งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://info.navy.mi.th/onc 1 การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

2 http://info.navy.mi.th/onc2 ทำไมต้องพัฒนาระบบราชการ  ที่ผ่านมา ทร. ไม่มีการพัฒนาหรือ ?  จะพัฒนาเองได้หรือไม่ ทำใมต้องเป็นไปตามที่ ก. พ. ร. กำหนด ?  ทำมาแล้ว 3 ปีไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเลย ?  เป็นการเล่นละครกันมากกว่า เห็นเขียนรายงานกันสวยหรู แต่ไม่มีการพัฒนาอะไรจริงจังเลย ?  ดีแต่สั่งให้พัฒนา แต่ไม่เคยได้รับงบประมาณเพิ่มเลย แล้วจะพัฒนาได้อย่างไร ?  ไม่ทำไม่ได้หรือ ? รู้บ้างไหมว่ามันเหนื่อย....

3 http://info.navy.mi.th/onc3 หลักการพัฒนา เปิดหัวใจ ประสบความสำเร็จ และพบความสุข กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง กล้าที่จะฟังคำติ มากกว่า คำชม ปิดหัวใจ ประสบความล้มเหลว และมีความทุกข์ใจ ยึดตัวเองเป็นหลัก ไม่ฟังผู้อื่น หมดโอกาสเรียนรู้ ใจปิด ความคิดไม่ก้าว การพัฒนา

4 http://info.navy.mi.th/onc4 หลักการพัฒนา  จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน  เมื่อจะกินต้องเตรียมอาหาร  จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน  จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ใจ  จะพัฒนาใครต้องพัฒนาที่ตนเอง ( ก่อน )

5 http://info.navy.mi.th/onc5 เหตุผลความจำเป็น พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ.2545 พ. ร. ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ.2546 คำรับรองการปฏิบัติราชการกองทัพเรือ 3 1 2

6 http://info.navy.mi.th/onc6 พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ มาตรา 3/1 การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 3/1 การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน

7 http://info.navy.mi.th/onc7 พ. ร. ฎ. หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 7. ประเมินผล การปฏิบัติราชการ อย่างสม่ำเสมอ 7. ประเมินผล การปฏิบัติราชการ อย่างสม่ำเสมอ 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจรัฐ 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจรัฐ 3. มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจรัฐ 3. มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจรัฐ 1. เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน 1. เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน 4. ไม่มีขั้นตอน การปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น 4. ไม่มีขั้นตอน การปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น 5. ปรับปรุงภารกิจ ของส่วนราชการ ให้ทันต่อ สถานการณ์ 5. ปรับปรุงภารกิจ ของส่วนราชการ ให้ทันต่อ สถานการณ์ 6. ประชาชนได้รับ ความสะดวก 6. ประชาชนได้รับ ความสะดวก มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารเพื่อบรรลุ เป้าหมายดังต่อไปนี้ มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารเพื่อบรรลุ เป้าหมายดังต่อไปนี้

8 http://info.navy.mi.th/onc8 การบริหารเพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขต่อประชาชน ต้องมีความ ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ รับฟังความคิดเห็น ของประชาชนอยู่ เสมอ ความสงบและ ความปลอดภัยของ สังคมส่วนรวม

9 http://info.navy.mi.th/onc9 การบริหารเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ 1 มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงาน 2 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ต้องมีความคุ้มค่า กับการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ต้องมีเป้าหมายที่ ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลการ ปฏิบัติงาน และ เปรียบเทียบผลการ ปฏิบัติงานได้ 4 การจัดสรร งบประมาณ จะพิจารณาจาก ผลสัมฤทธิ์ของงาน

10 http://info.navy.mi.th/onc10 การบริหารเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ ต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจได้ชัดเจน บริหารราชการแบบบูรณาการ พัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความตกลง ในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)

11 http://info.navy.mi.th/onc11 การบริหารเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนดำเนินการตามภารกิจใดๆ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมี รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการ ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก. พ. ร. กำหนด

12 http://info.navy.mi.th/onc12 การบริหารเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี  ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่ จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใด ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ สำหรับภารกิจนั้น  ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใด ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ สำหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำรายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำรายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

13 http://info.navy.mi.th/onc13 การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า 1 หลักความโปร่งใส ประกาศเป้าหมาย และ แผนการทำงาน ระยะเวลา แล้วเสร็จ งบประมาณ ให้ ประชาชนรับทราบ 2 หลักความคุ้มค่า จัดทำบัญชีต้นทุน (ABC) ประเมินความคุ้มค่าของ ผลลัพธ์ที่ได้ กับการใช้ ทรัพยากร 3 หลักความชัดเจน ในการปฏิบัติงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และกำหนดวิธีปฏิบัติที่เป็น มาตรฐาน

14 http://info.navy.mi.th/onc14 เป้าหมายของการพัฒนาระบบราชการ “ การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาตามแนวทางของ ส่วนราชการเอง หรือพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่อง ก็อาจได้ผลเฉพาะบางหน่วยงานที่ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาองค์กร และแม้ว่าจะมีผู้บริหารเช่นนั้นหลายส่วนราชการ แต่ก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นผลให้ แนวทางการปฏิบัติราชการมีความแตกต่างกัน ” “ การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาตามแนวทางของ ส่วนราชการเอง หรือพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่อง ก็อาจได้ผลเฉพาะบางหน่วยงานที่ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาองค์กร และแม้ว่าจะมีผู้บริหารเช่นนั้นหลายส่วนราชการ แต่ก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นผลให้ แนวทางการปฏิบัติราชการมีความแตกต่างกัน ”สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ. ย.46

15 http://info.navy.mi.th/onc15 องค์กรในปัจจุบัน as-is องค์กรในอนาคต to-be การบรรลุ วัตถุประสงค์ การบริหารองค์กร ระยะเวลา ประสิทธิภาพ

16 http://info.navy.mi.th/onc16 การบริหารองค์กร องค์กรในปัจจุบัน as-is องค์กรในอนาคต to-be การบรรลุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ประสิทธิภาพ

