งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM

2 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING/ERP คืออะไร? ENTERPRISE RESOURCE PLANNING/ERP คืออะไร? ทำไม ทร. ต้องพัฒนาระบบ ERP ? ทำไม ทร. ต้องพัฒนาระบบ ERP ? ภาพรวมของการพัฒนาระบบ ERP ของ ทร.? ภาพรวมของการพัฒนาระบบ ERP ของ ทร.? ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ หัวข้อบรรยาย

3 ปี ค. ศ.1960 ภาคอุตสาหกรรมของ USA. นำเทคนิคการจัดการ ปี ค. ศ.1960 ภาคอุตสาหกรรมของ USA. นำเทคนิคการจัดการ MATERIAL REQUIREMENT PLANNING / MRP มาใช้วางแผนการผลิต MATERIAL REQUIREMENT PLANNING / MRP มาใช้วางแผนการผลิต ปี ค. ศ.1970 พัฒนา MRP เป็น CLOSED LOOP MRP ปี ค. ศ.1970 พัฒนา MRP เป็น CLOSED LOOP MRP โดยรวมงานวางแผนความต้องการกำลังการผลิต (CRP) เข้ากับ MRP โดยรวมงานวางแผนความต้องการกำลังการผลิต (CRP) เข้ากับ MRP ปี ค. ศ.1980 พัฒนาต่อยอด MRP เป็น MRPII ( MATERIAL RESOURCE ปี ค. ศ.1980 พัฒนาต่อยอด MRP เป็น MRPII ( MATERIAL RESOURCE PLANNING ) รวมหน้าที่และกระบวนงานการวางแผน งบประมาณ PLANNING ) รวมหน้าที่และกระบวนงานการวางแผน งบประมาณ การจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนต้นทุนสินค้าคงคลัง และการวางแผน การจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนต้นทุนสินค้าคงคลัง และการวางแผน กำลังคน กำลังคน และระบบบัญชีเข้าด้วยกัน หลังปี ค. ศ.1980 องค์กรธุรกิจนำแนวคิด MRPII มาพัฒนาใช้งาน โดยการรวมระบบงานหลักทุกอย่างขององค์กรเข้ามาเป็นระบบเดียวกัน และเรียกว่า ENTERPRISE RESOURCE PLANNING/ERP ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ความเป็นมาของแนวคิด ERP

4 เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรทีนำแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรทีนำแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติการ โดยสามารถบูรณาการกระบวนงาน มาทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติการ โดยสามารถบูรณาการกระบวนงาน หลัก ( CORE BUSINESS PROCESS) ทั้งหมดขององค์กร หลัก ( CORE BUSINESS PROCESS) ทั้งหมดขององค์กร การวางแผน การวางแผน การจัดซื้อ การจัดซื้อ การผลิต การผลิต การขาย การขาย การบัญชี การบัญชี การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยง รวมทั้ง เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยง รวมทั้ง ประมวลผลแบบเวลาจริง (REAL TIME) และบันทึกผลลงในฐาน ประมวลผลแบบเวลาจริง (REAL TIME) และบันทึกผลลงในฐาน ข้อมูลรวม (INTEGRATED DATABASE ) ข้อมูลรวม (INTEGRATED DATABASE ) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ลักษณะสำคัญของระบบ ERP

5 ERP ภาครัฐ Procurement & Production Management Procurement Process MRP / CRP Sales Forecasting Sales Management Finance & Account Account Receivable Account Payable Financial & Accounting Budget Control Business Plan Account Management Stock Management Purchase Order Production Process Management Analysis ERP ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม Cost Center Profit Center Profitability Analysis Strategic Performance Based Budgeting Strategic Planning Budget PlanningBudget Control Budget Evaluate Procurement Inventory Control Asset Management Personal & Payroll Appraisal & Performance Evaluate Training Advance Financial Accounting Cost Accounting Finance & Account Procurement & Asset Management HR - MIS

6 ERP PACKAGE FM SD MM PM HR IM FI CO AM PS IS-PS SAP WF BW DMS PP WMS EH&S mySAP NetWeaver QM การบริหารกำลังพล - การจัดหากำลังพล - การฝึกอบรม - เงินเดือนและค่าจ้าง - การประเมินผล การบริหารโครงการ การบริหารทางการเงิน – บัญชีเงิน – การควบคุมรายได้และรายจ่าย – บัญชีทรัพย์สิน – บัญชีต้นทุน การบริหารโรงงาน – การบำรุงรักษา – การจัดการคุณภาพ – การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ การวางแผน - การวางแผนการจัดหา - การวางแผนผลิตและซ่อมบำรุง การบริหารพัสดุ – การจัดซื้อ – การแจกจ่าย – การบริหารงานคลังพัสดุ – การบริหารพัสดุคงคลัง Rev: 2004 xxx

7 หน่วยงานทางทหารต่างประเทศที่นำ ERP มาใช้งาน

8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ. ศ.2546 – 2550 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ. ศ.2546 – 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - พ. ศ.2546 พ. ศ.2546 มาตรฐานทางการเงิน 7 ประการ ( การวางแผนงบประมาณ การคำนวณต้นทุนผลผลิต การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การบริหาร ทรัพย์สิน การรายงานทางการเงิน และการควบคุม / ตรวจสอบภายใน ) มาตรฐานทางการเงิน 7 ประการ ( การวางแผนงบประมาณ การคำนวณต้นทุนผลผลิต การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การบริหาร ทรัพย์สิน การรายงานทางการเงิน และการควบคุม / ตรวจสอบภายใน ) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2548 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ระดับความสำเร็จและคุณภาพของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด / ส่วน ราชการ ( น้ำหนักร้อยละ 10) - ตัวชี้วัดที่ 12 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2548 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ระดับความสำเร็จและคุณภาพของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด / ส่วน ราชการ ( น้ำหนักร้อยละ 10) - ตัวชี้วัดที่ 12 กองทัพเรือเห็นชอบประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่จัดทำใน ปีงบประมาณ 2548 “ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทัพ ” กองทัพเรือเห็นชอบประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่จัดทำใน ปีงบประมาณ 2548 “ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทัพ ” หลักการและเหตุผลที่นำระบบ ERP มาใช้ในกองทัพเรือ

