งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันเอก กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์ รอง ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันเอก กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์ รอง ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันเอก กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์ รอง ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร
การส่งกำลังบำรุง และ การใช้ระบบ NCS ในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของกองกำลังไทย ใน คูเวต อิรัก ติมอร์ตะวันออก และ ดาร์ฟูร์ ซูดาน พันเอก กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์ รอง ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร

2 IRAQ INVADED KUWAIT August 1990
100,000 Iraqi troops / 700 Tanks intruded kuwait 17 Jan 1991 US Troops and Allies retaliated Iraqi Troops / Desert Strom opt. Ended war / 28 Feb 1991 UN PKF / 34 nations led by US entered kuwait included 5 thai UNMO

3 การใช้ระบบNCSในDesert Strom การจัดการ Spt.Log mission
จัดตั้ง Pkf HQ. led by US Forces การดำเนินการและการบริหารงานด้าน Spt/Logโดย D /Chief of staff support ภายใต้การปฏิบัติการของ cell ต่างๆ > log cell > aviation cell > move cont cell > maritme opt.cell

4 Logistics Mgt หัวหน้าบริหารงานด้านการส่งกำลังบำรุง คือ D/COS SPT.
หน้าที่หลักคือการดำเนินการตาม พันธกิจการส่งกำลังบำรุง และ log cycles ของ กองกำลังในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งการควบคุม และการอนุมัติการใช้ยานพาหนะขนาดใหญ่ และ อาวุธ ex. Planes / tanks / maritime / major and minor vehicles etc. / guns / many tools / rocket launchers / grenades etc. การใช้ระบบ ncs ในการดำเนินการตาม log cycles เริมตั้งแต่ การเสนอความต้องการ การจัดหา / internal / ext / contractors /การแจกจ่าย / การจำหน่าย / disposal

5 การใช้ระบบ NCS ในUN missions
หมายถึงการดำเนินการตามพันธกิจ log ใน AO including interoperability / interchange / maintenance etc./ NATO and non-NATO Using NCS rely on log system of each contingents in AO > NCS > self-sustainment

6 US invaded IRAQ /20 MAR2003 Cause of incident : US accused Iraq of developing WMD / supporting terrorists and becoming to be threat of US Iraqi Freedom Opt. led by US and Allies / UK / France / Germany / Australia / Poland and Denmark After the US-Allies invasion / many countries participated the above opt.

7 The role of Thai PKF in Iraq
Involved in the operations into 2 levels > Thai mil staff officers team / performed in Bagdad as staff officers of PKF HQ. > Deployed Thai troops/Contingent in Karbala > 1 Engineer Battalion > Medical Unit > Humanitarian Tasks

8 การบริหารการจัดการ Spt./ Log ของ กกล.ไทย
Devided into 2 catagories self-sustainment NCS system find out items / identified / classified proved NSN digits Requisition > manufacturer / any other sources Distribution to the users Disposal

9 Cont. ในกรณีทีไม่ต้องจัดหาใหม่ และสามารถยืมมาทดแทนจากที่อื่น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำกันในระดับ กองทัพไทย กับ กองทัพประเทศอื่น โดย สป. / material ดังกล่าว ต้องมีคุณลักษณะ common item interchangeability interoperability

10 Cont. การใช้ระบบ NCS ในพันธกิจ log Supply / spt. / requisitions maintenance / common users interchangeability Medical services / level 1/2/ Land / Base development Transportation

11 หน่วยที่บริหารจัดการ log/spt.ของ กกล.ไทย
Support Branch at PKF HQ. ฝอ. 4 กกล.ไทย ใน karbala ทำหน้าที่ military staff officers

12 Massacre in East Timor 1999-2000
Cause of Turmoil since 1975 Indonesian troops occupied East Timor and included EM as provinces Resistance group led byXanana Gusmoa acted against Indonesia Nov 1999 Uprising throughout EM Indonesian forces crushed Timorese and

13 Cont. - killed Timorese UNSC resolution /1789/1999 intervened East Timor to stop Timorese Killing by sending Peace keeping forces / INTERFET to conduct Peace keeping enforcement INTERFET led by Thai and AUS entered EM in NOV 1999

14 การเข้าร่วมของ กกล.ไทย ในติมอร์ตะวันออก 1999 - 2006
การเข้าร่วมของ กกล.ไทย ในติมอร์ตะวันออก Full option participation PKF Force Commander PKF Military Staff Officers UNMO Thai Contingent / 1 Infantry Regiment / 1 Signal Battallion deployed in Sector East / Baucau

15 การบริหารจัดการด้าน log/spt ของกกล.ไทยในEM
ความรับผิดชอบหลักเป็นของ D/cos spt ควบคุม ประสานงานกำกับดูแล กำหนดนโยบาย ออกคำสั่งด้านการส่งกำลังบำรุง / log order ให้กับ กองกำลังของชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ร่วมวางแผนและแก้ปัญหาการส่งกำลังบำรุงกับ TCN ใน AO ประสานงานกับ หน่วย LOG ฝ่ายพลเรือนเพื่อร่วมพิจารณา และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน เกี่ยวกับงานด้าน log/spt ได้แก่ การขนส่ง และ เคลื่อนย้าย บุคลากร civ/mil เข้า ออก AO