17 http://info.navy.mi.th/onc17 การบริหารองค์กร องค์กรในปัจจุบัน as-is องค์กรในอนาคต to-be การบรรลุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ประสิทธิภาพ

18 http://info.navy.mi.th/onc18 ปัจจัยที่ควรคำนึง ทรัพยากร องค์กรในปัจจุบัน as-is องค์กรในอนาคต to-be การบรรลุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม (Environment)

19 http://info.navy.mi.th/onc19 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 12 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก. พ. ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับ การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มาตรา 12 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก. พ. ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับ การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มาตรา 45... ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราการเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก. พ. ร. กำหนด มาตรา 45... ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราการเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก. พ. ร. กำหนด

20 http://info.navy.mi.th/onc20 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการคำรับรองการปฏิบัติราชการ สิ่งจูงใจ / เงินรางวัล มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4

21 http://info.navy.mi.th/onc21 กรอบการประเมินผลฯ ประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ ( ร้อยละ 50 ) ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ( ร้อยละ 10) ด้านคุณภาพการให้บริการ ( ร้อยละ 15 ) ด้านคุณภาพการให้บริการ ( ร้อยละ 15 ) การพัฒนาองค์การ ( ร้อยละ 20 ) มิติที่ 4 มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3

22 http://info.navy.mi.th/onc22 มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผน การปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 คุณภาพ การให้บริการ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร KPI 1 ความสำเร็จ ระดับ กห. KPI 3 ความสำเร็จ ระดับ ทร. KPI 5 ความพึงพอใจ KPI 6 การเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วม KPI 7.1 การเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร KPI 7.2 การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต KPI 8 การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน KPI 9 ประหยัดพลังงาน KPI 10 ลดระยะเวลา การให้บริการ KPI 12 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ KPI 11 การจัดทำ ต้นทุน

23 http://info.navy.mi.th/onc23 การพัฒนากองทัพเรือ มีหลายปัจจัยที่กองทัพเรือพัฒนาขึ้นได้ แต่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า การตัดสินใจเลือกวิธีการพัฒนา การตัดสินใจนั้นจำเป็นต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้  ปัจจุบันเราทำงานอย่างไร  ทำไมเราจึงทำเช่นนั้น  แล้วควรจะทำอะไรต่อไป

24 http://info.navy.mi.th/onc24 หน้าที่กองทัพเรือ พ. ร. บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ. ศ.2503 มาตรา 15 “ กองทัพเรือ มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพเรือ และป้องกันราชอาณาจักร ” การเตรียมกำลังการเตรียมกำลัง ทรัพยากรที่ใช้ กำลังพล กำลังพล อาคาร อาคาร สิ่งอุปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ งบประมาณ งบประมาณ ฯลฯ ฯลฯทรัพยากรที่ใช้ กำลังพล กำลังพล อาคาร อาคาร สิ่งอุปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ งบประมาณ งบประมาณ ฯลฯ ฯลฯ ความพร้อม ในการปฏิบัติการ (Readiness) การป้องกัน ราชอาณาจักร พื้นที่ผลประโยชน์ ของชาติ ได้รับการคุ้มครอง ประเทศ มีความมั่นคง ปลอดจาก ภัยคุกคาม

25 http://info.navy.mi.th/onc25 ที่ผ่านมาเรามีอะไรบ้าง  ยุทธศาสตร์กระทรวง / ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ / นโยบาย ทร.  นโยบาย รมว. กห. / ผบ. ทหารสูงสุด / ผบ. ทร.  แผนปฏิบัติงานของหน่วย และการฝึก  เราจะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหน่วยคือ  สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ไม่พอ เก่า หรือชำรุด  กำลังพลไม่พอ  งบประมาณไม่พอ ปัจจุบัน การเตรียมกำลัง ทำให้เรามีความพร้อมแค่ไหน ?

26 http://info.navy.mi.th/onc26 เป้าหมายการพัฒนา ทร. “ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ ” ยกระดับการบริหาร มุ่งสู่การบริหารงาน อย่างมืออาชีพ ทำงานอย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างหลักประกัน ในการเตรียมกำลัง กองทัพเรือ ให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน ประเทศ

27 http://info.navy.mi.th/onc27 จะต้องพัฒนาอะไรบ้าง ?  ยกระดับการบริหารมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ  ปรับปรุงการวางแผนให้มีความชัดเจน สามารถถ่ายทอดความสำเร็จของ ทร. ไปสู่การปฏิบัติได้  จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมในภาพรวมของ ทร.  พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  พัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ กำหนดขีดสมรรถนะบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

28 http://info.navy.mi.th/onc28 จะต้องพัฒนาอะไรบ้าง ?  ทำงานอย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  วางระบบการควบคุมภายใน  ส่งเสริมธรรมาภิบาล  สร้างหลักประกันในการเตรียมกำลังกองทัพเรือ  ปรับปรุงคุณภาพการบริหารกองทัพเรือ เพื่อสร้างหลักประกัน ในการนำส่งผลผลิตที่มีคุณภาพ

29 http://info.navy.mi.th/onc29 การวางแผน เป็นเช่นนี้หรือไม่ ?