9 ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ ปัญหาเชิงบริหารจัดการของกองทัพเรือปัจจุบัน ปัญหาเชิงบริหารจัดการของกองทัพเรือปัจจุบัน ข้อมูลกระจัดกระจาย ซ้ำซ้อนและไม่ได้มาตรฐาน ขาดการบูรณาการกระบวนงานและระบบ ขาดการบูรณาการกระบวนงานและระบบขาดความรวดเร็วในการตอบสนอง ขาดความยืดหยุ่นของระบบ IT การวางแผนและงบประมาณ การกำลังพล การจัดหา การส่งกำลังบำรุง การเงินและการบัญชี ส่วนบัญชาการ ส่วนการศึกษา

10 จัดหา/ จ่ายเงิน เงินเดือน/ ค่าตอบแทน ระบบ บัญชี การเงิน/ รายงาน ทรัพย์ สิน แผน/ งบ ประมาณ รับ/ เก็บรักษา เงิน โครงสร้างการบริหารจัดการ : หน้าที่และกระบวนงาน บัญชี ต้นทุน พัสดุ คงคลัง บริหาร งาน หน่วยงานกองทัพเรือ การวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ( STRATEGIC PLANNING AND BUDGETING DOMAIN) การบริหารกำลังพล ( PERSONNEL MANAGEMENT DOMAIN) การส่งกำลังบำรุง ( LOGISTICS DOMAIN) การบริหารการเงิน ( FINANCIAL MANAGEMENT DOMAIN ) การบัญชี ( ACCOUNTING DOMAIN ) หน้าที่ กระบวนงาน การจัดหา ( ACQUISITION DOMAIN)

11 NAVYERP SPB DOMAIN ACQ DOMAIN HRM DOMAIN LOG DOMAIN PMS DOMAIN FIN/ACC DOMAIN ภาพรวมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning

12 21 ม.ค.51 ทร.เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 21 ม.ค.51 ทร.เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี บริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี (ปีงบประมาณ 51) วงเงิน 35.000 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 51) วงเงิน 35.000 ล้านบาท 1 พ.ค.51 ประธาน คทส.กห.(ปล.กห.) อนุมัติโครงการฯ 1 พ.ค.51 ประธาน คทส.กห.(ปล.กห.) อนุมัติโครงการฯ 30 ก.ย.51 อล.ทร.ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท T.N.INFORMATION 30 ก.ย.51 อล.ทร.ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท T.N.INFORMATION SYSTEM (TNIS) ทำการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อ SYSTEM (TNIS) ทำการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการกองทัพเรือ เป็นเงิน 34.668 ล้านบาท กำหนด การบริหารจัดการกองทัพเรือ เป็นเงิน 34.668 ล้านบาท กำหนด ส่งมอบงาน 330 วัน (ภายใน 1 ก.ย.52) ส่งมอบงาน 330 วัน (ภายใน 1 ก.ย.52) การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ RTN ERP

13 ระบบที่ช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน องค์กรที่ครอบคลุมการจัดการกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน ทั้งหมดในองค์กร ไม่ว่าจะระบบงานวางแผนและจัดทำ งบประมาณ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการส่งบำรุง ระบบการเงินและการ บัญชี และอื่น ๆ เพื่อให้ การทำงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องกัน ผล ที่ได้รับ คือความรวดเร็ว ลดความ ซุซ้อนในการทำงาน ข้อลด ต้นทุนทั้งระบบ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่าง รวดเร็ว รวมถึงสามารถบริหารจัดการระบบข้อมูลให้วิเคราะห์และ ประมวลผลออกเป็นรายงานให้ทราบ ถึงผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ ในการกำหนด กลยุทธ์ในการบริหาร และเสริมสางการตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม ถูกต้องและรวดเร็วทันการณ์ ความหมายของ ERP

14 จุดเด่นของ ERP Package เป็น Application Software ที่รวมระบบงานหลัก อันเป็นพื้นฐานของการสร้างระบบ ERP ขององค์กร รวบรวมความต้องการสำคัญขององค์กรเข้าไว้เป็นระบบ ในรูปแบบของ Business process มากมาย ทำให้ผู้ใช้ สามารถนำเอารูปแบบต่าง ๆ ของ Business process ที่ เตรียมไว้มาผสมผสานให้เกิดเป็น Business scenario ที่ เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจขององค์กร สามารถจัดทำและเสนอรูปแบบ Business process ที่เป็น มาตรฐานสำหรับองค์กรได้

15 สาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับ ERP การสร้างห่วงโซ่คุณค่า ( VALUE CHAIN ) ของกิจกรรมให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบูรณาการ ระบบงานหลัก (Core business process) ต่าง ๆ ในองค์กรทั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชีและการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็น ระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กัน และสามารถเชื่อมโยง อย่าง REALTIME

16 16 ภาพรวมระบบงาน RTN - ERP

17 SPBDOMAIN Business Planning & Budgeting Business Planning & Budgeting WEB-KPI SEM (Strategic Enterprise Management) 17 SAP ERP : ECC 6 LOGISTICS Financial Accounting Financial Accounting Financial Accounting Domain Acquisition Domain Logistics Domain ระบบบัญชีแยก ประเภท ระบบ บัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ ระบบสินทรัพย์ ถาวร ระบบงบประมาณ ระบบบัญชีต้นทุน ระบบจัดซื้อ ระบบบริหาร พัสดุคงคลัง INTERFACE PROGRAM PORTALS/WEB LOADER หน่วยงานภายในกองทัพเรือ โครงสร้างระบบ ERP ของ ทร. CUSTOMIZE PROGRAM / REPORT ระบบ PMSDOMAIN E-BUDGET

18 18 ERP RTN database ระบบบัญชี ERP WEB KPI บันทึกผ่าน WEBบันทึกตรงระบบ SAP Portals / Web Loader SPB R/3 Server Web Server กองทัพเรือระบบ GFMIS Web Server ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับ/เบิกจ่าย Interface File Interface Program Interface Program BGFI PO Monitor Interface Status ตามนโยบาย กท.การคลัง เอกสาร GF 0205 Interface File จาก GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขาย 0205 สถานะ interface สถานะ การจ่ายเงิน Interface Log/ GFMIS-code Mapping

