งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

2 การศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ )สังกัดได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐาน รวม ดีพอใช้ปรับปรุง สพฐ. ๑๐,๑๔๗ ๓๒.๘๒% ๒๐,๒๐๗ ๖๕.๓๕% ๕๖๕ ๑.๘๓% ๓๐,๙๑๙ เอกชน ๑,๓๐๕ ๔๗.๗๓% ๑,๓๖๒ ๔๙.๘๒% ๖๗ ๒.๔๕% ๒,๗๓๔ ท้องถิ่น ๖๔๓ ๖๙.๔๔% ๒๗๗ ๒๙.๙๑% ๖ ๐.๖๕% ๙๒๖ พุทธศาสนา ๒๘ ๗.๕๑% ๓๒๖ ๘๗.๔๐% ๑๙ ๕.๐๙% ๓๗๓ ตชด. ๑๔ ๘.๔๓% ๑๔๒ ๘๕.๕๔% ๑๐ ๖.๐๒% ๑๖๖ รร.สาธิต ๓๐ ๗๓.๑๗% ๑๐ ๒๔.๓๙% ๑ ๒.๔๔% ๔๑ รวม ๑๒,๑๖๗ ๓๔.๖% ๒๒,๙๙๒ ๖๕.๔% ๓๕,๑๕๙

4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ข้อมูล พ. ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ สังกัดระดับปฐมวัยระดับประถม-มัธยมรวม รับรองไม่รับรองรับรองไม่รับรอง สพฐ. ๑๘,๙๒๑ ๘๐.๖๒% ๔,๕๔๘ ๑๙.๓๘% ๒๑,๕๐๑ ๘๑.๑๖% ๔,๙๙๐ ๑๘.๘๔% ๒๖,๕๐๔ เอกชน ๑,๗๗๕ ๘๘.๗๑% ๒๒๖ ๑๑.๒๙% ๑,๓๓๒ ๘๘.๕๖% ๑๗๒ ๑๑.๔๔% ๒,๒๑๔ ท้องถิ่น ๔๑๖ ๙๒.๔๔% ๓๔ ๗.๕๖% ๔๒๙ ๘๙.๑๙% ๕๒ ๑๐.๘๑% ๔๘๖ กทม. ๔๐๘ ๙๔.๘๘% ๒๒ ๕.๑๒% ๔๑๗ ๙๕.๘๖% ๑๘ ๔.๑๔% ๔๓๕ รร.สาธิต ๒๐ ๙๕.๒๔% ๑ ๔.๗๖% ๒๘ ๙๖.๕๕% ๑ ๓.๔๕% ๓๓ พุทธศาสนา --๗ ๗๗.๗๘% ๒ ๒๒.๒๒% ๙ รวม ๒๑,๕๔๐ ๘๑.๖๘% ๔,๘๓๑ ๑๘.๓๒% ๒๓,๗๑๔ ๘๑.๙๒% ๕,๒๓๕ ๑๘.๐๘% ๒๙,๖๘๑

5 ระดับ อาชีวศึกษา ผลการประเมิน

6 สรุปผลการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสอง ข้อมูล พ. ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ ประเภทจำนวนสถานศึกษารวม รับรองไม่รับรองรอพินิจ วิทยาลัยของรัฐ ๓๖๓ ๘๙. ๘๕ % ๒๗ ๖. ๖๘ % ๑๔ ๓. ๔๗ % ๔๐๔ โรงเรียนเอกชน ๒๒๗ ๖๙. ๘๕ % ๗๖ ๒๓. ๓๘ % ๒๒ ๖. ๗๗ % ๓๒๕ รวม ๕๙๐ ๘๐. ๙๓ % ๑๐๓ ๑๔. ๑๓ % ๓๖ ๔. ๙๔ % ๗๒๙

