งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งกำลัง บำรุง และ การ ใช้ระบบ NCS ในการ ปฏิบัติการ รักษาสันติภาพ ของกองกำลัง ไทย ใน คูเวต อิรัก ติมอร์ตะวันออก และ ดาร์ฟูร์ ซูดาน พันเอก กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งกำลัง บำรุง และ การ ใช้ระบบ NCS ในการ ปฏิบัติการ รักษาสันติภาพ ของกองกำลัง ไทย ใน คูเวต อิรัก ติมอร์ตะวันออก และ ดาร์ฟูร์ ซูดาน พันเอก กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งกำลัง บำรุง และ การ ใช้ระบบ NCS ในการ ปฏิบัติการ รักษาสันติภาพ ของกองกำลัง ไทย ใน คูเวต อิรัก ติมอร์ตะวันออก และ ดาร์ฟูร์ ซูดาน พันเอก กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์ รอง ผอ. กบท. สบส. กบ. ทหาร

2 IRAQ INVADED KUWAIT August 1990  100,000 Iraqi troops / 700 Tanks intruded kuwait  17 Jan 1991 US Troops and Allies retaliated Iraqi Troops / Desert Strom opt.  Ended war / 28 Feb 1991  UN PKF / 34 nations led by US entered kuwait included 5 thai UNMO

3 การใช้ระบบ NCS ใน Desert Strom การจัดการ Spt.Log mission  จัดตั้ง Pkf HQ. led by US Forces  การดำเนินการและการบริหารงานด้าน Spt/Log โดย D /Chief of staff support  ภายใต้การปฏิบัติการของ cell ต่างๆ  > log cell  > aviation cell  > move cont cell  > maritme opt.cell

4 Logistics Mgt  หัวหน้าบริหารงานด้านการส่งกำลังบำรุง คือ D/COS SPT.  หน้าที่หลักคือการดำเนินการตาม พันธกิจการส่ง กำลังบำรุง และ log cycles ของ กองกำลังใน ภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งการควบคุม และการ อนุมัติการใช้ยานพาหนะขนาดใหญ่ และ อาวุธ ex. Planes / tanks / maritime / major and minor vehicles etc. / guns / many tools / rocket launchers / grenades etc.  การใช้ระบบ ncs ในการดำเนินการตาม log cycles เริมตั้งแต่ การเสนอความต้องการ การ จัดหา / internal / ext / contractors / การ แจกจ่าย / การจำหน่าย / disposal

5 การใช้ระบบ NCS ใน UN missions  หมายถึงการดำเนินการตามพันธกิจ log ใน AO  including interoperability / interchange / maintenance etc./ NATO and non-NATO  Using NCS rely on log system of each contingents in AO  > NCS  > self-sustainment

6 US invaded IRAQ /20 MAR2003  Cause of incident : US accused Iraq of developing WMD / supporting terrorists and becoming to be threat of US  Iraqi Freedom Opt. led by US and Allies / UK / France / Germany / Australia / Poland and Denmark  After the US-Allies invasion / many countries participated the above opt.

7 The role of Thai PKF in Iraq  Involved in the operations into 2 levels  > Thai mil staff officers team / performed in Bagdad as staff officers of PKF HQ.  > Deployed Thai troops/Contingent in Karbala  > 1 Engineer Battalion > Medical Unit > Humanitarian Tasks

8 การบริหารการจัดการ Spt./ Log ของ กกล. ไทย  Devided into 2 catagories 1. self-sustainment 2. NCS system - find out items / identified / classified - proved NSN digits - Requisition > manufacturer / any other sources - Distribution to the users - Disposal

9 Cont.  ในกรณีทีไม่ต้องจัดหาใหม่ และสามารถยืมมา ทดแทนจากที่อื่น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำกันใน ระดับ กองทัพไทย กับ กองทัพประเทศอื่น โดย สป. / material ดังกล่าว ต้องมีคุณลักษณะ - common item - interchangeability - interoperability