19 19 Business Process ระบบงานวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ (Strategic Planning and Budgeting Domain) การวางแผน และ จัดทำงบประมาณ การจองงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ การจอง/การ เบิกจ่ายวัสดุ การควบคุมงบประมาณ Purchase Req. 10 20 30 การขอซื้อ/จ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง Purchase Order 10 20 30 การบันทึกรับ Fund Reservation การตั้งหนี้ผ่าน จัดซื้อจัดจ้าง การตั้งหนี้ไม่ผ่าน จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำความต้องการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและ ประมาณการรายได้ที่สอดคล้อง กับกรอบงบประมาณ 4 ปี จัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ อนุมัติกรอบวงเงิน ร่าง พ. ร. บ. อนุมัติ พ. ร. บ. รหัส GFMIS จัดทำกรอบงบประมาณ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพเรือ Top- Down Bottom - Up ผูกพัน / เบิกจ่าย งบประมาณ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนกำหนดงาน เร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ จัดสรรบัญชีสั่งจ่าย บันทึกขอใช้ งบประมาณ ลดยอดขอใช้ งบประมาณ งานการ โอนจัดสรรงวด งานแผน / ผล การใช้จ่ายงบประมาณ สถานภาพงบประมาณ งานบัญชีโอน งบประมาณ

20 20 ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารพัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ/ การโอนวัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ Purchase Order 10 20 30 การตรวจรับ การตั้งหนี้จาก การจัดซื้อ/จ้าง GL/FA AP ผู้อนุมัติ ผู้ขาย เพิ่มปริมาณวัสดุ คงคลัง การตรวจนับวัสดุ คงคลัง Business Process ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การควบคุมและบริหาร งบประมาณรายจ่าย การติดตามและ ประเมินผล การวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่าย ตามโครงสร้าง คัดเลือกผู้ขาย อนุมัติ PO Contract การขอซื้อ/จ้าง ระบบการควบคมการเบิกจ่าย จากการจัดหา จากต่างประเทศ (L/C, Draft, FMS) GFMIS

21 21 ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กับ Balanced Scorecard Learni ng Budget วิสัยทัศน์ / พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เป้าหมาย แผนงาน / โครงการ งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ ทร.(LEVEL 0)-แผนระดับองค์กร แผนยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มงาน (LEVEL1)

22 1 32 45 การเตรียมความพร้อม การดำเนินงาน ( PROJECT PREPARATION) การออกแบบระบบงาน ( BUSINESS BLUEPRINT) CODE STRUCTURE DESIGN PROCESS FLOW DESIGN FORM&REPORT DESIGN USER ID/AUTHORIZATION DATA CONVERSION PROCESS DESIGN INTERFACE DESIGN กำหนดโครงสร้างโครงการ กำหนดทีมงานโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์โครงการ กำหนดขอบเขตโครงการ การพัฒนา ติดตั้งและทดสอบระบบงาน (REALIZATION) การติดตั้ง HARDWARE และ NETWORK การปรับแต่งระบบงาน/SET UP CONFIG. การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน INTERFACE และ CONVERSION การจัดทำ AUTHORIZATION การทดสอบระบบงาน FUNCTIONAL INTEGRATION, AUTORIZATION CONVERSION TEST FINAL CONFIGURATION การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริง ( FINAL PREPARATION ) การฝึกอบรม END USER TRAINING การ CONVERT ข้อมูลจริง การใช้งานจริงและสนับสนุนการทำงาน ( GO LIVE&SUPPORT) การส่งมอบระบบและตรวจรับ การทำงานจริง/คู่ขนานกับ ระบบเดิม การยกเลิกระบบงานเดิม การวิเคราะห์ประเมินผล โครงการ/การช่วยเหลือ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) แผนการดำเนินงานของ TNIS ภายใน 1 ก.ย.52 30 ต.ค.51 ประมาณ เม.ย.52 ประมาณ มิ.ย.52 ประมาณ ส.ค.52

23 คำถาม

24 หน่วยเทคนิค การซ่อมบำรุง การสนับสนุนทั่วไป การส่งกำลัง หน่วยจัดหา NAVYERP การงบประมาณ/การเงิน ความต้องการ การวางแผนขั้นต้น คำของบประมาณ การรวบรวมความ ต้องการ กองทัพเรือ เอกสาร งบประมาณ การจัดสรร งบประมาณ การจัดสรร งบประมาณ การจัดหา ผ่านระบบ อิเล็ก ทรอ นิกส์ จัดหา ยุทโธปกรณ์ จัดหาจากผู้ จำหน่าย จัดหาบริการ ท้องถิ่น การจัดหาตาม กระบวนการ ตรวจรับ ยุทโธปกรณ์ เรียกเก็บเงิน จัดหาจากผุ้ แทนจำหน่าย ตรวจรับครุภัณฑ์ การจัดทำบัญชีสินทรัพย์ เอกสารสั่ง จ่ายเงิน งบประมาณ พัสดุสำรองคลัง ขอเบิกพัสดุ การแจกจ่ายชิ้นส่วนซ่อม เก็บ หลักฐาน จัดทำใบสั่งงาน ซ่อมทำนอกแผน ร้องขอการ ซ่อมทำ ซ่อมทำเสร็จ Configuration Management ใบสั่งจ่าย MRP การวางแผน ล่วงหน้า การจัดหาพัสดุ ใบสั่งซื้อ การตรวจรับ พัสดุ ปิดบัญชีประจำเดือน/ ประจำปี ธุรกรรมทั้งหมด รายงาน การบริหาร เวลา จัดหา กำลัง พล การควบคุม การ ฝึกอบ รม และ ศึกษา ภาพรวมกระบวนงานของระบบ RTN ERP

25 ความสัมพันธ์กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณกับ กระบวนการด้านการเงินและบัญชี ) วางแผนยุทธศาสตร์ จัดทำคำขอ งบประมาณ การจัดสรรเงิน งบประมาณ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการ บัญชีแยกประเภททั่วไป การควบคุม เงินงบประมาณ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณและผลการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นจริง นโยบาย กำหนดการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การเงิน/ การบัญชี เงินประจำงวด พรบ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ความต้องการ ตามแผน ภาระงบประมาณ งบทดลอง แผนยุทธศาสตร์ ทร.

