งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ
ROYAL THAI NAVY ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ
หัวข้อบรรยาย ENTERPRISE RESOURCE PLANNING/ERP คืออะไร? ทำไม ทร. ต้องพัฒนาระบบ ERP ? ภาพรวมของการพัฒนาระบบ ERP ของ ทร.?

3 ปี ค.ศ.1960 ภาคอุตสาหกรรมของ USA. นำเทคนิคการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ความเป็นมาของแนวคิด ERP ปี ค.ศ ภาคอุตสาหกรรมของ USA. นำเทคนิคการจัดการ MATERIAL REQUIREMENT PLANNING / MRP มาใช้วางแผนการผลิต ปี ค.ศ พัฒนา MRP เป็น CLOSED LOOP MRP โดยรวมงานวางแผนความต้องการกำลังการผลิต (CRP) เข้ากับ MRP ปี ค.ศ พัฒนาต่อยอด MRP เป็น MRPII ( MATERIAL RESOURCE PLANNING ) รวมหน้าที่และกระบวนงานการวางแผน งบประมาณ การจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนต้นทุนสินค้าคงคลัง และการวางแผน กำลังคน และระบบบัญชีเข้าด้วยกัน หลังปี ค.ศ.1980 องค์กรธุรกิจนำแนวคิด MRPII มาพัฒนาใช้งาน โดยการรวมระบบงานหลักทุกอย่างขององค์กรเข้ามาเป็นระบบเดียวกัน และเรียกว่า ENTERPRISE RESOURCE PLANNING/ERP

4 ลักษณะสำคัญของระบบ ERP
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ลักษณะสำคัญของระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรทีนำแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติการ โดยสามารถบูรณาการกระบวนงาน หลัก ( CORE BUSINESS PROCESS) ทั้งหมดขององค์กร การวางแผน การจัดซื้อ การผลิต การขาย การบัญชี การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารงานบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยง รวมทั้ง ประมวลผลแบบเวลาจริง (REAL TIME) และบันทึกผลลงในฐาน ข้อมูลรวม (INTEGRATED DATABASE)

5 ERP ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ERP ภาครัฐ
Strategic Performance Based Budgeting Procurement & Production Management Strategic Planning Sales Management Budget Planning Budget Control Procurement Process MRP / CRP Sales Forecasting Budget Evaluate Procurement & Asset Management Purchase Order Stock Management Production Process HR - MIS Procurement Personal & Payroll Appraisal & Performance Evaluate Inventory Control Account Receivable Account Payable Budget Control Cost Center Profit Center Asset Management Training Management Analysis Profitability Analysis Finance & Account Financial & Accounting Advance Accounting Business Plan Finance & Account Financial Cost Accounting Account Management

6 ERP PACKAGE SAP mySAP NetWeaver การบริหารพัสดุ การจัดซื้อ การแจกจ่าย
การบริหารงานคลังพัสดุ การบริหารพัสดุคงคลัง การบริหารทางการเงิน บัญชีเงิน การควบคุมรายได้และรายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน บัญชีต้นทุน FM SD MM PM HR IM FI CO AM PS IS-PS SAP WF BW DMS PP WMS EH&S mySAP NetWeaver QM การบริหารโครงการ การวางแผน - การวางแผนการจัดหา - การวางแผนผลิตและซ่อมบำรุง การบริหารกำลังพล - การจัดหากำลังพล - การฝึกอบรม - เงินเดือนและค่าจ้าง - การประเมินผล การบริหารโรงงาน การบำรุงรักษา การจัดการคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ Rev: xxx

7 หน่วยงานทางทหารต่างประเทศที่นำ ERP มาใช้งาน

8 หลักการและเหตุผลที่นำระบบ ERP มาใช้ในกองทัพเรือ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546 – 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี- พ.ศ.2546 มาตรฐานทางการเงิน 7 ประการ (การวางแผนงบประมาณ การคำนวณต้นทุนผลผลิต การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน การรายงานทางการเงิน และการควบคุม/ตรวจสอบภายใน) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ระดับความสำเร็จและคุณภาพของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด/ส่วนราชการ(น้ำหนักร้อยละ 10) - ตัวชี้วัดที่ 12 กองทัพเรือเห็นชอบประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่จัดทำในปีงบประมาณ 2548 “ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทัพ ”

9 ปัญหาเชิงบริหารจัดการของกองทัพเรือปัจจุบัน
ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ ส่วนการศึกษา การวางแผนและงบประมาณ การกำลังพล การจัดหา การส่งกำลังบำรุง การเงินและการบัญชี ข้อมูลกระจัดกระจาย ซ้ำซ้อนและไม่ได้มาตรฐาน ขาดการบูรณาการกระบวนงานและระบบ ขาดความรวดเร็วในการตอบสนอง ขาดความยืดหยุ่นของระบบ IT

10 โครงสร้างการบริหารจัดการ : หน้าที่และกระบวนงาน
โครงสร้างการบริหารจัดการ : หน้าที่และกระบวนงาน หน้าที่ กระบวนงาน แผน/ งบ ประมาณ เงินเดือน/ ค่าตอบแทน จัดหา/ จ่ายเงิน พัสดุ คงคลัง ทรัพย์ สิน ระบบ บัญชี การเงิน/ รายงาน รับ/ เก็บรักษา เงิน บัญชี ต้นทุน บริหาร งาน หน่วยงานกองทัพเรือ การวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ( STRATEGIC PLANNING AND BUDGETING DOMAIN) การบริหารกำลังพล ( PERSONNEL MANAGEMENT DOMAIN) การจัดหา ( ACQUISITION DOMAIN) การส่งกำลังบำรุง ( LOGISTICS DOMAIN) การบริหารการเงิน ( FINANCIAL MANAGEMENT DOMAIN ) การบัญชี ( ACCOUNTING DOMAIN )