30 http://info.navy.mi.th/onc30 การวางแผน  เคยถามตัวเองหรือไม่ว่า แผนปฏิบัติงานของหน่วย มีความสัมพันธ์กับ สิ่งเหล่านี้บ้างหรือไม่ ให้ใครทำ who ให้ไปทำอะไร what ให้ไปทำที่ไหน where ทำเมื่อไร when ทำไปทำไม why ทำอย่างไร how ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ขอบเขตของการปฏิบัติงาน ขอบเขตของการปฏิบัติงาน ห้วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ห้วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป้าหมายของการปฏิบัติงาน เป้าหมายของการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ทรัพยากร ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน

31 http://info.navy.mi.th/onc31 จากยุทธศาสตร์ สู่การนำไปปฏิบัติ การนำไปปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ ทร. การนำไปปฏิบัติ AS IS TO BE

32 http://info.navy.mi.th/onc32 การลดช่องว่างของการนำ ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ Performance Based Management ยุทธศาสตร์ ทร. กำลังรบกำลังรบ งบประมาณ Performance Based Management Management ยุทธศาสตร์ ทร. แผนบริหาร การเปลี่ยนแปลง AS IS TO BE กำลังรบ งบประมาณ

33 http://info.navy.mi.th/onc33 ความพร้อมในการปฏิบัติการ Ready for When Ready of What Ready for What กองทัพเรือต้องการ ผลสำเร็จอะไร มีกำลังทางเรือที่พร้อม สำหรับปฏิบัติตามแผน เผชิญเหตุ กองทัพเรือต้องการ ใช้กำลังนั้นเมื่อใด กำลังทางเรือจำนวน 10% พร้อมปฏิบัติตาม แผนตลอดเวลา กำลังทางเรือทั้งหมด ภายในสามารถปฏิบัติการ ตามแผนภายใน 6 ด. กองทัพเรือต้องการ ใช้กำลังอะไรบ้างที่จะใช้ ในการปฏิบัติงาน รายชื่อหน่วยกำลังที่ต้อง พร้อมตลอดเวลา รายชื่อหน่วยกำลังที่ต้อง พร้อมภายใน 6 ด.

34 http://info.navy.mi.th/onc34 สภาวะแวดล้อมภายใน / ภายนอก กระบวนการนำส่งผลผลิต การปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ใช้ ผลผลิต / ผลลัพธ์

35 http://info.navy.mi.th/onc35 การนำส่งผลผลิตในปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน เน้นการดำเนินงานตามนโยบาย เน้นการดำเนินงานตามนโยบาย เน้นการพัฒนาคน / ยุทโธปกรณ์ / สิ่งอำนวยความสะดวก เน้นการพัฒนาคน / ยุทโธปกรณ์ / สิ่งอำนวยความสะดวก ขาดการประเมินผลอย่างทั่วถึง และเป็นแนวทางเดียวกัน ขาดการประเมินผลอย่างทั่วถึง และเป็นแนวทางเดียวกัน การประเมินผลที่มีอยู่ยังใช้ Qualitative Approach การประเมินผลที่มีอยู่ยังใช้ Qualitative Approach แผนปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน และไม่เชื่อมโยงกับงบประมาณ แผนปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน และไม่เชื่อมโยงกับงบประมาณ ข้อเสีย อาจขาดความสนใจ ในการปฏิบัติงานประจำของหน่วย ขาดกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน ไม่เห็นภาพรวมขององค์กร การพัฒนาที่ผ่านมาจึงไม่รู้ว่า บรรลุเป้าหมายหรือไม่ ไม่สามารถชี้แจงได้ชัดเจนว่า ได้รับงบประมาณเพิ่ม - ลด แล้วส่งผลกระทบอย่างไร

36 http://info.navy.mi.th/onc36 งบประมาณ  แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงาน ทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณการของ การ บริหาร กิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็น ในการสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามแผน แผนการ ปฏิบัติงาน งบประมาณ แผนการ ใช้จ่ายเงิน

37 http://info.navy.mi.th/onc37 งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน สภาวะแวดล้อมภายใน / ภายนอก การปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ใช้ ผลผลิต / ผลลัพธ์ แผนปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน มุ่งผลสัมฤทธิ์มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์ประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์ ตรงตามที่คาดหวัง อย่างสม่ำเสมอ

38 http://info.navy.mi.th/onc38 หลักประกันในการเตรียมกำลัง 1 Increased organizational performance. เพิ่มผลการปฏิบัติงาน ขององค์กร 2 Improved mission effectiveness. ปรับปรุงการบรรลุ ประสิทธิผลตามภารกิจ 3 Enhanced operational readiness. เพิ่มความพร้อม ในการปฏิบัติการ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

39 http://info.navy.mi.th/onc39 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ไปสู่การจัดทำคำรับรองฯ ยุทธศาสตร์ ทร. ( ยุทธศาสตร์ทางเรือ ) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทร. ยุทโธปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก แผนการเสริมสร้างกำลังรบ C3 กำลังพล ข่าว แผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มงาน ส่งกำลังบำรุง กิจการพลเรือน สารสนเทศ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนจัดหายุทโธปกรณ์ / ก่อสร้างแผนปฏิบัติการและการฝึกแผนปฏิบัติการระดับกลุ่มงาน ผลผลิต / โครงการ - ตัวชี้วัดระดับผลผลิต กิจกรรม – งบประมาณ - ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม คำรับรอง การปฏิบัติราชการ

40 http://info.navy.mi.th/onc40 วิสัยทัศน์พันธกิจ มิติประสิทธิผล มิติกระบวนการภายใน มิติพัฒนาศักยภาพองค์กร มิติทรัพยากร ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลาโหม ยุทธศาสตร์ทางเรือ 2550-2559 แผนกลยุทธ์ 4 ปี กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กิจกรรม 1.. n กิจกรรม 1.. n กิจกรรม 1.. n กิจกรรม 1.. n กิจกรรม 1.. n กิจกรรม 1.. n Human Capital Information Capital Organization Capital Resources งบประมาณ / ทรัพยากร Resources งบประมาณ / ทรัพยากร Input Indicator Process Indicator Output Indicator Outc ome Indic ator Goals เป้าหมายสุดท้าย Outcomes ผลลัพธ์ Outputsผลผลิต Processesกระบวนการ Inputsปัจจัยนำเข้า Resources ทรัพยากร

41 http://info.navy.mi.th/onc41 หลักประกันในการนำส่งผลผลิต การสร้างหลักประกัน ในการนำส่งผลผลิต การปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ใช้ ผลผลิต / ผลลัพธ์ บุคลากร มีความรู้ และชำนาญ ยุทโธปกรณ์ มีความพร้อม และทันสมัย สิ่งอุปกรณ์ ต่างๆ มีเพียงพอ สิ่งอำนวย ความสะดวก มีความพร้อม ทรัพยากร อื่นๆ มีเพียงพอ ปรับปรุง หลักนิยม ให้ทันสมัย SOP ครอบคลุมทุก การปฏิบัติงาน ของ ทร. ประเทศมีความมั่นคง ปลอดจากภัยคุกคาม กำลังทางเรือ มีความพร้อม แผนปฏิบัติงาน มีความชัดเจน

