งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ณ โรงแรมแกรนด์ ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนสปา 1 ส. ค.56 พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ILS. สัมมนาชะอำ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ณ โรงแรมแกรนด์ ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนสปา 1 ส. ค.56 พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ILS. สัมมนาชะอำ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ณ โรงแรมแกรนด์ ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนสปา 1 ส. ค.56 พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ILS. สัมมนาชะอำ 2

3 3 หัวข้อบรรยาย หัวข้อบรรยาย 1.กล่าวนำ 2.ILS. Executive 3.FAQ 4.ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R 2 2 3 3 4 4 1 1

4 กล่าวนำ 4 1 TOP

5 Where r we now ? Where r we now ? Where will we go ? Where will we go ? How do we get there ? How do we get there ? What should we meet ? What should we meet ? So What ? So What ?

6 พรรค พวก แนวคิดการทำงานแนวคิดการทำงาน 6

7 One Best Way Our Way is Best Way มอง เหมือนกัน แต่ เห็น ไม่เหมือนกัน เห็น เหมือนกัน แต่ คิด ไม่เหมือนกัน คิด เหมือนกัน แต่ ทำ ไม่เหมือนกัน ทำ เหมือนกัน แต่ ผล ไม่เหมือนกัน ผล เหมือนกัน แต่ มอง ไม่เหมือนกัน 7 พื้นฐาน จริตมนุษย์ Rethinking Characteristic, behavior, Pattern, Attitude, Value, Norm, Socialization CAREER PATH

8 Policy Staff Doer x D I G E F B H J C SKILL =พื้นที่ความคิด E D F =พื้นที่ความชำนาญ C X Y I D J C =พื้นที่ผู้ปฏิบัติ Co-operate K L M N A O Y D X O Y =พื้นที่การประสานงาน X MN 8 ทักษะ แนวคิด Manager นโยบาย การประสานงาน

9 Intentionally Blanked 9

10  “ ประสานงาน ” และพิจารณาความเหมาะสมทั้ง ปวงของระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวมของ เรือ “ ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วย เทคนิคที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ” เหมาะสมกับ ยุทโธปกรณ์ที่จัดหา และสอดคล้องกับนโยบาย ด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทร.  “ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ ดำเนินการ ” ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบ สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวมของเรือ เพื่อให้ “ สามารถนำระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รวมของเรือที่มีอยู่มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ” และรายงานให้ อซป. เพื่อทราบตาม ระยะเวลาที่เหมาะสม คำสั่ง อซป. ทร.( เฉพาะ ) ที่ 2/2555 10

11 ILS. EXECUTIVE 11 2 TOP

12 รอง เสธ.กร. รอง เสธ.กร. | Full Version | วปอ.Full Version วปอ  ILS. รอง เสธ.กร.  ILS. Full Version  ILS. Executive  ILS. วปอ. ILS - Integrated Logistics Services 12

13 ILS พยัญชนะ อรรถเจตนารมณ์ Tool of Management Uptime Max Downtime Min LCC Min RAM “Awareness” 13

14 Strategic Management ILS Strategic Formulate Strategic Implementation Engineering Systematic Approach Affordable Readiness ?

15 15 Value Chain Management

16 กำไร บริการหลัง การขาย การตลาด ลอจิสติกส์ ขาออก การผลิต ลอจิสติกส์ ขาเข้า โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาทรัพยากร กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจ

17 DC Gear CRS ILS-IT CRS ILS-IT SWBS Ao CFM MEC Mission Profile CRS (ILS-IT) SWBS Ao CFM MEC Mission Profile CRS (ILS-IT) Uptime Max Downtime Min LCC Min HMEEOA FMECA,LORA,TA R ELIABILITY MTBF A VAILABILITY MLDT M ANTAINABILITY [MTTR] Operation & Maintenance Concept / Strategy Operation & Maintenance Concept / Strategy ENDS WAYS. MEANS WAYS Element ILS. 1. Maintenance Planning 2. Supply Support 3. PHS&T 4. Tool Test Equipment 5. Documentation 6. Facilities Support 7. Computer Resources Support 8. Training & Training Aids 9. Manpower& Personnel 10. Design Interface Element ILS. 1. Maintenance Planning 2. Supply Support 3. PHS&T 4. Tool Test Equipment 5. Documentation 6. Facilities Support 7. Computer Resources Support 8. Training & Training Aids 9. Manpower& Personnel 10. Design Interface เรือ No of operation hours Calendar time Publications/Documentations MIP SOP, EOSS MRC / at O-level Trouble Shooting APL/COSAL/ILB T/TE No of operation hours Calendar time Publications/Documentations MIP SOP, EOSS MRC / at O-level Trouble Shooting APL/COSAL/ILB T/TE Fleet Base Logs. Dept. Dockyard & Tech Dept. PMS Construction phase Operation phase BRF TRF BRF TRF 17

