งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 14 Logistics Controlling for Cost Reducing and Profit Increasing Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 14 Logistics Controlling for Cost Reducing and Profit Increasing Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 14 Logistics Controlling for Cost Reducing and Profit Increasing Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50

2 Logistic Control ต้นทุนต่างๆ ในกิจกรรมโลจิสติกส์ การควบคุมการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ กิจกรรมการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

3 ต้นทุนต่างๆ ในกิจกรรมโลจิสติกส์ ต้นทุนด้านโลจิ สติกส์ส่วนใหญ่ > 30% ของยอดขาย หากผู้บริหารองค์กร ส่วนใหญ่ให้ ความสำคัญด้านโล จิสติกส์ก็ย่อมที่จะ ช่วยให้องค์กรลด ต้นทุนได้มากมาย และสามารถทำกำไร ให้บริษัทได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถ แข่งขันใน อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศได้ ต้นทุนดังกล่าวได้แก่ เงินลงทุนคงที่ (Fixed Capital) เงินลงทุนหมุนเวียน (Current Capital)

4 ต้นทุนโลจิสติกส์ในแต่ละอุตสาหกรรม ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม ต้นทุน ค่าขนส่ง ต้นทุน คลังสินค้า ต้นทุน สินค้าคง คลัง ต้นทุน บริหาร ต้นทุน การ กระจาย สินค้า Office Equipment 3.210.700.87-14.77 Beverage2.532.710.44-5.68 Distribution0.370.270.070.100.81 Cement25.209.107.104.6046.00 Spare-part2.076.351.53-9.90 Gas9.412.450.02-11.98 Computer0.650.780.09-1.52 Health0.961.081.21-3.25 Chemical7.231.950.200.499.87 Fashion0.381.310.33-2.02 Food Packaging 3.143.730.85-7.72 Source : Benchmark survey of UK companies by Dialog Consultants Co.,Ltd.

5 มูลค่าโลจิสติกส์ในแต่ละประเทศ ประเทศ GDP($M)Logistics ($M) GDP% US7,576,100795,26510.50 Canada585,10570,19112.00 France1,537,582171,23011.14 Germany2,352,472306,26413.02 UK1,151,348122,34410.63 Korea484,77759,76412.33 Singapore94,06313,07413.90 Japan4,599,706522,98211.37 Taiwan273,44035,68613.05 ตัวเลขมูลค่าโลจิสติกส์มีค่าเฉลี่ยประมาณ 10-13% ของ GDP Source : Financial Times,December,1998

6 Cost of Logistics and Services Logistics system ; Make performance efficiency ตอบสนองลูกค้าและลดต้นทุนให้แก่บริษัทในเวลา เดียวกัน Cost of Logistics Customer Service Balancing Cost Reducing Working Capital Inventories High of service level Order Fulfillment Quick Response Short order cycle Increase Logistics Cost

7 Logistics Control Cost Control ERP Software ควรมีการรักษาระดับการให้บริการของลูกค้าโดยอาศัยต้นทุนเป็นเครื่องมือควบคุม การควบคุมต้นทุนด้านโลจิสติกส์สามารถใช้เทคนิคได้หลากหลาย ดังนี้ Standard Cost Budgeting Productivity Standard Statistical Process Control Activity-based Costing

8 transport Logistics Activities Cost Purchasing Inbound logistics Warehouse Outbound logistics Customer services ProductionWarehouse Location Planning Production Planning Forecasting Packaging Distribution Scheduling Order Fulfillment QC & Waste Return goods RO Customer/Upstream Suppliers / Downstream Logistic Management (Material Flow) Supply Chain Management (Information Flow)

9 Cost of Logistics and Services Inventory Management Warehouse Management Transport Management Information Technology Purchasing and Negotiation Material Management Material Handling Packaging Customer Services

10 Inventory Management กิจกรรมนี้เน้นที่ปริมาณสินค้าคงคลังต้องน้อยที่สุด โดยที่เพียงพอต่อการตอบสนองลูกค้า โดยการ ปรับจุดเชื่อมต่อที่ต้องแบกภาระการจัดเก็บสินค้า คงคลังให้เหลือน้อยลง – เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน – พยากรณ์ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ให้แม่นยำ – ดำเนินการให้รอบเวลาในการจัดซื้อสั้นที่สุด – จัดเก็บและควบคุมสินค้าคงคลังด้วยวิธีฐานกิจกรรม ABC – จัดส่งสินค้าให้มีความถี่มากขึ้นในปริมาณสินค้าที่ น้อยลง – สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้วัตถุดิบในประเภทที่ สามารถทดแทนกันได้

11 Inventory Management Make and deliver to stock RMFG Suppliers purchased RM SA manufactureAssembly Customer SA Delivery Make to stock Make to order Purchased and make by order/e-order 4 3 2 1 5 Assembly to order