11 NAVY ERP SPB DOMAIN HRM PMS LOG FIN/ACC ACQ
ภาพรวมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning

12 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ RTN ERP
21 ม.ค.51 ทร.เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี (ปีงบประมาณ 51) วงเงิน ล้านบาท 1 พ.ค.51 ประธาน คทส.กห.(ปล.กห.) อนุมัติโครงการฯ 30 ก.ย.51 อล.ทร.ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท T.N.INFORMATION SYSTEM (TNIS) ทำการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการกองทัพเรือ เป็นเงิน ล้านบาท กำหนด ส่งมอบงาน 330 วัน (ภายใน 1 ก.ย.52)

13 ความหมายของ ERP ระบบที่ช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน องค์กรที่ครอบคลุมการจัดการกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน ทั้งหมดในองค์กร ไม่ว่าจะระบบงานวางแผนและจัดทำ งบประมาณ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการส่งบำรุง ระบบการเงินและการ บัญชี และอื่น ๆ เพื่อให้ การทำงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องกัน ผล ที่ได้รับ คือความรวดเร็ว ลดความ ซุซ้อนในการทำงาน ข้อลด ต้นทุนทั้งระบบ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่าง รวดเร็ว รวมถึงสามารถบริหารจัดการระบบข้อมูลให้วิเคราะห์และ ประมวลผลออกเป็นรายงานให้ทราบ ถึงผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ ในการกำหนด กลยุทธ์ในการบริหาร และเสริมสางการตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม ถูกต้องและรวดเร็วทันการณ์

14 จุดเด่นของ ERP Package
เป็น Application Software ที่รวมระบบงานหลัก อันเป็นพื้นฐานของการสร้างระบบ ERP ขององค์กร รวบรวมความต้องการสำคัญขององค์กรเข้าไว้เป็นระบบ ในรูปแบบของ Business process มากมาย ทำให้ผู้ใช้ สามารถนำเอารูปแบบต่าง ๆ ของ Business process ที่ เตรียมไว้มาผสมผสานให้เกิดเป็น Business scenario ที่ เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจขององค์กร สามารถจัดทำและเสนอรูปแบบ Business process ที่เป็น มาตรฐานสำหรับองค์กรได้

15 สาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับ ERP
การสร้างห่วงโซ่คุณค่า ( VALUE CHAIN ) ของกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบูรณาการ ระบบงานหลัก (Core business process) ต่าง ๆ ในองค์กรทั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้างการผลิต การขาย การบัญชีและการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กัน และสามารถเชื่อมโยงอย่าง REALTIME

16 ภาพรวมระบบงาน RTN - ERP
16 16 16

17 โครงสร้างระบบ ERP ของ ทร.
SEM (Strategic Enterprise Management) SPB DOMAIN ระบบ E-BUDGET PMS DOMAIN Business Planning & Budgeting WEB-KPI SAP ERP : ECC 6 Financial Accounting Domain Financial Accounting LOGISTICS INTERFACE PROGRAM หน่วยงานภายในกองทัพเรือ PORTALS/WEB LOADER ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบงบประมาณ ระบบบัญชีต้นทุน ระบบจัดซื้อ ระบบบริหารพัสดุคงคลัง Acquisition Domain ระบบ Logistics Domain CUSTOMIZE PROGRAM / REPORT 17

18 กองทัพเรือ ระบบ GFMIS ERP RTN database ระบบบัญชี ERP WEB KPI
บันทึกตรงระบบ SAP Portals / Web Loader SPB R/3 Server Web Server กองทัพเรือ ระบบ GFMIS ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับ/เบิกจ่าย Interface File Interface Program BG FI PO Monitor Interface Status ตามนโยบาย กท.การคลัง เอกสาร GF 0205 Interface File จาก GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขาย 0205 สถานะ interface สถานะ การจ่ายเงิน Interface Log/ GFMIS-code Mapping 18

19 Business Process ระบบงานวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ (Strategic Planning and Budgeting Domain)
การวางแผน และ จัดทำงบประมาณ การจองงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจอง/การเบิกจ่ายวัสดุ การควบคุมงบประมาณ Purchase Req. 10 20 30 การขอซื้อ/จ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง Order การบันทึกรับ Fund Reservation การตั้งหนี้ผ่านจัดซื้อจัดจ้าง การตั้งหนี้ไม่ผ่านจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำความต้องการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและ ประมาณการรายได้ที่สอดคล้อง กับกรอบงบประมาณ 4 ปี จัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ อนุมัติกรอบวงเงิน ร่าง พ.ร.บ. อนุมัติ พ.ร.บ. รหัส GFMIS จัดทำกรอบงบประมาณ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพเรือ Top- Down Bottom - Up ผูกพัน/เบิกจ่าย งบประมาณ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนกำหนดงาน เร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ จัดสรรบัญชีสั่งจ่าย บันทึกขอใช้ ลดยอดขอใช้ งานการ โอนจัดสรรงวด งานแผน/ผล สถานภาพงบประมาณ งานบัญชีโอน 19