42 http://info.navy.mi.th/onc42 การปรับระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน การปรับระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน การจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรม การจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรม การเปลี่ยนระบบบัญชีเป็นบัญชีเกณฑ์คงค้าง การเปลี่ยนระบบบัญชีเป็นบัญชีเกณฑ์คงค้าง การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน คำรับรองการปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน การจัดทำ HR Scorecard และ Competency การจัดทำ HR Scorecard และ Competency การจัดทำ Strategy Map การจัดทำ Strategy Map เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การสร้างหลักประกัน ในการนำส่งผลผลิต การปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ใช้ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ประเทศมีความมั่นคง ปลอดจากภัยคุกคาม กำลังทางเรือ มีความพร้อม

43 http://info.navy.mi.th/onc43 PART Performance Assessment Rating Tool เครื่องมือวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการใช้จ่ายงบประมาณ “ ผลการดำเนินงานที่ดี เกิดจากการดำเนินงานตามขั้นตอน ที่มีความสัมพันธ์กันและต่อเนื่องกันทั้งระบบ ”

44 http://info.navy.mi.th/onc44 Performance คืออะไร Performance ไม่ใช่ ผลผลิต (Output) เพียงอย่างเดียว การดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ( ผลผลิต + ผลลัพธ์ ) เครื่องยนต์ : Alloy V8. DOHC 4 valves/cylinder ความจุ : 3405 cc อัตราอัด : 10.4 : 1 กำลังสูงสุด : 300 bhp @ 7200rpm. แรงบิดสูงสุด : 323Nm at 4200rpm. ความเร็ว : 0-100 kph in 5.6 seconds Top speed in excess of 275kph

45 http://info.navy.mi.th/onc45 PART vs PMQA Value for money, Cost – Effectiveness, B/C Ratio, Efficiency & Unit Cost, ABC & Economy Action Plan HRM + HRD + LO + KM Competencies Ethic MISBlue Print for ChangeStake Holder Leader Ship R&D Customer & Partnership Logical Model & CIPP Front &Back Office PI KPI BSC PI KPI Strategies - Corporate - Business - Function TQM & Internal Risk TQM & External Risk Vision Mission Objective การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน SW การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน OT MBNQA – EFQM - PART

46 http://info.navy.mi.th/onc46 ประโยชน์ที่จะได้รับ ตรวจสอบตนเอง ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ ไปสู่ การบริหารงานที่มีคุณภาพ ทำงานเป็นทีมและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะรองรับการประเมินจากภายนอก จัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีทางเลือกและ ความคุ้มค่าในการใช้ งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณก่อให้เกิดผลงานตามนโยบายรัฐบาล รัฐบาล สำนักงบประมาณ ส่วนราชการ

47 http://info.navy.mi.th/onc47 งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน การวางแผน การนำแผน ไปปฏิบัติ การติดตาม / ประเมินผล ตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม กำหนดยุทธศาสตร์ จัดทำแผนการรบ ระดับต่างๆ จัดทำแผนการเตรียม กำลังด้านต่างๆ จัดลำดับความสำคัญ ของการเตรียมกำลัง แผนยุทธศาสตร์ ทร. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทร. แผนการจัดสรร งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ทร. แผนปฏิบัติการ หน่วยต่างๆ การปฏิบัติงาน หน่วยต่างๆ รายงานผล การปฏิบัติงาน การตรวจหน่วย ??

48 http://info.navy.mi.th/onc48 งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน เป้าหมายการให้บริการ เป้าหมายการให้บริการ (Service Delivery Target) แผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ (Ministry Strategy) ค่าใช้จ่าย (Cost) ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก งานสนับสนุน ( เพื่อนำส่งผลผลิต ) กิจกรรม ( สนับสนุน ) ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบ (Impact) ผลผลิต (Output) กระทรวง กรม ทางตรง (Direct) ทางอ้อม (Indirect) การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล

49 http://info.navy.mi.th/onc49 การประเมิน PART  แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ชุดคำถาม 30 ข้อ ชุด ก. จุดมุ่งหมาย และรูปแบบ 6 ข้อ ชุด ข. การวางแผน กลยุทธ์ 7 ข้อ ชุด ค. การเชื่อมโยง งบประมาณ 5 ข้อ ชุด ง. การบริหาร จัดการ 7 ข้อ ชุด จ. ผลผลิต 5 ข้อ

50 http://info.navy.mi.th/onc50 งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน เป้าหมายการให้บริการ เป้าหมายการให้บริการ (Service Delivery Target) แผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ (Ministry Strategy) ค่าใช้จ่าย (Cost) ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก งานสนับสนุน ( เพื่อนำส่งผลผลิต ) กิจกรรม ( สนับสนุน ) ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบ (Impact) ผลผลิต (Output) กระทรวง กรม ทางตรง (Direct) ทางอ้อม (Indirect) การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล ก ข ค ง จ

51 http://info.navy.mi.th/onc51 การประเมิน PART  เป็นการประเมิน ตนเอง  เน้นข้อมูลที่มี เอกสารหลักฐาน ประกอบเป็นหลัก  เชื่อถือได้  ตรวจสอบที่มาได้  มีความถูกต้อง ชัดเจน  จัดทำมาแล้วตาม ขั้นตอน ชุด ก. ชุด ข. ชุด ค. ชุด ง. ชุด จ. - ชัดเจน - ชี้แจง/อธิบายได้ - เป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจน - มีการทำแผน - เป้าหมายประจำปีที่ชัดเจน - แผนมีรายละเอียด - ต้นทุนแท้จริง - การบริหารหน่วยงาน - การบริหารการเงิน - การเพิ่มขีดความสามารถ - การเก็บรวบรวมข้อมูล - เปรียบเทียบแผนกับผล - การเพิ่มประสิทธิภาพ - การใช้เงินอย่างคุ้มค่า

