งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK380Kulachatrakul Na Audhya 1 MK380 Marketing Information System Ch4 MK380 Marketing Information System Ch4 Database system By Aj-Kulachatr Chatrakul.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK380Kulachatrakul Na Audhya 1 MK380 Marketing Information System Ch4 MK380 Marketing Information System Ch4 Database system By Aj-Kulachatr Chatrakul."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK380Kulachatrakul Na Audhya 1 MK380 Marketing Information System Ch4 MK380 Marketing Information System Ch4 Database system By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 MK380Kulachatrakul Na Audhya 2 Marketing Information System Marketing Information System Database system Chapter Outline Database Concepts –Filing system –Database system Database Management System ; DBMS –Data Hierarchy –Main issues in data management Relational Database DBMS Software and Application –SQL Language and example program

3 MK380Kulachatrakul Na Audhya 3 Marketing Information System Marketing Information System Database Concepts Database reduce keeping area E’Z to Access speed to Access very simplify High Accuracy Document Locker 8More keeping area 8difficulty to access 8very slow 8very bored 8High error & Mistake เอก บุญ เจือ มช.

4 MK380Kulachatrakul Na Audhya 4 Marketing Information System Filing System Attendant Data Customer Data Products Data Payroll System After sale System Inventory System Payroll Slip Service Report P / O

5 MK380Kulachatrakul Na Audhya 5 Marketing Information System Database System Attendant Data Customer Data Suppliers Data Payroll System After sale System Inventory System Payroll Slip Service Report P / O Description DBMS

6 MK380Kulachatrakul Na Audhya 6 Marketing Information System Marketing Information System Database A collection of data organized to serve many applications efficiently by centralizing the data and minimizing redundant data Database Sales data Customer data Product data Sales analysis Customer analysis Product Line analysis Data from different sources Applications

7 MK380Kulachatrakul Na Audhya 7 Marketing Information System Component of Marketing Information System Component of Database System Hardware Software Data People Procedure General User Operator System Analysis(SA) Programmer Database Administrator (DBA) Base on Computer base information system (CBIS)

8 MK380Kulachatrakul Na Audhya 8 Marketing Information System Strength & Weakness of Database Strength Inconsistency can be avoid Data can be shared Redundancy can be reduced Maintaining data integrity Standardization Data security Data independence

9 MK380Kulachatrakul Na Audhya 9 รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การศึกษา, การฝึกอบรม วันเริ่มทำงาน ฯลฯ ฝ่ายบุคคล รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง ยอดขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง การศึกษา, การฝึกอบรม ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ยอดขาย คอมมิชชั่น ฯลฯ ผู้บริหาร รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน ยอดขาย ฯลฯ Marketing Information System Marketing Information System Without Database ;Data Redundancy เอก บุญ เจือ มช.

10 MK380Kulachatrakul Na Audhya 10 รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8000 บาท ฯลฯ ฝ่ายบุคคล สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 15000 บาท ฯลฯ ฝ่ายขาย สมชาย เข็มกลัด พนักงานส่งของ ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8500 บาท ยอดขาย 12000 บาท คอมฯ 1200 บาท ฯลฯ ผู้บริหาร สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 8000 บาท ฯลฯ Marketing Information System Without Database Marketing Information System Without Database ;Inconsistency เอก บุญ เจือ มช.

11 MK380Kulachatrakul Na Audhya 11 รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายบุคคล รหัส 105 สมชาย เข็มหมุด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รหัส 105 สมชาย เข็มขัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี รหัส 105 ** ขออภัย รหัสไม่ถูกต้อง ผู้บริหาร รหัส 105 ชาย ชาตโยดม พนักงานขาย ฯลฯ Marketing Information System Marketing Information System Without Database ;lack of Integrity เอก บุญ เจือ มช.

12 MK380Kulachatrakul Na Audhya 12 Marketing Information System With data base ; Marketing Information System With data base ; Data can be shared MKIS Database DBMS Software DBMS Software Sale dept. Purchasing Dept.

