งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 1 Introduction to Information System Conceptual and Implement Marketing Information System (MK 315 : Pre MK109, BA208) By Aj-Kulachatr Chatrakul Na.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 1 Introduction to Information System Conceptual and Implement Marketing Information System (MK 315 : Pre MK109, BA208) By Aj-Kulachatr Chatrakul Na."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 1 Introduction to Information System Conceptual and Implement Marketing Information System (MK 315 : Pre MK109, BA208) By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 2 Marketing Information System : MKIS Information System : Agenda Information Systems and Information Technology Meaning of Information Systems Business system and Value chain Type of Information Systems –Organization-level Information System –Functional Information System –Support Provided Information System Organization Level of Management Information System Resources

3 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 3 Marketing Information System : MKIS Information System Concept : past What is information ? ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ผา แต้ม จ. อุบลราชธานี

4 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 4 Marketing Information System : MKIS Information System Concept : past ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ออบหลวง จ. เชียงใหม่

5 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 5 Information System Concept : in the past

6 ระบบสารสนเทศ จึงไม่ใช่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือสร้างระบบ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ดี คอมพิวเตอร์ เร็ว คอมพิวเตอร์ ถูก

7 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 7 ความสำคัญของ Information “If you know your enemies and know yourself, you will not be imperiled in a hundred battles... if you do not know your enemies nor yourself, you will be imperiled in every single battle.” ซุนวู (Sūn Wǔ; ซุนอู่ ) เป็นผู้เขียน ตำราพิชัย สงคราม ที่นับว่าเป็นตำรายุทธศาสตร์ทาง ทหาร ที่มีอิทธิพลมากของประเทศจีน และปัจ จุปันยุทธศาสตร์ในตำราได้ถูกประยุกต์ ใช้ อย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจและการเมือง ซุนวูกล่าวไว้ว่า ถ้ารู้จักการวางแผนการรบที่ดีมี สิทธิที่จะชนะทุกร้อยครั้ง ในสงคราม เมื่อมี การรู้กำลังของกองทัพของเราเองรู้ ความสามารถของแม่ทัพ รู้ความสามารถของ กองทหารของฝ่ายเรา โอกาสรบชนะจะมี ครึ่งหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้กองกำลัง ของข้าศึก เรียนรู้ความสามารถของแม่ทัพ ข้าศึก และรู้ความสามารถของกองทหารของ ข้าศึก โอกาสรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็ไม่ไป ไหนไกล แต่เมื่อใดก็ตามที่ออกรบ แม่ทัพไม่รู้ กำลังของตัวเอง ไม่รู้กำลังของกองทหาร ตัวเอง ไม่ว่าจะออกรบกี่ครั้งก็ต้องแพ้ย่อยยับ กลับมาทุกครั้ง รู้เขา รู้เรา รบ ร้อยชนะร้อย “ รู้เขา รู้เรา รบ ร้อยชนะร้อย ” Sun Tzu ; Sūn Zǐ; (c. 6th century BC) Chinese General, military strategist

8 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 8 Marketing Information System : MKIS Information System Concept : Now Industrial Age Machines Information Age Computers & Information Systems เอก บุญเจือ MKIS มช.

9 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 9 Marketing Information System : MKIS Information System : IS (Laudon and Laudon)

10 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 10 Interrelated components working together to collect, capture, process, store, disseminate information to support decision making and the managerial functions of planning, organizing, coordinating, controlling, and communicating in an organization Computer Based Information System : CBIS (Laudon and Laudon) Marketing Information System : MKIS Information System : IS

11 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 11 Marketing Information System : MKIS Computer Based Information System ; CBIS What’s CBIS? Computer-Based Information System An information system that uses computer technology to perform some or all of its intended tasks CBIS includes hardware, software, database, network, procedures, people, purpose, and social context CBIS can be classified by organizational levels, functional areas, and support provided

12 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 12 System Concept An organization as a system AC FN MK MFG HR Consists of multi-functional subsystems B C A D Interaction and inter-linkage among the subsystems to achieve organizational goal Direct Achieve System boundary Internal External Each subsystem can be viewed as another system; and consists of its own subsystems Each subsystem has its departmental goal เอก บุญเจือ MKIS มช.

