งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK380 Marketing Information System Ch4 Database system

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK380 Marketing Information System Ch4 Database system"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK380 Marketing Information System Ch4 Database system
By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty MK380 Kulachatrakul Na Audhya

2 Marketing Information System Database system
Chapter Outline Database Concepts Filing system Database system Database Management System ; DBMS Data Hierarchy Main issues in data management Relational Database DBMS Software and Application SQL Language and example program MK380 Kulachatrakul Na Audhya

3 Marketing Information System Database Concepts
reduce keeping area E’Z to Access speed to Access very simplify High Accuracy Document Locker More keeping area difficulty to access very slow very bored High error & Mistake เอก บุญเจือ มช. MK380 Kulachatrakul Na Audhya

4 Marketing Information System Filing System
Attendant Data Payroll Slip Payroll System Customer Data Service Report After sale System Products Data P / O Inventory System MK380 Kulachatrakul Na Audhya

5 Marketing Information System Database System
Attendant Data Payroll Slip Payroll System Customer Data Service Report Suppliers Data DBMS After sale System Description P / O Inventory System MK380 Kulachatrakul Na Audhya

6 Marketing Information System Database
A collection of data organized to serve many applications efficiently by centralizing the data and minimizing redundant data Sales data Sales analysis Database Customer data Customer analysis Product data Product Line analysis Data from different sources Applications MK380 Kulachatrakul Na Audhya

7 Marketing Information System Component of Database System
Base on Computer base information system (CBIS) Hardware Software Data People Procedure General User Operator System Analysis(SA) Programmer Database Administrator (DBA) MK380 Kulachatrakul Na Audhya

8 Marketing Information System Strength & Weakness of Database
Inconsistency can be avoid Data can be shared Redundancy can be reduced Maintaining data integrity Standardization Data security Data independence MK380 Kulachatrakul Na Audhya

9 Marketing Information System Without Database ;Data Redundancy
รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง ยอดขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การศึกษา, การฝึกอบรม วันเริ่มทำงาน ฯลฯ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ยอดขาย คอมมิชชั่น ฯลฯ ผู้บริหาร รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน ยอดขาย ฯลฯ รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง การศึกษา, การฝึกอบรม ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม เอก บุญเจือ มช. MK380 Kulachatrakul Na Audhya

10 Marketing Information System Without Database ;Inconsistency
สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย บาท ฯลฯ ฝ่ายขาย รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8000 บาท ฯลฯ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8500 บาท ยอดขาย บาท คอมฯ 1200 บาท ฯลฯ ผู้บริหาร สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 8000 บาท ฯลฯ สมชาย เข็มกลัด พนักงานส่งของ ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม เอก บุญเจือ มช. MK380 Kulachatrakul Na Audhya

11 Marketing Information System Without Database ;lack of Integrity
รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายบุคคล รหัส 105 สมชาย เข็มหมุด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี รหัส 105 ** ขออภัย รหัสไม่ถูกต้อง ผู้บริหาร รหัส 105 ชาย ชาตโยดม พนักงานขาย ฯลฯ รหัส 105 สมชาย เข็มขัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม เอก บุญเจือ มช. MK380 Kulachatrakul Na Audhya

12 Marketing Information System With data base ; Data can be shared
Sale dept. MKIS Database DBMS Software Purchasing Dept. MK380 Kulachatrakul Na Audhya

13 Marketing Information System Strength & Weakness of Database
High cost of database investment Very complicated Risk of system down Centralized data System MK380 Kulachatrakul Na Audhya

14 Marketing Information System Database Management
Database Management System (DBMS) Special software to create and maintain a database and enable individual business applications to access the data Data Entry DBMS Software Database Update Inquiry เอก บุญเจือ MKIS มช. MK380 Kulachatrakul Na Audhya

15 Marketing Information System Database Management
Data Hierarchy File Record Field Byte Data base Bit ข้อมูล MK380 Kulachatrakul Na Audhya

16 Marketing Information System Data Management System ; DBMS
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างการจัดเก็บข้อมูลบนสื่อกับข้อมูลเชิงตรรกะในสายตาของผู้ใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่บริหารแหล่งข้อมูลที่ถูกรวบรวมเก็บเอาไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ลดความขัดแย้งของข้อมูล และสามารถดำเนิการกับข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 1. Appending Data 2. Editing Data 3. Retrieving Data 4. Deleting Data …etc MK380 Kulachatrakul Na Audhya

17 Marketing Information System DBMS : Basic Function
MK380 Kulachatrakul Na Audhya

18 Marketing Information System DBMS : Basic Function
Data Definition Create Tables and Relationships Data Manipulation - Add, Delete, Update - Query and Report SQL , COBAL Data Dictionary Laudon & Laudon) MK380 Kulachatrakul Na Audhya

19 Marketing Information System Example of DBMS
Client/Server DB2 Oracle Ingres Sybase Progress Informix PC dBASE FoxPro Access Approach Paradox MySQL MK380 Kulachatrakul Na Audhya

20 Marketing Information System DBMS :miscellaneous Function
Data Security ความปลอดภัย Data Integrity ความครบถ้วนสมบูรณ์ Data Concurrency การใช้ข้อมูลพร้อมกัน Data Recovery การฟื้นฟูสภาพ Data Dictionary พจนานุกรมข้อมูล Performance ประมวลผลได้เร็ว MK380 Kulachatrakul Na Audhya

