งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) - Data Item - Group Item - Elementary Item - Entity Set.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) - Data Item - Group Item - Elementary Item - Entity Set."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) - Data Item - Group Item - Elementary Item - Entity Set

3 การจัดโครงสร้างข้อมูล การจัดโครงสร้างข้อมูล การจำแนกโครงสร้างข้อมูล 1. Primitive Data Structure 2. Simple Data Structure 3. Compound Data Structure

4 การจำแนกโครงสร้าง ข้อมูล การจำแนกโครงสร้าง ข้อมูล 1. Master Files 2. Transaction Files 3. History / Archive Files 4. Reference Files 5. Suspense Files

5 6. Summary Files 7. Index Files 8. Control Files 9. Report Files 10. Backup Files

6 ประเภทของฐานข้อมูล (Type of Database) - External Database - Distributed Database - Data Warehouse Database - End User Database - Operational Database - Management Database

7 การขายสินค้า ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออก พนักงาน ขายตรง ตัวแทนจัด จำหน่าย พนักงาน ขายตรง ตัวแทนจัด จำหน่าย พนักงาน ขายตรง ตัวแทนจัด จำหน่าย พนักงาน ขายตรง แสดงตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลในรูปแบบลำดับชั้น

8 ลูกค้า A สิ้นค้า ชนิด ก คลัง I ลูกค้า B ลูกค้า C สิ้นค้า ชนิด ข สิ้นค้า ชนิด ค สิ้นค้า ชนิด ง คลัง II แสดงตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ ฐานข้อมูลในรูปแบบเครือข่าย

9 ตารางทักษะและความถนัด ตารางทักษะ / พนักงาน ( คีย์หลัก ) รหัส ทัก ษะ รายละเอี ยดทักษะ จำนว น ตำแห น่งที่ ว่าง พนักงาน เปิด - ปิด ประตู ช่างไม้ ช่างเชื่อม บำรุง พนักงาน เทคนิค พนักงาน ขับ รถบรรทุก ช่าง เครื่องจักรก ล รหัส ทักษ ะ รหัส พนักงา น

10 ตารางงาน ตารางพนักงาน รหั ส งา น รหัส ทัก ษะ รายละเอีย ดงาน ต้น ทุน สะส ม ทดสอบ อุปกรณ์ ระบบเครื่อง กรอง 30, ,5 00 รหัส พนักง าน ชื่อ - นามสกุล พนักงาน รหัส แผน กที่ สังกั ด อา ยุ บ่งพงษ์ รักดี สกาว สุกใส คุรุจิต มั่งมี จุลชาติ สัตย์ซื่อ วิจุฑา โต นาค กฤษณา มาลาคำ มารนี ประหยัด

11 ยอดขาย ( บาท ) ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4 เขต ขาย ที่ 1 สินค้า ก 1,0002,0003,0004,000 สินค้า ข 4,0003,0002,5001,500 สินค้า ค 6,0002,5004,0003,500 เขต ขาย ที่ 2 สินค้า ก 3,0004,0002,0001,000 สินค้า ข 1,0002,0003,0004,000 สินค้า ค 2,5004,0003,5005,000 กำไรสุทธิ ( บาท ) ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน ( บาท ) ต้นทุนขาย ( บาท ) 5,5 00 4,000 8,000 6,200 3,000 8,300 4,500 9,000 6,000 3,500 9,500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? แสดงตัวอย่าฐานข้อมูลในรูปแบบเชิงหลายมิติแบบ ตาราง

12 ตารางการเชื่อมโยง มิติ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน Facts มุมมองมิติที่ 3 มุมมองมิติที่ 4 มุมมองมิติที่ 2 มุมมองมิติที่ 1 แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลในรูปแบบเชิง หลายมิติโครงข่ายดาว

13 PROJECT Employee OVER PROJECT Employee OVER ( FirstName,LastName,Telephone ) ( FirstName,LastName,Telephone ) GIVING Emergency EmpPhone. GIVING Emergency EmpPhone. PROJECT Employee OVER PROJECT Employee OVER ( FirstName,LastName,Telephone ) ( FirstName,LastName,Telephone ) GIVING Emergency EmpPhone. GIVING Emergency EmpPhone.