13 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 13 Profit Margin Customer Services Marketing & Sales Outbound Logistics Operations Inbound Logistics Firm Infrastructure Human Resource Management Technical Development Procurement P r i m a r y A c t i v i t i e s S u p p o r t A c t i v i t i e s Marketing Information System : MKIS Value Chain Model ; M.E.Porter’s (Porter)

14 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 14 Marketing Information System : MKIS IT for Supply Chain

15 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 15 Marketing Information System : MKIS Marketing Information System : MKIS Information subsystem in the firm Logistics Information SystemLogistics Information System Manufacturing Information SystemManufacturing Information System Marketing Information SystemMarketing Information System Customer services Information SystemCustomer services Information System Management Information SystemManagement Information System Financial Information SystemFinancial Information System Accounting Information SystemAccounting Information System Human resource Information SystemHuman resource Information System Research&Development Information SystemResearch&Development Information System Procurement & Purchasing Information System (e-Procurement)Procurement & Purchasing Information System (e-Procurement)

16 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 16 Marketing Information System : MKIS Computer Based Information System ; CBIS CBIS can be classified by organizational levelsorganizational levels functional areasfunctional areas support providedsupport provided

17 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 17 Computer Based Information System ; CBIS organizational levels of CBIS Personal-level Information System(PIS) Workgroup Information System (WIS) Departmental Information System (DIS) Organizational Information System (OIS) Inter-organizational Information System (I- OIS) A stand-alone PC A mini/mainframe-based system A networked PCs system เอก บุญเจือ MKIS มช.

18 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 18 Computer Based Information System ; CBIS Functional Area of CBIS F Accounting Information System (AIS) F Financial Information System (FNIS) F Marketing Information System (MKIS) F Human Resource Information System(HRIS) F Manufacturing Information System (MFIS) F Management Information System (MIS)

19 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 19 Computer Based Information System ; CBIS Functional Area of CBIS AIS MKIS HRIS FNIS MFIS MIS Executive

20 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 20 Computer Based Information System ; CBIS support provided by CBIS F Transaction Processing System (TPS) Supports activities central to the mission F Office Automation System (OAS) Supports office workers F Knowledge Work System (KWS) Supports knowledge workers F Expert System (ES) Provides intelligence to managers

21 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 21 Computer Based Information System ; CBIS support provided by CBIS F Management Information System (MIS) Supports operational managers F Decision Support System (DSS) Supports managers and analysts F Executive Support System (ESS) or Executive Information System (EIS)or Strategic Information System (SIS) Supports executives

22 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 22 TPS MIS DSS EIS ES KWS OAS Operations Executives Customized Information Structured decisions Detailed reports Fixed format / periodic reports Internal data Unstructured decisions Summary reports Ad-hoc queries Environmental data เอก บุญเจือ MKIS มช.

23 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 23 AISHRISFNISMFISMKIS 2. Functional Areas TPS MIS DSS EIS ES KWS OAS WIS DIS OIS (MIS) I-OIS PIS 1. Organizational Levels 3. Support Provided เอก บุญ เจือ มช.

24 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 24 MKIS MKIS must be integrated with other functional information systems, and must be linked across the organizational hierarchy to enable the free flow of information Marketing Information System : MKIS Marketing Information System : MKIS MKIS Challenge Horizontal integration Vertical integration เอก บุญเจือ MKIS มช.

25 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 25 Hardware Resources –Machines –Media Software Resources –Programs –Procedures Data Resources –Databases –Model Bases –Knowledge Bases Marketing Information System : MKIS Information System Resources

26 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 26 People Resources –IS Specialists System analysts (SA) Programmers Computer operators –End-users Anyone else who uses IS (e.g. accountants, salespersons, customer service representatives, customers, managers) Marketing Information System : MKIS Information System Resources

27 MK315Kulachatr C. Na Ayudhya 27 Case Study 1 HOG Auction Online in Singapore “HOG Auction Online in Singapore” Assignment : Answer this Question 1.What technology are inside? 2.Can internet help them? How to? 3.Why this technology better than traditional System ? Marketing Information System : MKIS Information System ; Case study


ดาวน์โหลด ppt Ch 1 Introduction to Information System Conceptual and Implement Marketing Information System (MK 315 : Pre MK109, BA208) By Aj-Kulachatr Chatrakul Na.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google