13 MK380Kulachatrakul Na Audhya 13 Marketing Information System Strength & Weakness of Database Weakness High cost of database investment Very complicated Risk of system down –Centralized data System

14 MK380Kulachatrakul Na Audhya 14 Marketing Information System Marketing Information System Database Management Database Management System (DBMS) Special software to create and maintain a database and enable individual business applications to access the data Database Data Entry Inquiry Update DBMS Software เอก บุญเจือ MKIS มช.

15 MK380Kulachatrakul Na Audhya 15 Marketing Information System Marketing Information System Database Management Data Hierarchy Data base FileByteRecordField 0 1 Bit ข้อมูล

16 MK380Kulachatrakul Na Audhya 16 Marketing Information System Data Management System ; DBMS โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างการจัดเก็บ ข้อมูลบนสื่อกับข้อมูลเชิงตรรกะในสายตาของผู้ใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่บริหารแหล่งข้อมูลที่ถูก รวบรวมเก็บเอาไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถลดการซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ลดความ ขัดแย้งของข้อมูล และสามารถดำเนิการกับข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 1. Appending Data 2. Editing Data 3. Retrieving Data 4. Deleting Data …etc

17 MK380Kulachatrakul Na Audhya 17 Marketing Information System Marketing Information System DBMS : Basic Function

18 MK380Kulachatrakul Na Audhya 18 Marketing Information System Marketing Information System DBMS : Basic Function Data Definition –Create Tables and Relationships Data Manipulation - Add, Delete, Update - Query and Report SQL, COBAL Data Dictionary Laudon & Laudon)

19 MK380Kulachatrakul Na Audhya 19 Marketing Information System Example of DBMS Client/Server –DB2 –Oracle –Ingres –Sybase –Progress –Informix PC –dBASE –FoxPro –Access –Approach –Paradox –MySQL

20 MK380Kulachatrakul Na Audhya 20 Marketing Information System Marketing Information System DBMS :miscellaneous Function Data Security ความปลอดภัย Data Integrity ความครบถ้วนสมบูรณ์ Data Concurrency การใช้ข้อมูลพร้อมกัน Data Recovery การฟื้นฟูสภาพ Data Dictionary พจนานุกรมข้อมูล Performance ประมวลผลได้เร็ว

21 MK380Kulachatrakul Na Audhya 21 Marketing Information System Element of Marketing Information System Element of DBMS Physical Database Call Center system Inventory System POS System Applications Laudon & Laudon. 1996 DDL DML DICTIONARY DBMS

22 MK380Kulachatrakul Na Audhya 22 Take a break !!! The Opera House Sydney, Australia

23 MK380Kulachatrakul Na Audhya 23 MK380 Marketing Information System Ch 4.3 MK380 Marketing Information System Ch 4.3 Relational Database

24 MK380Kulachatrakul Na Audhya 24 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database : Basic E.F.Codd established in 1970 Objectives of this model is… –Data independence –Structure independence –reduce of data redundancy –Normalization SQL : Structure Query Language ANSI : American National Standard Institute

25 MK380Kulachatrakul Na Audhya 25 MKIS MKIS Relational Database : Structure Relation Attribute Degree Tuple Cardinality Domain

26 MK380Kulachatrakul Na Audhya 26 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database : Tuple,Cardinality Tuple : each row in the relation same as record below Cardinality : quantity of tuples in a relation that relate to the other relation

27 MK380Kulachatrakul Na Audhya 27 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database : Domain Domain : determine the impossible value of data