18 SEA (Mobilize) BASE DOCKYARD TIME SCALE O-Level * I-Level D-Level CALENDAR UPTIME ActiveInactive *(Immobilize) Dry Docking Period DOWN TIME MISSION PROFILE 18

19 days 01234560123456 MISSION PROFILE เรือดำน้ำ OPERATION HOURS DIESEL ENGINE XXX H HYBRID ZZZ H ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทำระบบ ILS ของบริษัท GERMAN SUBMARINE CONSORTIUM Decharging Battery (Sample) 0. SURFACE (BATTERY) 1. SURFACE (DIESEL ENG.) 2. SNORKEL (DIESEL ENG.) 3. SUBMERGED (BATTERY) 4. SONAR-OPERAT. (HYBRID) 5. SILENT-RUN (BATTERY) 6. STATIONAL (BATTERY)

20 SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN CONCEPTUAL ADVANCED DEVELOPMENT FULL-SCALE DEVELOPMENT PRODUCTION OPERATIONAL LIFE CYCLE PHASES BASE-LINE CONFIGURATION Support Design Considerations Operational Design Considerations Hardware Undefined Equipment Modes Selected Performance Readiness Specs Hardware Design 20

21 Begins at the very beginning – Ends & Means Mismatch – Changes (Up grade / Tactical changes / Training) – Operation concept ; Speed ; Mission 21

22 Sense of urgency Shocked CatalyzingOut Resources Awareness Climbing Awareness Climbing Human ResourcesStrength Human ResourcesStrength Directive Right Path Directive Right Path Shot term goingHigh hope Shot term goingHigh hope Mental Physical ที่มา.....

23 “Begins at the very beginning” “Begins at the very beginning” and ended at The end of the deadend “When 2 Begins” FAQ : “When 2 Begins” (Environment changes & Situational changes & Policy changes & Boss changes ?) Mr.Chuck Calhoon

24 End Means Mismatch Operation Logistics Requirement S/R -------- S/T เรือ HMEEOA SWBS FMECA TA LORA Element ILS. CFM Up grade Tactical changes Training SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN Concept Design FMECA MTBF…………..? TA MTTR………….. etc.? LORA (O/I/D LEVEL In House / Outsources concept) Strategic Formulate หน่วยเทคนิค

25 End Means Mismatch SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN Operation Logistics Requirement S/R | S/T เรือ HMEEOA SWBS FMECA / TA / LORA Element ILS. CFM Up grade Tactical changes Training Concept Design FMECA MTBF…………..? TA MTTR………….. etc.? LORA (O/I/D LEVEL In House / Outsources concept) StrategicFormulate Identify Audit Control CFM หน่วยเทคนิค

26 SPARES DETERMINATION PROCESS FOR NEW WEAPON SYSTEM/EQUIPMENT ACQUISTION MAINTENANCE PLANNING PROCESS New Start Approval SELECT CONCEPT INDENTIFY FAILURES COLLECT RESOURCE RQMTS LSA USE STUDY FMECA RCM LORA TASK ANALYSIS MAINTENANCE PLANNING PROCESS ENDITEM CONTRACT AWARD OBTAIN DATA MAKE DECISIONS LOAD COMPUTER PTD TECH CODING CATALOGING TASK ANALYSIS CALCULATE RWMTS ALLW DOCS OQTFITTING SYSTEM STOCK PROCUREMENT PROCESS ตัวอย่าง ทร.อเมริกัน

