งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
กวป สิงหาคม 2556 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลงานการลงทะเบียน (Coverage) เปรียบเทียบ ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด ความครอบคลุมการลงทะเบียน จ.หนองบัวลำภู รายปีงบประมาณ ผลงานการลงทะเบียน (Coverage) แยกรายอำเภอ เปรียบเทียบ เขต 8 อุดรธานี ตารางเปรียบเทียบค่า Adj RW, CMI รายจังหวัด/รายหน่วยบริการ ตารางความถูกต้องของการส่งข้อมูล รายจังหวัด/รายหน่วยบริการ ตารางความทันเวลาของการส่งข้อมูล รายจังหวัด/รายหน่วยบริการ สรุปเงินงบประมาณคงเหลือภายในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รายจังหวัด/รายอำเภอ

3 ผลงานการลงทะเบียน (Coverage) ปีงบประมาณ 2556 เปรียบเทียบ ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด
ที่มา : ศูนย์บริหารงานทะเบียน สำนักบริหารกองทุน สปสช., สำนักงานบริหารสารสนเทศการประกัน สปสช.

4 ความครอบการลงทะเบียน จ.หนองบัวลำภู รายปีงบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2554 99.63 99.67 99.68 99.70 99.77 99.75 99.71 99.78 99.86 99.90 99.96 2555 99.82 99.91 99.95 99.93 99.88 99.94 99.92 2556 ที่มา : ศูนย์บริหารงานทะเบียน สำนักบริหารกองทุน สปสช., สำนักงานบริหารสารสนเทศการประกัน สปสช.

5 การมีหลักประกันสุขภาพ จำแนกรายสิทธิ์
ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกรายสิทธิ์ ณ 31 ก.ค. 2556 ที่ อำเภอ ประชากร การมีหลักประกันสุขภาพ จำแนกรายสิทธิ์ รวมผู้มีสิทธิ สิทธิว่าง ร้อยละ บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ อื่นๆ 1 เมือง 145,027 116,643 20,670 7,343 245 144,901 126 99.91 2 นากลาง 91,996 74,202 14,251 3,393 101 91,947 49 99.95 3 โนนสัง 64,963 50,082 11,753 3,038 60 64,933 30 4 ศรีบุญเรือง 110,879 91,782 14,995 3,904 99 110,780 5 สุวรรณฯ 67,593 56,430 9,270 1,793 66 67,559 34 6 นาวัง 37,131 30,224 5,462 1,385 37,105 26 99.93 รวม 517,589 419,363 76,401 20,856 605 517,225 364

6 ตารางเปรียบเทียบค่า Adj RW, CMI รายจังหวัด

7 ตารางเปรียบเทียบค่า Adj RW, CMI รายหน่วยบริการ
หมายเหตุ : ข้อมูลถึงวันที่ 24 ส.ค :59:2

8 ตารางความถูกต้องของการส่งข้อมูล จังหวัดหนองบัวลำภู

9 ตารางความถูกต้องของการส่งข้อมูล รายหน่วยบริการ
จากตาราง หน่วยบริการที่มีจำนวนร้อยละของข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมากที่สุด คือ รพท.หนองบัวลำภู 1.40 รองลงมาคือ รพช.นาวังฯ และ รพช.สุวรรณคูหา ตามลำดับ หมายเหตุ : ข้อมูลถึงวันที่ 24 ส.ค :59:2

10 ตารางความทันเวลาของการส่งข้อมูล จังหวัดหนองบัวลำภู

11 ตารางความทันเวลาของการส่งข้อมูล รายหน่วยบริการ
จากตารางพบว่า หน่วยบริการในจังหวัดที่ส่งข้อมูลช้ามากที่สุดคือ รพช.โนนสัง ร้อยละ รองลงมาคือ รพท.หนองบัวลำภู ร้อยละ 6.45 และ รพช.สุวรรณคูหา ร้อยละ 4.80 ตามลำดับ หมายเหตุ : ข้อมูลถึงวันที่ 24 ส.ค :59:2

12 สรุปเงินงบประมาณคงเหลือภายในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แยกรายจังหวัด
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ บึงกาฬ 82,357,382.92 59,457,928.78(72.20) 22,899,454.14(27.80) หนองบัวลำภู 119,115,921.07 96,640,621.87(81.13) 22,475,299.20(18.87) อุดรธานี 354,416,473.45 276,815,933.09(78.10) 77,600,540.36(21.90) เลย 127,415,375.91 87,967,796.94(69.04) 39,447,578.97(30.96) หนองคาย 125,442,812.46 95,251,258.88(75.93) 30,191,553.58(24.07) สกลนคร 295,959,531.67 242,609,418.52(81.97) 53,350,113.15(18.03) นครพนม 153,064,385.34 131,304,175.48(85.78) 21,760,209.86(14.22) รวมทั้งหมด 1,257,771,882.82 990,047,133.56(78.71) 267,724,749(21.29)

13 สรุปเงินงบประมาณคงเหลือภายในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แยกรายอำเภอ
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ เมืองหนองบัวลำภู 34,626,093.49 29,356,031.00(84.78) 5,270,062.49(15.22) นากลาง 20,231,007.48 16,090,002.56(79.53) 4,141,004.92(20.47) โนนสัง 13,377,083.77 11,123,846.00(83.16) 2,253,237.77(16.84) ศรีบุญเรือง 25,045,697.45 20,980,945.43(83.77) 4,064,752.02(16.23) สุวรรณคูหา 16,112,759.56 11,366,750.80(70.55) 4,746,008.76(29.45) นาวัง 9,723,279.32 7,723,046.08(79.43) 2,000,233.24(20.57) รวมทั้งหมด 119,115,921.07 96,640,621.87(81.13) 22,475,299(18.87) ที่มา : ระบบรายงานผลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สปสช. ณ วันที่ 29 ส.ค :59:2

14 เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จากการบันทึกข้อมูลรายงานผ่านโปรแกรมการบริหารจัดการกองทุนฯ ระบบออนไลน์และการรายงานการสมทบงบประมาณจาก เทศบาล หรือ อบต. ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ สสอ. ทุกแห่ง ในการตรวจสอบการสมทบงบประมาณและการบันทึกข้อมูลรายงานผ่านโปรแกรมการบริหารจัดการกองทุนฯในเขตอำเภอท่านด้วย

15 THANKS กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
โทร Mail :


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google