งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการร่วม ระหว่าง ทร. และ สทป. พ.ศ.๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการร่วม ระหว่าง ทร. และ สทป. พ.ศ.๒๕๕๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการร่วม ระหว่าง ทร. และ สทป. พ.ศ.๒๕๕๔
ผลการประชุมโดยสรุปครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 11 ก.ค.54

2 วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
สทป. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ภาพที่ ออกมาดูไม่ใหญ่นัก เนื่องจากพื้นที่จัดนิทรรศการจำกัด การ พิจารณาให้หน่วยใดแสดงผลงานขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของ จก.ยศ.ทร. ร่วมกับ คณะกรรมการฯ

3 วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
กรรมการสถานที่ชี้แจงการจัดนิทรรศการ Concept: มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยศ.ทร. ได้รับโควตาจำนวน Booth ขนาด 3x3 จำนวน 3 Booths รร.นร. ได้รับจำนวน 2 Booths ศรชล. ประสานขอพื้นที่จัดนิทรรศการกับ สทป. โดยตรง ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ชี้แจง สวพ.ทร. ไม่มีการจัดนิทรรศการ (สนับสนุน จก. ยศ.ทร.) สสท.ทร. จะจัดนิทรรศการร่วมกับ กพร. 1 Booth กจล. 1 Booth จก.ยศ.ทร. 1 Booth อร. ไม่จัด

4 วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
กรรมการสถานที่ชี้แจงการจัดนิทรรศการ หน่วยต่าง ๆ สามารถเข้าพื้นที่ได้ใน ๒๕ ก.ค. หลัง ๑๘๐๐ ขอนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป (ผอ.ศยร. ยศ.ทร. เป็นประธานฯ) ในวันพุธที่ ๒๐ ก.ค. เวลา ๐๙๓๐ หน่วยต่าง ๆ ยืนยันขอรับการสนับสนุน รถยนต์ ขส.ทร. ข้าราชการยศ.ทร. ยืนยันขอรับการสนับสนุน รถยนต์กับ น.อ.ญ.รัตนาฯ ขอให้ น.อ.ญ.กรัณฑรัตน์ นำเสนอ รายละเอียดกำหนดการในการสัมมนา เข้า ประชุมครั้งต่อไป ผอ.ศยร. จะเป็นผู้พิจารณาเรียนเชิญผู้บรรยาย ในส่วนของ ทร.

5 วาระที่ ๒ หน่วยต่าง ๆ ชี้แจงความก้าวหน้า
สลก.ทร. – นำข้อมูลลงอินเตอร์เน็ต ผู้ร่วมเสวนา ทร. – เสธ.ทร. หรือ พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาน เลขาฯ สมช. เลขาฯ สภาพัฒน์ ผอ.สทป. ผู้ดำเนินรายการ: พล.ร.ต.จุมพล ลุมพิกานนท์ ช่วงแถลงผลงานวิชาการ กลุ่มความมั่นคง – ยศ.ทร. กลุ่มเทคโนโลยี – สทป. กลุ่มกฎหมาย – สธน.ทร.

6 วาระที่ ๒ หน่วยต่าง ๆ ชี้แจงความก้าวหน้า
สห.ทร. ประสาน น.อ.นิคมฯ ในรายละเอียด ด้านการจัดอาหารให้รปภ. น.อ.ภุชงค์ / น.อ.สิทธา ดูแลด้านบัตรเชิญ น.อ.สุรพงษ์ ดูแลด้าน รปภ.ร่วมกับ สห.ทร.

7 วาระที่ ๒ หน่วยต่าง ๆ ชี้แจงความก้าวหน้า
ทร.เชิญ 250 เชิญหน่วยต่าง ๆ - ยังไม่ตอบรับ คปษ.ทร. และผู้ทรงคุณวุฒิ - ยังไม่ตอบรับ รร.สธ. 140 วทร. 50 – 60 รวมประมาณ 250 ท่าน ให้ Set ข่ายการสื่อสารการ รปภ. (น.อ.นิคมฯ ผู้ ประสานงาน กับ สห.ทร.) น.อ.ญ.ภคเนตร / น.อ.ญ.กรัณฑรัตน์ ดูสถานที่วันที่ ๒๕ ก.ค. (น.อ.นิคมฯ ขอรถ) สทป. เชิญ 150 บุคคลภายนอก ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ 100

8 วาระที่ ๒ หน่วยต่าง ๆ ชี้แจงความก้าวหน้า
การ รปภ.สถานที่และบุคคล (น.อ.สุรพงษ์ฯ ประสาน สทป. และ สห.ทร.) พ.ท.จอดรถ 3 ที่ ด้านหน้าหอประชุม (Super VIP 10 คัน) บัตรขาว (VIP 100 คัน) บัตรฟ้า (ด้านหลังอาคาร) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องติดสติกเกอร์ รับ ณ จุด ลงทะเบียน (5 จุด ๆ ละ 100) น.อ.นิคมฯ ยืนยันกับ สทป. เรื่องการ รับประทานอาหารกลางวันของทุกหน่วยงาน กจล./สห.ทร./ขส.ทร./รร.นร. ตรวจสอบและแจ้ง จำนวนผู้รับประทานอาหารกล่องแก่ น.อ.นิคม ฯ

9 วาระที่ ๒ หน่วยต่าง ๆ ชี้แจงความก้าวหน้า
คก.จัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์ por_techno.html Or (เพื่อความ รวดเร็วในการเรียกดู)การ ประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกลงทะเบียนได้ที่ ติดต่อ น.ท.เดช ( )

10 วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ ขอนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป (ผอ.ศยร. ยศ.ทร. เป็นประธาน) ในวันพุธที่ ๒๐ ก.ค. เวลา ๐๙๓๐ อาคาร สรส. ห้อง 138

11 วาระการประชุมในวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๔
คณะกรรมการสรุปความพร้อม ประเด็นสำคัญ กำหนดการในรายละเอียด การจัดนิทรรศการ การ รปภ. การสื่อสาร การขนส่ง การสวัสดิการ ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการร่วม ระหว่าง ทร. และ สทป. พ.ศ.๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google