27 SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN CONCEPTUAL ADVANCED DEVELOPMENT FULL-SCALE DEVELOPMENT PRODUCTION OPERATIONAL LIFE CYCLE PHASES BASE-LINE CONFIGURATION Support Design Considerations Operational Design Considerations Hardware Undefined Equipment Modes Selected Performance Readiness Specs Hardware Design

28 ENDS WAY WAYS MEANS แนวคิด พล. ร. ท. ปรีชา บุญส่ง Goal Purpose Objective Target Ans. ENDS VS. MEANS  MISMATCH (พล.ร.ต.ชาติ นาวาวิจิตร)

29 National Interest Threat = Intention + Capability Mission =Task + Purpose ( MISMATCH ?) Task Force  Training  Upgrade  Tactics Improvement ฯลฯ ENDS VS. MEANS  MISMATCH

30 สถานที่เพื่อวางกำลัง แนวคิดการลาดตะเวน เครื่องมือลาดตะเวน Own Course of action VS Enemy Capability Mission Area Analysis Mission Profile

31 Staff Target Staff Requirement Target Objective Goal Ultimate goal Purpose

32 OperationConcept Sea Denial VS. Sea Control Offensive VS. Defensive Hard Kill VS. Soft Kill CIWS  OTH ( อ่าวประวัติศาสตร์  Hi Sea ) Area Defense VS. Point Defense Task Forces VS. Mobile Support Group VS. Advance Base VS. Advance Base Mission Profile Mission Area Analysis EC Time Space Factor

33 S/R  Operation Concept / Strategy : Area Defense / Point Defense : OTH  CIWS : Time on Target : Killing Power : Task  AAW / ASW etc.  ??? Interoperability. : Speed ( SHP  BHP  IHP) : Sea Going ( No. of day’s endurance ) : = Displacement ตราอักษรของยุทโธปกรณ์ที่ผ่าน ”เกณฑ์ Criteria ” และตอบสนอง Mission Needs ให้ถือว่า “เข้ารอบ” เพื่อคัดเลือก

34 Speed Manouevrability Agility Sea Going Capability Sea keeping Capability RAM : Reliability, Availability, Maintainability Vulnerability,* Achilles heel Habitability Survivability, * Fatique life 34 ST/SR

35 ST/SR ST/SR Interoperability Technology transfer Commonallity Intitialsupplies&first outfit Detectability CRS : Computer Resource Support Killing Power : Soft kill, Hard kill 35

36 Mission Profile A o ? Operation Strategy Given Maintenance Strategy & Maintenance Concept 1.CFM : Identify, Audit, Control DSS : Fleet / Base /Dockyard 2. SLOBS : 3. MEC ? 36

37 Operation + Logistics and Requirement Speed Manouevrability Agility Sea Going Capability Sea keeping Capability RAM : Reliability, Availability, Maintainability Vulnerability,* Achilles heel Habitability Survivability * Fatique life Interoperability Technology transfer (Navy & Firm) Commonallity Intitialsupplies&first outfit Detectability CRS : Computer Resource Support Killing Power Soft kill Hard kill 37

38 Maintenance Policy ของหน่วยเทคนิค 1.Staff Requirement กับหน่วยเทคนิค 2.นโยบายการซ่อมบำรุงของหน่วยเทคนิค กับทฤษฎี และหลักการตามเจตนารมณ์ ของ ILS. 3.ระบบสารสนเทศระบบเพื่อการบริหารซ่อมบำรุงของ หน่วยเทคนิคกับระบบสารสนเทศ เพื่อการซ่อมบำรุง ตามระบบ ILS ที่จัดหามา 4.Safe to steam 5.ซ่อมบำรุงแบบ Condition Assessment 6.จัด Z-Group / Alfa Group 7.Focii I-Level (เพื่อ Maintenance Management) เรือใกล้ที่ไหนซ่อมที่นั้น (ทฤษฎีซ่อมเรือหน้าท่า)และ แยกแยะ Base Functions & Dockyard Functions 38

39 39 Maintenance Policy ของหน่วยเทคนิค 8.Report I-Level ที่ Home base/Advance base - MP – Reform - SS – Reform 9.MOU กับ กร. - ทำ Test Protocol : ทำ CFM - กำหนด MEC ร่วมกับ กร. : พิจารณา APL 10.ทำ CFM เสียก่อนจึงจะทำ SuppInvent1-4 11.จุดอ่อน ILS ที่จัดหา -การซ่อมทำระบบตัวเรือใต้แนวน้ำ MP vs -การเชื่อมต่อ PMS กับ CMP -การเชื่อมต่อระบบ IT -แนวคิด Logistic Domain ของ สปช.ทร.