20 Business Process ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารพัสดุ คัดเลือกผู้ขาย ผู้ขาย การขอซื้อ/จ้าง เพิ่มปริมาณวัสดุคงคลัง อนุมัติ การวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามโครงสร้าง Contract ผู้อนุมัติ Purchase Order 10 20 30 PO การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ/การโอนวัสดุ การควบคุมและบริหารงบประมาณรายจ่าย การตรวจรับ GL/FA การติดตามและประเมินผล การตรวจนับวัสดุคงคลัง การตั้งหนี้จากการจัดซื้อ/จ้าง AP ระบบการควบคมการเบิกจ่าย จากการจัดหา จากต่างประเทศ (L/C, Draft, FMS) GFMIS 20

21 ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กับ Balanced Scorecard
Learning Budget วิสัยทัศน์/พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ ทร.(LEVEL 0)-แผนระดับองค์กร แผนยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มงาน (LEVEL1) 21 21 21

22 แผนการดำเนินงานของ TNIS
กำหนดโครงสร้างโครงการ กำหนดทีมงานโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์โครงการ กำหนดขอบเขตโครงการ แผนการดำเนินงานของ TNIS การฝึกอบรม END USER TRAINING การ CONVERT ข้อมูลจริง 1 ประมาณ ส.ค.52 การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริง ( FINAL PREPARATION ) การเตรียมความพร้อม การดำเนินงาน ( PROJECT PREPARATION) 4 5 30 ต.ค.51 การใช้งานจริงและสนับสนุนการทำงาน ( GO LIVE&SUPPORT) 2 3 การส่งมอบระบบและตรวจรับ การทำงานจริง/คู่ขนานกับ ระบบเดิม การยกเลิกระบบงานเดิม การวิเคราะห์ประเมินผล โครงการ/การช่วยเหลือ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) การออกแบบระบบงาน ( BUSINESS BLUEPRINT) การพัฒนา ติดตั้งและทดสอบระบบงาน (REALIZATION) CODE STRUCTURE DESIGN PROCESS FLOW DESIGN FORM&REPORT DESIGN USER ID/AUTHORIZATION DATA CONVERSION PROCESS DESIGN INTERFACE DESIGN การติดตั้ง HARDWARE และ NETWORK การปรับแต่งระบบงาน/SET UP CONFIG. การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน INTERFACE และ CONVERSION การจัดทำ AUTHORIZATION การทดสอบระบบงาน FUNCTIONAL INTEGRATION, AUTORIZATION CONVERSION TEST FINAL CONFIGURATION ภายใน 1 ก.ย.52 ประมาณ เม.ย.52 ประมาณ มิ.ย.52

23 คำถาม

24 ภาพรวมกระบวนงานของระบบ RTN ERP
การจัดหาผ่านระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ จัดหายุทโธปกรณ์ จัดหาจากผู้จำหน่าย จัดหาบริการท้องถิ่น เรียกเก็บเงิน ความต้องการ การวางแผนขั้นต้น คำของบประมาณ เอกสารสั่งจ่ายเงินงบประมาณ การจัดสรร งบประมาณ การรวบรวมความต้องการ การจัดสรรงบประมาณ เอกสารงบประมาณ การจัดหาตามกระบวนการ กองทัพเรือ จัดหาจากผุ้แทนจำหน่าย ซ่อมทำนอกแผน ร้องขอการซ่อมทำ ตรวจรับยุทโธปกรณ์ ตรวจรับครุภัณฑ์ หน่วยจัดหา หน่วยเทคนิค การงบประมาณ/การเงิน NAVY ERP การจัดทำบัญชีสินทรัพย์ การสนับสนุนทั่วไป การซ่อมบำรุง ปิดบัญชีประจำเดือน/ ประจำปี ธุรกรรมทั้งหมด รายงาน การบริหารเวลา จัดหากำลังพล การควบคุม การฝึกอบรมและศึกษา จัดทำใบสั่งงาน การส่งกำลัง MRP การวางแผนล่วงหน้า การจัดหาพัสดุ ใบสั่งซื้อ การตรวจรับพัสดุ พัสดุสำรองคลัง ขอเบิกพัสดุ ซ่อมทำเสร็จ เก็บหลักฐาน การแจกจ่ายชิ้นส่วนซ่อม Configuration Management ใบสั่งจ่าย 24

25 ความสัมพันธ์กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณกับกระบวนการด้านการเงินและบัญชี )
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณและผลการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นจริง นโยบาย กำหนดการ แผนยุทธศาสตร์ ทร. จัดทำคำขอ งบประมาณ แผนงาน/โครงการ พรบ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปี การจัดสรรเงิน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เงินประจำงวด ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการ ความต้องการ ตามแผน งบประมาณ การควบคุม เงินงบประมาณ ภาระงบประมาณ การเงิน/ การบัญชี งบทดลอง บัญชีแยกประเภททั่วไป

26 บัญชีแยกประเภททั่วไป
การกำหนดมาตรฐานข้อมูลข่าวสารด้านการงบประมาณ การเงินและการบัญชี รหัสงบประมาณรายจ่าย ผลผลิต กิจกรรม โครงการ มาตรฐานการบัญชีของ กระทรวงการคลัง รหัสประจำหน่วยตาม โครงสร้างต้นทุนผลผลิต การวางแผน แหล่งเงิน/การจัดหา การปฏิบัติ การวางแผน ยุทธศาสตร์ งบประมาณ เงินประจำ งวด ภาระผูกพัน ก่อหนี้ ผูกพัน เจ้าหนี้ การจ่าย เงิน การผ่านรายการบัญชีตามประเภทของธุรกรรม บัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสบัญชีแยกประเภท ทร.

27 การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP RTN Enterprise Resource Planning Code Structure กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2. เอกสารงบประมาณฉบับที่ 6 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 3. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว51 ลง 20 มกราคม 2548) 4. วิธีปฎิบัติในการขอและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 5. ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 6. การกำหนดรหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสศูนย์ต้นทุน/รหัสหน่วยรับงบประมาณของ ทร. (สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ) 04/04/60

28

29 04/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ
ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN) Level 0 กองทัพเรือ บก.ทท. กห. คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 1.2 1.3 2.5 1.3 1.4 สำนักงบประมาณ 2.3 2.4 2.6 3.3 2.3 2.4 2.5 3.2 ฝ่ายอำนวยการ NO NO 3.1 สปช.ทร. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 1.1 งบประมาณ โครงการเริ่มใหม่ 2.2 2.2 1 2 2.1 กบ.ทร. 2.1 2 3 3 NO Level 1 นขต.ทร./ฉก. แผนปฏิบัติราชการประจำปี การจัดหา การรายงาน Level 2 กองเรือ/กองพล/กอง NO Level 3 หมวดเรือ/กรม/กอง NO Level 4 เรือ / ฝูงบิน /กองพัน NO 04/04/60 โครงสร้างหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

30 (ใหม่ 1 เม.ย.52) กองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ ส่วนการศึกษา
ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ กองเรือยุทธการ กรมอู่ทหารเรือ สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมสารบรรณ ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ กรมกำลังพล ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 3 กรมข่าวทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน กรมยุทธการ ทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมส่งกำลังบำรุง ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมอุทกศาสตร์ กรมกิจการพลเรือน ทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชี ทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบ ภายในทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโปกรณ์ทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

31 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ
ระบบงานโครงการ Project Management หน่วยตามสายงบประมาณ หน่วยงบประมาณกองทัพเรือ สปช.ทร. หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก กรมส่วนบัญชาการ (ฝอ.) หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง กรมฝ่ายส่วนบัญชาการ กรมส่วน ยุทธบริการ กรมส่วนการศึกษา หน่วยถืองบประมาณ กรมฝ่ายส่วนบัญชาการ กรมส่วน ยุทธบริการ กรมส่วนการศึกษา หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานตามที่กำหนด (เช่นเดียวกับหน่วยถืองบประมาณ) 04/04/60

32 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างระบบการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ Level 0 กองทัพเรือ แผนยุทธศาสตร์ ทร. แผนกลยุทธ์ด้าน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี Level 1 นขต.ทร./ฉก. กองเรือยุทธการ แผนกลยุทธ์ระดับ นขต.ทร. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี Performance+ Budget Level 2 กองเรือ/กองพล/กอง กองเรือ ทุ่นระเบิด Level3 หมวดเรือ/กรม/แผนก หมวดเรือ ที่ 1 Output การรักษาความปลอดภัยบริเวณร่องน้ำและช่องทางเข้าออกท่าเรือมาบตาพุด Level 4 หน่วยเรือ/กองพัน/ฝูงบิน ร.ล.ลาดหญ้า 04/04/60

33 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ... พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ... สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง Level 0 กองทัพเรือ การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี การขอ/อนุมัติ เงินประจำงวด สปช.ทร. หน่วยงบประมาณ ทร. APPORTIONMENT ALLOTMENT/OPB Level 1 นขต.ทร./ฉก. กองเรือยุทธการ การสั่งจ่ายเงินประจำงวด ALLOCATION ALLOTMENT/OPB Level 2 กองเรือ/กองพล/กอง กองเรือ ทุ่นระเบิด การสั่งจ่ายเงินประจำงวด Level3 หมวดเรือ/กรม/แผนก หมวดเรือ ที่ 1 ALLOTMENT/OPB By CASE ร.ล.ลาดหญ้า Level 4 หน่วยเรือ/กองพัน/ฝูงบิน 04/04/60 โครงสร้างการบริหารเงินงบประมาณ

34 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์กับแผนปฏิบัติราชการด้าน เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 1. ถวายความปลอดภัย 1. การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ 2. เสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบ 2. การกำลังพล 3. ใช้กำลังในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 3. การข่าว 4. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 4. การยุทธการและการฝึก 5. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 5. การส่งกำลังบำรุง 6. การควบคุมและบังคับบัญชา 6. การควบคุมและบังคับบัญชา 7. การสื่อสารและสารสนเทศ 7. ดำรงความต่อเนื่องของกำลังรบ 8. การกิจการพลเรือน 8. ผลิตและจัดเตรียมกำลังรบ 9. การวิจัยและพัฒนา 9. บำรุงขวัญและพัฒนาคุณภาพชีวิต 10. การบริหารจัดการ 10. พัฒนาการจัดการความรู้ 11. การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก 11. วิจัยและพัฒนา 12. การพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศและใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด 04/04/60