52 http://info.navy.mi.th/onc52 ชุด ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ วิเคราะห์จุดมุ่งหมายและรูปแบบการนำองค์กร ว่ามีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และคำนึงถึงผู้รับบริการหรือไม่ เป้าหมายการให้บริการของ ทร. มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการให้บริการของ ทร. มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน กำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน รับฟังปัญหา / ความต้องการ และนำส่งเป้าหมายให้ตรงตามความต้องการ รับฟังปัญหา / ความต้องการ และนำส่งเป้าหมายให้ตรงตามความต้องการ การทำงานไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น การทำงานไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น คำนึงถึงอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน คำนึงถึงอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

53 http://info.navy.mi.th/onc53 ชุด ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ ยุทธศาสตร์ ทร. มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ กห. และยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไร ( รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และ พ. ร. บ./ พ. ร. ฎ. ที่เกี่ยวข้อง ) และผังโครงสร้างความเชื่อมโยงอธิบายได้ชัดเจนอย่างไร ท่านมีความเข้าใจเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และ ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่หน่วยงานของท่านต้องรับผิดชอบดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จ หรือไม่ อย่างไร ก -1 คำอธิบาย เป้าหมายการให้บริการของ ทร. มีความสอดคล้อง และเหมาะสมต่อการตอบสนองเป้าหมาย ของเป้าประสงค์ระดับชาติอย่างไร และมีสัดส่วนเท่าใด เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่ท่านกําหนดมีความสอดคล้องและเหมาะสม ต่อการนําส่งเป้าหมายระดับสูงหรือไม่ อย่างไร ก -2 คำอธิบาย

54 http://info.navy.mi.th/onc54 ชุด ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ ทร. กำหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และ / หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หรือไม่ และโดยวิธีการใด ( ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ. ศ.2548) หน่วยงานของท่านกําหนดความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ก -3 คำอธิบาย ผลผลิตที่ ทร. กำหนดมีความเชื่อมโยงกับความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของ กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายของเป้าประสงค์ระดับชาติอย่างไร คำของบประมาณอธิบายได้ ชัดเจนอย่างไร ผลผลิตที่กำหนด เป็นส่วนสําคัญที่ตอบสนองความต้องการ ปัญหาหรือเรื่องที่สนใจของ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายระดับสูง หรือไม่ อย่างไร ก -4 คำอธิบาย

55 http://info.navy.mi.th/onc55 ชุด ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ ผลผลิตของ ทร. ซ้ำซ้อนกับผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่ ถ้าซ้ำซ้อน หน่วยงานสามารถจำแนกลักษณะผลผลิตที่แตกต่างกันได้ การกําหนดผลผลิตของหน่วยงานมีการพิจารณาความซ้ำซ้อนของผลผลิตของหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่ กรณีที่หน่วยงานมีความ ซ้ำซ้อนกับผลผลิตของหน่วยงานอื่น สามารถจําแนกลักษณะผลผลิตที่แตกต่างกัน ได้หรือไม่ อย่างไร ก -5 คำอธิบาย ทร. ได้คำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อนำส่งผลผลิตหรือไม่ ปัจจัยที่สำคัญมีลักษณะใด และนำมาพิจารณาดำเนินการอย่างไร หน่วยงานได้ คำนึงถึงอุปสรรคและข้อจำกัด ( อาทิ ด้านกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วน ราชการและปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน ) ที่มีต่อการนำส่งผลผลิตหรือไม่ อย่างไร ก -6 คำอธิบาย

56 http://info.navy.mi.th/onc56 ชุด ก. จุดมุ่งหมายและรูปแบบ  ภาพรวมการดำเนินการในเรื่อง “ จุดมุ่งหมายขององค์กร และรูปแบบ การนำองค์กร ” อยู่ในเกณฑ์ ดี  ข้อควรปรับปรุง  การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควรเป็นการสื่อสารสองทาง และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจนว่า เมื่อรับฟังความต้องการแล้ว จะนำไปสู่การวางแผนของ ทร. อย่างไร  ขาดการบริหารความเสี่ยง

57 http://info.navy.mi.th/onc57 ชุด ข. การวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์กระบวนการวางแผน การนำไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจน และการติดตามประเมินผล กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดเป้าหมายระยะยาว และถ่ายทอดเป้าหมายประจำปี ความท้าทายต่อโอกาส และข้อจำกัดต่างๆ การติดตามประเมินผลจากผู้ประเมินอิสระ การทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

58 http://info.navy.mi.th/onc58 ชุด ข. การวางแผนกลยุทธ์ ทร. มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดความ เชื่อมโยงภารกิจจากเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติมายังผลลัพธ์ ผลผลิตและกิจกรรมตามลำดับ โดยวิธีการอย่างไร หน่วยงานจัดทําแผนกลยุทธ์ที่แสดงความเชื่อมโยงและถ่ายทอดภารกิจจากจุดมุ่งหมายของ รัฐบาล ( เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ ) มายังผลลัพธ์ ผลผลิตและกิจกรรม ตามลําดับหรือไม่ อย่างไร ข - 1 คำอธิบาย แผนกลยุทธ์มีเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตระยะยาว หรือไม่ กำหนดไว้อย่างไร แผนกลยุทธ์กําหนดเป้าหมายระดับผลผลิตระยะยาวหรือไม่ อย่างไร ข - 2 คำอธิบาย

59 http://info.navy.mi.th/onc59 ชุด ข. การวางแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์มีเป้าหมายการให้บริการ ทร. ( ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ) ระยะยาวที่ท้าทาย ที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเป้าหมายการให้บริการของ กห. หรือไม่ กำหนดไว้อย่างไร แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกําหนดเป้าหมายระยะยาวที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผลลัพธ์ ( เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ) ที่ท้าทาย ( มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ) หรือไม่ อย่างไร ข - 3 คำอธิบาย แผนกลยุทธ์มีเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตรายปีหรือไม่ กำหนดไว้อย่างไร แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานจําแนกเป้าหมายผลผลิตเป็นรายปี หรือไม่ อย่างไร ข - 4 คำอธิบาย