7 ระดับอุดมศึกษา ผลการประเมิน

8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบแรก ( ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ ) ประเภทระดับคุณภาพค่าเฉลี่ย ๒. ๐๐ ๓. ๐๐ ๔. ๐๐ ๕. ๐๐ รัฐ ( ๒๔ )๑๕๑๒ ๓. ๗๙ ดี เอกชน ( ๕๔ )๗๓๕๑๑๑ ๓. ๑๑ พอใช้ ราชภัฏ ( ๔๑ )๑๑๖๒๓๑ ๓. ๕๙ ดี ราชมงคล ( ๓๘ )๘๒๖๔๐ ๒. ๘๙ พอใช้ เฉพาะทาง ( ๙๓ )๒๒๖๖๓๒ ๓. ๗๐ ดี วิทยาลัยชุมชน ( ๑๐ )๒๗๑๐ ๒. ๙๐ พอใช้ รวม ( ๒๖๐ )๒๑๑๑๕๑๑๘๖ ๓. ๔๒ พอใช้

9 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง ( ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) ข้อมูล พ. ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ ประเภทรับรองรอพินิจไม่รับรอง ไม่ตัดสิน ผล รวม ม. ในกำกับ๑๓---๑๓ ม. รัฐ๑๔๑-๑๓ ๒๘ * ม. ราชภัฏ๓๘๒--๔๐ ม. ราชมงคล๙---๙ ม. เอกชน๕๓๕๓๗๖๘ วิทยาลัย ชุมชน๑๕๑๓๑๒๐ เฉพาะทาง๖๓๑--๖๔ รวม๒๐๕๑๐๖๒๑๒๔๒ * รวมการประเมินสถาบันการพลศึกษารายวิทยาเขต จำนวน ๑๓ วิทยาเขต

10 วิสัยทัศน์การบริหาร สมศ. ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

11

12  IQA + EQA  QE + QA + QI  Collaboration System  ONESQA + Institution  Partnership วิสัยทัศน์การบริหาร สมศ. ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

13  Assess to Improve  Score Increasing  Continuous Development หรือ Improving Quality วิสัยทัศน์การบริหาร สมศ. ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

14

15

16

17 เชื่อมโยงสัมพันธ์ ต่อยอดสอดรับ ทุกระดับการศึกษา

18 วิสัยทัศน์การบริหาร สมศ. ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น หนึ่ง

19 วิสัยทัศน์การบริหาร สมศ. ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ นำคุณภาพสู่ตน สร้างคนคุณภาพ

20 วิสัยทัศน์การบริหาร สมศ. ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

21

22 ระดับ การศึกษา รอบ ๑ รอบ ๒ รอบ ๓ มาตรฐานตัวบ่งชี้มาตรฐานตัวบ่งชี้มาตรฐานตัวบ่งชี้ พื้นฐาน๑๔๕๓๑๔๖๐๔๑๑ อาชีวะ๘๓๐๖๒๕๔๑๘ อุดมศึกษา๘๒๘๗๔๘ (ตบช.ร่วม ๓๙) (ตบช.เฉพาะ ๙) ๔๑๘ เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การ ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๑ - ๒ - ๓

23 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านผลผลิต ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๒. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ๔. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ด้านผลลัพธ์ ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และผู้เรียนมีการศึกษา ต่อหรือประกอบอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบท ต่อหรือประกอบอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบท ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา

24 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ เป็นสำคัญ ด้านบริหารจัดการศึกษา ๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา สถานศึกษา สถานศึกษา ด้านการประกันคุณภาพภายใน ๘. การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด เป็นไปตามกฎกระทรวง เป็นไปตามกฎกระทรวง

25 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ ๙. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้ง หรือจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของประเภท ของการจัดตั้ง หรือจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของประเภท โรงเรียน โรงเรียน ตัวบ่งชี้ มาตรการ ส่งเสริม ๑๐. มาตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานโดยการกำหนด รักษามาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานโดยการกำหนด มาตรการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงใน มาตรการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงใน การดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรกับรัฐบาล เพื่อให้ การดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรกับรัฐบาล เพื่อให้ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๑๑. มาตรการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน เพื่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม มีภูมิคุ้มกัน เพื่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน

26 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ด้านการ อาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้พื้นฐาน(น้ำหนัก ร้อยละ ๗๐) ๑.ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี ๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ๓. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กร ที่เป็นที่ยอมรับ ที่เป็นที่ยอมรับ ๔. ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของ ผู้เรียน ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ผู้เรียน ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ๕. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของครูทีได้นำไปใช้ ประโยชน์ ประโยชน์ ๖. ความสำเร็จในการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริม การพัฒนาทักษะของผู้เรียน การพัฒนาทักษะของผู้เรียน