10 Cont.  การใช้ระบบ NCS ในพันธกิจ log - Supply / spt. / requisitions - maintenance / common users interchangeability - Medical services / level 1/2/3 - Land / Base development - Transportation

11 หน่วยที่บริหารจัดการ log/spt. ของ กกล. ไทย  Support Branch at PKF HQ.  ฝอ. 4 กกล. ไทย ใน karbala  ทำหน้าที่ military staff officers

12 Massacre in East Timor 1999- 2000  Cause of Turmoil - since 1975 Indonesian troops occupied East Timor and included EM as 27 provinces - Resistance group led byXanana Gusmoa acted against Indonesia - Nov 1999 Uprising throughout EM - Indonesian forces crushed Timorese and

13 Cont.  - killed 200-300 Timorese - UNSC resolution /1789/1999 intervened  East Timor to stop Timorese Killing - by sending Peace keeping forces / INTERFET to conduct Peace keeping enforcement - INTERFET led by Thai and AUS entered EM in NOV 1999

14 การเข้าร่วมของ กกล. ไทย ใน ติมอร์ตะวันออก 1999 - 2006  Full option participation - PKF Force Commander - PKF Military Staff Officers - UNMO - Thai Contingent / 1 Infantry Regiment / 1 Signal Battallion deployed in Sector East / Baucau

15 การบริหารจัดการด้าน log/spt ของกกล. ไทยใน EM  ความรับผิดชอบหลักเป็นของ D/cos spt ควบคุม ประสานงานกำกับดูแล กำหนดนโยบาย ออกคำสั่ง ด้านการส่งกำลังบำรุง / log order ให้กับ กอง กำลังของชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการรักษา สันติภาพ ร่วมวางแผนและแก้ปัญหาการส่งกำลัง บำรุงกับ TCN ใน AO  ประสานงานกับ หน่วย LOG ฝ่ายพลเรือนเพื่อร่วม พิจารณา และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน เกี่ยวกับงานด้าน log/spt ได้แก่ การขนส่ง และ เคลื่อนย้าย บุคลากร civ/mil เข้า ออก AO

16 Cont.  การวางแผนการใช้ยานพาหนะเพื่อการส่งกำลังใน พื้นที่ปัญหา เช่น ภูมิอากาศร้อน ชื้น / ภูมิประเทศ ป่า เขา ฯลฯ  การร่วมมือกันแก้ปัญหาในพันธกิจการส่งกำลังบำรุง - sustainment / maintenance  การพิจารณาอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ การขอใช้ ยานพาหนะทุกประเภทของ mil / civ ทั้งในและ นอก AO รวมทั้งการ take leave

17 Organizational chart of Spt.Branch  DCOS / Spt.  D/DCOS SUPPORT  Contingent Owned Equipment Inspection Team  Logistics Cell  Aviation Cell  Maritime Opt. Cell

18 Cont.  Movement Control Cell  Personnel Cell  Provost Marshal Cell  Engineer Cell

19 การ Log/spt ของ ไทย ใน Darfur  ความรุนแรงเริ่มตั้งแต่ 2526 ขัดแย้ง ต่อสู้ ระหว่าง อาหรับ กับ อาฟริกัน  2546 สงครามครั้งใหญ่ระหว่าง GOV กับฝ่ายกบฏ ติดอาวุธ ตายกว่า 200000 คน / 2000000 Displaced persons รุนแรงที่สุดในภูมิภาค Darfur  AU เข้าแทรกแซงในฐานะกลไกของ UN  ทำสัญญา DPA ระหว่าง GOV และกลุ่มกบฏเมื่อ 5 พ. ค 49  ไม่บรรลุผลในทางปฎิบัติ / กลุ่มอื่นๆ ไม่เห็นด้วย