60 http://info.navy.mi.th/onc60 ชุด ข. การวางแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ของ ทร. ได้กำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน หรือไม่ มีวิธีการประสานความร่วมมือมีลักษณะใด แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้กําหนดวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือไม่ อย่างไร ข - 5 คำอธิบาย แผนกลยุทธ์ของ ทร. ได้กำหนดประเภทของการประเมินผลสำเร็จของหน่วยงาน โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานของ ทร. อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ทั้งการประเมินโดยตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระอย่างไร แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกําหนดให้มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพด้าน ขอบเขตของเนื้อหาที่จําเป็นเพื่อการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินตนเอง และโดยผู้ประเมินอิสระ หรือไม่ อย่างไร ข - 6 คำอธิบาย

61 http://info.navy.mi.th/onc61 ชุด ข. การวางแผนกลยุทธ์ ทร. ทบทวนกลยุทธ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ กห. และ / หรือ ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กำหนดให้มีกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ ไว้อย่างไร หน่วยงานกําหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ กระทรวง และ / หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาทบทวนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือไม่ อย่างไร ข - 7 คำอธิบาย

62 http://info.navy.mi.th/onc62 ชุด ข. การวางแผนกลยุทธ์  ภาพรวมการดำเนินการในเรื่อง “ การวางแผนกลยุทธ์ ” อยู่ในเกณฑ์ ดี  ข้อควรปรับปรุง  ยังไม่สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย เช่น เพิ่มขอบเขต พื้นที่ ประเภทการบริการ  ไม่มีการประเมินจากผู้ประเมินอิสระใน core business  มีการทบทวนแผน แต่ไม่ได้นำผลการประเมินมาทบทวน  ขาดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน

63 http://info.navy.mi.th/onc63 ชุด ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ วิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากร การเชื่อมโยงแผน กับงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่าของงาน การนำผลการดำเนินงานมาปรับแผน

64 http://info.navy.mi.th/onc64 ชุด ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ทร. มีเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิต ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน หรือไม่ กำหนดไว้อย่างไร หน่วยงานกําหนดเป้าหมายผลผลิตประจําปี ซึ่งแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการบรรลุ เป้าหมายผลผลิตตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี หรือไม่ อย่างไร ค - 1 คำอธิบาย ทร. ได้กำหนดกิจกรรมหลักและแสดงความเชื่อมโยงการสนับสนุนการบรรลุค่าเป้าหมาย ของตัวชี้วัดระดับผลผลิตประจำปีเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทรัพยากรที่ต้องการ หรือไม่ อย่างไร หน่วยงานกําหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ต้องการ ซึ่งสนับสนุนให้ บรรลุเป้าหมายผลผลิตประจําปี หรือไม่ อย่างไร ค - 2 คำอธิบาย

65 http://info.navy.mi.th/onc65 ชุด ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ ทร. กำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมหลักเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ หน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า ตามระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรมหลัก หรือไม่ อย่างไร ค - 3 คำอธิบาย ทร. จัดทำกิจกรรมเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือไม่ ดำเนินการถึงขั้นตอนการ ปันส่วนค่าใช้จ่ายหรือไม่ หน่วยงานกําหนดให้มีกิจกรรมเพื่อคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หรือไม่ อย่างไร ค - 4 คำอธิบาย

66 http://info.navy.mi.th/onc66 ชุด ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ ทร. มีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อปรับเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิต ในแผนปฏิบัติการประจำปีหรือไม่ หน่วยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนด เป้าหมายผลผลิตประจําปี หรือไม่ อย่างไร ค - 5 คำอธิบาย

67 http://info.navy.mi.th/onc67 ชุด ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ  ภาพรวมการดำเนินการในเรื่อง “ การเชื่อมโยงงบประมาณ ” อยู่ในเกณฑ์ พอใช้  ข้อควรปรับปรุง  ตัวชี้วัดยังไม่ครอบคลุมการวัดเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย  การเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนปฏิบัติงานยังไม่สมบูรณ์  การคำนวณต้นทุนยังไม่สมบูรณ์ และไม่ได้นำผลประเมินไปใช้  มีการปรับแผนอยู่เป็นประจำ แต่ไม่ได้เกิดจากการเปรียบเทียบผลการ ดำเนินงาน

68 http://info.navy.mi.th/onc68 PMQA Public Management Quality Award “ ส่วนราชการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ”

69 http://info.navy.mi.th/onc69 PMQA - เกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 1. การนำองค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 3. การให้ความ สำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 6. การจัดการ กระบวนการ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ลักษณะสำคัญขององค์กร

70 http://info.navy.mi.th/onc70 ความสัมพันธ์ของการพัฒนา ระบบราชการกับ PMQA ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ.

71 http://info.navy.mi.th/onc71 ความสัมพันธ์ของการพัฒนา ระบบราชการกับ PMQA คำรับรอง การปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี การควบคุมภายใน แผนบริหาร การเปลี่ยนแปลง Knowledge Management CompetencyHR Scorecard Risk Management

72 http://info.navy.mi.th/onc72 เกณฑ์ PMQA ลักษณะสำคัญขององค์กร 1. ลักษณะองค์กร 2. ความท้าทายต่อองค์กร ก. สภาพการ แข่งขัน ข. ความท้าทาย เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ค. ระบบการ ปรับปรุงผล การดำเนินการ ก. ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ ข. ความสัมพันธ์ ภายในและภายนอก องค์กร

73 http://info.navy.mi.th/onc73 เกณฑ์ PMQA หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผลการดำเนินการ ของส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสาธารณะ ข. การดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ การกำหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทาง ผลการ ดำเนินการที่ คาดหวัง และการ ถ่ายทอดไปสู่การ ปฏิบัติ การสร้างบรรยากาศ การให้อำนาจ ตัดสินใจ นวัตกรรม และความคล่องตัว ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ การปกป้อง ผลประโยชน์ ของ ประเทศชาติ การทบทวน ผลการดำเนินการ การนำผลมา ปรับปรุงส่วน ราชการ การดำเนินการ กรณีที่การ ปฏิบัติงานมี ผลกระทบ ต่อสังคม การดำเนินการต่อ ความกังวลของ สาธารณะ การดำเนินการ อย่างมีจริยธรรม การวัดและการ ตรวจติดตาม การมีจริยธรรม องค์กร การสนับสนุนและ สร้างความ เข้มแข็งให้แก่ ชุมชนที่สำคัญ