40 40 3 TOP

41 1.ตรวจรับกันอย่างไร S/R ILS เขียนอย่างไรจึงจะดี 2.รู้ ILS ไปทำไม ได้ประโยชน์อะไรบ้าง 3.มีแค่กระดาษ ทำไมแพง 4.ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้? มีปัญหาตลอด 5.รู้ได้อย่างไรว่า ILS ของบริษัทนี้ ดีกว่าบริษัทอื่น ( กรณี ILS คนละบริษัท) 6.ซื้อแยกเพียง Element สำคัญ อาทิ MP ได้หรือไม่ 7.Design Interface คืออะไร 8.Human Resource / Personnel ใน Element ของ ILS คืออะไร / หมายความว่าอย่างไร 9.ซื้อแล้วทำไมต้องซื้ออีก (กรณีซื้อเรือ Lot เดียวกัน/ กรณี ปรับปรุงเรือ) FAQ 41

42 10. ทำไมต้อง Minimized DDP 11. ILS เกี่ยวข้องกับการซ่อมปรับปรุง (Qualitative Maint.) ตรงไหน ตัวอย่าง การปรับปรุงเรือชุด ร.ล.นเรศวร 12. Create MP ทำอย่างไร ? (Smart Maintainer ทำอย่างไร ) (การจัดการ 4M ในอดีตของหน่วยเทคนิค) 13.Base กับ Dockyard ซ่อมเรือเหมือนกัน แต่ Objective เหมือนกันหรือไม่ 14.ILS. Implementation เริ่มตอนไหน 15.จุดบอด ILS. มีหรือไม่ (QC Plan มีหรือไม่ Budget Allocating 4 Work Load forecast เพียงพอหรือไม่ที่จะ ตอบสนอง A o ) 16.หัวใจ ILS อยู่ที่ไหน? FAQ 42

43 CFM ทำเพื่ออะไร (ผู้ใช้ / ผู้ซ่อม / ผู้เกี่ยวข้องได้ประโยชน์อะไรบ้าง) SWBS เอาไปทำอะไร เพื่ออะไร I Level หายไปไหน (ดู Mission Profile ประกอบ) Smart Buyer + Smart User คิดอย่างไรFAQ 43

44 ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ ทร. สเปน ต้นตอร์ปิโด ทร.เวเนซูเอลา พันจ่าโรงงานซ่อมตอร์ปิโด ทร. สวีเดน จก.อร. ทร.ฝรั่งเศส การซ่อม Attack Periscope ผู้บังคับการเรือดำน้ำ ทร.อิตาลี ช่าง Hydraulic ทร.สเปน ด. ชั้น daphne ระบบ Sterling AIP ทร.สวีเดน FAQ : คำถาม น.อ.วสันต์ 44

45 รู้ว่ามี งป.เท่าใด งป.ที่ใช้จนถึง วงรอบการปรับซ่อมใหญ่ครั้งแรก ใช้ งป.เท่าใด ตลอด LCC ใช้ งป.เท่าใด mostly on support & repair facs (fixed & mobile) พูดโกหก Win contract…….แต่ น.อ.วสันต์ พัง พูดจริง เป็น ฮีโร่ แต่ไม่ได้งาน....... U ILS Man อาจจะพัง คำถาม ถามว่า จะพูดจริงหรือพูดโกหก แล้วคำถามต่อไป ถ้า Put yourself in my position แล้ว What should I suppose to do ตัวอย่าง demagnitizing facs. Antenna farm จัดหาคน / เครื่องมือเชื่อมพิเศษ และอื่นๆ FAQ : คำถามสำคัญที่สุด น.อ.วสันต์ ***แต่ละบริษัท/จนท.แต่ละกองทัพเรือ ตอบไม่เหมือนกัน *** 45

46 คำถามสำคัญ จะเอาไหวไหม ? (Smart buyer / User / Maintainer / Supplier ???) ทั้งโครงการเท่าไหร่ ? ( O-M-S Cost / LCC Cost ?) คัดเลือกกันอย่างไร ? (ยก.? / อร. ? / ILS??? / กพ. ??) 46