20 Cont.  ทำให้สถานการณ์วิกฤติใน ดาร์ฟูร์ ยังดำเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสังหารหมู่ การข่มขืน etc.  UN จึงเข้ามาแทรกแซง โดย UNSC มีมติที่ 1759 จัดตั้ง กกล. UNAMID เมื่อ 30 ก. ค.50 / ถ่ายโอน อำนาจจาก AU ประกอบด้วยกองกำลังจาก Rwanda Nigeria Zambia Kenya Central Africa Egypt Ethiopia and Thailand / 18 Batt  Thailand จัดกำลัง พัน ร. ผสม ( 800 อัตรา ) 5 กองร้อย

21 Cont.  ประกอบด้วย ( 3 ร้อย ยน. 1 ร้อย ร. ยก. และ 1 ร้อย. สน ) และ 1 ร้อย ช. รวมทั้งบุคลากร ในส่วนอื่นๆ เช่น UNMO / CIV POL / civ /PKF.  การดำเนินการ LOG /SPT > สป. สายสำคัญ เช่น 1 / 3 / 5 etc. > สป. สิ้นเปลือง / consuming items ex.lubricant > สป. ถาวร / major end items ex. Semi-auto rifles / machine guns / truck / low-bed / water truck / gasoline truck / trailer / HMM

22 Cont.  > LAV etc.  การบริหารจัดการด้าน log/spt เป็นหน้าที่ของ หน่วยที่ส่งกำลังเข้าร่วมภารกิจ เป็นผู้ดำเนินการเอง ภายใต้ข้อตกลงกับ UN  บก. ทท. วางแผน อำนวยการ etc. >Personnel Training / duties / procedure / UN regulations > Log/Spt planning / supply and transportation plan

23 Cont.  ท่าขนขึ้นในไทย / ท่าเรือน้ำลึก จุกเสม็ด สัตหีบ ชลบุรี  ท่าขนถ่ายลงใน Sudan / Port of sudan  การบริหารการจัดการ Log/Spt ใน Sudan โดย PKF log officer / ฝสธ.4 กกล. ไทย / civ log personnel  การตรวจสอบ ยุทโธปกรณ์ / สป. ที่เกี่ยวข้อง ตาม มาตรฐานของ UN Dpko การดำเนินการ verification inspection เป็นหน้าที่ของ COE inspection team / Mil combined with Civ

24 ปัญหาของการใช้ระบบ NCS ใน PKO  ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ  วัสดุ / สป. ที่นำมาใช้มีความแตกต่างกันมาก  จัดหามาจากผู้ผลิตที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานสากล  ระยะทาง / ระยะเวลา ที่ยาวนานในการจัดส่ง สป.  ปัญหาการจัดหาพาหนะในการจัดส่ง สป.

25 NCS considerations  การใช้ข้อมูลจากระบบ NCS และจากแหล่งข้อมูล NCS ของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่ กับสถานภาพสมาชิกของประเทศนั้นๆ  Thailand เป็นสมาชิกประเภทได้รับการอุปถัมภ์ Non-Nato countries sponsored มีจำนวน ทั้งสิ้น 29 ประเทศ  Benefits > สามารถใช้ระบบ Codification ซึ่งเป็นระบบที่ ได้รับการ ยอมรับทั่วโลก

26 Cont.  สามารถเข้าร่วม PKO กับสมาชิก Nato และสมาชิก อื่นๆ  รับรู้ข่าวสารจากประเทศผู้ผลิตพัสดุ และ materials ทั่วโลก  แลกเปลี่ยน informations โดยใช้ระบบ Telecom และ Webboard

27  END OF BRIEFING  ANY QUESTIONs


ดาวน์โหลด ppt การส่งกำลัง บำรุง และ การ ใช้ระบบ NCS ในการ ปฏิบัติการ รักษาสันติภาพ ของกองกำลัง ไทย ใน คูเวต อิรัก ติมอร์ตะวันออก และ ดาร์ฟูร์ ซูดาน พันเอก กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google