74 http://info.navy.mi.th/onc74 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การจัดทำ แผนปฏิบัติการและ การนำแผนไปปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ การวางแผนยุทธ - ศาสตร์และกลยุทธ์ การนำปัจจัยที่ เกี่ยวข้องมา ประกอบการวางแผน เป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์และกรอบเวลา ในการบรรลุ ความสมดุลระหว่างความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้งหมด การจัดทำแผนปฎิบัติการ การนำแผนไปปฎิบัติ รวมทั้งการจัดสรร ทรัพยากร การตอบสนองต่อความ เปลี่ยนแปลง แผนหลักด้านทรัพยากร บุคคล การคาดการณ์ผลการ ดำเนินการ เกณฑ์เปรียบเทียบที่สำคัญ ต่างๆ เกณฑ์ PMQA

75 http://info.navy.mi.th/onc75 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการ การรับฟังและเรียนรู้เพื่อกำหนด ความต้องการของผู้รับบริการ การสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ กลไกหลักๆที่ผู้รับบริการติดต่อส่วน ราชการ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน การวัดความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ การใช้ช้อมูลมาปรับปรุงการ ดำเนินการ การติดตามช้อมูลจากผู้รับบริการ เกณฑ์ PMQA

76 http://info.navy.mi.th/onc76 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ก. ความพร้อมใช้งาน ของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการ ดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผล การดำเนินการ ข. การจัดการ ความรู้ การเลือกการรวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศ ที่สอดคล้อง และ บูรณาการ การเลือกและการใช้ ข้อมูลสารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์เพื่อ ประเมินผลการดำเนิน - การและแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อผลการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจ การทำให้ข้อมูลและ สารสนเทศพร้อมใช้งาน การเปิดเผยข้อมูลและ สารสนเทศ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ มี ความเชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้ งานง่าย การจัดการความรู้ การทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลและสารสนเทศ ถูกต้อง ทันการณ์ เชื่อถือได้ ปลอดภัย แม่นยำ และเป็นความลับ เกณฑ์ PMQA

77 http://info.navy.mi.th/onc77 การกำหนด คุณลักษณะและ ทักษะที่จำเป็น การสรรหา ว่าจ้างการสืบ ทอดตำแหน่ง หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดระบบ บริหารงาน บุคคล 5.1 ระบบบริหารงานบุคคล ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้า ในการงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การ สนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจ แก่บุคลากร ก. การศึกษา การฝึก อบรม และการพัฒนา บุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนา ความก้าวหน้าในงาน การจัดระบบและ บริหารงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือ และ ความคล่องตัว การนำความคิดที่ หลากหลายมาใช้ ในระบบงาน การประเมินผล และให้ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อ สนับสนุนผลการ ดำเนินการ การบริหาร ค่าตอบแทน รางวัล และ สิ่งจูงใจต่างๆ การปรับปรุง สุขอนามัยป้องกันภัย การเตรียมพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉิน การกำหนดปัจจัย ที่สำคัญต่อความ ผาสุกความพึง พอใจ และแรงจูงใจ การบริการ สวัสดิการ และ นโยบายสนับสนุน พนักงาน การหาความต้องการใน การฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้ ความรู้และทักษะใหม่ การจูงใจให้พนักงาน พัฒนาตนเองและใช้ ศักยภาพอย่างเต็มที่ เกณฑ์ PMQA

78 http://info.navy.mi.th/onc78 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการสร้างคุณค่า การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองข้อกำหนดที่สำคัญ การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า การลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบและตรวจประเมิน การกำหนดกระบวนการสนับสนุน การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการสนับสนุน การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองข้อกำหนดที่สำคัญ การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน การลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบและตรวจประเมิน เกณฑ์ PMQA

79 http://info.navy.mi.th/onc79 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ 7.1 มิติด้าน ประสิทธิผลตามพันธกิจ 7.2 มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ผลการบรรลุความสำเร็จของ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติงาน ผลด้านการบูรณาการกับส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องกันในการ ให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน (*) ผลความพึงพอใจและไม่พึง พอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ผลตัวชี้วัดที่สำคัญอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ผลด้านประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของกระบวนการที่ สร้างคุณค่า ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของกระบวนการ สนับสนุน ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนาของ บุคลากร ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจของบุคลากร ผลด้านการสร้างนวัตกรรมและการนำ เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ผลการเปิดเผยรายงานผลการใช้ งบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบได้ ผลด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับและ กฎหมาย ผลด้านการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดี (Organizational Citizenship) ในการ สนับสนุน ชุมชนที่สำคัญ เกณฑ์ PMQA

80 http://info.navy.mi.th/onc80 PMQA vs SPBB สภาวะแวดล้อมภายใน / ภายนอก การปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ใช้ ผลผลิต แผนปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน มุ่งผลสัมฤทธิ์มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์ ตรงตามที่คาดหวัง อย่างสม่ำเสมอ ผลลัพธ์ คือใคร ผู้ส่งมอบ ทรัพยากร ทรัพยากร มีอะไรบ้าง กระบวนการที่เหมาะสม เป็นอย่างไร สินค้า / บริการ คืออะไร - ผู้รับบริการคือใคร - มีความต้องการอะไร - ผู้รับบริการคือใคร - มีความต้องการอะไร

81 http://info.navy.mi.th/onc81 สภาวะแวดล้อมภายใน / ภายนอก การควบคุมภายใน  เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนำมาใช้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ใช้ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ที่คาดหวัง ผลผลิต / ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจริง ปัจจัยที่มากระทบ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดปัจจัย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ผลผลิต ไม่ตรงตามที่ความหวังเป็นอย่างไร Risk Management มีวิธีการควบคุมปัจจัยและรับมือ กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างไร

