งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 11 Decision Support Systems (D S S) By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 11 Decision Support Systems (D S S) By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 11 Decision Support Systems (D S S) By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 Agenda What is DSS Why DSS ? Decision and Type of Decision Decision Making Process Typical of Business Decision Marketing Models AHP Lab Management Information System Decision Support Systems

3 A DSS is an interactive, flexible, and adaptable Computer Based Information System (CBIS) specially developed for supporting the solution of a non- structured management problem for improved decision making. It uses data, provides easy user interface, and can incorporate the decision maker’s own insights. Management Information System Decision Support Systems

4 เป็นระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (CBIS) มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้ ยืดหยุ่นและปรับตัว ง่าย พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ไม่มี โครงสร้างให้พร้อมต่อการตัดสินใจ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบ คือ คน กระบวนการ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล เน้นประสิทธิผลของการตัดสินใจ ใช้เพียงช่วยตัดสินใจ สร้างทางเลือกให้ ไม่ได้ ตัดสินใจให้ Management Information System Decision Support Systems

5 Why DSS ? ช่วยเหลือผู้บริหารในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ... Marketing Mix Decision, Location, Promotion Mix, Sales Volume, Sales Quota, Sales Forecasting, Target Sales Approach, …etc เชื่อมโยงการตัดสินใจในระดับการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการทางธุรกิจ เช่น พยากรณ์ผลกำไรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาได้ อย่างแม่นยำ (Price Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดเพื่อการตัดสินใจใน ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย Etc… Management Information System Decision Support Systems

6 Management Information System ‘ Decision ’ And Decision Support System

7 The Manager ’ s Role of Decision Making in the firm Structured Decision (การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง) การตัดสินใจสำหรับงานที่ทำเป็นประจำ ทำซ้ำๆ และมีขั้นตอนแน่นอน Unstructured Decision (การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง) การตัดสินใจในปัญหาที่ไม่เป็นประจำ ต้องพึ่งพาสัญชาติญาณ ประสบการณ์ Semi-Structured Decision (การตัดสินใจแบบกึ่งมีโครงสร้าง) การตัดสินใจบางส่วนของงานที่เป็นประจำ แต่อีกส่วนหนึ่งอาจต้องใช้ ประสบการณ์ สัญชาติญาณและความสามารถของผู้บริหาร Management Information System Decision Support Systems

8 Decision Making Phase l Intelligence Identify and define potential problems and/or opportunities. l Design Develop alternative solutions to the problem. l Choice Select a course of action. Management Information System Decision Making Process

9 Problem Solving Phase l Decision making phase l Implementation Take action to put the soluion into effect. l Monitoring Evaluate the implementation of the solution. Management Information System Decision Making Process

10 สรุปขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ ขั้นความเฉลียวฉลาด (Intelligence Phase) ค้นหาข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับองค์การ จำแนกลักษณะของปัญหาหรือโอกาส รวบรวมข้อมูลโดยคำนึงถึงการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ข้อมูลภายในและภายนอก ข้อเท็จจริงเบื้องต้นและความคิดเห็น ขั้นการออกแบบ (Design Phase) กำหนดรูปแบบการตัดสินใจ กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ พัฒนาหรือพิจารณาทางเลือก ขั้นประเมินผลคำตอบและทางเลือก (Choice Phase) สถานการณ์จำลอง (Scenario) ต้นแบบ (Prototype)

11 Simon ’ s Model of Decision Making Process Efraim Turban

12 การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Decision) มักเป็นการตัดสินใจโดยกลุ่ม ซึ่งทำให้มีวัตถุประสงค์ จำนวนมากและขัดแย้งกัน ทำให้มีหลายทางเลือก ผู้ตัดสินใจไม่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมีความเสี่ยงโดยผู้ตัดสินแต่ ละคนจะมีทัศนคติต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ผู้ ตัดสินใจจะสนใจกับการวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง (What-if scenarios) เนื่องจากการตัดสินใจด้วย สถานการณ์จริงอาจก่อความสูญเสีย ดังนั้นการ ตัดสินใจในปัจจุบันจึงมีความยากลำบากมากขึ้น Management Information System Decision Support Systems

13 Made by a group Several, contradictory objectives Many alternatives No perfect prediction Involve risk; different attitudes toward risk Decision makers are interested in what-if scenarios Experimentation with the real system may result in a loss and is possible only for one set of conditions Changes in the decision-making environment can occur continuously Management Information System Decision Support Systems

14 “ การตัดสินใจในแบบเดิมๆ เน้นความคิดสร้างสรร จินตนาการ วิจารณญาณ สัญชาติญาณ ประสบการณ์ และการลองผิดลองถูก ” “ การตัดสินใจรูปแบบใหม่จะเน้นระบบการตัดสินใจเชิง ปริมาณและใช้เหตุผลซับซ้อน (The Complex of Decision on quantitative analysis and rational analysis) มีการใช้เครื่องมือและเทคนิคโปรแกรมประยุกต์ทาง คอมพิวเตอร์เพื่อหาทางแก้ไขมากขึ้น ” Management Information System DSS : Management Information System DSS : Typical business decision