12 Warehouse Management พิจารณาเลือกทำเลที่ตั้ง ระยะห่างระหว่างทำเล เลือกใกล้แหล่งลูกค้าหรือวัตถุดิบ ต้องพิจารณา เลือกให้ดี เพราะส่งผลต่อต้นทุนทันที การออกแบบคลังสินค้า ออกแบบให้เหมาะต่อ สังคม ดูทิศทางของลมและการถ่ายเทอากาศ คลังสินค้าควรมีผังที่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สินค้าในคลัง เลือกวิธีลงทุนให้คุ้มค่าการลงทุน อาจเลือกเช่า ซื้อ หรือสร้างขึ้นเอง การสร้างคลังสินค้า : พิจารณาการเลือกใช้วัสดุ ให้เหมาะสมกับประเภทของคลังสินค้า เช่น สินค้าไวไฟ ควรใช้กำแพงกันไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับขนาด คลังสินค้า

13 Transportation Management วิธีลดต้นทุนค่าขนส่ง – การวางแผนเส้นทางการเดินทาง กำหนดจุดรับส่งที่ แน่นอน ต้องเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด สามารถส่งของ ลงตามเส้นทางได้ – เลือกวิธีการขนส่งที่ถูกต้อง เหมาะกับสินค้า ระยะเวลารอคอย (Lead-time) และเป็นวิธีการขนส่ง ที่เข้าถึงที่หมายได้มากที่สุด – พยายามรวบรวมสินค้าให้เต็มเที่ยวรถ (Consolidation) – การสร้างสถานีพักรถเพื่อหยุดรอรับสินค้าจากรถคัน อื่นๆ – พยายามไม่ปล่อยให้รถบรรทุกว่างทุกๆเส้นทางการ เดินทาง – พิจารณาเช่ายานพาหนะขนส่ง หรือใช้ผู้ให้บริการ ภายนอก ถ้าไม่มีความชำนาญในการขนส่ง

14 Transportation Management FactorsAirwaysTruckShipmentRailway Cost 1342 Speed 4312 Approaching 1423 Safety 4213 Frequency 2423 Quantity 1243 ปัจจัยในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าในแต่ละชนิด ให้ค่า 4 มีคะแนนสูงสุด 1 ต่ำสุด Airways ; Speed, Safety Truck ; Approaching, Frequency Shipment ; Cost, Quantity

15 Information Technology การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบโลจิสติกส์ มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนเป็นหลัก เช่น  การใช้เทคโนโลยี RFID แทนการตรวจนับสินค้า ด้วย Barcode ช่วยลดพนักงานตรวจนับสินค้าได้ มากมาย  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี ทำให้ลด การจ้างพนักงานบัญชีได้หลายคน  การใช้เทคโนโลยี GPS ติดตามยานพาหนะ (Tracking) ทำให้ลดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการ ทำงานของรถขนส่ง  การใช้ Software ERP ช่วยบริหารจัดการโลจิ สติกส์ทั้งระบบ สามารถควบคุมต้นทุนของทุก กิจกรรมในโลจิสติกส์ได้

16 Purchasing and Negotiation การจัดซื้อเป็นกิจกรรมหนึ่งในระบบโลจิสติกส์ที่ ควบคู่กับการเจรจาต่อรอเสมอ ถ้าหากการ จัดซื้อสามารถเจรจาต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการ ผลิตได้ ก็สามารถลดต้นทุนอันมหาศาลจาก การซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบได้ เพราะต้นทุนส่วน ใหญ่ของระบบดลจิสติกส์ก็คือต้นทุนวัตถุดิบ หรือสินค้านั่นเอง ศาสตร์การเจรจาต่อรอง เป็นกลวิธีที่ดีที่สุดใน การลดต้นทุนการจัดซื้อในระบบโลจิสติกส์ ดังนั้นผู้บริหารโลจิสติกส์ควรมีเทคนิคต่างๆ ใน การเจรจา เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ กันจนเกินไป (win-win Solution) เช่น การใช้ คลังสินค้าร่วมกันหรือการใช้รถยนต์ขนส่งของ บริษัทภายนอกแต่ออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน หรือ เจรจาลดปริมาณสินค้าคงคลัง แล้วใช้เทคนิค ด้าน IT ในการส่งผ่านข้อมูลร่วมกัน (Collaborative Strategy)

17 บรรณานุกรม คำนาย อภิปรัชญาสกุล. โลจิสติกส์และการจัดการ ซัพพลายเชน “ กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร ”,- - กรุงเทพฯ : ซีวาย. ซิสเทิมพรินติ้ง จำกัด, 2550.


ดาวน์โหลด ppt Chapter 14 Logistics Controlling for Cost Reducing and Profit Increasing Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google