งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ILS. สัมมนาชะอำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ILS. สัมมนาชะอำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ILS. สัมมนาชะอำ
ณ โรงแรมแกรนด์ ซอฟเฟอรีน รีสอร์ทแอนสปา 1 ส.ค.56 พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ILS. สัมมนาชะอำ งานนำเสนอ นี้จะสาธิตความสามารถใหม่ๆ ของ PowerPoint ซึ่งจะสามารถรับชมได้ดีที่สุดในการนำเสนอภาพนิ่ง โดยภาพนิ่งเหล่านี้จะได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แนวความคิดที่น่าสนใจสำหรับงานนำเสนอที่คุณจะสร้างขึ้นใน PowerPoint 2010! สำหรับแม่แบบตัวอย่างเพิ่มเติม ให้คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วบนแท็บ สร้าง ให้คลิก แม่แบบตัวอย่าง

3 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R
หัวข้อบรรยาย กล่าวนำ ILS. Executive FAQ ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R 1 2 3 4

4 1 กล่าวนำ TOP

5 Where r we now ? Where will we go ? How do we get there ? What should we meet ? So What ?

6 แนวคิดการทำงาน พรรค พวก

7 มอง เหมือนกัน แต่ เห็น ไม่เหมือนกัน
One Best Way Our Way is Best Way Rethinking พื้นฐาน จริตมนุษย์ Characteristic , behavior , Pattern , Attitude , Value , Norm, Socialization มอง เหมือนกัน แต่ เห็น ไม่เหมือนกัน เห็น เหมือนกัน แต่ คิด ไม่เหมือนกัน คิด เหมือนกัน แต่ ทำ ไม่เหมือนกัน ทำ เหมือนกัน แต่ ผล ไม่เหมือนกัน ผล เหมือนกัน แต่ มอง ไม่เหมือนกัน CAREER PATH

8 Policy Staff Doer O E B D C x แนวคิด A Y G H I J F นโยบาย L K
Manager Policy Y A นโยบาย G K L H Co-operate Staff การประสานงาน M N I J Doer SKILL ทักษะ D C x E F Y O =พื้นที่ความชำนาญ =พื้นที่ความคิด Y X I M N J C D X =พื้นที่การประสานงาน =พื้นที่ผู้ปฏิบัติ D D X C

9 Intentionally Blanked

10 คำสั่ง อซป.ทร.(เฉพาะ) ที่ 2/2555
“ประสานงาน”และพิจารณาความเหมาะสมทั้งปวงของระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวมของเรือ “ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง” เหมาะสมกับยุทโธปกรณ์ที่จัดหา และสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทร. “กำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการ”ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวมของเรือ เพื่อให้ “สามารถนำระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวมของเรือที่มีอยู่มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด” และรายงานให้ อซป. เพื่อทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม

11 2 ILS. Executive TOP

12 ILS. รอง เสธ.กร. ILS. Full Version ILS. Executive ILS. วปอ.
ILS - Integrated Logistics Services ILS. รอง เสธ.กร. ILS. Full Version ILS. Executive ILS. วปอ. รอง เสธ.กร. | Full Version | วปอ.

13 ILS พยัญชนะ อรรถ เจตนารมณ์ “Awareness” RAM Tool of Management
Uptime Max Downtime Min LCC Min อรรถ เจตนารมณ์ Tool of Management “Awareness” RAM

14 ? ILS Engineering Systematic Approach Affordable Readiness
Strategic Formulate Strategic Management Strategic Implementation

15 Value Chain Management

16 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจ
กำไร โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาทรัพยากร ลอจิสติกส์ ขาเข้า การผลิต ลอจิสติกส์ ขาออก การตลาด บริการหลัง การขาย กิจกรรมหลัก