26 การวางแผน ยุทธศาสตร์ เจ้าหนี้ งบประมาณ เงินประจำ งวด ภาระผูกพัน การผ่านรายการบัญชีตามประเภทของธุรกรรม บัญชีแยกประเภททั่วไป การจ่าย เงิน ก่อหนี้ ผูกพัน การวางแผนแหล่งเงิน/การจัดหาการปฏิบัติ รหัสงบประมาณรายจ่าย ผลผลิต กิจกรรม โครงการ รหัสบัญชีแยกประเภท ทร. รหัสประจำหน่วยตาม โครงสร้างต้นทุนผลผลิต มาตรฐานการบัญชีของ กระทรวงการคลัง การกำหนดมาตรฐานข้อมูลข่าวสารด้านการงบประมาณ การเงินและการบัญชี

27 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 25/07/5727 1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2. เอกสารงบประมาณฉบับที่ 6 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 3. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว51 ลง 20 มกราคม 2548) (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว51 ลง 20 มกราคม 2548) 4. วิธีปฎิบัติในการขอและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 5. ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 6. การกำหนดรหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสศูนย์ต้นทุน/รหัสหน่วยรับงบประมาณของ ทร. (สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ) (สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ)

28

29 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN ) โครงสร้างหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา 25/07/5729 กองเรือ/กองพล/กอง นขต.ทร./ฉก. กองทัพเรือกองทัพเรือ Level 0 Level 1 Level 3 Level 2 Level 4 หมวดเรือ/กรม/กอง เรือ / ฝูงบิน /กองพัน กห.กห. บก.ทท. งบประมาณ การจัดหา คณะรัฐมนตรี โครงการเริ่มใหม่ การรายงาน สปช.ทร. กบ.ทร. ฝ่ายอำนวยการ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2 1 2.1 1.2 2.3 2.6 2.5 1.31.4 3 22.1 1.1 2.2 3 2.5 1.3 2.4 3.3 3.1 3.2 NO

30 กองบัญชาการ กองทัพเรือ กองทัพเรือ ส่วนบัญชาการส่วนบัญชาการส่วนยุทธบริการส่วนยุทธบริการ กรมสารบรรณ ทหารเรือ สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ กรมข่าวทหารเรือ กรมกำลังพล ทหารเรือ กรมยุทธการ ทหารเรือ กรมส่งกำลังบำรุง ทหารเรือ กรมสื่อสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทหารเรือ กรมกิจการพลเรือน ทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชี ทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบ ภายในทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ ส่วนกำลังรบ หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ กรมสวัสดิการทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรือ สำนักงานวิจัยและ พัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ ส่วนการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 ( ใหม่ 1 เม. ย.52) สำนักงานจัดหายุทโปกรณ์ ทหารเรือ สำนักงานพระ ธรรมนูญทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3

31 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระบบงานโครงการ Project Management หน่วยตามสายงบประมาณ 25/07/5731 หน่วยงบประมาณกองทัพเรือ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง หน่วยถืองบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ สปช.ทร. กรมส่วนบัญชาการ (ฝอ.) กรมฝ่ายส่วน บัญชาการ กรมส่วน ยุทธบริการ กรมส่วน ยุทธบริการ กรมส่วน การศึกษา กรมฝ่ายส่วน บัญชาการ กรมส่วน ยุทธบริการ กรมส่วน ยุทธบริการ กรมส่วน การศึกษา หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยงานตามที่กำหนด (เช่นเดียวกับ หน่วยถืองบประมาณ)

32 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างระบบการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 25/07/5732 นขต.ทร./ฉก. Level 1 กองทัพเรือกองทัพเรือ หมวดเรือ/กรม/แผนก กองเรือ/กองพล/กอง หน่วยเรือ/กองพัน/ ฝูงบิน Level 2 Level3 Level 4 Level 0 แผนยุทธศาสตร์ ทร. แผนกลยุทธ์ด้านแผนกลยุทธ์ด้าน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนกลยุทธ์ระดับ นขต.ทร. Performance+ Budget กองเรือยุทธการ กองเรือ ทุ่นระเบิด กองเรือ ทุ่นระเบิด หมวดเรือ ที่ 1 หมวดเรือ ที่ 1 ร.ล.ลาดหญ้า Output การรักษาความปลอดภัยบริเวณร่องน้ำและช่อง ทางเข้าออกท่าเรือมาบตาพุด

33 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างการบริหารเงินงบประมาณ 25/07/5733 นขต.ทร./ฉก. Level 1 กองทัพเรือกองทัพเรือ หมวดเรือ/กรม/แผนก กองเรือ/กองพล/กอง หน่วยเรือ/กองพัน/ ฝูงบิน Level 2 Level3 Level 4 Level 0 กองเรือยุทธการ กองเรือ ทุ่นระเบิด กองเรือ ทุ่นระเบิด หมวดเรือ ที่ 1 หมวดเรือ ที่ 1 ร.ล.ลาดหญ้า การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ... พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ... ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ... ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ... การขอ/อนุมัติ เงินประจำงวด การขอ/อนุมัติ เงินประจำงวด สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง การสั่งจ่ายเงิน ประจำงวด APPORTIONMENT ALLOTMENT/OPB ALLOCATION ALLOTMENT/OPB By CASE ALLOTMENT/OPB By CASE สปช.ทร. หน่วยงบประมาณ ทร. สปช.ทร.

34 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure 25/07/5734 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์กับแผนปฏิบัติราชการด้าน เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 2. เสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบ 3. ใช้กำลังในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 4. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 5. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 11. วิจัยและพัฒนา 7. ดำรงความต่อเนื่องของกำลังรบ 8. ผลิตและจัดเตรียมกำลังรบ 10. พัฒนาการจัดการความรู้ 1. ถวายความปลอดภัย 1. ถวายความปลอดภัย 6. การควบคุมและบังคับบัญชา 1. การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ 2. การกำลังพล 3. การข่าว 4. การยุทธการและการฝึก 5. การส่งกำลังบำรุง 7. การสื่อสารและสารสนเทศ 8. การกิจการพลเรือน 9. การวิจัยและพัฒนา 10. การบริหารจัดการ 6. การควบคุมและบังคับบัญชา 12. การพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศและใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด 9. บำรุงขวัญและพัฒนาคุณภาพชีวิต 11. การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก

35 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติราชการด้านกับงบประมาณตามกิจกรรม 25/07/5735 3. การข่าว 4. การยุทธการและการฝึก 1. การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ 2. การกำลังพล 5. การส่งกำลังบำรุง 7. การสื่อสารและสารสนเทศ 8. การกิจการพลเรือน 9. การวิจัยและพัฒนา 10. การบริหารจัดการ 6. การควบคุมและบังคับบัญชา 11. การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก 1. การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ 2. การกำลังพล 3. การข่าว 5. การส่งกำลังบำรุง 7. การสื่อสารและสารสนเทศ 8. การกิจการพลเรือน 9. การวิจัยและพัฒนา 10. การบริหารจัดการ 6. การควบคุมและบังคับบัญชา 3. การข่าว แผนปฏิบัติราชการด้านงบประมาณตามกิจกรรม