35 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure แผนปฏิบัติราชการด้าน งบประมาณตามกิจกรรม 1. การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ 1. การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ 2. การกำลังพล 2. การกำลังพล 3. การข่าว 3. การข่าว 3. การข่าว 4. การยุทธการและการฝึก 5. การส่งกำลังบำรุง 5. การส่งกำลังบำรุง 6. การควบคุมและบังคับบัญชา 6. การควบคุมและบังคับบัญชา 7. การสื่อสารและสารสนเทศ 7. การสื่อสารและสารสนเทศ 8. การกิจการพลเรือน 8. การกิจการพลเรือน 9. การวิจัยและพัฒนา 9. การวิจัยและพัฒนา 10. การบริหารจัดการ 10. การบริหารจัดการ 11. การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก 04/04/60 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติราชการด้านกับงบประมาณตามกิจกรรม

36 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างรหัสงบประมาณตามกิจกรรม Business Activity Structure 1 การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ (Strategy Planning & Force Structure) 2 การกำลังพล (Personnel ) 3 การข่าว (Intelligence) 4 การยุทธการและการฝึก (Operation & Military Exercise) 5 การส่งกำลังบำรุง (Logistics) 6 การสื่อสารและสารสนเทศ (Communication & Information) 7 การควบคุมและบังคับบัญชา (Command & Control) 8 การกิจการพลเรือน (Civil Affairs) 9 การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 10 การบริหารจัดการ (Administration & Management) การจัดหายุทโธปกรณ์หลัก (Major Weapons Acquisition) 04/04/60

37 งบรายจ่าย ( Object Class)
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติราชการ งบรายจ่าย และงบประมาณตามกิจกรรม งบรายจ่าย ( Object Class) งบบุคลากร งบลงทุน งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น 1. การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ 2. การกำลังพล .3. การข่าว 4. การยุทธการและการฝึก 5. การส่งกำลังบำรุง 7. การสื่อสารและสารสนเทศ 8. การกิจการพลเรือน 9. การวิจัยและพัฒนา 1.10. การบริหารจัดการ รายการงบประมาณ (Budget Line Item) งบประมาณตามกิจกรรม งบประมาณตามกิจกรรมรอง (BSA) งบประมาณตามกิจกรรมหลัก (BA) .6. การควบคุมและบังคับบัญชา This slide shows the breakout used in the FYDP In the First Dimension we have the Components, each service and Defense Agency The next dimensions identifies each appropriation used by Congress when they review the budgets (i.e. RDT&E, Procurement, MILCON, MILPERS, O&M) The third dimension identifies Major Force Programs, or what mission area a program applies to. แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์ด้าน ( Business Plan)

38 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างงบประมาณระบบ GFMIS รหัสแหล่งของเงิน รหัสบัญชีงบประมาณ รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ รหัสหน่วยรับประมาณ ปีงบประมาณ (2) รายการค่าใช้จ่าย (6) หน่วยงาน (5) บันทึกด้านงบประมาณ (4) หน่วยงาน ทร (5) ประเภทเงิน (1) แผนงบประมาณ (2) PXXOO หน่วยรับงบประมาณ (5) งบประมาณ (1) ผลผลิต/โครงการ (3) งบรายจ่าย (1) รายการสินทรัพย์ (6) เลขที่รายการ (6) บันทึกรายการค่าใช้จ่าย หมวดรายจ่าย(2) หน่วยงาน (5) จังหวัด (2) อำเภอ (2) กิจกรรมหลัก (5) แสดงแหล่งที่มาของเงินทุน แสดงความสอดคล้องกับ GL แสดงรายการแยกตามหน่วยงาน งาน/โครงการ บันทึกรายการด้านงบประมาณ การจัดสรร /โอน/บันทึกรายการเงินนอก แสดงมูลค่างบประมาณแยก ตามหน่วยที่ได้รับงบประมาณ แสดงประเภทของเงิน และงบรายจ่าย บันทึกรายการค่าใช้จ่าย 04/04/60

39 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure รหัสงบประมาณรายจ่าย ทร. ปัจจุบัน 2 6 1 1 1 1 4 0 1 2 = ปีงบประมาณ 52 ปีงบประมาณ 6 = การเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ แผนงบประมาณ 1 = การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศฯ ผลผลิต 1 = การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล กิจกรรม 1 = งบบุคลากร งบรายจ่าย 1 = เงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดรายจ่าย 401 = เงินเดือน ยอดค่าใช้จ่าย 0512 = กองเรือยุทธการ หน่วยถืองบประมาณ 04/04/60

40 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure รหัสงบประมาณรายจ่าย ทร. ปรับปรุง 3 01 PPP 0003 02 = กำลังพล แผนปฏิบัติราชการ 01 = การดำรงสภาพกำลังพล BA 3 = การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพฯกำลังพล BSA 01 = การฝึกอบรมตามแนวทางรับราชการตามชั้นยศ BSSA ไม่มี รหัสโครงการ 0003 = การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ Budget Line Item 04/04/60