28 MK380Kulachatrakul Na Audhya 28 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :

29 MK380Kulachatrakul Na Audhya 29 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :Properties คุณสมบัติของรีเลชั่น (Properties of Relation) –รีเลชั่นต้องมีชื่อกำกับ แตกต่างกัน ห้ามซ้ำกัน –แต่ละ Attributeของรีเลชั่นบรรจุได้เพียงค่าเดียว –ชื่อในแต่ละ Attribute ต้องแตกต่างกัน ห้ามซ้ำกัน –ค่าของข้อมูลใน Attribute เป็นไปตาม Domain –การเรียงลำดับของแต่ละ Attribute ไม่มีความสำคัญ –แต่ละ Tuple ต้องแตกต่างกัน ห้ามให้ Tuple ซ้ำกัน –การเรียงลำดับของแต่ละ Tuple ไม่มีความสำคัญ

30 MK380Kulachatrakul Na Audhya 30 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :Keys การทำให้แถวในแต่ละแถวมีความแตกต่างกัน หรือมีเอกลักษณ์ (Uniqueness Property) –Super key –Candidate key –Primary key (PK) –Alternate key –Foreign key (FK)

31 MK380Kulachatrakul Na Audhya 31 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :Application –Program Application in relation database Structure Query Language ; SQL –Microsoft Access –Microsoft SQL Server –My SQL –SQL Explorer –SQL เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ ซึ่งเกิดจากแนวคิดทางคณิตศาสตร์ –Relational Algebra –Relational Calculus SEQUEL (Structure English Query Language) Oracle by Oracle Corporation On ANSI regulation Oracle, DB2, SYBASE, Informix, MS-SQL, MySQL

32 MK380Kulachatrakul Na Audhya 32 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :Data type Example of Data type in Oracle 7

33 MK380Kulachatrakul Na Audhya 33 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :SQL DDL : Create, Drop, Alter DML : Select, Insert, Update, Delete Select Statement –for users view data from the relation –use together with Mathematics functions –Formation of SQL command “Select” SELECT [DISTINCT|ALL] {*|column_expression [AS new_name] ] [,… ]} FROM table_name [alias] [,… ] [WHERE condition ] [GROUP BY column_list ] [ HAVING condition ] [ORDER BY column_list ] ;

34 MK380Kulachatrakul Na Audhya 34 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :SQL column_expression –From การกำหนดตารางที่ต้องใช้งาน –Where สร้างเงื่อนไขเพื่อการกรอง –Group by จัดกลุ่ม แถว ที่มีค่าคอลัมน์เดียวกัน –Having กรองกลุ่มเนื้อหาในบางเงื่อนไขจาก Group by –Order by กำหนดให้เรียงผลลัพธ์โดยที่ ASC คือ การเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (Default) DSC คือ การเรียงจากมากไปหาน้อย –Comparison Operators ; >, –Logical Operators ; And, Or, Not –COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX –Condition ; Between / not between, In/Not in, Like / not like Is null / Is not null

35 MK380Kulachatrakul Na Audhya 35 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :DCL Data Control Language ; DCL 1. ควบคุมผู้ใช้หลายๆคนเข้าสู่ข้อมูลส่วนกลาง ได้พร้อมๆกัน 2. กำหนดสิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ ละคน 3. ควบคุมภาวะการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันของ ผู้ใช้หลายๆคน GRANT { privilege_list | ALL PRIVILEGE } ON object_name TO { authorization_id_list | PUBLIC } [ WITH GRANT OPTION ] REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] { privilege_list | ALL PRIVILEGES } ON object_name FROM {authorization_id_list | PUBLIC } [ RESTICT | CASCADE ] ;

36 MK380Kulachatrakul Na Audhya 36 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :Program Example of SQL Program –Microsoft Access –Microsoft SQL Server –MySQL

37 MK380Kulachatrakul Na Audhya 37 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :MS-ACCESS

38 MK380Kulachatrakul Na Audhya 38 Marketing Information System Marketing Information System Relational Database :MS-SQL Server


ดาวน์โหลด ppt MK380Kulachatrakul Na Audhya 1 MK380 Marketing Information System Ch4 MK380 Marketing Information System Ch4 Database system By Aj-Kulachatr Chatrakul.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google