14 ตารางเบอร์โทรศัพท์เร่งด่วนของ พนักงาน ( EmergencyEmpPhone) ตารางเบอร์โทรศัพท์เร่งด่วนของ พนักงาน ( EmergencyEmpPhone) First NameLast NameTelephone จันทร์ฉายอารีรัตนนนท์ มังกรบุญธรรมกุล ประสิทธิ์คีย์รติสินธุ จุลชาติดารณีสุขใจ สังวาลย์อิสรียานนท์ มรรคาฟองฝันสกุล

15 JOIN Empoloyee, Department WHERE Employee.DeptlD=Department.Departm ent.departmentlD GIVING EmpDepart.

16 ข้อมูลพนักงานกับแผนกทำงาน (EmpDepart) EmplDSocialSe cNo FirstNa me LastNa me StreetAddr ess Pay Rat e Telephon e Dep tlD Departme ntlD Name Eld จันทร์ ฉาย อารีรัต นนนท์ 144 สุขุมวิท ฿ D4 ฝ่าย ปฏิบัติการ Eld มังกรบุญธรรม กุล 255 นานา เหนือ ฿ D2 ฝ่ายบัญชี Eld ประสิท ธิ์ คีย์รติ สินธุ 366 สาธร฿ D2 ฝ่ายบัญชี Eld จุลชาติดารณีสุข ใจ 447 เอก ชัย ฿ D1 ฝ่าย บริหาร Eld สังวาลย์อิสรียา นนท์ 559 พระราม 2 ฿ D4 ฝ่าย ปฏิบัติการ Eld มรรคาฟองฝัน สกุล 963 สำโรง ฿ D3 ฝ่ายไอที

17 รูปของเซตที่เรียกว่า Inersection

18 Customer Customer#NameA/R AmtSP# C-1BillE-12 C-2MickE-10 C-3KeithE-10 C-4CharlieE-99 C-5RonE-10

19 Salesperson Employee Number Quarterly Sales $ Comm Rate E E E E

20 คำสั่งที่ใช้ในการรวมข้อมูลคือ JOIN Customer,Salesperson WHERE Customer.SP# = Salesperson.Employee Number GIVING Answer.

21 AnswerAnswer Custo mer# Nam e A/R Am t SP # Emplo yee Numb er Quart erly Sales $ Com m Rate C-1BillE C-2MickE C-3KeithE C-4Charl ie E C-5RonE

22 การรวมกันแบบ Outer Join

23 จะสังเกตได้ว่าส่วนที่แรเงานั้นเป็นส่วนที่เลือกใช้ ตารางหรือรีเลชั่นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของ คำสั่ง JOIN ดังกรณีตัวอย่างคือ หน่วยงาน แห่งหนึ่งต้องการค้นหารายละเอียดของ ยอดขายทั้งหมด ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเช่น เลขที่การรับเงิน จำนวนเงินที่รับ ฯลฯ โดย ต้องการให้การรับเงินนั้นมีความเกี่ยวข้องและ สัมพันธ์กันระหว่างการขายและการรับเงิน ดัง ตารางข้อมูลต่อไปนี้

24 Sale Sale#AmountDateCust#SalesRep# S-17,2001 JulyC-1E-12 S-210,00021 JulyC-2E-10 S-316,00022 JulyC-5E-10 S-410,00026 JulyC-2E-10 S-516,60031 JulyC-5E-10 S-635,00015 JulyC-3E-10 S-723,00021 JulyC-4E-99

25 Sale-CashRecDuality Sale#RA#Applied S-2RA-11,666 S-4RA-210,000 S-1RA-37,200 S-3RA-416,000 S-5RA-416,600 S-2RA-51,666

26 LEFT OUTER JOIN Sale, Sale-CashRecDuality WHERE Sale.Sale# = Sale – CashRecDuallity.Sale# GIVING Answer คำสั่งที่ใช้ในการรวมข้อมูลในรูปแบบการ ยึดตารางหรือรีเลชั่นทางด้านซ้ายเป็น หลักก็คือ

27 ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏอยู่ใน ตารางที่ชื่อว่า Answer ดังต่อไปนี้ Answer Sale # AmountDateCust # SalesRep # Sale # RA#Applied S-17,2001 JulyC-1E-12S-1RA-31,666 S-210,00021 JulyC-2E-10S-2RA-110,000 S-210,00021 JulyC-2E-10S-2RA-57,200 S-316,00022 JulyC-5E-10S-3RA-416,000 S-410,00026 JulyC-2E-10S-4RA-216,600 S-516,60031 JulyC-5E-10S-5RA-41,666 S-635,00015 JulyC-3E-10 S-723,00021 JulyC-4E-99

28 ความสัมพันธ์ดังกล่าวต่อไปนี้ในรูปของเซต

29 Sale# AmountData Cust# SalesRep# S-17,2001 JulyC-1E-12 S-2 10,00021JulyC-2E-10 S-3 16,00022JulyC-5E-10 S-410,00026JulyC-2E-10 S-516,60031JulyC-5E-10 S-635,00015 AugC-3E-10 S-725,00021AugC-4E-99