15 Decision Support Systems : Offer potential to assist in solving both semi-structured and unstructured problems. *DSS คือ กลุ่มของเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ ที่มีความสัมพันธ์ กันและติดต่อกับผู้ใช้ในแบบง่ายๆ (Friendly Interfacing) ใน การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กับแบบจำลองหลายๆแบบทั้งในแบบ เชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อแก้ปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้างและ ไม่มีโครงสร้าง สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆในองค์กรได้ เช่น TPS และ MIS (* นิตยา เจรียงประเสริฐ ดร. ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ มช.) Management Information System Decision Support System : DSS

16 Kulachatr C. Na Ayudhya 16 ตัวอย่างของโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Interrelated DSS (ช่วยตัดสินใจปัญหาที่มีความสัมพันธ์กันของ หลายหน่วยงานในองค์กร) เช่น การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) การตัดสินใจเพิ่มหรือลดพนักงาน การตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาด (Product Development) การตัดสินใจซื้อหรือผลิตเอง (Made or Buy Decision) DSS for Forecasting (โปรแกรมช่วยสนับสนุนการพยากรณ์ ต่างๆ) การพยากรณ์ยอดขาย การประเมินคู่แข่ง การคำนวณหาจุดสมดุลระหว่าง Supply / Demand การคำนวณหาความสัมพันธ์ของยอดขายต่อกำไร เป็นต้น โปรแกรมการกำหนดความหลากหลายในสายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น Management Information System Decision Support System :Example

17 Kulachatr C. Na Ayudhya 17 ทำไมผู้บริหารต้องใช้ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ Multiple decision objectives Increased alternatives Increased competition The need for creativity Social and political actions International aspects Increased Technology Time compression Management Information System Decision Support System :Why DSS Multi- Problem Solving Factors

18 Performs different types of analyses “ What-if ” analysis “ What-if ” analysis Makes hypothetical changes to problem and observes impact on the results. Simulation Simulation Duplicates features of a real system. Goal-seeking analysis Goal-seeking analysis Determines problem data required for a given result. Management Information System DSS : Characteristics

19 Management Information System DSS : Management Information System DSS : Optimizing Routine - Solver in Excel

20 Management Information System DSS : Goal Seeking for Example

21 Highly structured problems Straightforward problems, requiring known facts and relationships. Semi-structured or unstructured problems Complex problems where in relationships among data are not always clear, the data may be a variety of formats, and often difficult to manipulate or obtain. Management Information System DSS : Capabilities

22 American Airline กับการพัฒนาระบบการตัดสินใจ เลือกราคาและเส้นทาง Equico Capital กับการพัฒนาระบบการประเมินการ ลงทุน General Accident Insurance กับการพัฒนา รูปแบบการซื้อของลูกค้า และป้องกันการฉ้อโกง Bank of America พัฒนาระบบประวัติลูกค้า Frito-Lay พัฒนาระบบทางเลือกเรื่องราคา การ โฆษณา การส่งเสริมการตลาด Burlington Coat Factory กับการพัฒนาระบบการ เลือกทำเลที่ตั้งของร้านและส่วนผสมการลงทุน Management Information System DSS : Capabilities Example

23 ทำให้ระบบการตลาดมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน สามารถแสดงผลลัพธ์โต้ตอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด มาก่อนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดแนวความคิดและองค์ความรู้ใหม่ทางการตลาด อำนวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตขององค์กร ประหยัดเวลาและต้นทุนในการดำเนินงาน สนับสนุนการตัดสินใจแบบมีวัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรโดยรวม สามารถสร้างผลงานได้มากขึ้น Management Information System DSS : Benefit

24 Dialogue Manager Allows decision makers to easily access and manipulate the DSS. Model Base Provides decision makers with access to a variety of models. Data & Model Management Software (DBMS & MBMS) Management Information System DSS : How is it working?

