุดยอดของการร่วมมือกันในซัพพลายเชน ที่ทำให้เกิดการมองเห็นความต้องการสินค้าตลอดทั้งสายโซ่อุปทาน ด้วยอินเตอร์เนต ช่วยลดจำนวนสินค้าคงคลัง ลดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ช่วยเพิ่มยอดขาย กำไรและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า CPFR changes the relationship paradigm and creates more accurate information to drive the value chain to greater sales and profit

15 Collaborative Commerce (C-Commerce)
The use of digital technologies that enable companies to collaboratively plan , design , develop , manage ,and research products , services ,and innovative E-Commerce applications Major benefits are : cost reduction , increased revenue , better customer retention. การใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีในการวางแผนความร่วมมือ ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ วิจัยผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการประยุกต์ใช้ e-Commerce ในองค์กร ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้แก่องค์กร และช่วยรักษาฐานลูกค้าให้เหนียวแน่น

16 Collaborative Commerce (C-Commerce)
Can be done both between and within organizations. Collaborative platform can help in communication and collaboration between Headquarters and subsidiaries Franchisers and franchisees The platforms provides around the globe Message boards and chat rooms Online corporate data access สามารถดำเนินการได้ทั้งภายในและระหว่างองค์กร เช่น การสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขา หรือ ระหว่างบริษัทแม่กับลูกของแฟรนไชส์ ส่วนการประสานงานในระดับโลก สามารถใช้ , Web-board , Chat , Messenger ,Online corporate data access

17 Collaborative Planning and CPFR
In Collaborative Planning ,business partners-all have real-time access to POS order information Manufacturers Suppliers Distribution partners Other partners CPFR ; Project in which suppliers and retailers collaborate in their planning and demand forecasting to optimize flow of materials along the supply chain ในกระบวนการ Collaborative พันธมิตรธุรกิจทั้งหมดสามารถเข้าถึงข้อมูลของกันและกันได้ตลอดเวลาและทันเวลาจริง (Real-time) Collaborative เป็นการวางแผน และพยากรณ์ความต้องการสินค้าร่วมกันระหว่างผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่ง เพื่อหาจุดที่เหมาะสมของการส่งสินค้าตลอดสายโซ่อุปทาน Collaborative

18 Collaborative Planning and CPFR
CPFR provides a standard framework for collaborative planning Improve demand forecasting for all of the partners in the supply chain and then communicate forecasts using information-sharing applications สามารถใช้ข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน ร่วมกันในการพยากรณ์ความต้องการร่วมกันในโซ่อุปทานและสามารถสื่อสารถึงกันได้ Suppliers and retailers also coordinate the related logistics activities ซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกจะประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมการขนส่งให้สอดคล้องกัน

19 EDI Services Purchase Order Good Receiving
Return & Credit Notes Request Advanced EDI Services Closed System for member only Connect with UserID & Password and firewall MS-Internet Explorer , Modem &PSTN or Leads-line

20 Digital Phase Virtual or Private Stock Stock Physical Phase
Supply Chain Management Framework (S2S Model ; Stock-to-Stock) Digital Phase Bank Bank E-Payment Barcode POS VMI VPN Virtual or Private Inter-network Retailer Suppliers Stock Stock EDI or Virtual Private Network VPN or EDI Service Provider Retailer,Wholesaler Manufacturer Logistics Management Physical Phase Automatic Replenishment

21 Virtual Private Network
EDI or VPN Service Provider Virtual or Private Inter-network Encryption (Cryptography) Suppliers Retailer

22 EDI Services Providers
Thai Trade Net Co.,Ltd Tiffa EDI Services Co.,Ltd. General Electronic Commerce Co.,Ltd Advance Integration Co.,Ltd

23 EDI Services Account Big C e-Commerce SuperSports e-Commerce
B2S e-Commerce HomeWorks e-Commerce

24 VAN Inter Connect Services
VPN ; Virtual Private Networks Tesco-Lotus TOP Supermarkets 7-eleven The Mall Jusco Carrefour

25 Retail Collaboration Reference ดร. ชัยยง วงศ์ชัยสุวัฒน์
Advanced Integration Co.,Ltd Paper ;


ดาวน์โหลด ppt Retail Collaboration NCEB2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google