งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูล และ การจัดการฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูล และ การจัดการฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างข้อมูล และ การจัดการฐานข้อมูล

2 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
- Data Item - Group Item - Elementary Item - Entity Set

3 การจัดโครงสร้างข้อมูล
การจำแนกโครงสร้างข้อมูล 1. Primitive Data Structure 2. Simple Data Structure 3. Compound Data Structure

4 การจำแนกโครงสร้างข้อมูล
1. Master Files 2. Transaction Files 3. History / Archive Files 4. Reference Files 5. Suspense Files

5 7. Index Files 8. Control Files 9. Report Files 10. Backup Files
6. Summary Files 7. Index Files 8. Control Files 9. Report Files 10. Backup Files

6 ประเภทของฐานข้อมูล (Type of Database)
- External Database - Distributed Database - Data Warehouse Database - End User Database - Operational Database - Management Database

7 แสดงตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลในรูปแบบลำดับชั้น
การขายสินค้า ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก พนักงาน ขายตรง ตัวแทนจัด จำหน่าย พนักงาน ขายตรง ตัวแทนจัด จำหน่าย พนักงาน ขายตรง ตัวแทนจัด จำหน่าย พนักงาน ขายตรง แสดงตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลในรูปแบบลำดับชั้น

8 แสดงตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลในรูปแบบเครือข่าย
ลูกค้า A ลูกค้า B ลูกค้า C สิ้นค้าชนิด ก สิ้นค้าชนิด ข สิ้นค้าชนิด ค สิ้นค้าชนิด ง คลัง I คลัง II แสดงตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลในรูปแบบเครือข่าย

9 ตารางทักษะและความถนัด ตารางทักษะ/พนักงาน(คีย์หลัก)
ตารางทักษะและความถนัด ตารางทักษะ/พนักงาน(คีย์หลัก) รหัสทักษะ รหัสพนักงาน 30 40 50 60 10 20 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 รหัสทักษะ รายละเอียดทักษะ จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 10 20 30 40 50 60 พนักงานเปิด-ปิดประตู ช่างไม้ ช่างเชื่อมบำรุง พนักงานเทคนิค พนักงานขับรถบรรทุก ช่างเครื่องจักรกล 1 2

10 ตารางงาน ตารางพนักงาน
ตารางงาน ตารางพนักงาน รหัสงาน รหัสทักษะ รายละเอียดงาน ต้นทุนสะสม 100 200 20 40 50 60 10 30 ทดสอบอุปกรณ์ ระบบเครื่องกรอง 30,000 14,500 รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล พนักงาน รหัสแผนกที่สังกัด อายุ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 บ่งพงษ์ รักดี สกาว สุกใส คุรุจิต มั่งมี จุลชาติ สัตย์ซื่อ วิจุฑา โตนาค กฤษณา มาลาคำ มารนี ประหยัด 1104 1451 2116 1381 1962 1749 2035 23 26 30 32 45 39 37

11 แสดงตัวอย่าฐานข้อมูลในรูปแบบเชิงหลายมิติแบบตาราง
กำไรสุทธิ(บาท) 5,500 6,200 4,500 6,000 4,500 3,500 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (บาท) 4,000 3,000 ? 8,000 8,300 9,000 9,500 ต้นทุนขาย (บาท) ? ? ยอดขาย (บาท) ไตรมาส ที่1 ที่2 ที่3 ที่4 เขต ขาย สินค้า ก 1,000 2,000 3,000 4,000 สินค้า ข 2,500 1,500 สินค้า ค 6,000 3,500 5,000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? แสดงตัวอย่าฐานข้อมูลในรูปแบบเชิงหลายมิติแบบตาราง

12 แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลในรูปแบบเชิงหลายมิติโครงข่ายดาว
มุมมองมิติที่ 1 มุมมองมิติที่ 3 ตารางการเชื่อมโยงมิติ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน Facts มุมมองมิติที่ 2 มุมมองมิติที่ 4 แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลในรูปแบบเชิงหลายมิติโครงข่ายดาว

13 PROJECT Employee OVER ( FirstName,LastName,Telephone ) GIVING Emergency EmpPhone.

14 ตารางเบอร์โทรศัพท์เร่งด่วนของพนักงาน(EmergencyEmpPhone)
First Name Last Name Telephone จันทร์ฉาย อารีรัตนนนท์ มังกร บุญธรรมกุล ประสิทธิ์ คีย์รติสินธุ จุลชาติ ดารณีสุขใจ สังวาลย์ อิสรียานนท์ มรรคา ฟองฝันสกุล

15 JOIN Empoloyee, Department WHERE Employee. DeptlD=Department
JOIN Empoloyee, Department WHERE Employee.DeptlD=Department.Department.departmentlD GIVING EmpDepart.