17 Operation & Maintenance
ENDS No of operation hours Calendar time Publications/Documentations MIP SOP , EOSS MRC / at O-level Trouble Shooting APL/COSAL/ILB T/TE PMS Uptime Max Downtime Min LCC Min Operation & Maintenance Concept / Strategy BRF TRF DC Gear WAYS RELIABILITY MTBF AVAILABILITY MLDT MANTAINABILITY [MTTR] WAYS. HMEEOA FMECA,LORA ,TA เรือ CRS ILS-IT Element ILS. 1. Maintenance Planning 2. Supply Support 3. PHS&T 4. Tool Test Equipment 5. Documentation 6. Facilities Support 7. Computer Resources Support 8. Training & Training Aids 9. Manpower& Personnel 10. Design Interface SWBS Ao CFM MEC Mission Profile CRS (ILS-IT) MEANS Fleet Base Logs. Dept. Dockyard & Tech Dept. Construction phase Operation phase

18 MISSION PROFILE Active Inactive SEA BASE * I-Level DOCKYARD CALENDAR
UPTIME DOWN TIME SEA (Mobilize) D-Level BASE *(Immobilize) O-Level * I-Level Dry Docking Period MISSION PROFILE DOCKYARD CALENDAR TIME SCALE

19 MISSION PROFILE เรือดำน้ำ
days Decharging Battery (Sample) OPERATION HOURS DIESEL ENGINE XXX H HYBRID ZZZ H 0. SURFACE (BATTERY) 1. SURFACE (DIESEL ENG.) 2. SNORKEL (DIESEL ENG.) 3. SUBMERGED (BATTERY) 4. SONAR-OPERAT. (HYBRID) 5. SILENT-RUN (BATTERY) 6. STATIONAL (BATTERY) ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทำระบบ ILS ของบริษัท GERMAN SUBMARINE CONSORTIUM

20 SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN
BASE-LINE CONFIGURATION Support Design Considerations Operational Design Considerations Hardware Undefined Equipment Modes Selected Performance Readiness Specs Design CONCEPTUAL ADVANCED DEVELOPMENT FULL-SCALE PRODUCTION OPERATIONAL LIFE CYCLE PHASES

21 Begins at the very beginning
Ends & Means Mismatch Changes (Up grade / Tactical changes / Training) Operation concept ; Speed ; Mission

22 Sense of urgency Shocked Catalyzing Out Resources Awareness Climbing
Human Resources Strength Directive Right Path Shot term going High hope Mental Physical ที่มา .....

23 Mr.Chuck Calhoon “Begins at the very beginning” and ended at The end of the deadend FAQ : “When 2 Begins” (Environment changes & Situational changes & Policy changes & Boss changes ?)

24 Strategic Formulate ILS. Mismatch SWBS เรือ End Means CFM S/R S/T
Up grade Tactical changes Training SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN Concept Design CFM หน่วยเทคนิค Operation Logistics Requirement SWBS S/R S/T เรือ HMEEOA FMECA TA LORA FMECA MTBF…………..? TA MTTR………….. etc.? LORA (O/I/D LEVEL In House / Outsources concept) Element ILS.

25 SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN
Strategic Formulate End Means Mismatch Up grade Tactical changes Training Concept Design SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN Operation Logistics Requirement หน่วยเทคนิค หน่วยเทคนิค S/R | S/T CFM เรือ HMEEOA CFM SWBS Identify Audit Control FMECA MTBF…………..? TA MTTR………….. etc.? LORA (O/I/D LEVEL In House / Outsources concept) FMECA / TA / LORA Element ILS.

26 SPARES DETERMINATION PROCESS FOR NEW WEAPON SYSTEM/EQUIPMENT ACQUISTION
MAINTENANCE PLANNING PROCESS New Start Approval SELECT CONCEPT INDENTIFY FAILURES COLLECT RESOURCE RQMTS LSA USE STUDY FMECA RCM LORA TASK ANALYSIS MAINTENANCE PLANNING PROCESS ENDITEM CONTRACT AWARD OBTAIN DATA MAKE DECISIONS LOAD COMPUTER CALCULATE RWMTS PTD TECH CODING CATALOGING TASK ANALYSIS ALLW DOCS OQTFITTING SYSTEM STOCK PROCUREMENT PROCESS ตัวอย่าง ทร.อเมริกัน