30 Sale#RA# Applied S-2RA-11,666 S-4RA-210,000 S-1RA-37,200 S-3RA-416,000 S-5RA-416,600 S-2RA-51,666 Sale-CashRecDuality

31 คำสั่งที่ใช้ในการรวมข้อมูลในรูปแบบการยึดตารางหรือรีเลชั่นทางด้านขวาเป็นหลักก็ คือ RIGHT OUTER JOIN Sale,Sale-CashRecDuality WHERE Sale-CashRecDuality.Sale.Sale# GIVING Answer. ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏอยู่ในตารางที่ชื่อว่า Answer ดังต่อไปนี้ Answer Sale# Amount Data Cust# SalesRep# Sale# RA# Applied S-2 10,000 21July C-2 E-10 S-2 RA-1 1,666 S-4 10,000 26July C-2 E-10 S-4 RA-2 10,000 S-1 7,200 1July C-1 E-12 S-1 RA-3 7,200 S-3 16,000 22July C-5 E-10 S-3 RA-4 16,000 S-5 16,600 31July C-5 E-10 S-5 RA-4 16,600 S-2 10,000 21July C-2 E-10 S-2 RA-5 1,666

32 SELECE Employee WHERE PayRate < 560 GIVING PayRateLessThan 560 ตารางพนักงานที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 560 บาท (PayRateLessThen 560) Em p I D Eld 1 Eld 2 Eld 3 SocialS ecNo FirstN ame จันทร์ ฉาย มังกร สังวาล ย์ Last Nam e อารีรัต นนน ท์ บุญ ธรรม กุล อิสรียา นนท์ StreetA ddre ss 144 สุขุม วิท 255 นาน า เหนือ 559 พระร าม 2 Pay Ra te ฿ 400 ฿ 480 ฿ 500 Teleph one Dep tI D D4 D2 D4

33 CREATE TABLE INVENTORY (Product_IDCHAR(8)NOT NULL, Pro_DESCRIPTCHAR(35), Stock_DateDate, On_HandSMALLINT, MIN_QUANTSMALLINT, PRICE DECIMAL(7,2), V_CODESMALLINT, PRIMARY KEY (Product_ID), FOREIGN KEY (V_CODE)REFERENCE VENDOR);

34 SELECT attribute name (s) FROM table name (s) WHERE condition criteria is mete;

35 SELEGT FirstName,Lastname,Telephone

36 SELECT* FROM Employee WHERE PayRate < 560;

37 SELECT* FROM Employee,Department WHERE Employee.DeptID=Department.Depar tmentID;

38 SELECT* FROM INVENTORY ORDER BY On Hand;

39 SELECT V_CODE,SUM(OnHand) FROM INVENTORY GROUP BY V_ CODE HAVING SUM(On_Hand)400;

40 ผู้ใช้งานทั่วไป UPDA TE INSE RT DELE TE SELE CT ศุภมิตร ส่องสกุล XXXX ชินเวท ณ สงขลา XX ประสิทธิชัย คงรุ่ง โชค XXX ศาสตราวุธ เหล่า สุวรรณ X

41 พนักงาน พนักงาน เป็นผู้จัดการ แผนก รหัส พนักงาน ชื่อพนักงาน การกิจ สนุกสนาน จตุพร มากรุ่ง มุ่งมิตร จิต กระจาย รหัสแผนกรหัสพนักงาน

42 ลูกค้า มี คำสั่งซื้อสินค้า N 1 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอน ติตี้ลูกค้ากับเอนติตี้คำสั่งซื้อซึ่ง สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ก็คือ (I: N)

43 รหัสลูกค้าชื่อลูกค้า บริษัทเอก จำกัด บริษัทโท จำกัด บริษัทตรี จำกัด รหัส ลูกค้า รหัสสินค้า ว / ด / ป ที่สั่ง AB00110/12/ AC00812/12/ AD00515/12/ AZ00719/12/ AU00322/12/2548 ลูกค้าคำสั่งซื้อสินค้า

44 ลูกค้า ซื้อขาย สินค้า รหัสสินค้ า รหัส ลูกค้า AB AC AD AZ AU ลูกค้า รหัส ลูกค้า ชื่อ ลูกค้า บริษัทเอก จำกัด บริษัทโท จำกัด บริษัทตรี จำกัด สินค้า MN

45


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) - Data Item - Group Item - Elementary Item - Entity Set.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google