งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ท. อิทธิบูล จิตพูลผล ประธานฯ น. ต. สุนทร ทองดี ร. ต. กฤษดา คงชมแพ่ง น. ท. สมมี มีสถิตย์ ร. ต. พิชัย บูรณานันท์ ร. ท. วัลลภ ปริ่มผล พ. จ. อ. สมศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ท. อิทธิบูล จิตพูลผล ประธานฯ น. ต. สุนทร ทองดี ร. ต. กฤษดา คงชมแพ่ง น. ท. สมมี มีสถิตย์ ร. ต. พิชัย บูรณานันท์ ร. ท. วัลลภ ปริ่มผล พ. จ. อ. สมศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 น. ท. อิทธิบูล จิตพูลผล ประธานฯ น. ต. สุนทร ทองดี ร. ต. กฤษดา คงชมแพ่ง น. ท. สมมี มีสถิตย์ ร. ต. พิชัย บูรณานันท์ ร. ท. วัลลภ ปริ่มผล พ. จ. อ. สมศักดิ์ สีจันทร์ เพ็ญ จ. อ. ประเสริฐ ไล้ปิตา น. ท. สุรชัย เดชศิริ ร. อ. พิเชษฐ ม่วงหมื่นสุข น. ท. หญิง ฐปวัลย์ กร อารีรัตน์ น. ต. สุวรรณ วงษ์พานิช เลขาฯ จ. อ. จิรพร จันทรมณี น. ต. สมมุติ เชยทอง ว่าที่ น. ต. ธวัฒชัย ศิริชัย พ. จ. อ. สมชาย ขมสวัสดิ์ น. ต. วัฒนา ชื่นตั้งชิ้น ร. ต. สุวรรณชัย ชนประทาน ร. ต. เฉลิมยศ หลงจิตร ว่าที่ น. ท. ระพิน พูลพัฒน์ พ. จ. อ. สมบัติ ธงชัย ร. ท. ปัญญา ไถวสินธุ์

4 บ่งการ แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการ จัดทำ หมายเลขประจำพัสดุของกองทัพเรือ ด้วยระบบ RTN Catalog

5 ก.ระบบสมุดรายการพัสดุของ กองทัพเรือ (RTN Catalog) สามารถแก้ปัญหาการจัดทำระบบ สมุดรายการพัสดุ ของ กองทัพเรือในปัจจุบันได้หรือไม่ เพียงใด และสามารถช่วยให้การ จัดทำระบบรายการพัสดุของ กองทัพเรือประสบความสำเร็จบรรลุ วัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบ สมุดรายการพัสดุ ตามคำสั่ง กห. ( เฉพาะ ) ๗ / ๒๕ คำสั่งของ ผู้ บัญชาการทหารสูงสุดปี พ. ศ. ๒๕๔๐ และเป้าหมายของ กองทัพเรือทั้งนโยบายที่กำหนดใน ปี งป. ๒๗ และนโยบายที่มีใน ปัจจุบัน ได้หรือไม่เพียงไร

6 วัตถุประสงค์ของนโยบาย การจัดทำสมุดรายการสิ่ง อุปกรณ์ทางทหาร 1. วัตถุประสงค์โดยทั่วไป 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ

7 ประโยชน์ที่ ได้รับ

8 1. ช่วยแก้ปัญหาการซ้ำซ้อน ของรายการพัสดุได้ 2. มีวิธีพิสูจน์ทราบเป็นแบบ เดียวกัน 3. ใช้ค้นหาอะไหล่ที่ไม่รู้ Part Number ได้ 4. หน่วยเทคนิคสามารถแก้ไข คำแปลของคำถามได้ 5. ใช้หาอะไหล่ทดแทนที่ต่าง Part Number ได้ (Cross Reference) โดยใช้การ ค้นหาจาก NSN

9 ข. ปัญหาข้อขัดข้องและแนว ทางการแก้ปัญหา

10 ปัญหา / ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 1. การใช้งาน ของระบบไม่ได้ สมบูรณ์ 100% 1. ปรึกษา ศบพ. พธ. ทร. ใน ด้านการใช้งาน 2. จ้างบริษัทเอกชน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ระบบเพิ่มเติม เพื่อให้ใช้ งานง่าย เช่นเดียวกับระบบ Google ให้ รายละเอียดในการสืบค้น มี การ Process คำตอบเพื่อ ไม่ต้องตอบคำถามทุกข้อ

11 ปัญหา / ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 2. บุคลากรขาด ความรู้ในการ พิสูจน์ทราบ พัสดุ - ให้หน่วยแต่งตั้ง จนท. ทำงานด้าน RTN Catalog โดยตรง 3. การอบรมให้ ความรู้จาก ศบพ. ฯ ให้ จนท. หน่วย เทคนิคไม่ เพียงพอ - ให้ ศบพ. ฯ จัดการอบรม ความรู้แก่หน่วยเทคนิค อย่างต่อเนื่อง

12 ปัญหา / ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 4. ระบบ เครือข่ายล่าช้า ในการใช้งาน โปรแกรม - ปรับปรุงระบบเครือข่าย ของ ทร. เพิ่ม Band width ของเครือข่าย ทร.

13 ปัญหา / ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 5. ปัญหาการ โยกย้ายของ กำลังพล ทำให้ ดำเนินการไม่ ต่อเนื่อง - จ้างพนักงานราชการทำ หน้าที่ โดยตรง เนื่องจาก ไม่มีการโยกย้าย

14 ปัญหา / ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 6. ระบบไม่เปิด กว้างในการ สืบค้นข้อมูล พัสดุ - ออกแบบให้ทำงาน เช่นเดียวกับ Search Engine เช่นเดียวกับ google

15 ข้อเสนอแนะ 1. ขอ NSN DATA จากบริษัทคู่ ค้าหรือผู้ผลิต เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิสูจน์ทราบ เบื้องต้น

16 ข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) 2. ระบบ RTN Catalog ยังไม่ เชื่อมต่อกับ ระบบ SUPPINV 1-3 v.4 และ RTN ERP ทำ การจ้างเอกชนดำเนินการ

17


ดาวน์โหลด ppt น. ท. อิทธิบูล จิตพูลผล ประธานฯ น. ต. สุนทร ทองดี ร. ต. กฤษดา คงชมแพ่ง น. ท. สมมี มีสถิตย์ ร. ต. พิชัย บูรณานันท์ ร. ท. วัลลภ ปริ่มผล พ. จ. อ. สมศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google