27 SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN
BASE-LINE CONFIGURATION Support Design Considerations Operational Design Considerations Hardware Undefined Equipment Modes Selected Performance Readiness Specs Design CONCEPTUAL ADVANCED DEVELOPMENT FULL-SCALE PRODUCTION OPERATIONAL LIFE CYCLE PHASES

28 Ans. ENDS VS. MEANS  MISMATCH
แนวคิด พล.ร.ท.ปรีชา บุญส่ง Goal Purpose Objective Target ENDS WAYS WAY MEANS Ans. ENDS VS. MEANS  MISMATCH (พล.ร.ต.ชาติ นาวาวิจิตร)

29 ENDS VS. MEANS  MISMATCH
National Interest Threat = Intention + Capability Mission =Task + Purpose (MISMATCH?) Task Force  Training  Upgrade  Tactics Improvement ฯลฯ

30 Own Course of action VS Enemy Capability
Mission Area Analysis Mission Profile สถานที่เพื่อวางกำลัง แนวคิดการลาดตะเวน เครื่องมือลาดตะเวน Own Course of action VS Enemy Capability

31 Staff Target Staff Requirement
Ultimate goal Goal Purpose Objective Target

32 Operation Concept Mission Profile Sea Denial VS. Sea Control
EC Time Space Factor Mission Area Analysis Operation Concept Sea Denial VS. Sea Control Offensive VS. Defensive Hard Kill VS. Soft Kill CIWS  OTH (อ่าวประวัติศาสตร์  Hi Sea ) Area Defense VS. Point Defense Task Forces VS. Mobile Support Group VS. Advance Base Mission Profile

33 S/R  Operation Concept / Strategy
: Area Defense / Point Defense : OTH  CIWS : Time on Target : Killing Power : Task  AAW / ASW etc.  ??? Interoperability. : Speed ( SHP  BHP  IHP) : Sea Going ( No. of day’s endurance ) : = Displacement ตราอักษรของยุทโธปกรณ์ที่ผ่าน ”เกณฑ์ Criteria” และตอบสนอง Mission Needs ให้ถือว่า “เข้ารอบ” เพื่อคัดเลือก

34 ST/SR Speed Manouevrability Agility Sea Going Capability
Sea keeping Capability RAM : Reliability, Availability , Maintainability Vulnerability ,* Achilles heel Habitability Survivability , * Fatique life

35 ST/SR Interoperability Technology transfer Commonallity
Intitialsupplies&first outfit Detectability CRS : Computer Resource Support Killing Power : Soft kill , Hard kill

36 Given Mission Profile Ao ? Operation Strategy Maintenance Strategy & Maintenance Concept CFM : Identify , Audit , Control DSS : Fleet / Base /Dockyard 2. SLOBS : 3. MEC ?

37 Operation + Logistics and Requirement
Speed Manouevrability Agility Sea Going Capability Sea keeping Capability RAM : Reliability, Availability , Maintainability Vulnerability ,* Achilles heel Habitability Survivability * Fatique life Interoperability Technology transfer (Navy & Firm) Commonallity Intitialsupplies&first outfit Detectability CRS : Computer Resource Support Killing Power Soft kill Hard kill

38 Maintenance Policy ของหน่วยเทคนิค
Staff Requirement กับหน่วยเทคนิค นโยบายการซ่อมบำรุงของหน่วยเทคนิค กับทฤษฎีและหลักการตามเจตนารมณ์ ของ ILS. ระบบสารสนเทศระบบเพื่อการบริหารซ่อมบำรุงของ หน่วยเทคนิคกับระบบสารสนเทศ เพื่อการซ่อมบำรุง ตามระบบ ILS ที่จัดหามา Safe to steam ซ่อมบำรุงแบบ Condition Assessment จัด Z-Group / Alfa Group Focii I-Level (เพื่อ Maintenance Management) เรือใกล้ที่ไหนซ่อมที่นั้น (ทฤษฎีซ่อมเรือหน้าท่า)และ แยกแยะ Base Functions & Dockyard Functions

39 Maintenance Policy ของหน่วยเทคนิค
Report I-Level ที่ Home base/Advance base - MP – Reform - SS – Reform MOU กับ กร. - ทำ Test Protocol : ทำ CFM - กำหนด MEC ร่วมกับ กร. : พิจารณา APL ทำ CFM เสียก่อนจึงจะทำ SuppInvent1-4 จุดอ่อน ILS ที่จัดหา การซ่อมทำระบบตัวเรือใต้แนวน้ำ MP vs การเชื่อมต่อ PMS กับ CMP การเชื่อมต่อระบบ IT แนวคิด Logistic Domain ของ สปช.ทร.