82 http://info.navy.mi.th/onc82 การควบคุมภายในไม่ใช่เรื่องใหม่ 0815 0830 0845 0900 0915

83 http://info.navy.mi.th/onc83 การควบคุมภายในไม่ใช่เรื่องใหม่ 0815 0830 0845 0900 0915 ปัจจัยที่เข้ามากระทบ กระแสน้ำ - ลม ความรู้ความสามารถของทีม ความพร้อมของเครื่องมือ ผลที่อาจเกิดขึ้น เรือติดตื้น เกยหิน ถึงที่หมายไม่ทันเวลา วิธีการควบคุม เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ฝึกทีมให้มั่นใจได้ว่าเข้าใจ และมีความสามารถ เตรียมแผนฉุกเฉิน

84 http://info.navy.mi.th/onc84 ผู้บริหาร.. ได้ทำสิ่งนี้หรือยัง ? ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในองค์กร ท่านได้จัดทำสิ่งต่อไปนี้หรือยัง :  ทำความเข้าใจกับมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี ?  ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมเพื่อบริหารความเสี่ยง ?  ประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กำหนด ?  กำหนดนโยบายการควบคุมและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ?  ดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรม ?  ดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความชำนาญในระดับที่จะช่วยให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ?  ดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ?

85 http://info.navy.mi.th/onc85 ผู้บริหาร.. ได้ทำสิ่งนี้หรือยัง ? ในการนำการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ ท่านได้กระทำสิ่งต่อไปนี้หรือยัง :  ออกแบบการควบคุมภายในขององค์กร ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ?  โครงสร้างการควบคุมภายในขององค์กรเหมาะสมและคุ้มค่า ?  นำระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลมาใช้ทั่วทั้งองค์กร ?  แจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยผ่านสายการบังคับ บัญชา แผนงาน และนโยบายของผู้บริหาร ?  จัดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ขององค์กร ?

86 http://info.navy.mi.th/onc86 ผู้บริหาร.. ได้ทำสิ่งนี้หรือยัง ? ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของผู้ตรวจสอบภายใน ท่านได้จัดทำสิ่งต่อไปนี้หรือยัง :  จัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ?  ให้การยอมรับว่างานการตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในของ องค์กร ?  แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน ?  ให้ความมั่นใจว่าหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ ?  มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุม ภายในขององค์กร ?  จัดให้มีระบบติดตามผลความคืบหน้าขององค์กรในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนำของ ผู้ตรวจสอบ ?

87 http://info.navy.mi.th/onc87 หน้าที่ผู้บริหาร “ ผู้บริหารควรตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการควบคุมเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ขององค์กรทั้งด้านการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ” จัดให้มีโครงสร้าง การควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิผล และเพียงพอ จัดให้มีหน่วย ตรวจสอบภายใน ที่เป็นอิสระ ผู้บริหาร

88 http://info.navy.mi.th/onc88 หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติตาม นโยบาย ระเบียบและวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ภายในขององค์กร มีความเป็นกลางและ ต้องดำรงความเป็น อิสระ และความเที่ยง ธรรม ผู้ตรวจสอบ ภายใน ผู้ตรวจสอบภายในเป็น ส่วนหนึ่งของโครงสร้าง การควบคุมภายในของ หน่วยงานภาครัฐ ไม่ควรเป็นผู้พัฒนาระบบ หรือวิธีปฏิบัติและไม่ควร เป็นผู้นำระบบหรือวิธีปฏิบัติ นั้นไปสู่การปฏิบัติในส่วน งานที่ตนตรวจสอบ

89 http://info.navy.mi.th/onc89 การควบคุมภายในของ ทร. การเตรียมกำลังการเตรียมกำลัง ทรัพยากร กำลังพล กำลังพล อาคาร อาคาร สิ่งอุปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ งบประมาณ งบประมาณ ฯลฯ ฯลฯทรัพยากร กำลังพล กำลังพล อาคาร อาคาร สิ่งอุปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ งบประมาณ งบประมาณ ฯลฯ ฯลฯ ความพร้อมในการปฏิบัติการความพร้อมในการปฏิบัติการ การป้องกัน ราชอาณาจักร พื้นที่ผลประโยชน์ของชาติ ได้รับการคุ้มครอง ประชาชน ขาดความมั่นใจ กำลังทางเรือ ไม่มีความพร้อมตามที่กำหนด ไม่สามารถคุ้มครอง พื้นที่ผลประโยชน์ได้ทั้งหมด กง. ทร. กบ. ทร. กพ. ทร. ยก. ทร. สปช. ทร. ขว. ทร. กบ. ทร. อล. ทร. สส. ทร. กพร. ทร. การเงิน การบัญชี พัสดุและ ทรัพย์สิน กำลังพลยุทธการ การวางแผน และงบประมาณ สารสนเทศการข่าว การ สื่อสาร กิจการ พลเรือน การส่ง กำลังบำรุง

90 http://info.navy.mi.th/onc90 การรายงาน นขต. ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. การเงิน การบัญชี พัสดุและ ทรัพย์สิน กำลังพลยุทธการ การวางแผน และงบประมาณ สารสนเทศการข่าว การ สื่อสาร กิจการ พลเรือน การส่ง กำลังบำรุง คณะทำงานย่อยจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายใน ทร. คณะทำงานคิดตามประเมินผลผล และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ทร. กง. ทร. กบ. ทร. กพ. ทร. ยก. ทร. สปช. ทร. ขว. ทร. กบ. ทร. อล. ทร. สส. ทร. กพร. ทร. สตช. ทร. จร. ทร. รายงาน ภายใน 1 พ. ย. รายงาน ภายใน 30 พ. ย.

91 http://info.navy.mi.th/onc 91 “ It’s not the strongest or the most intelligent that survive but the most adaptable. ” Charles Darwin “ It’s not the strongest or the most intelligent that survive but the most adaptable. ” Charles Darwin


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google