16 ข้อมูลพนักงานกับแผนกทำงาน (EmpDepart)
EmplD SocialSecNo FirstName LastName StreetAddress PayRat e Telephone DeptlD DepartmentlD Name Eld1 จันทร์ฉาย อารีรัตนนนท์ 144 สุขุมวิท ฿400 D4 ฝ่ายปฏิบัติการ Eld2 มังกร บุญธรรมกุล 255 นานาเหนือ ฿480 D2 ฝ่ายบัญชี Eld3 ประสิทธิ์ คีย์รติสินธุ 366 สาธร ฿560 Eld4 จุลชาติ ดารณีสุขใจ 447 เอกชัย ฿700 D1 ฝ่ายบริหาร Eld5 สังวาลย์ อิสรียานนท์ 559พระราม 2 ฿500 Eld6 มรรคา ฟองฝันสกุล 963 สำโรง ฿860 D3 ฝ่ายไอที

17 รูปของเซตที่เรียกว่าInersection

18 Customer Customer# Name A/R Amt SP# C-1 Bill E-12 C-2 Mick E-10 C-3
Keith C-4 Charlie E-99 C-5 Ron

19 Salesperson Employee Number Quarterly Sales $ Comm Rate E-12 .12 E-10
.10 E-99 E-78 .15

20 คำสั่งที่ใช้ในการรวมข้อมูลคือ
JOIN Customer,Salesperson WHERE Customer.SP# = Salesperson.Employee Number GIVING Answer.

21 Answer Customer# Name A/R Amt SP# Employee Number Quarterly Sales$
Comm Rate C-1 Bill E-12 .12 C-2 Mick E-10 .10 C-3 Keith C-4 Charlie E-99 C-5 Ron

22 การรวมกันแบบ Outer Join

23 จะสังเกตได้ว่าส่วนที่แรเงานั้นเป็นส่วนที่เลือกใช้ตารางหรือรีเลชั่นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคำสั่ง JOIN ดังกรณีตัวอย่างคือ หน่วยงานแห่งหนึ่งต้องการค้นหารายละเอียดของยอดขายทั้งหมด ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเช่น เลขที่การรับเงิน จำนวนเงินที่รับ ฯลฯ โดยต้องการให้การรับเงินนั้นมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันระหว่างการขายและการรับเงิน ดังตารางข้อมูลต่อไปนี้

24 Sale Sale# Amount Date Cust# SalesRep# S-1 7,200 1 July C-1 E-12 S-2
10,000 21 July C-2 E-10 S-3 16,000 22 July C-5 S-4 26 July S-5 16,600 31 July S-6 35,000 15 July C-3 S-7 23,000 C-4 E-99

25 Sale-CashRecDuality Sale# RA# Applied S-2 RA-1 1,666 S-4 RA-2 10,000
7,200 S-3 RA-4 16,000 S-5 16,600 RA-5

26 คำสั่งที่ใช้ในการรวมข้อมูลในรูปแบบการยึดตารางหรือรีเลชั่นทางด้านซ้ายเป็นหลักก็คือ
LEFT OUTER JOIN Sale, Sale-CashRecDuality WHERE Sale.Sale# = Sale – CashRecDuallity.Sale# GIVING Answer

27 ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏอยู่ในตารางที่ชื่อว่า Answer ดังต่อไปนี้
Sale# Amount Date Cust# SalesRep# RA# Applied S-1 7,200 1 July C-1 E-12 RA-3 1,666 S-2 10,000 21 July C-2 E-10 RA-1 RA-5 S-3 16,000 22 July C-5 RA-4 S-4 26 July RA-2 16,600 S-5 31 July S-6 35,000 15 July C-3 S-7 23,000 C-4 E-99

28 ความสัมพันธ์ดังกล่าวต่อไปนี้ในรูปของเซต

29 Sale# Amount Data S-1 7,200 1 July C-1 E-12 S-2 10,000 21July C-2 E-10
Cust# SalesRep# S-1 7,200 1 July C-1 E-12 S-2 10,000 21July C-2 E-10 S-3 16,000 22July C-5 S-4 26July S-5 16,600 31July S-6 35,000 15 Aug C-3 S-7 25,000 21Aug C-4 E-99