41 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure แผนปฏิบัติราชการด้าน Business Plan - Function Business Level 0 BP05 ด้านส่งกำลังบำรุง การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมหลัก Business Activity - BA Business Level 1 BA 1 การส่งกำลัง การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรอง Business Sub Activity - BSA Business Level 2 BSA 1 การจัดหาเพื่อแจกจ่าย การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรองย่อย Business Sub Activity - BSSA Business Level 3 BSSA 01 การจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง รายการงบประมาณเรียงตามลำดับ Budget Line Item Number BLI 001 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กล. 50,000, บาท 04/04/60 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติราชการด้าน-งบประมาณตามกิจกรรม-รายการงบประมาณ

42 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure แผนปฏิบัติราชการด้าน Business Plan - Function Business Level 0 BP08 ด้านกิจการพลเรือน การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมหลัก Business Activity - BA Business Level 1 BA 1 การปฏิบัติการกิจการพลเรือน การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรอง Business Sub Activity - BSA Business Level 2 BSA 3 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรองย่อย Business Sub Activity - BSSA Business Level 3 BSSA 01 การสนับสนุนการท่องเที่ยว รายการงบประมาณเรียงตามลำดับ Budget Line Item Number BLI 002 การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร 04/04/60 รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ ของ พธ.ทร.

43

44 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure Acquisition Life Cycle Concept Plan-Purchase-Pay-Use-Retire Acquisition Process Steps Logistics Process Step Investment Planning & Life - Cycle Management Receipt and Requisitioning Sourcing PURCHASING Contracting Acceptance Monitor Assets Placement into Service Asset Maintenance and Improvements Disposition Process Invoice and matching Disbursement ( Entitlement ) Financial Process Steps Logistics Process Steps 44

45 04/04/60 บันทึกบัญชีสั่งจ่ายเงินประจำงวดระดับหน่วยรอง
บันทึกการอนุมัติเงินประจำงวดระดับ นขต.ทร./ฉก. บันทึกการสำรองเงินจัดหา บันทึกการก่อหนี้ผูกพัน บันทึกงบประมาณรายจ่าย คำของบประมาณ บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ บันทึกการจ่ายเงิน จัดทำแผนงาน/โครงการ บ.ลำเลียง ERJ 135 04/04/60

46 NAVY ERP ระบบงานจัดหา ACQUISITION DOMAIN
SPB DOMAIN LOG ACQ HRM PMS FIN/ACC ระบบงานจัดหา ACQUISITION DOMAIN NAVY ERP ACQ01 ระบบงานจัดทำแผนและกำหนดความต้องการ Planning and Requirement Determination การกำหนดกรอบความคิด (Conceptualization) การจัดทำ Staff Target การจัดทำโครงการ (Project Development) การจัดทำคำของบประมาณ (Budget Formulation) การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( Acquisition Plan) ACQ02 ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง Procurement System ACQ 021 งานจัดหายุทโธปกรณ์หลัก ACQ 022 งานจัดหายุทโธปกรณ์ฯโดยวิธี FMS ACQ 023 งานจัดซื้อจ้ดจ้างทั่วไป ACQ03 ระบบงานบริหารสัญญา Contract Management System การจัดทำความต้องการของฝ่ายเสนาธิการ Staff Requirement การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) การจัดทำเอกสารเชิญชวน (Term of Reference) การรายงานขอซื้อขอจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา (Contract Creation) การดำเนินงานตามสัญญา (Contract Execution) การตรวจรับและตรวจการจ้าง ( Receive and Acceptance) การปิดสัญญา (Contract Closeout) ACQ05 ระบบงานทดสอบและประเมินค่ายุทโธปกรณ์ Weapon System Test and Evaluation ACQ04 ระบบงานติดตามและรายงานผลการจัดหา ACQ Enterprise Data Management and Reporting System

47 Produces & Maintain Force
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN) Produces & Maintain Force Produces War Plan &Capability Plan (Force Structure/ Modification/ Readiness/Sustainment) ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ SPPBS การกำหนดความต้องการ(Requirement Generation System) ระบบงานจัดหา (Acquisition System) Procure Defense System ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ งบประมาณและการจัดหา 04/04/60

48 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ
ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/549 ลง 13 ม.ค.30 การจัดหายุทโธปกรณ์จากมิตรประเทศในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล (มติคณะรัฐมนตรี 13 ม.ค.30 ) 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/549 ลง 21 ม.ค.22 การจัดหายุทโธปกรณ์และบริการทางทหารจากสหรัฐอเมริกา (มติคณะรัฐมนตรี 22 ม.ค.22 ) 5. คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)ที่ 50/50 ลง 12 มี.ค.50 เรื่อง การพัสดุ 6. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2547 7. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 8. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 9. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 04/04/60

49 04/04/60 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ
ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN) Level 0 กองทัพเรือ บก.ทท. กห. คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 1.2 1.3 2.5 1.3 1.4 สำนักงบประมาณ 2.3 2.4 2.6 3.3 2.3 2.4 2.5 3.2 ฝ่ายอำนวยการ NO NO 3.1 สปช.ทร. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 1.1 งบประมาณ โครงการเริ่มใหม่ 2.2 2.2 1 2 2.1 กบ.ทร. 2.1 2 3 3 NO Level 1 นขต.ทร./ฉก. แผนปฏิบัติราชการประจำปี การจัดหา การรายงาน Level 2 กองเรือ/กองพล/กอง NO Level 3 หมวดเรือ/กรม/กอง NO Level 4 เรือ / ฝูงบิน /กองพัน NO 04/04/60 โครงสร้างหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

