งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) - Data Item - Group Item - Elementary Item - Entity Set.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) - Data Item - Group Item - Elementary Item - Entity Set."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) - Data Item - Group Item - Elementary Item - Entity Set

3 การจัดโครงสร้างข้อมูล การจัดโครงสร้างข้อมูล การจำแนกโครงสร้างข้อมูล 1. Primitive Data Structure 2. Simple Data Structure 3. Compound Data Structure

4 การจำแนกโครงสร้าง ข้อมูล การจำแนกโครงสร้าง ข้อมูล 1. Master Files 2. Transaction Files 3. History / Archive Files 4. Reference Files 5. Suspense Files

5 6. Summary Files 7. Index Files 8. Control Files 9. Report Files 10. Backup Files

6 ประเภทของฐานข้อมูล (Type of Database) - External Database - Distributed Database - Data Warehouse Database - End User Database - Operational Database - Management Database

7 การขายสินค้า ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออก พนักงาน ขายตรง ตัวแทนจัด จำหน่าย พนักงาน ขายตรง ตัวแทนจัด จำหน่าย พนักงาน ขายตรง ตัวแทนจัด จำหน่าย พนักงาน ขายตรง แสดงตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลในรูปแบบลำดับชั้น

8 ลูกค้า A สิ้นค้า ชนิด ก คลัง I ลูกค้า B ลูกค้า C สิ้นค้า ชนิด ข สิ้นค้า ชนิด ค สิ้นค้า ชนิด ง คลัง II แสดงตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ ฐานข้อมูลในรูปแบบเครือข่าย

9 ตารางทักษะและความถนัด ตารางทักษะ / พนักงาน ( คีย์หลัก ) รหัส ทัก ษะ รายละเอี ยดทักษะ จำนว น ตำแห น่งที่ ว่าง 10 20 30 40 50 60 พนักงาน เปิด - ปิด ประตู ช่างไม้ ช่างเชื่อม บำรุง พนักงาน เทคนิค พนักงาน ขับ รถบรรทุก ช่าง เครื่องจักรก ล 010020010020 รหัส ทักษ ะ รหัส พนักงา น 30 40 50 60 10 20 60 20 30 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

10 ตารางงาน ตารางพนักงาน รหั ส งา น รหัส ทัก ษะ รายละเอีย ดงาน ต้น ทุน สะส ม 100 200 20 40 50 60 10 30 60 ทดสอบ อุปกรณ์ ระบบเครื่อง กรอง 30,0 00 14,5 00 รหัส พนักง าน ชื่อ - นามสกุล พนักงาน รหัส แผน กที่ สังกั ด อา ยุ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 บ่งพงษ์ รักดี สกาว สุกใส คุรุจิต มั่งมี จุลชาติ สัตย์ซื่อ วิจุฑา โต นาค กฤษณา มาลาคำ มารนี ประหยัด 1104 1451 2116 1381 1962 1749 2035 23 26 30 32 45 39 37

11 ยอดขาย ( บาท ) ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4 เขต ขาย ที่ 1 สินค้า ก 1,0002,0003,0004,000 สินค้า ข 4,0003,0002,5001,500 สินค้า ค 6,0002,5004,0003,500 เขต ขาย ที่ 2 สินค้า ก 3,0004,0002,0001,000 สินค้า ข 1,0002,0003,0004,000 สินค้า ค 2,5004,0003,5005,000 กำไรสุทธิ ( บาท ) ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน ( บาท ) ต้นทุนขาย ( บาท ) 5,5 00 4,000 8,000 6,200 3,000 8,300 4,500 9,000 6,000 3,500 9,500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? แสดงตัวอย่าฐานข้อมูลในรูปแบบเชิงหลายมิติแบบ ตาราง

12 ตารางการเชื่อมโยง มิติ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน Facts มุมมองมิติที่ 3 มุมมองมิติที่ 4 มุมมองมิติที่ 2 มุมมองมิติที่ 1 แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลในรูปแบบเชิง หลายมิติโครงข่ายดาว

13 PROJECT Employee OVER PROJECT Employee OVER ( FirstName,LastName,Telephone ) ( FirstName,LastName,Telephone ) GIVING Emergency EmpPhone. GIVING Emergency EmpPhone. PROJECT Employee OVER PROJECT Employee OVER ( FirstName,LastName,Telephone ) ( FirstName,LastName,Telephone ) GIVING Emergency EmpPhone. GIVING Emergency EmpPhone.

