งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด โดยใช้กิจกรรม. การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการสื่อสาร การตลาดที่มุ่งกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด โดยใช้กิจกรรม. การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการสื่อสาร การตลาดที่มุ่งกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด โดยใช้กิจกรรม

2 การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการสื่อสาร การตลาดที่มุ่งกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภค ให้ซื้อสินค้า โดยมีข้อเสนอพิเศษให้แก่ ผู้บริโภค ร้านค้า และพนักงานขาย ซึ่ง โดยทั่วไปผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมาย มักจะได้รับตามปกติก็คือคุณประโยชน์ที่ ได้จากตัวสินค้า แต่สำหรับผลประโยชน์ที่ ได้จากตัวสินค้า แต่สำหรับผลประโยชน์ พิเศษ (Extra benefits) ที่ผู้บริโภคมักจะ ได้จากกิจกรรมทางการตลาด นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ได้ตามปกติ ก็คือ การส่งเสริมการขาย

3 การส่งเสริมการขายสามารถสรุปได้ เป็น 5 ขั้นตอน 1. Define Sales Promotion Target 2. Sales Promotion Objectives 3. Set Sales Promotion Budget 3.1 Top-Down Approaches 3.2 Bottom-up Approaches 4. Sales Promotion Strategies 5. Sales Promotion Techiques

4 ประเภทการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1. Consumer Promotions 2. Trade Promotions 3. Sales Force Promotions

5 รูปแบบการส่งเสริมการขาย - การส่งเสริมการขายกับผู้บริโค มีวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 1. Price-off 2. Coupons 3. Sample 4. Premiums 5. Sweepstakes and Contests 6. Stamps

6 - การส่งเสริมการขายกับร้านผู้จำหน่าย สินค้า มีวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 1.Discount 2.Free goods 3.Cooperative Advertising 4.Trade Contest

7 - การส่งเสริมการขายกับพนักงานขาย มีวิธีดังนี้ 1. Contest 2. Sales Quota 3. Tranining/Seminar Incentive 4. News Customers Incentives 5. Sales Promotion Evaluation


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด โดยใช้กิจกรรม. การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการสื่อสาร การตลาดที่มุ่งกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google