50 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ
ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN) ประเภทเงินที่ใช้ในการจัดหา Full Funding รายจ่ายเพื่อการก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ งบประมาณประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายงบกลาง งบประมาณเบิกจ่ายแทนส่วนราชการอื่น เงินงบประมาณ รายจ่ายเพื่อการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ Multi-Year Funding เงินที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ (พรบ.2502 ม.24) เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินบำรุงการศึกษา เงินบำรุงโรงพยาบาล เงินบำรุงกองทัพเรือ (เงินบริจาค) ตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 04/04/60

51 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ
ระบบงานจัดหา (ACQUISITION DOMAIN) ลักษณะและวิธีการจัดหา ยุทโธปกรณ์หลัก พัสดุ จ้างเหมาบริการ เรือรบ อากาศยาน ยุทโธปกรณ์ทางบก ระบบอาวูธอื่นๆ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการ จ้างที่ปรึกษา จัดหาใหม่ (New Weapon System ปรับปรุงและดัดแปลง (Modification & Alteration) จัดหาใหม่/ทดแทน/สำรองคลัง/ตามที่ระบุ ตามความจำเป็น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รัฐบาลต่อรัฐบาล G - G FMS E-AUCTION PURCHASE CARD 04/04/60

52 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างระบบการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ Level 0 กองทัพเรือ แผนยุทธศาสตร์ ทร. แผนกลยุทธ์ด้าน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี Level 1 นขต.ทร./ฉก. กองเรือยุทธการ แผนกลยุทธ์ระดับ นขต.ทร. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี Performance+ Budget Level 2 กองเรือ/กองพล/กอง กองเรือ ทุ่นระเบิด แผนการจัดหา Level3 หมวดเรือ/กรม/แผนก หมวดเรือ ที่ 1 Level 4 หน่วยเรือ/กองพัน/ฝูงบิน ร.ล.ลาดหญ้า ความต้องการ (Requirement) 04/04/60

53 งป.05 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ
ระบบงานโครงการ Project Management หน่วยที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ-โครงการ รมว.กห. คณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพไทย คณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทัพเรือ (เสธ.ทร.) กองทัพเรือ งป.05 หน่วยงบประมาณกองทัพเรือ สปช.ทร. หน่วยรับผิดชอบงบประมาณ-โครงการหลัก กรมฝ่ายเสนาธิการ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง นขต.ทร. หน่วยเจ้าของโครงการ นขต.ทร. หน่วยปฏิบัติต่อโครงการ-หนว่ยถืองบประมาณ หน่วยเทคนืค/คณะกรรมการ 04/04/60

54 การกำหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล
ระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ ร่างแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 2551 – 2555 การกำหนดรหัสประเด็นยุทธศาสตร์ การกำหนดรหัสเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดพื้นฐาน โครงสร้างงบประมาณ รหัสบัญชีงบประมาณ รหัสบัญชีสั่งจ่ายเงินประจำงวด รหัสหน่วยงบประมาณ ระบบงบประมาณ - SPBB รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชี การกำหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล

55 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างการจัดหน่วยส่งกำลังบำรุง กองทัพเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือง กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมอุทศาสตร์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ หน่วยตามโครงสร้างการจัด 1 เม.ย.52 กรมฝ่ายยุทธบริการ กรมฝ่ายเสนาธิการ กรมสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ กรมส่วนกิจการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทัพเรือภาค กองส่งกำลังบำรุง ฐานทัพเรือ กองส่งกำลังบำรุง/กองพลาธิการ หน่วย/จนท.ส่งกำลังบำรุงของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ กองส่งกำลังบำรุง/กองสนับสนุน ฝ่ายส่งกำลังำบำรุง/น่ายทหารส่งกำลังบำรุง 04/04/60

56 ACQ +INV ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างการจัดหน่วยส่งกำลัง L0 กองทัพเรือ หน่วย ที่ตั้ง ACQ +INV กรมอู่ทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือง กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมอุทศาสตร์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ กรมสื่อสารและสารสนเทศ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ นครปฐม L1 คลังใหญ่ PULL PUSH L2 คลังสาขา กองพลาธิการ ฐท.สข. ทรภ.2 กองพลาธิการ ฐท.พง. ทรภ.3 ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร.- ฐท.สส. ศูนย์ซ่อมอากาศยาน กบร.กร. สงขลา พังงา ชลบุรี ระยอว PUSH PULL ตามที่ตั้งหน่วยซึ่ง ระบุอยู่ในระบบ GFMIS คลังประจำหน่วย L2 คลังย่อย 04/04/60

57 04/04/60 เบิก-จ่าย เบิก-จ่าย
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์หลักของ กร./นย./สอ.รฝ. พัสดุตามอัตรา พัสดุตามแผนงาน/โครงการ พัสดุตามระดับสะสม หนว่ยเทคนิค+สสท.ทร. คลังใหญ่ จัดหาสำรองคลัง สนับสนุนการผลิต สนับสนุนการซ่อมบำรุง (ระบุ) เบิก-จ่าย ตามความต้องการฉุกเฉิน/เร่งด่วน ฐานทัพเรือ ศกล.พธ.ทร. กบร.กร. คลังสาขา จัดหาสำรองคลัง ตามที่คลังใหญ่กำหนด จัดหาสำรองคลัง ตามที่คลังใหญ่กำหนด เบิก-จ่าย นขต.ทร./หน่วยเฉกพาะกิจ/หน่วยห่างไกล คลังย่อย จัดหาท้องถื่น จัดหาเพื่อสนับสนุนตัวเอง 04/04/60 หน่วยที่ทำหน้าที่จัดหาพัสดุ