36 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างรหัสงบประมาณตามกิจกรรม Business Activity Structure 25/07/5736 1การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ (Strategy Planning & Force Structure) 2การกำลังพล (Personnel ) 3การข่าว (Intelligence) 4การยุทธการและการฝึก (Operation & Military Exercise) 5การส่งกำลังบำรุง (Logistics) 6การสื่อสารและสารสนเทศ (Communication & Information) 7การควบคุมและบังคับบัญชา (Command & Control) 8การกิจการพลเรือน (Civil Affairs) 9การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 10การบริหารจัดการ (Administration & Management) 11 การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก (Major Weapons Acquisition)

37 37 1. การกำหนดยุทธศาสตร์และ โครงสร้างกำลังรบ 2. การกำลังพล.3. การข่าว 4. การยุทธการและการฝึก 5. การส่งกำลังบำรุง 7. การสื่อสารและสารสนเทศ 8. การกิจการพลเรือน 9. การวิจัยและพัฒนา 1.10. การบริหารจัดการ.6. การควบคุมและบังคับบัญชา งบ บุคลากร งบ ดำเนินงา น งบลงทุน งบเงิน อุดหนุน งบ รายจ่าย อื่น งบประมาณตามกิจกรรม หลัก (BA) รายการงบประมาณ (Budget Line Item) งบประมาณตามกิจกรรม รอง (BSA) งบรายจ่าย ( Object Class) แผนปฏิบัติราชการ / แผนกลยุทธ์ด้าน ( Business Plan) งบประมาณตาม กิจกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติราชการ งบ รายจ่าย และงบประมาณตามกิจกรรม

38 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างงบประมาณระบบ GFMIS 25/07/5738 รหัสแหล่งของเงินรหัสบัญชีงบประมาณรหัสงบประมาณรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ รหัสหน่วยรับประมาณ ปีงบประมาณ (2) ประเภทเงิน (1) งบประมาณ (1) งบรายจ่าย (1) หมวดรายจ่าย(2) รายการค่าใช้จ่าย (6) รายการสินทรัพย์ (6) หน่วยงาน (5) แผนงบประมาณ (2) ผลผลิต/โครงการ (3) เลขที่รายการ (6) บันทึกด้านงบประมาณ (4) PXXOO บันทึกรายการค่าใช้จ่าย หน่วยงาน (5) จังหวัด (2) อำเภอ (2) กิจกรรมหลัก (5) หน่วยงาน ทร. (5) หน่วยรับงบประมาณ (5) แสดงแหล่งที่มาของเงินทุน แสดงประเภทของเงิน และงบรายจ่าย แสดงความสอดคล้องกับ GL แสดงรายการแยกตาม หน่วยงาน งาน/โครงการ บันทึกรายการด้านงบประมาณ การจัดสรร /โอน/บันทึกรายการ เงินนอก บันทึกรายการค่าใช้จ่าย แสดงมูลค่างบประมาณแยก ตามหน่วยที่ได้รับงบประมาณ

39 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure รหัสงบประมาณรายจ่าย ทร. ปัจจุบัน 25/07/5739 ปีงบประมาณ แผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ยอดค่าใช้จ่าย หน่วยถือ งบประมาณ 2 = ปีงบประมาณ 52 6 = การเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 1 = การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศฯ 1 = การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล 6 1 16 1 121 11 14 0 10 5 1 2 1 = งบบุคลากร 1 = เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 401 = เงินเดือน 0512 = กองเรือยุทธการ

40 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure รหัสงบประมาณรายจ่าย ทร. ปรับปรุง 25/07/5740 แผนปฏิบัติ ราชการ BA BSA BSSA รหัสโครงการ Budget Line Item 02 = กำลังพล 01 = การดำรงสภาพกำลังพล 02 02 13 013 01PPP0003 3 = การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพฯกำลังพล 01 = การฝึกอบรมตามแนวทางรับราชการตามชั้นยศ ไม่มี 0003 = การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

41 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมหลัก Business Activity - BA 25/07/5741 การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรอง Business Sub Activity - BSA การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรองย่อย Business Sub Activity - BSSA รายการงบประมาณเรียงตามลำดับ Budget Line Item Number Business Level 1 แผนปฏิบัติราชการด้าน Business Plan - Function Business Level 0 Business Level 2 Business Level 3 BP05 ด้านส่งกำลังบำรุง BA 1 การส่งกำลัง BSA 1 การจัดหาเพื่อแจกจ่าย BSSA 01 การจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง BLI 001 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 200.000 กล. 50,000,000.00 บาท ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติราชการด้าน-งบประมาณตามกิจกรรม-รายการงบประมาณ

42 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมหลัก Business Activity - BA 25/07/5742 การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรอง Business Sub Activity - BSA การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรองย่อย Business Sub Activity - BSSA รายการงบประมาณเรียงตามลำดับ Budget Line Item Number Business Level 1 แผนปฏิบัติราชการด้าน Business Plan - Function Business Level 0 Business Level 2 Business Level 3 BP08 ด้านกิจการพลเรือน BA 1 การปฏิบัติการกิจการพลเรือน BSA 3 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ BSSA 01 การสนับสนุนการท่องเที่ยว BLI 002 การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ 2553 ของ พธ.ทร.

43

44 44 Monitor Assets Placement into Service Asset Maintenance and Improvements Asset Disposition Process Invoice and matching Disbursement (Entitlement) Investment Planning& Life-Cycle Management Receipt and Acceptance Contracti ng PURCHASING Sourcing Requisitioning Acquisition Process Steps Logistics Process Steps Financial Process Steps Logistics Process Step ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure Acquisition Life Cycle Concept Plan-Purchase-Pay-Use-Retire Plan-Purchase-Pay-Use-Retire

45 25/07/5745 บ.ลำเลียง ERJ 135 จัดทำแผนงาน/โครงการ คำของบประมาณ บันทึกงบประมาณรายจ่าย บันทึกการอนุมัติเงินประจำ งวดระดับ นขต.ทร./ฉก. บันทึกบัญชีสั่งจ่ายเงิน ประจำงวดระดับหน่วยรอง บันทึกการจ่ายเงิน บันทึกการก่อหนี้ผูกพัน บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ บันทึกการสำรองเงินจัดหา