25 Data management subsystem databases, data warehouse, data base management system (DBMS) Model management subsystem financial, statistical, management science, quantitative models model base management system (MBMS) Knowledge management subsystem provides intelligence to augment the decision maker’s own User interface subsystem Users Management Information System DSS : Components

26 Elements DSS database or Data warehouse Database management system Data directory Query facility A database: a collection of interrelated data organized to meet the needs and structure of an organization Management Information System Management Information System The Data Management Subsystem

27 Model Base Provides decision makers with access to a variety of models and assists them in decision making. Models Financial models Statistical analysis models Graphical models Project management models Major Types of DSS Models Management Information System DSS : Model Base

28 Decision analysis with tables with trees Time series forecasting Method of moving average Potential smoothing forecasting Potential smoothing with trend Decomposition method Multiple regression Forecasting Statistical analysis Management Information System DSS : Decision Model

29 Linear programming Profit maximization Cost minimization Sensitivity analysis Inventory analysis ABC classification Economic Order Quantity (EOQ) Multiple regression Forecasting Statistical analysis Management Information System DSS : Decision Model

30 Material requirement planning Order policy Using ERP to reduce operating costs Project management CPM/PERT technique Projects with Time-Cost Trade-Offs Queuing analysis Location analysis Layout analysis MCDM System dynamics Management Information System DSS : Decision Model

31 Advantages Less expensive than custom approaches or real systems. Faster to construct than real system Less risky than real system Provides learning experience (trial and error). Future projections are possible Can test assumptions Disadvantages Assumptions about reality may be incorrect Accuracy of predications often unreliable Requires abstract thinking Management Information System DSS : DSS : Advantages and Disadvantages of Modeling

32  Financial Models NPV, IRR, PB, F/N Ratio  Statistics Models Regression Analysis, Trend Projection, Mean, Mod, Median, SPSS, Exponential  Graphical Model ; Descriptive Power-point, flash, Visio, 3D, AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, etc …  Project Management Model Gantt Chart, Milestone, Pert / CPM  Quantitative and Manage Science Model LP,IP,Decision Table or tree,inventory,Transportation,EOQ,Simulation,Game theory,QC, Queuing, Markov Model, etc.. Management Information System DSS ; Functional Models

33 Kulachatr C. Na Ayudhya 33 Graphic Model Source ; King Collection

34 Kulachatr C. Na Ayudhya 34 Macro

35 Kulachatr C. Na Ayudhya 35 Management Information System Management Information System Decision Support System Decision Support Application Packages Programs

36 Kulachatr C. Na Ayudhya 36 Visa

37 Kulachatr C. Na Ayudhya 37 Simul8

38 Kulachatr C. Na Ayudhya 38 Expert Choice

39 Kulachatr C. Na Ayudhya 39 Ithink

40 Kulachatr C. Na Ayudhya 40 EXCEL ; Solver Parameter LP Model

41 Kulachatr C. Na Ayudhya 41 EXCEL Solver Parameter PERT/CP M

42 Kulachatr C. Na Ayudhya 42 Decision analysis By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya Marketing Department Business Administration Faculty Payap University

43 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya Marketing Department Business Administration Faculty, PAYAP UNIVERSITY by Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya Marketing Department Business Administration Faculty, PAYAP UNIVERSITY Management Information System Lab Lab (AHP) Analytic Hierarchy Approach Analytical Hierarchy Processing

44 Complex problem are the situations which involve a number of conflicting criteria,alternatives and defined attributes การตัดสินใจปัญหาที่ซับซ้อน คือ ปัญหา ที่มีกฎเกณฑ์และทางเลือกมากมาย มีทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีความ ไม่ชัดเจน และขัดแย้งภายในตัวมันเองใน แต่ละปัจจัย Management Information System AHP : Analytical Hierarchy Processing

45 อะไรคือเหตุแห่งความซับซ้อน ความซับซ้อนของปัญหาเกิดจากตัวเราเพราะเรามองเห็น ภาพของปัญหาไม่ชัดเจน ธรรมชาติของปัญหามักมีปัจจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ ปะปนกัน จะทำอย่างไรจึงจะรวมปัจจัยทั้งสองเข้าด้วยกัน เปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณ AHP เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ด้วยการ รวมปัจจัยทั้งสองเข้ามาประมวลผลร่วมกัน Management Information System AHP : Analytical Hierarchy Processing

46 3 ขั้นตอนในการใช้ AHP 1.Decomposition of the problem Hierarchy of the components or elements Objectives, Criteria, Alternatives 2. Determination of ratio weights or priorities of elements 3. Composition of those numbers in to overall weights which measure the decision outcomes Management Information System AHP : Analytical Hierarchy Processing

47 Decomposition State of Objectives ; Goal Setting การเลือกซื้อรถกระบะเพื่อใช่ในงานองค์กร Define Criteria ; กำหนดเงื่อนไข ความประหยัดน้ำมัน,ราคาขายต่อ, CC, ราคาซื้อ …etc Alternatives ; ตัวเลือก Vigo, D-Max,Nissan, Mitsu … etc Management Information System AHP : Analytical Hierarchy Processing

48 Management Information System AHP :Expert Choice ; EC

49 End of Chapter Have you any question ??? See You on Computer Lab Expert Choice Expert Choice ; EC EXCEL (Goal Seek, Solver, Macro) VISA


ดาวน์โหลด ppt Week 11 Decision Support Systems (D S S) By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google