งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กวป. 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กวป. 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กวป. 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู

2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลงานการลงทะเบียน (Coverage) เปรียบเทียบ ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับ จังหวัด ความครอบคลุมการลงทะเบียน จ. หนองบัวลำภู รายปีงบประมาณ ผลงานการลงทะเบียน (Coverage) แยกราย อำเภอ เปรียบเทียบ เขต 8 อุดรธานี ตารางเปรียบเทียบค่า Adj RW, CMI ราย จังหวัด / รายหน่วยบริการ ตารางความถูกต้องของการส่งข้อมูล ราย จังหวัด / รายหน่วยบริการ ตารางความทันเวลาของการส่งข้อมูล ราย จังหวัด / รายหน่วยบริการ สรุปเงินงบประมาณคงเหลือภายในกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รายจังหวัด / รายอำเภอ

3 ผลงานการลงทะเบียน (Coverage) ปีงบประมาณ 2556 เปรียบเทียบ ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับ จังหวัด ที่มา : ศูนย์บริหารงานทะเบียน สำนักบริหารกองทุน สปสช., สำนักงานบริหารสารสนเทศการประกัน สปสช.

4 ปีงบประ มาณต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย ความครอบการลงทะเบียน จ. หนองบัวลำภู รายปีงบประมาณ

5 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกรายสิทธิ์ ณ 31 ก. ค ที่อำเภอ ประชากร การมีหลักประกันสุขภาพ จำแนกรายสิทธิ์ รวมผู้มีสิทธิ สิทธิว่างร้อยละ บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ อื่นๆ 1 เมือง 145, ,643 20,670 7, , นากลาง 91,996 74,202 14,251 3, , โนนสัง 64,963 50,082 11,753 3, , ศรีบุญเรือง 110,879 91,782 14,995 3, , สุวรรณฯ 67,593 56,430 9,270 1, , นาวัง 37,131 30,224 5,462 1, , รวม 517, ,363 76,401 20, ,

6 ตารางเปรียบเทียบค่า Adj RW, CMI รายจังหวัด จากตารางสรุปว่า จังหวัดที่มีค่า CMI มากที่สุด คือจังหวัดอุดรธานี 1.18 รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 1.07 และจังหวัดสกลนคร 1.06 ตามลำดับ

7 ตารางเปรียบเทียบค่า Adj RW, CMI รายหน่วย บริการ จากตารางสรุปว่า หน่วยบริการในจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีค่า CMI มากที่สุดคือ รพท. หนองบัวลำภู 1.08 รองลงมาคือ รพช. ศรีบุญเรือง 0.66 และ รพช. โนนสัง 0.63 ตามลำดับ หมายเหตุ : ข้อมูลถึงวันที่ 24 ส. ค :59:2

8 ตารางความถูกต้องของการส่งข้อมูล จังหวัด หนองบัวลำภู

9 ตารางความถูกต้องของการส่งข้อมูล รายหน่วย บริการ จากตาราง หน่วยบริการที่มีจำนวนร้อยละของข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมากที่สุด คือ รพท. หนองบัวลำภู 1.40 รองลงมาคือ รพช. นาวังฯ 1.10 และ รพช. สุวรรณคูหา 0.90 ตามลำดับ หมายเหตุ : ข้อมูลถึงวันที่ 24 ส. ค :59:2

10 ตารางความทันเวลาของการส่งข้อมูล จังหวัด หนองบัวลำภู

11 ตารางความทันเวลาของการส่งข้อมูล รายหน่วย บริการ จากตารางพบว่า หน่วยบริการในจังหวัดที่ส่งข้อมูลช้ามากที่สุดคือ รพช. โนนสัง ร้อยละ 7.00 รองลงมาคือ รพท. หนองบัวลำภู ร้อยละ 6.45 และ รพช. สุวรรณคูหา ร้อยละ 4.80 ตามลำดับ หมายเหตุ : ข้อมูลถึงวันที่ 24 ส. ค :59:2

12 สรุปเงินงบประมาณคงเหลือภายในกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แยกรายจังหวัด จังหวัดรายรับรายจ่ายคงเหลือ บึงกาฬ82,357, ,457,928.78(72.20)22,899,454.14(27.80) หนองบัวลำภู119,115, ,640,621.87(81.13)22,475,299.20(18.87) อุดรธานี354,416, ,815,933.09(78.10)77,600,540.36(21.90) เลย127,415, ,967,796.94(69.04)39,447,578.97(30.96) หนองคาย125,442, ,251,258.88(75.93)30,191,553.58(24.07) สกลนคร295,959, ,609,418.52(81.97)53,350,113.15(18.03) นครพนม153,064, ,304,175.48(85.78)21,760,209.86(14.22) รวมทั้งหมด 1,257,771, ,047,133.56(78.71) 267,724,749(21.2 9)

13 สรุปเงินงบประมาณคงเหลือภายในกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แยกรายอำเภอ อำเภอรายรับรายจ่ายคงเหลือ เมืองหนองบัวลำภู34,626, ,356,031.00(84.78)5,270,062.49(15.22) นากลาง20,231, ,090,002.56(79.53)4,141,004.92(20.47) โนนสัง13,377, ,123,846.00(83.16)2,253,237.77(16.84) ศรีบุญเรือง25,045, ,980,945.43(83.77)4,064,752.02(16.23) สุวรรณคูหา16,112, ,366,750.80(70.55)4,746,008.76(29.45) นาวัง9,723, ,723,046.08(79.43)2,000,233.24(20.57) รวมทั้งหมด 119,115, ,640,621.87(81. 13) 22,475,299(18. 87) ที่มา : ระบบรายงานผลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สปสช. ณ วันที่ 29 ส. ค :59:2

14 เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีหลักเกณฑ์ใน การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการ ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จากการบันทึก ข้อมูลรายงานผ่านโปรแกรมการบริหาร จัดการกองทุนฯ ระบบออนไลน์และการ รายงานการสมทบงบประมาณจาก เทศบาล หรือ อบต. ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ สสอ. ทุกแห่ง ในการตรวจสอบการสมทบงบประมาณและ การบันทึกข้อมูลรายงานผ่านโปรแกรมการ บริหารจัดการกองทุนฯในเขตอำเภอท่านด้วย

15 THANKS กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โทร Mail :


ดาวน์โหลด ppt กวป. 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google