14 ตารางเบอร์โทรศัพท์เร่งด่วนของ พนักงาน ( EmergencyEmpPhone) ตารางเบอร์โทรศัพท์เร่งด่วนของ พนักงาน ( EmergencyEmpPhone) First NameLast NameTelephone จันทร์ฉายอารีรัตนนนท์ 096795965 มังกรบุญธรรมกุล 018484733 ประสิทธิ์คีย์รติสินธุ 018197119 จุลชาติดารณีสุขใจ 016260860 สังวาลย์อิสรียานนท์ 091100609 มรรคาฟองฝันสกุล 045456515

15 JOIN Empoloyee, Department WHERE Employee.DeptlD=Department.Departm ent.departmentlD GIVING EmpDepart.

16 ข้อมูลพนักงานกับแผนกทำงาน (EmpDepart) EmplDSocialSe cNo FirstNa me LastNa me StreetAddr ess Pay Rat e Telephon e Dep tlD Departme ntlD Name Eld1133456 871 จันทร์ ฉาย อารีรัต นนนท์ 144 สุขุมวิท ฿ 40 0 0967959 65 D4 ฝ่าย ปฏิบัติการ Eld2242376 982 มังกรบุญธรรม กุล 255 นานา เหนือ ฿ 48 0 0184847 33 D2 ฝ่ายบัญชี Eld3308765 433 ประสิท ธิ์ คีย์รติ สินธุ 366 สาธร฿ 56 0 0181971 19 D2 ฝ่ายบัญชี Eld4409876 544 จุลชาติดารณีสุข ใจ 447 เอก ชัย ฿ 70 0 0162608 60 D1 ฝ่าย บริหาร Eld5501197 635 สังวาลย์อิสรียา นนท์ 559 พระราม 2 ฿ 50 0 0911006 09 D4 ฝ่าย ปฏิบัติการ Eld6604382 166 มรรคาฟองฝัน สกุล 963 สำโรง ฿ 86 0 0454565 15 D3 ฝ่ายไอที

17 รูปของเซตที่เรียกว่า Inersection

18 Customer Customer#NameA/R AmtSP# C-1BillE-12 C-2MickE-10 C-3KeithE-10 C-4CharlieE-99 C-5RonE-10

19 Salesperson Employee Number Quarterly Sales $ Comm Rate E-12.12 E-10.10 E-99.10 E-780.15

20 คำสั่งที่ใช้ในการรวมข้อมูลคือ JOIN Customer,Salesperson WHERE Customer.SP# = Salesperson.Employee Number GIVING Answer.

21 AnswerAnswer Custo mer# Nam e A/R Am t SP # Emplo yee Numb er Quart erly Sales $ Com m Rate C-1BillE- 1 2.12 C-2MickE- 1 0.10 C-3KeithE- 1 0.10 C-4Charl ie E- 9 9.10 C-5RonE- 1 0.10

22 การรวมกันแบบ Outer Join

23 จะสังเกตได้ว่าส่วนที่แรเงานั้นเป็นส่วนที่เลือกใช้ ตารางหรือรีเลชั่นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของ คำสั่ง JOIN ดังกรณีตัวอย่างคือ หน่วยงาน แห่งหนึ่งต้องการค้นหารายละเอียดของ ยอดขายทั้งหมด ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเช่น เลขที่การรับเงิน จำนวนเงินที่รับ ฯลฯ โดย ต้องการให้การรับเงินนั้นมีความเกี่ยวข้องและ สัมพันธ์กันระหว่างการขายและการรับเงิน ดัง ตารางข้อมูลต่อไปนี้

24 Sale Sale#AmountDateCust#SalesRep# S-17,2001 JulyC-1E-12 S-210,00021 JulyC-2E-10 S-316,00022 JulyC-5E-10 S-410,00026 JulyC-2E-10 S-516,60031 JulyC-5E-10 S-635,00015 JulyC-3E-10 S-723,00021 JulyC-4E-99

25 Sale-CashRecDuality Sale#RA#Applied S-2RA-11,666 S-4RA-210,000 S-1RA-37,200 S-3RA-416,000 S-5RA-416,600 S-2RA-51,666

26 LEFT OUTER JOIN Sale, Sale-CashRecDuality WHERE Sale.Sale# = Sale – CashRecDuallity.Sale# GIVING Answer คำสั่งที่ใช้ในการรวมข้อมูลในรูปแบบการ ยึดตารางหรือรีเลชั่นทางด้านซ้ายเป็น หลักก็คือ

27 ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏอยู่ใน ตารางที่ชื่อว่า Answer ดังต่อไปนี้ Answer Sale # AmountDateCust # SalesRep # Sale # RA#Applied S-17,2001 JulyC-1E-12S-1RA-31,666 S-210,00021 JulyC-2E-10S-2RA-110,000 S-210,00021 JulyC-2E-10S-2RA-57,200 S-316,00022 JulyC-5E-10S-3RA-416,000 S-410,00026 JulyC-2E-10S-4RA-216,600 S-516,60031 JulyC-5E-10S-5RA-41,666 S-635,00015 JulyC-3E-10 S-723,00021 JulyC-4E-99

28 ความสัมพันธ์ดังกล่าวต่อไปนี้ในรูปของเซต

29 Sale# AmountData Cust# SalesRep# S-17,2001 JulyC-1E-12 S-2 10,00021JulyC-2E-10 S-3 16,00022JulyC-5E-10 S-410,00026JulyC-2E-10 S-516,60031JulyC-5E-10 S-635,00015 AugC-3E-10 S-725,00021AugC-4E-99