30 Sale-CashRecDuality Sale# RA# Applied S-2 RA-1 1,666 S-4 RA-2 10,000 S-1 RA-3 7,200 S-3 RA-4 16,000 S-5 16,600 RA-5

31 คำสั่งที่ใช้ในการรวมข้อมูลในรูปแบบการยึดตารางหรือรีเลชั่นทางด้านขวาเป็นหลักก็คือ RIGHT OUTER JOIN Sale,Sale-CashRecDuality WHERE Sale-CashRecDuality.Sale.Sale# GIVING Answer. ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏอยู่ในตารางที่ชื่อว่า Answer ดังต่อไปนี้ Answer Sale# Amount Data Cust# SalesRep# Sale# RA# Applied S , July C E S RA , S , July C E S RA ,000 S , July C E S RA ,200 S , July C E S RA ,000 S , July C E S RA ,600 S , July C E S RA ,666

32 GIVING PayRateLessThan 560
SELECE Employee WHERE PayRate < 560 GIVING PayRateLessThan 560 ตารางพนักงานที่มีเงินเดือนน้อยกว่า บาท (PayRateLessThen 560) EmpID Eld 1 Eld 2 Eld 3 SocialSecNo FirstName จันทร์ฉาย มังกร สังวาลย์ Last Name อารีรัตนนนท์ บุญธรรมกุล อิสรียานนท์ StreetAddress 144 สุขุมวิท 255นานาเหนือ 559 พระราม 2 Pay Rate ฿400 ฿480 ฿500 Telephone DeptID D4 D2

33 CREATE TABLE INVENTORY
(Product_ID CHAR(8)NOT NULL, Pro_DESCRIPT CHAR(35), Stock_Date Date, On_Hand SMALLINT, MIN_QUANT SMALLINT, PRICE DECIMAL(7,2), V_CODE SMALLINT, PRIMARY KEY (Product_ID), FOREIGN KEY (V_CODE)REFERENCE VENDOR);

34 SELECT attribute name (s). FROM table name (s)
SELECT attribute name (s) FROM table name (s) WHERE condition criteria is mete;

35 SELEGT FirstName,Lastname,Telephone

36 SELECT* FROM Employee WHERE PayRate < 560;

37 SELECT* FROM Employee,Department WHERE Employee.DeptID=Department.DepartmentID;

38 SELECT* FROM INVENTORY ORDER BY On Hand;

39 SELECT V_CODE,SUM(OnHand)
FROM INVENTORY GROUP BY V_ CODE HAVING SUM(On_Hand)400;

40 ผู้ใช้งานทั่วไป UPDATE INSERT DELETE SELECT ศุภมิตร ส่องสกุล X
ชินเวท ณ สงขลา ประสิทธิชัย คงรุ่งโชค ศาสตราวุธ เหล่าสุวรรณ

41 พนักงาน เป็นผู้จัดการ แผนก รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน 112567-2
การกิจ สนุกสนาน จตุพร มากรุ่ง มุ่งมิตร จิตกระจาย รหัสแผนก รหัสพนักงาน 0001 0002 0003

42 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ลูกค้ากับเอนติตี้คำสั่งซื้อซึ่งสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ก็คือ (I: N)
มี ลูกค้า 1 N คำสั่งซื้อสินค้า

43 รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า รหัสสินค้า ว/ด/ป ที่สั่ง
คำสั่งซื้อสินค้า รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า 110001 บริษัทเอก จำกัด 10002 บริษัทโท จำกัด 10003 บริษัทตรี จำกัด รหัสลูกค้า รหัสสินค้า ว/ด/ป ที่สั่ง 110003 AB001 10/12/2548 AC008 12/12/2548 110001 AD005 15/12/2548 AZ007 19/12/2548 110002 AU003 22/12/2548

44 ซื้อขาย สินค้า ลูกค้า M N ลูกค้า รหัสสินค้า รหัสลูกค้า AB001 110003
AC008 AD005 110001 AZ007 AU003 110002 รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า 110001 บริษัทเอกจำกัด 110002 บริษัทโทจำกัด 110003 บริษัทตรีจำกัด

45


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูล และ การจัดการฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google