งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟผ่าน ขั้วเมื่อ ข้อ 4. จงพิจารณาการผ่านขั้ว การสมมาตรกับ แกนขั้ว กับเส้นตรง และกับจุดขั้วพร้อมแสดงกราฟ โดยสังเขปของ พิจารณาการผ่านขั้ว ให้ ( ๒๕ คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟผ่าน ขั้วเมื่อ ข้อ 4. จงพิจารณาการผ่านขั้ว การสมมาตรกับ แกนขั้ว กับเส้นตรง และกับจุดขั้วพร้อมแสดงกราฟ โดยสังเขปของ พิจารณาการผ่านขั้ว ให้ ( ๒๕ คะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟผ่าน ขั้วเมื่อ ข้อ 4. จงพิจารณาการผ่านขั้ว การสมมาตรกับ แกนขั้ว กับเส้นตรง และกับจุดขั้วพร้อมแสดงกราฟ โดยสังเขปของ พิจารณาการผ่านขั้ว ให้ ( ๒๕ คะแนน )

2 พิจารณาการสมมาตรกับ แกนขั้ว โดยใช้ พิกัด สมการคงเดิมดังนั้น กราฟสมมาตรเมื่อ เทียบกับแกนขั้ว แทนในสมการ

3 พิจารณาการสมมาตรเมื่อเทียบ กับเส้นตรง โดยใช้พิกัด สมการคงเดิมดังนั้นกราฟ สมมาตรเมื่อเทียบกับ แทนลงในสมการ

4 พิจารณาการสมมาตรเมื่อเทียบกับจุดขั้ว โดยใช้พิกัด สมการคงเดิมดังนั้นกราฟสมมาตรเมื่อ เทียบกับจุดขั้ว แทนลงในสมการ

5 สมมติค่า จาก ดัง นี้ เป็นกราฟ ROSE CURVE แสดงกราฟ โดยสังเขปดังนี้

6 5. จงแสดงกราฟในปริภูมิสามมิติบนพิกัดมุมฉากของ พร้อมทั้งหาจุดตัดบนแกนพิกัดฉากและพิจารณารอยตัดของระนาบ บนกราฟด้วย ( ๓๕ คะแนน )

7 พิจารณาจุดตัดบนแกนพิกัด บนแกน x ให้ y=0,z=0 จะได้ บนแกน y ให้ x=0,z=0 จะได้ บนแกน z ให้ x=0,z=0 จะได้

8 พิจารณารอยตัดบนระนาบพิกัดและระนาบที่ขนานระนาบพิกัด บนระนาบให้จะได้ บนระนาบที่ขนานกับระนาบให้ จะ ได้ มีกราฟเป็นวงกลม เป็น จุด

9 บนระนาบ มีกราฟเป็นเส้นตรงสองเส้น ให้จะได้ บนระนาบที่ขนานกับระนาบให้ มีกราฟเป็นรูปไฮเพอร์โบลา จะได้

10 บนระนาบให้ จะได้ มีกราฟเป็นเส้นตรง บนระนาบที่ขนานกับระนาบ มีกราฟเป็นรูปไฮเพอร์โบลา ให้ จะได้

11 สำหรับบนระนาบจะได้ มีกราฟเป็นรูปไฮเพอร์โบลา ดังรูป X Z

12 แสดงกราฟได้โดยสังเขปดังรูป Elliptic Cone ที่เป็นรูปวงกลม จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Cone


ดาวน์โหลด ppt กราฟผ่าน ขั้วเมื่อ ข้อ 4. จงพิจารณาการผ่านขั้ว การสมมาตรกับ แกนขั้ว กับเส้นตรง และกับจุดขั้วพร้อมแสดงกราฟ โดยสังเขปของ พิจารณาการผ่านขั้ว ให้ ( ๒๕ คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google