58 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure โครงสร้างการจัดหน่วยของหน่วยตาม Function (กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมพัสดุ) แผนกพระธรรมนูญ/นายทหารพระธรรมนูญ กฎหมาย โครงการและงบประมาณ จัดหา คลังพัสดุ การเงิน กองโครงการและงบประมาณ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น กองการจัดหา กองส่งกำลังบำรุง กองพลาธิการ กองคลัง แผนกคลัง กระซับ กองการเงิน แผนกการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 04/04/60

59 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือERP
RTN Enterprise Resource Planning Code Structure แผนปฏิบัติราชการด้าน Business Plan - Function Business Level 0 BP05 ด้านส่งกำลังบำรุง การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมหลัก Business Activity - BA Business Level 1 BA 1 การส่งกำลัง การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรอง Business Sub Activity - BSA Business Level 2 BSA 1 1 การจัดหาเพื่อแจกจ่าย การกำหนดรหัสงบประมาณตามกิจกรรมรองย่อย Business Sub Activity - BSSA Business Level 3 BSSA 01 การจัดซื้อพัสดุ รายการงบประมาณเรียงตามลำดับ Budget Line Item Number BLI 001 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว กล. 50,000, บาท 04/04/60 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติราชการด้าน-งบประมาณตามกิจกรรม-รายการงบประมาณ

60 RTN ERP PHASE 2

61 โครงสร้างการบริหารจัดการ : หน้าที่และกระบวนงาน
โครงสร้างการบริหารจัดการ : หน้าที่และกระบวนงาน หน้าที่ กระบวนงาน แผน/ งบ ประมาณ เงินเดือน/ ค่าตอบแทน จัดหา/ จ่ายเงิน พัสดุ คงคลัง ทรัพย์ สิน ระบบ บัญชี การเงิน/ รายงาน รับ/ เก็บรักษา เงิน บัญชี ต้นทุน บริหาร งาน หน่วยงานกองทัพเรือ การวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ( STRATEGIC PLANNING AND BUDGETING DOMAIN) การบริหารกำลังพล ( PERSONNEL MANAGEMENT DOMAIN) การจัดหา ( ACQUISITION DOMAIN) การส่งกำลังบำรุง ( LOGISTICS DOMAIN) การบริหารการเงิน ( FINANCIAL MANAGEMENT DOMAIN ) การบัญชี ( ACCOUNTING DOMAIN )

62 ภาพรวมกระบวนงานของระบบ RTN ERP
การจัดหาผ่านระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ จัดหายุทโธปกรณ์ จัดหาจากผู้จำหน่าย จัดหาบริการท้องถิ่น เรียกเก็บเงิน ความต้องการ การวางแผนขั้นต้น คำของบประมาณ เอกสารสั่งจ่ายเงินงบประมาณ การจัดสรร งบประมาณ การรวบรวมความต้องการ การจัดสรรงบประมาณ เอกสารงบประมาณ การจัดหาตามกระบวนการ กองทัพเรือ จัดหาจากผุ้แทนจำหน่าย ซ่อมทำนอกแผน ร้องขอการซ่อมทำ ตรวจรับยุทโธปกรณ์ ตรวจรับครุภัณฑ์ หน่วยจัดหา หน่วยเทคนิค การงบประมาณ/การเงิน NAVY ERP การจัดทำบัญชีสินทรัพย์ การสนับสนุนทั่วไป การซ่อมบำรุง ปิดบัญชีประจำเดือน/ ประจำปี ธุรกรรมทั้งหมด รายงาน การบริหารเวลา จัดหากำลังพล การควบคุม การฝึกอบรมและศึกษา จัดทำใบสั่งงาน การส่งกำลัง MRP การวางแผนล่วงหน้า การจัดหาพัสดุ ใบสั่งซื้อ การตรวจรับพัสดุ พัสดุสำรองคลัง ขอเบิกพัสดุ ซ่อมทำเสร็จ เก็บหลักฐาน การแจกจ่ายชิ้นส่วนซ่อม Configuration Management ใบสั่งจ่าย

63 ระบบ GFMIS ของกระทรวงการคลัง
SPB DOMAIN ACQ HRM LOG PMS FIN/ACC ระบบ GFMIS ของกระทรวงการคลัง NAVY ERP ระบบ BIS ของสำนักงบประมาณ ระบบ GSMS ของสำนักงาน กพร. ( Government Strategic Management System) * ระบบการวางแผนและจัดการยุทธศาสตร์ * ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามความ ก้าวหนา * ระบบการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดและการติดตาม ผลงาน * ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning

64 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ
ประโยชน์ที่จะได้รับ มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ การเชื่อมโยงกระบวนงานและข้อมูลของหน่วยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สามารถปฏิบัติงานในลักษณะ REAL TIME บันทึกข้อมูลที่ดำเนินกรรมวิธีแล้วในฐานข้อมูลรวม

65 ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและสนับสนุน
การศึกษาและ ฝึกอบรม สร้างกระแสให้เห็นถึง ความจำเป็น เงื่อนไขของ ความสำเร็จ การสร้างการ มีส่วนร่วม การสื่อสาร สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google