46 NAVYERP SPB DOMAIN LOG DOMAIN ACQ DOMAIN HRM DOMAIN PMS DOMAIN FIN/ACC DOMAIN ระบบงานจัดหา ACQUISITION DOMAIN ระบบงานจัดหา ACQUISITION DOMAIN ACQ01 ระบบงานจัดทำแผนและกำหนดความต้องการ Planning and Requirement Determination ACQ02 ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง Procurement System ACQ03 ระบบงานบริหารสัญญา Contract Management System ACQ04 ระบบงานติดตามและรายงานผลการจัดหา ACQ Enterprise Data Management and Reporting System ACQ05 ระบบงานทดสอบและประเมินค่ายุทโธปกรณ์ Weapon System Test and Evaluation การกำหนดกรอบความคิด (Conceptualization) การจัดทำ Staff Target การจัดทำโครงการ (Project Development) การจัดทำคำของบประมาณ (Budget Formulation) การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( Acquisition Plan) การจัดทำความต้องการของฝ่ายเสนาธิการ Staff Requirement การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) การจัดทำเอกสารเชิญชวน (Term of Reference) การรายงานขอซื้อขอจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา (Contract Creation) การดำเนินงานตามสัญญา (Contract Execution) การตรวจรับและตรวจการจ้าง ( Receive and Acceptance) การปิดสัญญา (Contract Closeout) ACQ 021 งานจัดหา ยุทโธปกรณ์หลัก ACQ 022 งานจัดหา ยุทโธปกรณ์ฯโดยวิธี FMS ACQ 023 งานจัดซื้อจ้ ดจ้างทั่วไป

47 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN ) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ งบประมาณและการจัดหา 25/07/5747 ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้น ผลงานตาม ยุทธศาสตร์ SPPBS ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้น ผลงานตาม ยุทธศาสตร์ SPPBS การกำหนดความ ต้องการ (Requirement Generation System) ระบบงานจัดหา (Acquisition System) ระบบงานจัดหา (Acquisition System) Produces & Maintain Force Produces War Plan &Capability Plan (Force Structure/ Modification/ Readiness/Sustainm ent) Procure Defense System

48 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/549 ลง 13 ม.ค.30 การจัดหายุทโธปกรณ์จากมิตรประเทศใน ลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล (มติคณะรัฐมนตรี 13 ม.ค.30 ) 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/549 ลง 21 ม.ค.22 การจัดหายุทโธปกรณ์และบริการทางทหารจากสหรัฐอเมริกา (มติคณะรัฐมนตรี 22 ม.ค.22 ) 5. คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)ที่ 50/50 ลง 12 มี.ค.50 เรื่อง การพัสดุ 6. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2547 7. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 8. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 9. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25/07/5748

49 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN ) โครงสร้างหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา 25/07/5749 กองเรือ/กองพล/กอง นขต.ทร./ฉก. กองทัพเรือกองทัพเรือ Level 0 Level 1 Level 3 Level 2 Level 4 หมวดเรือ/กรม/กอง เรือ / ฝูงบิน /กองพัน กห.กห. บก.ทท. งบประมาณ การจัดหา คณะรัฐมนตรี โครงการเริ่มใหม่ การรายงาน สปช.ทร. กบ.ทร. ฝ่ายอำนวยการ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2 1 2.1 1.2 2.3 2.6 2.5 1.31.4 3 22.1 1.1 2.2 3 2.5 1.3 2.4 3.3 3.1 3.2 NO

50 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN ) ประเภทเงินที่ใช้ในการจัดหา 25/07/5750 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายงบกลาง งบประมาณเบิกจ่ายแทนส่วนราชการอื่น งบประมาณประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายงบกลาง งบประมาณเบิกจ่ายแทนส่วนราชการอื่น เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินบำรุงการศึกษา เงินบำรุงโรงพยาบาล เงินบำรุงกองทัพเรือ (เงินบริจาค) เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินบำรุงการศึกษา เงินบำรุงโรงพยาบาล เงินบำรุงกองทัพเรือ (เงินบริจาค) เงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เงินที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ (พรบ.2502 ม.24) รายจ่ายเพื่อการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ รายจ่ายเพื่อการก่อหนี้ผูกพัน ภายในปีงบประมาณ Full Funding Multi-Year Funding ตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

51 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN ) ลักษณะและวิธีการจัดหา 25/07/5751 ยุทโธปกรณ์หลัก พัสดุ เรือรบ อากาศยาน ยุทโธปกรณ์ทางบก ระบบอาวูธอื่นๆ เรือรบ อากาศยาน ยุทโธปกรณ์ทางบก ระบบอาวูธอื่นๆ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงและดัดแปลง (Modification & Alteration) ปรับปรุงและดัดแปลง (Modification & Alteration) จัดหาใหม่ (New Weapon System จัดหาใหม่ (New Weapon System จ้างเหมาบริการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รัฐบาลต่อรัฐบาล G - G รัฐบาลต่อรัฐบาล FMS E-AUCTION E-AUCTION PURCHASE CARD PURCHASE CARD จ้างเหมาบริการ จ้างที่ปรึกษา ตามความจำเป็น จัดหาใหม่/ทดแทน/ สำรองคลัง/ตามที่ระบุ

52 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างระบบการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 25/07/5752 นขต.ทร./ฉก. Level 1 กองทัพเรือกองทัพเรือ หมวดเรือ/กรม/แผนก กองเรือ/กองพล/กอง หน่วยเรือ/กองพัน/ ฝูงบิน Level 2 Level3 Level 4 Level 0 แผนยุทธศาสตร์ ทร. แผนกลยุทธ์ด้านแผนกลยุทธ์ด้าน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนกลยุทธ์ระดับ นขต.ทร. Performance+ Budget กองเรือยุทธการ กองเรือ ทุ่นระเบิด กองเรือ ทุ่นระเบิด หมวดเรือ ที่ 1 หมวดเรือ ที่ 1 ร.ล.ลาดหญ้า แผนการจัดหา ความต้องการ (Requirement) ความต้องการ (Requirement)

53 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระบบงานโครงการ Project Management หน่วยที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ-โครงการ 25/07/5753 หน่วยงบประมาณกองทัพเรือหน่วยงบประมาณกองทัพเรือ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณ-โครงการหลักหน่วยรับผิดชอบงบประมาณ-โครงการหลัก หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรองหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง หน่วยเจ้าของโครงการหน่วยเจ้าของโครงการ หน่วยปฏิบัติต่อโครงการ-หนว่ยถืองบประมาณหน่วยปฏิบัติต่อโครงการ-หนว่ยถืองบประมาณ คณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือคณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือ คณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทัพเรือ (เสธ.ทร.) สปช.ทร.สปช.ทร. กรมฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายเสนาธิการ นขต.ทร.นขต.ทร. นขต.ทร.นขต.ทร. หน่วยเทคนืค/คณะกรรมการหน่วยเทคนืค/คณะกรรมการ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ รมว.กห. งป.05