16 Cont. การวางแผนการใช้ยานพาหนะเพื่อการส่งกำลังใน พื้นที่ปัญหา เช่น ภูมิอากาศร้อน ชื้น / ภูมิประเทศป่า เขา ฯลฯ การร่วมมือกันแก้ปัญหาในพันธกิจการส่งกำลังบำรุง sustainment / maintenance การพิจารณาอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ การขอใช้ยานพาหนะทุกประเภทของ mil / civ ทั้งในและนอก AO รวมทั้งการ take leave

17 Organizational chart of Spt.Branch
DCOS / Spt. D/DCOS SUPPORT Contingent Owned Equipment Inspection Team Logistics Cell Aviation Cell Maritime Opt. Cell

18 Cont. Movement Control Cell Personnel Cell Provost Marshal Cell
Engineer Cell

19 การLog/spt ของ ไทย ใน Darfur
ความรุนแรงเริ่มตั้งแต่ 2526 ขัดแย้ง ต่อสู้ ระหว่าง อาหรับ กับ อาฟริกัน 2546 สงครามครั้งใหญ่ระหว่าง GOV กับฝ่ายกบฏติดอาวุธ ตายกว่า คน / Displaced personsรุนแรงที่สุดในภูมิภาค Darfur AU เข้าแทรกแซงในฐานะกลไกของ UN ทำสัญญา DPA ระหว่าง GOV และกลุ่มกบฏเมื่อ 5 พ.ค 49 ไม่บรรลุผลในทางปฎิบัติ / กลุ่มอื่นๆ ไม่เห็นด้วย

20 Cont. ทำให้สถานการณ์วิกฤติใน ดาร์ฟูร์ ยังดำเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสังหารหมู่ การข่มขืน etc. UN จึงเข้ามาแทรกแซง โดย UNSC มีมติที่ 1759 จัดตั้ง กกล. UNAMID เมื่อ 30 ก.ค.50 / ถ่ายโอนอำนาจจาก AU ประกอบด้วยกองกำลังจาก Rwanda Nigeria Zambia Kenya Central Africa Egypt Ethiopia and Thailand / 18 Batt Thailand จัดกำลัง พัน ร.ผสม ( 800 อัตรา ) 5 กองร้อย

21 Cont. ประกอบด้วย ( 3 ร้อย ยน. 1ร้อย ร.ยก.และ 1ร้อย.สน ) และ 1 ร้อย ช. รวมทั้งบุคลากร ในส่วนอื่นๆ เช่น UNMO / CIV POL / civ /PKF. การดำเนินการ LOG /SPT > สป.สายสำคัญ เช่น 1 / 3 / 5 etc > สป.สิ้นเปลือง / consuming items ex.lubricant > สป.ถาวร / major end items ex. Semi-auto rifles / machine guns / truck / low-bed / water truck / gasoline truck / trailer / HMM

22 Cont. > LAV etc. การบริหารจัดการด้าน log/spt เป็นหน้าที่ของ หน่วยที่ส่งกำลังเข้าร่วมภารกิจ เป็นผู้ดำเนินการเอง ภายใต้ข้อตกลงกับ UN บก.ทท. วางแผน อำนวยการ etc >Personnel Training / duties / procedure / UN regulations > Log/Spt planning / supply and transportation plan

23 Cont. ท่าขนขึ้นในไทย / ท่าเรือน้ำลึก จุกเสม็ด สัตหีบ ชลบุรี
ท่าขนถ่ายลงใน Sudan / Port of sudan การบริหารการจัดการ Log/Spt ใน Sudan โดย PKF log officer / ฝสธ.4 กกล.ไทย / civ log personnel การตรวจสอบ ยุทโธปกรณ์ / สป.ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานของ UN Dpko การดำเนินการ verification inspection เป็นหน้าที่ของ COE inspection team / Mil combined with Civ

24 ปัญหาของการใช้ระบบ NCS ใน PKO
ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ วัสดุ / สป.ที่นำมาใช้มีความแตกต่างกันมาก จัดหามาจากผู้ผลิตที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานสากล ระยะทาง/ระยะเวลา ที่ยาวนานในการจัดส่ง สป. ปัญหาการจัดหาพาหนะในการจัดส่ง สป.

25 NCS considerations การใช้ข้อมูลจากระบบ NCS และจากแหล่งข้อมูล NCSของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานภาพสมาชิกของประเทศนั้นๆ Thailand เป็นสมาชิกประเภทได้รับการอุปถัมภ์ Non-Nato countries sponsored มีจำนวนทั้งสิ้น 29 ประเทศ Benefits >สามารถใช้ระบบ Codification ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการ ยอมรับทั่วโลก

26 Cont. สามารถเข้าร่วม PKO กับสมาชิก Nato และสมาชิกอื่นๆ
รับรู้ข่าวสารจากประเทศผู้ผลิตพัสดุ และ materials ทั่วโลก แลกเปลี่ยน informations โดยใช้ระบบ Telecom และ Webboard

27 END OF BRIEFING ANY QUESTIONs


ดาวน์โหลด ppt พันเอก กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์ รอง ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google