40 3 TOP

41 FAQ ตรวจรับกันอย่างไร S/R ILS เขียนอย่างไรจึงจะดี
มีแค่กระดาษ ทำไมแพง ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้? มีปัญหาตลอด รู้ได้อย่างไรว่า ILS ของบริษัทนี้ ดีกว่าบริษัทอื่น ( กรณี ILS คนละบริษัท) ซื้อแยกเพียง Element สำคัญ อาทิ MP ได้หรือไม่ Design Interface คืออะไร Human Resource / Personnel ใน Element ของ ILS คืออะไร / หมายความว่าอย่างไร ซื้อแล้วทำไมต้องซื้ออีก (กรณีซื้อเรือ Lot เดียวกัน/ กรณีปรับปรุงเรือ)

42 FAQ ทำไมต้อง Minimized DDP
ILS เกี่ยวข้องกับการซ่อมปรับปรุง (Qualitative Maint.) ตรงไหน ตัวอย่าง การปรับปรุงเรือชุด ร.ล.นเรศวร Create MP ทำอย่างไร ? (Smart Maintainer ทำอย่างไร ) (การจัดการ 4M ในอดีตของหน่วยเทคนิค) Base กับ Dockyard ซ่อมเรือเหมือนกัน แต่ Objective เหมือนกันหรือไม่ ILS. Implementation เริ่มตอนไหน จุดบอด ILS. มีหรือไม่ (QC Plan มีหรือไม่ Budget Allocating 4 Work Load forecast เพียงพอหรือไม่ที่จะตอบสนอง Ao) หัวใจ ILS อยู่ที่ไหน?

43 FAQ CFM ทำเพื่ออะไร (ผู้ใช้ / ผู้ซ่อม / ผู้เกี่ยวข้องได้ประโยชน์อะไรบ้าง) SWBS เอาไปทำอะไร เพื่ออะไร I Level หายไปไหน (ดู Mission Profile ประกอบ) Smart Buyer + Smart User คิดอย่างไร

44 FAQ : คำถาม น.อ.วสันต์ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ ทร. สเปน
ต้นตอร์ปิโด ทร.เวเนซูเอลา พันจ่าโรงงานซ่อมตอร์ปิโด ทร. สวีเดน จก.อร. ทร.ฝรั่งเศส การซ่อม Attack Periscope ผู้บังคับการเรือดำน้ำ ทร.อิตาลี ช่าง Hydraulic ทร.สเปน ด. ชั้น daphne ระบบ Sterling AIP ทร.สวีเดน

45 ***แต่ละบริษัท/จนท.แต่ละกองทัพเรือ ตอบไม่เหมือนกัน ***
FAQ : คำถามสำคัญที่สุด น.อ.วสันต์ รู้ว่ามี งป.เท่าใด งป.ที่ใช้จนถึง วงรอบการปรับซ่อมใหญ่ครั้งแรก ใช้ งป.เท่าใด ตลอด LCC ใช้ งป.เท่าใด mostly on support & repair facs (fixed & mobile) พูดโกหก Win contract…….แต่ น.อ.วสันต์ พัง พูดจริง เป็น ฮีโร่ แต่ไม่ได้งาน U ILS Man อาจจะพัง คำถาม ถามว่า จะพูดจริงหรือพูดโกหก แล้วคำถามต่อไป ถ้า Put yourself in my position แล้ว What should I suppose to do ตัวอย่าง demagnitizing facs. Antenna farm จัดหาคน /เครื่องมือเชื่อมพิเศษ และอื่นๆ ***แต่ละบริษัท/จนท.แต่ละกองทัพเรือ ตอบไม่เหมือนกัน ***

46 จะเอาไหวไหม ? คำถามสำคัญ
(Smart buyer / User / Maintainer / Supplier ???) ทั้งโครงการเท่าไหร่ ? ( O-M-S Cost / LCC Cost ?) คัดเลือกกันอย่างไร ? (ยก.? / อร. ? / ILS??? / กพ. ??)