54 ระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ ระบบงบประมาณ - SPBB ระบบบัญชี ร่างแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 2551 – 2555 การกำหนดรหัสประเด็นยุทธศาสตร์ การกำหนดรหัสประเด็นยุทธศาสตร์ การกำหนดรหัสเป้าประสงค์ กลยุทธ์ การกำหนดรหัสเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดพื้นฐาน และตัวชี้วัดพื้นฐาน โครงสร้างงบประมาณ โครงสร้างงบประมาณ รหัสบัญชีงบประมาณ รหัสบัญชีงบประมาณ รหัสบัญชีสั่งจ่ายเงินประจำงวด รหัสบัญชีสั่งจ่ายเงินประจำงวด รหัสหน่วยงบประมาณ รหัสหน่วยงบประมาณ รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท การกำหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล

55 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างการจัดหน่วยส่งกำลังบำรุง 25/07/5755 กองทัพเรือกองทัพเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรมฝ่ายยุทธบริการ กรมส่วนกิจการศึกษา หน่วย/จนท.ส่งกำลังบำรุงของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ หน่วย/จนท.ส่งกำลังบำรุงของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ฐานทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทัพเรือภาค กองส่งกำลังบำรุง กองส่งกำลังบำรุง/กองพลาธิการ กองส่งกำลังบำรุง/กองสนับสนุน ฝ่ายส่งกำลังำบำรุง/น่ายทหารส่ง กำลังบำรุง กองส่งกำลังบำรุง/กองสนับสนุน ฝ่ายส่งกำลังำบำรุง/น่ายทหารส่ง กำลังบำรุง กรมฝ่ายเสนาธิการ 1.กรมสื่อสารและสารสนเทศ 2.สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ 1.กรมสื่อสารและสารสนเทศ 2.สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ 1.กรมอู่ทหารเรือ 2.กรมสรรพาวุธทหารเรือ 3.กรมพลาธิการทหารเรือ 4.กรมการขนส่งทหารเรือ 5.กรมแพทย์ทหารเรือ 6.กรมช่างโยธาทหารเรือง 7.กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 8.กรมอุทศาสตร์ทหารเรือ 9.กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 10.กรมสวัสดิการทหารเรือ 1.กรมอู่ทหารเรือ 2.กรมสรรพาวุธทหารเรือ 3.กรมพลาธิการทหารเรือ 4.กรมการขนส่งทหารเรือ 5.กรมแพทย์ทหารเรือ 6.กรมช่างโยธาทหารเรือง 7.กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 8.กรมอุทศาสตร์ทหารเรือ 9.กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 10.กรมสวัสดิการทหารเรือ หน่วยตามโครงสร้างการจัด 1 เม.ย.52

56 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างการจัดหน่วยส่งกำลัง 25/07/5756 กองทัพเรือกองทัพเรือ คลังใหญ่คลังใหญ่ คลังย่อย คลังประจำหน่วยคลังประจำหน่วย คลังสาขา L1L1 L0L0 1.กรมอู่ทหารเรือ 2.กรมสรรพาวุธทหารเรือ 3.กรมพลาธิการทหารเรือ 4.กรมการขนส่งทหารเรือ 5.กรมแพทย์ทหารเรือ 6.กรมช่างโยธาทหารเรือง 7.กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 8.กรมอุทศาสตร์ทหารเรือ 9.กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 10.กรมสวัสดิการทหารเรือ 11.กรมสื่อสารและสารสนเทศ 12. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 1.กรมอู่ทหารเรือ 2.กรมสรรพาวุธทหารเรือ 3.กรมพลาธิการทหารเรือ 4.กรมการขนส่งทหารเรือ 5.กรมแพทย์ทหารเรือ 6.กรมช่างโยธาทหารเรือง 7.กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 8.กรมอุทศาสตร์ทหารเรือ 9.กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 10.กรมสวัสดิการทหารเรือ 11.กรมสื่อสารและสารสนเทศ 12. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ L2L2 L2L2 1.กองพลาธิการ ฐท.สข. ทรภ.2 2.กองพลาธิการ ฐท.พง. ทรภ.3 3.ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร.- ฐท.สส. 4.ศูนย์ซ่อมอากาศยาน กบร.กร. 1.กองพลาธิการ ฐท.สข. ทรภ.2 2.กองพลาธิการ ฐท.พง. ทรภ.3 3.ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร.- ฐท.สส. 4.ศูนย์ซ่อมอากาศยาน กบร.กร. 1.กรุงเทพฯ 2.ชลบุรี 3.กรุงเทพฯ 4.กรุงเทพฯ 5.กรุงเทพฯ 6.กรุงเทพฯ 7.สมุทรปราการ 8.สมุทรปราการ 9.กรุงเทพฯ 10.กรุงเทพฯ 11.กรุงเทพฯ 12.นครปฐม 1.กรุงเทพฯ 2.ชลบุรี 3.กรุงเทพฯ 4.กรุงเทพฯ 5.กรุงเทพฯ 6.กรุงเทพฯ 7.สมุทรปราการ 8.สมุทรปราการ 9.กรุงเทพฯ 10.กรุงเทพฯ 11.กรุงเทพฯ 12.นครปฐม 1.สงขลา 2.พังงา 3.ชลบุรี 4.ระยอว 1.สงขลา 2.พังงา 3.ชลบุรี 4.ระยอว ตามที่ตั้งหน่วยซึ่ง ระบุอยู่ในระบบ ระบุอยู่ในระบบ GFMIS GFMISตามที่ตั้งหน่วยซึ่ง ระบุอยู่ในระบบ ระบุอยู่ในระบบ GFMIS GFMIS หน่วยที่ตั้ง ACQ +INV PUL L PUS H PUL L