21 Marketing Information System Element of DBMS
Laudon & Laudon. 1996 Call Center system Physical Database DDL DML DICTIONARY Inventory System POS System DBMS Applications MK380 Kulachatrakul Na Audhya

22 Kulachatrakul Na Audhya
Take a break !!! The Opera House Sydney , Australia MK380 Kulachatrakul Na Audhya

23 MK380 Marketing Information System Ch 4.3 Relational Database
Kulachatrakul Na Audhya

24 Marketing Information System Relational Database : Basic
E.F.Codd established in 1970 Objectives of this model is… Data independence Structure independence reduce of data redundancy Normalization SQL : Structure Query Language ANSI : American National Standard Institute MK380 Kulachatrakul Na Audhya

25 MKIS Relational Database : Structure
Attribute Degree Tuple Cardinality Domain MK380 Kulachatrakul Na Audhya

26 Marketing Information System Relational Database : Tuple,Cardinality
Tuple : each row in the relation same as record below Cardinality : quantity of tuples in a relation that relate to the other relation MK380 Kulachatrakul Na Audhya

27 Marketing Information System Relational Database : Domain
Domain : determine the impossible value of data MK380 Kulachatrakul Na Audhya

28 Marketing Information System Relational Database :
MK380 Kulachatrakul Na Audhya

29 Marketing Information System Relational Database :Properties
คุณสมบัติของรีเลชั่น (Properties of Relation) รีเลชั่นต้องมีชื่อกำกับ แตกต่างกัน ห้ามซ้ำกัน แต่ละ Attributeของรีเลชั่นบรรจุได้เพียงค่าเดียว ชื่อในแต่ละ Attribute ต้องแตกต่างกัน ห้ามซ้ำกัน ค่าของข้อมูลใน Attribute เป็นไปตาม Domain การเรียงลำดับของแต่ละ Attribute ไม่มีความสำคัญ แต่ละ Tuple ต้องแตกต่างกัน ห้ามให้ Tuple ซ้ำกัน การเรียงลำดับของแต่ละ Tuple ไม่มีความสำคัญ MK380 Kulachatrakul Na Audhya

30 Marketing Information System Relational Database :Keys
การทำให้แถวในแต่ละแถวมีความแตกต่างกัน หรือมีเอกลักษณ์ (Uniqueness Property) Super key Candidate key Primary key (PK) Alternate key Foreign key (FK) MK380 Kulachatrakul Na Audhya

31 Marketing Information System Relational Database :Application
Program Application in relation database Structure Query Language ; SQL Microsoft Access Microsoft SQL Server My SQL SQL Explorer SQL เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งเกิดจากแนวคิดทางคณิตศาสตร์ Relational Algebra Relational Calculus SEQUEL (Structure English Query Language) Oracle by Oracle Corporation On ANSI regulation Oracle , DB2 , SYBASE , Informix , MS-SQL, MySQL MK380 Kulachatrakul Na Audhya

32 Marketing Information System Relational Database :Data type
Example of Data type in Oracle 7 MK380 Kulachatrakul Na Audhya

33 Marketing Information System Relational Database :SQL
DDL : Create , Drop , Alter DML : Select , Insert , Update , Delete Select Statement for users view data from the relation use together with Mathematics functions Formation of SQL command “Select” SELECT [DISTINCT|ALL] {*|column_expression [AS new_name] ] [ ,… ]} FROM table_name [alias] [ ,… ] [WHERE condition ] [GROUP BY column_list ] [ HAVING condition ] [ORDER BY column_list ] ; MK380 Kulachatrakul Na Audhya

34 Marketing Information System Relational Database :SQL
column_expression From การกำหนดตารางที่ต้องใช้งาน Where สร้างเงื่อนไขเพื่อการกรอง Group by จัดกลุ่ม แถว ที่มีค่าคอลัมน์เดียวกัน Having กรองกลุ่มเนื้อหาในบางเงื่อนไขจาก Group by Order by กำหนดให้เรียงผลลัพธ์โดยที่ ASC คือ การเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (Default) DSC คือ การเรียงจากมากไปหาน้อย Comparison Operators ; >,< ,=, <> Logical Operators ; And, Or , Not COUNT , SUM, AVG, MIN, MAX Condition ; Between / not between , In/Not in , Like / not like Is null / Is not null MK380 Kulachatrakul Na Audhya

35 Marketing Information System Relational Database :DCL
Data Control Language ; DCL 1. ควบคุมผู้ใช้หลายๆคนเข้าสู่ข้อมูลส่วนกลางได้พร้อมๆกัน 2. กำหนดสิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน 3. ควบคุมภาวะการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้หลายๆคน GRANT { privilege_list | ALL PRIVILEGE } ON object_name TO { authorization_id_list | PUBLIC } [ WITH GRANT OPTION ] REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] { privilege_list | ALL PRIVILEGES } FROM {authorization_id_list | PUBLIC } [ RESTICT | CASCADE ] ; MK380 Kulachatrakul Na Audhya

36 Marketing Information System Relational Database :Program
Example of SQL Program Microsoft Access Microsoft SQL Server MySQL MK380 Kulachatrakul Na Audhya

37 Marketing Information System Relational Database :MS-ACCESS
MK380 Kulachatrakul Na Audhya

38 Marketing Information System Relational Database :MS-SQL Server
MK380 Kulachatrakul Na Audhya


ดาวน์โหลด ppt MK380 Marketing Information System Ch4 Database system

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google