47 FAQA Awareness เจตนารมณ์ ILS Uptime Max / Downtime Min LCC ต่ำสุด
2. ILS เป็น Strategic formulate เวลา Implement ต้องคิดเอง/ทำเอง 3. Begins at the beginning ไม่มีเงิน ตลอด LCC ไม่ต้องจัดหายุทโธปกรณ์

48 FAQA : Interdiscipline : Engineering Systematic approach
input / process / output Feedforward controls/ Process control / Feedback control ตัวอย่าง แกงเขียวหวานไก่ : Strategic Mgmt - ตรวจสอบ Environment อาทิ Site Survey เพื่อหา Maintenance - กำหนด Obj. -RAM -SPPQQT -Minimize Dry Docking Period

49 ครอบคลุม Needs หรือไม่ กลุ่ม หน่วยเทคนิค
FAQ กลุ่มคนเรือ ผู้ใช้ การปฏิบัติของคนเรือต่อ ILS บริษัท Feeling Technic ผ่าน / ไม่ผ่าน ครอบคลุม Needs หรือไม่ กลุ่ม หน่วยเทคนิค การปฏิบัติของหน่วยเทคนิคที่มีต่อ ILSของบริษัท กลุ่มบริษัท ขีดความสามารถ โครงสร้าง บุคลากร ประสบการณ์ ประสิทธิผล / ต่อราคา การตอบรับของลูกค้า

50 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R
4 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R TOP

51 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R
ทบทวนวรรณกรรม Mission Profile Ao ….?? (too academic) Configuration management Identify Audit Control HMEEOA ในส่วนที่รับผิดชอบ Hull : ประวัติซ่อมทำตัวเรือ : เหล็ก Hy80

52 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R
M : ∑ Populate (Range & Depth) : Ship work Breakdown Structure : กำหนด MEC System / Sub System มอง เจตนารมณ์ ILS ให้ Uptime Max Downtime Min LCC Min อย่ามอง ILS แต่เปลือก การคัดเลือกกรรมการ ILS ของ ทร. Initial Supply / First and fit CFM ทำไปทำไม / หน่วยเทคนิคต้องรู้หรือไม่ Smart Maintenance เรียนมาแค่ไหน

53 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R
Cost Accounting Recommended on board (spare part) MRC CARD daily ,weekly, monthly (which ever come first) PMS old fashion Publication ตาม ต.ย.เรือหลวงจักรีฯและ Manual ต่างๆ Compatible Application Software INACTIVE EQUIPMENT MAINTENANCE DURING IMMOBILIZATION PERIOD

54 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R
In business you can’t get what you deserve, You get what you negotiate. ตรวจสอบ PMS OLD Fashions APL&SAL ??? Habitability Site Survey 4 What : ตรวจสอบ Backyard เสนอ Tool I-Level T/E D-Level S/E Acquisition Support plan

55 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R
กำหนด Maintenance Concept เสนอความต้องการ Training & Curriculum CFM – Damage Control Gear การกำหนด MEC แล้วทำ PMS เฉพาะอุปกรณ์เพิ่มเติม S/R แค่ I-Level ที่เหลือเป็น Contractor Maintenance Operator ขอ Trouble Shooting ขอ SOP ของ EOSS Cause vs Effect Test Protocol ของ ควญ. เครื่องจักรใหญ่

56 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R
การระบุในสัญญาหรือ TOR การเจรจาต่อรอง Cost Accounting (บัญชีต้นทุน) การรวบรวมเสนอความต้องการของ Stakeholder O M S Comp การมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นของหน่วยเทคนิค ILS IT เรือ ต.991 แบบมาตรฐาน ทร.

57 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ILS. สัมมนาชะอำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google