30 Sale#RA# Applied S-2RA-11,666 S-4RA-210,000 S-1RA-37,200 S-3RA-416,000 S-5RA-416,600 S-2RA-51,666 Sale-CashRecDuality

31 คำสั่งที่ใช้ในการรวมข้อมูลในรูปแบบการยึดตารางหรือรีเลชั่นทางด้านขวาเป็นหลักก็ คือ RIGHT OUTER JOIN Sale,Sale-CashRecDuality WHERE Sale-CashRecDuality.Sale.Sale# GIVING Answer. ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏอยู่ในตารางที่ชื่อว่า Answer ดังต่อไปนี้ Answer Sale# Amount Data Cust# SalesRep# Sale# RA# Applied S-2 10,000 21July C-2 E-10 S-2 RA-1 1,666 S-4 10,000 26July C-2 E-10 S-4 RA-2 10,000 S-1 7,200 1July C-1 E-12 S-1 RA-3 7,200 S-3 16,000 22July C-5 E-10 S-3 RA-4 16,000 S-5 16,600 31July C-5 E-10 S-5 RA-4 16,600 S-2 10,000 21July C-2 E-10 S-2 RA-5 1,666

32 SELECE Employee WHERE PayRate < 560 GIVING PayRateLessThan 560 ตารางพนักงานที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 560 บาท (PayRateLessThen 560) Em p I D Eld 1 Eld 2 Eld 3 SocialS ecNo 13345 687 1 24237 698 2 50119 763 5 FirstN ame จันทร์ ฉาย มังกร สังวาล ย์ Last Nam e อารีรัต นนน ท์ บุญ ธรรม กุล อิสรียา นนท์ StreetA ddre ss 144 สุขุม วิท 255 นาน า เหนือ 559 พระร าม 2 Pay Ra te ฿ 400 ฿ 480 ฿ 500 Teleph one 09679 596 5 01848 473 3 09110 060 9 Dep tI D D4 D2 D4

33 CREATE TABLE INVENTORY (Product_IDCHAR(8)NOT NULL, Pro_DESCRIPTCHAR(35), Stock_DateDate, On_HandSMALLINT, MIN_QUANTSMALLINT, PRICE DECIMAL(7,2), V_CODESMALLINT, PRIMARY KEY (Product_ID), FOREIGN KEY (V_CODE)REFERENCE VENDOR);

34 SELECT attribute name (s) FROM table name (s) WHERE condition criteria is mete;

35 SELEGT FirstName,Lastname,Telephone

36 SELECT* FROM Employee WHERE PayRate < 560;

37 SELECT* FROM Employee,Department WHERE Employee.DeptID=Department.Depar tmentID;

38 SELECT* FROM INVENTORY ORDER BY On Hand;

39 SELECT V_CODE,SUM(OnHand) FROM INVENTORY GROUP BY V_ CODE HAVING SUM(On_Hand)400;

40 ผู้ใช้งานทั่วไป UPDA TE INSE RT DELE TE SELE CT ศุภมิตร ส่องสกุล XXXX ชินเวท ณ สงขลา XX ประสิทธิชัย คงรุ่ง โชค XXX ศาสตราวุธ เหล่า สุวรรณ X

41 พนักงาน พนักงาน เป็นผู้จัดการ แผนก รหัส พนักงาน ชื่อพนักงาน 112567- 2 การกิจ สนุกสนาน 123469- 0 จตุพร มากรุ่ง 235790- 4 มุ่งมิตร จิต กระจาย รหัสแผนกรหัสพนักงาน 0001112567-2 0002123469-0 0003235790-4

42 ลูกค้า มี คำสั่งซื้อสินค้า N 1 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอน ติตี้ลูกค้ากับเอนติตี้คำสั่งซื้อซึ่ง สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ก็คือ (I: N)

43 รหัสลูกค้าชื่อลูกค้า 110001 บริษัทเอก จำกัด 10002 บริษัทโท จำกัด 10003 บริษัทตรี จำกัด รหัส ลูกค้า รหัสสินค้า ว / ด / ป ที่สั่ง 110003 AB00110/12/2548 110003 AC00812/12/2548 110001 AD00515/12/2548 110001 AZ00719/12/2548 110002 AU00322/12/2548 ลูกค้าคำสั่งซื้อสินค้า

44 ลูกค้า ซื้อขาย สินค้า รหัสสินค้ า รหัส ลูกค้า AB001110003 AC008110003 AD005110001 AZ007110001 AU003110002 ลูกค้า รหัส ลูกค้า ชื่อ ลูกค้า 110001 บริษัทเอก จำกัด 110002 บริษัทโท จำกัด 110003 บริษัทตรี จำกัด สินค้า MN

45


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) - Data Item - Group Item - Elementary Item - Entity Set.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google