27 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ด้านการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้พื้นฐาน(น้ำหนัก ร้อยละ ๗๐) ๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง ๘. ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ๙. ความสำเร็จในการพัฒนาและใช้ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดการ สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๑๐. ความสำเร็จในพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๑. ความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง ๑๒. ความสำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกัน คุณภาพ คุณภาพ ๑๓. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

28 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ด้านการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ๑๔. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและตามจุดเน้นของสถานศึกษา พันธกิจและตามจุดเน้นของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ มาตรการ ส่งเสริม (น้ำหนักร้อยละ ๒๐) ๑๕. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑๖. การพัฒนาคุณภาพครู ๑๗. การพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (เลือกจุดเน้นอย่างน้อย ๑ กิจกรรม) (เลือกจุดเน้นอย่างน้อย ๑ กิจกรรม) ๑๘. การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทาง การศึกษา(เลือกจุดเน้นอย่างน้อย ๑ กิจกรรม) การศึกษา(เลือกจุดเน้นอย่างน้อย ๑ กิจกรรม)

29 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (น้ำหนักร้อยละ ๗๕) ด้านคุณภาพบัณฑิต ๑.บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี ภายใน ๑ ปี ๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ๓. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๔. ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๖. งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

30 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (น้ำหนัก ร้อยละ ๗๕) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ๘. การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย ๙. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร ภายนอก ภายนอก ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

31 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (น้ำหนัก ร้อยละ ๗๕) ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน ๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย ต้นสังกัด ต้นสังกัด

32 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ (น้ำหนัก ร้อยละ ๑๕) ๑๖. การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ การจัดตั้งสถาบัน การจัดตั้งสถาบัน - สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี (ข) และสถาบันเฉพาะทางที่ เน้นระดับปริญญาตรี (ค ๒) ๑๖.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๖.๒ การสืบสานโครงการพระราชดำริ ๑๖.๒ การสืบสานโครงการพระราชดำริ ๑๖.๓ การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๖.๓ การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๖.๔ มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ๑๖.๔ มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

33 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ (น้ำหนัก ร้อยละ ๑๕) - สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา (ค ๑) และสถาบัน ที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ (ง) ๑๖.๕ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่นำไปใช้ ประโยชน์ ๑๖.๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือ ๑๖.๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ๑๖.๗ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ๑๖.๗ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ๑๖.๘ ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ ๑๖.๘ ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ ๑๖.๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล ๑๖.๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล ๑๖.๑๐ มีศูนย์ความเป็นเลิศ ๑๖.๑๐ มีศูนย์ความเป็นเลิศ ๑๗. การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน หมายเหตุ สถาบันเสนอผ่านสภาสถาบันและต้นสังกัด

34 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ มาตรการ ส่งเสริม (น้ำหนัก ร้อยละ ๑๐) ๑๘. การชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการ ของสถาบัน อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการ มาจากพระราชดำริ / รักชาติ บำรุงศาสนา เทิดทูน มาจากพระราชดำริ / รักชาติ บำรุงศาสนา เทิดทูน พระมหากษัตริย์ /สุขภาพ / ค่านิยม จิตสาธารณะ/ พระมหากษัตริย์ /สุขภาพ / ค่านิยม จิตสาธารณะ/ สิ่งเสพติด / ความฟุ่มเฟือย / การแก้ปัญหา สิ่งเสพติด / ความฟุ่มเฟือย / การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข ความปรองดอง / ความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข ความปรองดอง / สิ่งแวดล้อม พลังงาน / อุบัติภัย / ความคิด สิ่งแวดล้อม พลังงาน / อุบัติภัย / ความคิด สร้างสรรค์ / ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ / นโยบาย สร้างสรรค์ / ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ / นโยบาย รัฐบาล / การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคม รัฐบาล / การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคม อาเซียน / ฯลฯ อาเซียน / ฯลฯ หมายเหตุ สถาบันเลือกดำเนินการอย่างน้อย ๒ เรื่อง

35 วิสัยทัศน์การบริหาร สมศ. ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

36

37


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google