47 1.Awareness เจตนารมณ์ ILS Uptime Max / Downtime Min LCC ต่ำสุด 2. ILS เป็น Strategic formulate เวลา Implement ต้องคิดเอง/ทำเอง 3. Begins at the beginning ไม่มีเงิน ตลอด LCC ไม่ต้องจัดหายุทโธปกรณ์ FAQA 47

48 FAQA : Interdiscipline : Engineering Systematic approach -input / process / output -Feedforward controls / Process control / Feedback control ตัวอย่าง แกงเขียวหวานไก่ : Strategic Mgmt - ตรวจสอบ Environment อาทิ S ite Survey เพื่อหา Maintenance - กำหนด Obj. -RAM -SPPQQT -Minimize Dry Docking Period 48

49 FAQ กลุ่มคนเรือ ผู้ใช้ การปฏิบัติของคนเรือต่อ ILS บริษัท Feeling Technic ผ่าน / ไม่ผ่าน ครอบคลุม Needs หรือไม่ กลุ่ม หน่วยเทคนิคการปฏิบัติของหน่วยเทคนิคที่มีต่อ ILSของบริษัท กลุ่มบริษัทขีดความสามารถ โครงสร้าง บุคลากร ประสบการณ์ ประสิทธิผล / ต่อราคา การตอบรับของลูกค้า 49

50 50 4 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R TOP

51 ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R  ทบทวนวรรณกรรม  Mission Profile  A o ….?? (too academic)  Configuration management Identify Audit Control  HMEEOA ในส่วนที่รับผิดชอบ  Hull : ประวัติซ่อมทำตัวเรือ : เหล็ก Hy80 51

52  M : ∑ Populate (Range & Depth)  : Ship work Breakdown Structure  : กำหนด MEC System / Sub System  มอง เจตนารมณ์ ILS ให้  Uptime Max  Downtime Min  LCC Min  อย่ามอง ILS แต่เปลือก  การคัดเลือกกรรมการ ILS ของ ทร.  Initial Supply / First and fit  CFM ทำไปทำไม / หน่วยเทคนิคต้องรู้หรือไม่  Smart Maintenance เรียนมาแค่ไหน ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R 52

53  Cost Accounting  Recommended on board (spare part)  MRC CARD daily,weekly, monthly (which ever come first)  PMS old fashion  Publication ตาม ต.ย.เรือหลวงจักรีฯและ Manual ต่างๆ  Compatible Application Software  INACTIVE EQUIPMENT MAINTENANCE DURING IMMOBILIZATION PERIOD ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R 53

54 ตรวจสอบ PMS OLD Fashions APL&SAL ??? Habitability Site Survey 4 What : ตรวจสอบ Backyard เสนอ – Tool I-Level – T/E D-Level – S/E In business you can’t get what you deserve, You get what you negotiate. In business you can’t get what you deserve, You get what you negotiate. ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R Acquisition Support plan Acquisition Support plan 54

55 กำหนด Maintenance Concept เสนอความต้องการ – Training & Curriculum – CFM – Damage Control Gear – การกำหนด MEC แล้วทำ PMS เฉพาะอุปกรณ์เพิ่มเติม – S/R แค่ I-Level ที่เหลือเป็น Contractor Maintenance – Operator ขอ Trouble Shooting ขอ SOP ของ EOSS Cause vs Effect Test Protocol ของ ควญ. เครื่องจักรใหญ่ ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R 55

56 การนำแนวคิดเพิ่มเติมของ S/R ใหม่มาพิจารณาเพิ่ม การระบุในสัญญาหรือ TOR การเจรจาต่อรอง Cost Accounting (บัญชีต้นทุน) การรวบรวมเสนอความต้องการของ Stakeholder – O – M – S – Comp การมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นของหน่วยเทคนิค ILS IT เรือ ต.991 แบบมาตรฐาน ทร. ข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน S/R 56

57 จบการบรรยาย 57


ดาวน์โหลด ppt 1. ณ โรงแรมแกรนด์ ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนสปา 1 ส. ค.56 พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ILS. สัมมนาชะอำ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google