57 25/07/57 57 คลังใหญ่ สำนักงานจัดหา ยุทโธปกรณ์ จัดหาสำรองคลัง พัสดุตามอัตรา สนับสนุนการผลิต สนับสนุนการซ่อม บำรุง (ระบุ) พัสดุตามแผนงาน/ โครงการ พัสดุตามระดับสะสม ตามความต้องการ ฉุกเฉิน/เร่งด่วน คลังสาขา จัดหาสำรองคลัง ตามที่คลังใหญ่กำหนด จัดหาสำรองคลัง ตามที่คลังใหญ่กำหนด คลังย่อย จัดหาท้องถื่น จัดหาเพื่อสนับสนุน ตัวเอง นขต.ทร./หน่วย เฉกพาะกิจ/หน่วย ห่างไกล จัดหาสำรองคลัง ตามที่คลังใหญ่กำหนด จัดหาสำรองคลัง ตามที่คลังใหญ่กำหนด สำนักงานจัดหา ยุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์หลักของ กร./นย./สอ.รฝ. ฐานทัพเรือ ศกล.พธ.ทร. กบร.กร. ฐานทัพเรือ ศกล.พธ.ทร. กบร.กร. หนว่ยเทคนิค+ สสท.ทร. คณะกรรมการบริหาร โครงการจัดหา ยุทโธปกรณ์หลัก เบิก-จ่าย หน่วยที่ทำหน้าที่จัดหาพัสดุ

58 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างการจัดหน่วยของหน่วยตาม Function (กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมพัสดุ) 25/07/5758 คลังพัสดุ โครงการและ งบประมาณ จัดหา การเงิน กองโครงการและ งบประมาณ หรือที่ เรียกชื่ออย่างอื่น กองการจัดหา กองส่งกำลังบำรุง กองพลาธิการ กองคลัง แผนกคลัง กระซับ กองการเงิน แผนกการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกพระธรรมนูญ/ นายทหารพระ ธรรมนูญ กฎหมาย

59 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมหลัก Business Activity - BA 25/07/5759 การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรอง Business Sub Activity - BSA การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรองย่อย Business Sub Activity - BSSA รายการงบประมาณเรียงตามลำดับ Budget Line Item Number Business Level 1 แผนปฏิบัติราชการด้าน Business Plan - Function Business Level 0 Business Level 2 Business Level 3 BP05 ด้านส่งกำลังบำรุง BA 1 การส่งกำลัง BSA 1 1 การจัดหาเพื่อแจกจ่าย BSSA 01 การจัดซื้อพัสดุ BLI 001 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 200.000 กล. 50,000,000.00 บาท ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติราชการด้าน-งบประมาณตามกิจกรรม-รายการงบประมาณ

60 RTN ERP PHASE 2

61 จัดหา/ จ่ายเงิน เงินเดือน/ ค่าตอบแทน ระบบ บัญชี การเงิน/ รายงาน ทรัพย์ สิน แผน/ งบ ประมาณ รับ/ เก็บรักษา เงิน โครงสร้างการบริหารจัดการ : หน้าที่และกระบวนงาน บัญชี ต้นทุน พัสดุ คงคลัง บริหาร งาน หน่วยงานกองทัพเรือ การวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ( STRATEGIC PLANNING AND BUDGETING DOMAIN) การบริหารกำลังพล ( PERSONNEL MANAGEMENT DOMAIN) การส่งกำลังบำรุง ( LOGISTICS DOMAIN) การบริหารการเงิน ( FINANCIAL MANAGEMENT DOMAIN ) การบัญชี ( ACCOUNTING DOMAIN ) หน้าที่ กระบวนงาน การจัดหา ( ACQUISITION DOMAIN)

62 หน่วยเทคนิค การซ่อมบำรุง การสนับสนุนทั่วไป การส่งกำลัง หน่วยจัดหา NAVYERP การงบประมาณ/การเงิน ความต้องการ การวางแผนขั้นต้น คำของบประมาณ การรวบรวมความ ต้องการ กองทัพเรือ เอกสาร งบประมาณ การจัดสรร งบประมาณ การจัดสรร งบประมาณ การจัดหา ผ่านระบบ อิเล็ก ทรอ นิกส์ จัดหา ยุทโธปกรณ์ จัดหาจากผู้ จำหน่าย จัดหาบริการ ท้องถิ่น การจัดหาตาม กระบวนการ ตรวจรับ ยุทโธปกรณ์ เรียกเก็บเงิน จัดหาจากผุ้ แทนจำหน่าย ตรวจรับครุภัณฑ์ การจัดทำบัญชีสินทรัพย์ เอกสารสั่ง จ่ายเงิน งบประมาณ พัสดุสำรองคลัง ขอเบิกพัสดุ การแจกจ่ายชิ้นส่วนซ่อม เก็บ หลักฐาน จัดทำใบสั่งงาน ซ่อมทำนอกแผน ร้องขอการ ซ่อมทำ ซ่อมทำเสร็จ Configuration Management ใบสั่งจ่าย MRP การวางแผน ล่วงหน้า การจัดหาพัสดุ ใบสั่งซื้อ การตรวจรับ พัสดุ ปิดบัญชีประจำเดือน/ ประจำปี ธุรกรรมทั้งหมด รายงาน การบริหาร เวลา จัดหา กำลัง พล การควบคุม การ ฝึกอบ รม และ ศึกษา ภาพรวมกระบวนงานของระบบ RTN ERP

63 NAVYERP SPB DOMAIN ACQ DOMAIN HRM DOMAIN LOG DOMAIN PMS DOMAIN FIN/ACC DOMAIN ภาพรวมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning ระบบ GFMIS ของกระทรวงการคลัง ระบบ BIS ของสำนักงบประมาณ ระบบ GSMS ของสำนักงาน กพร. ( Government Strategic Management System) ระบบ GSMS ของสำนักงาน กพร. ( Government Strategic Management System) * ระบบการวางแผนและจัดการยุทธศาสตร์ * ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามความ ก้าวหนา * ระบบการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดและการติดตาม ผลงาน * ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

64 มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ การเชื่อมโยงกระบวนงานและข้อมูลของหน่วยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงกระบวนงานและข้อมูลของหน่วยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สามารถปฏิบัติงานในลักษณะ REAL TIME สามารถปฏิบัติงานในลักษณะ REAL TIME บันทึกข้อมูลที่ดำเนินกรรมวิธีแล้วในฐานข้อมูลรวม บันทึกข้อมูลที่ดำเนินกรรมวิธีแล้วในฐานข้อมูลรวม ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ประโยชน์ที่จะได้รับ

65 การสร้างการ มีส่วนร่วม เงื่อนไขของ ความสำเร็จ ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและสนับสนุน การศึกษาและ ฝึกอบรม สร้างกระแส ให้เห็นถึง ความจำเป็น สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง การสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google