งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กวป. 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กวป. 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กวป. 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู

2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลงานการลงทะเบียน (Coverage) เปรียบเทียบ ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับ จังหวัด ความครอบคลุมการลงทะเบียน จ. หนองบัวลำภู รายปีงบประมาณ ผลงานการลงทะเบียน (Coverage) แยกราย อำเภอ เปรียบเทียบ เขต 8 อุดรธานี ตารางเปรียบเทียบค่า Adj RW, CMI ราย จังหวัด / รายหน่วยบริการ ตารางความถูกต้องของการส่งข้อมูล ราย จังหวัด / รายหน่วยบริการ ตารางความทันเวลาของการส่งข้อมูล ราย จังหวัด / รายหน่วยบริการ สรุปเงินงบประมาณคงเหลือภายในกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รายจังหวัด / รายอำเภอ

3 ผลงานการลงทะเบียน (Coverage) ปีงบประมาณ 2556 เปรียบเทียบ ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับ จังหวัด ที่มา : ศูนย์บริหารงานทะเบียน สำนักบริหารกองทุน สปสช., สำนักงานบริหารสารสนเทศการประกัน สปสช.

4 ปีงบประ มาณต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 255499.6399.6799.6899.7099.7799.7599.7199.7899.86 99.9099.96 255599.8299.9099.9199.9599.9399.9099.8899.9499.9299.94 255699.9499.93 99.94 99.9399.9499.93 ความครอบการลงทะเบียน จ. หนองบัวลำภู รายปีงบประมาณ

5 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกรายสิทธิ์ ณ 31 ก. ค. 2556 ที่อำเภอ ประชากร การมีหลักประกันสุขภาพ จำแนกรายสิทธิ์ รวมผู้มีสิทธิ สิทธิว่างร้อยละ บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ อื่นๆ 1 เมือง 145,027 116,643 20,670 7,343 245 144,901 126 99.91 2 นากลาง 91,996 74,202 14,251 3,393 101 91,947 49 99.95 3 โนนสัง 64,963 50,082 11,753 3,038 60 64,933 30 99.95 4 ศรีบุญเรือง 110,879 91,782 14,995 3,904 99 110,780 99 99.91 5 สุวรรณฯ 67,593 56,430 9,270 1,793 66 67,559 34 99.95 6 นาวัง 37,131 30,224 5,462 1,385 34 37,105 26 99.93 รวม 517,589 419,363 76,401 20,856 605 517,225 364 99.93

6 ตารางเปรียบเทียบค่า Adj RW, CMI รายจังหวัด จากตารางสรุปว่า จังหวัดที่มีค่า CMI มากที่สุด คือจังหวัดอุดรธานี 1.18 รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 1.07 และจังหวัดสกลนคร 1.06 ตามลำดับ

7 ตารางเปรียบเทียบค่า Adj RW, CMI รายหน่วย บริการ จากตารางสรุปว่า หน่วยบริการในจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีค่า CMI มากที่สุดคือ รพท. หนองบัวลำภู 1.08 รองลงมาคือ รพช. ศรีบุญเรือง 0.66 และ รพช. โนนสัง 0.63 ตามลำดับ หมายเหตุ : ข้อมูลถึงวันที่ 24 ส. ค. 2556 12:59:2

8 ตารางความถูกต้องของการส่งข้อมูล จังหวัด หนองบัวลำภู

9 ตารางความถูกต้องของการส่งข้อมูล รายหน่วย บริการ จากตาราง หน่วยบริการที่มีจำนวนร้อยละของข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมากที่สุด คือ รพท. หนองบัวลำภู 1.40 รองลงมาคือ รพช. นาวังฯ 1.10 และ รพช. สุวรรณคูหา 0.90 ตามลำดับ หมายเหตุ : ข้อมูลถึงวันที่ 24 ส. ค. 2556 12:59:2

10 ตารางความทันเวลาของการส่งข้อมูล จังหวัด หนองบัวลำภู

11 ตารางความทันเวลาของการส่งข้อมูล รายหน่วย บริการ จากตารางพบว่า หน่วยบริการในจังหวัดที่ส่งข้อมูลช้ามากที่สุดคือ รพช. โนนสัง ร้อยละ 7.00 รองลงมาคือ รพท. หนองบัวลำภู ร้อยละ 6.45 และ รพช. สุวรรณคูหา ร้อยละ 4.80 ตามลำดับ หมายเหตุ : ข้อมูลถึงวันที่ 24 ส. ค. 2556 12:59:2

12 สรุปเงินงบประมาณคงเหลือภายในกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แยกรายจังหวัด จังหวัดรายรับรายจ่ายคงเหลือ บึงกาฬ82,357,382.9259,457,928.78(72.20)22,899,454.14(27.80) หนองบัวลำภู119,115,921.0796,640,621.87(81.13)22,475,299.20(18.87) อุดรธานี354,416,473.45276,815,933.09(78.10)77,600,540.36(21.90) เลย127,415,375.9187,967,796.94(69.04)39,447,578.97(30.96) หนองคาย125,442,812.4695,251,258.88(75.93)30,191,553.58(24.07) สกลนคร295,959,531.67242,609,418.52(81.97)53,350,113.15(18.03) นครพนม153,064,385.34131,304,175.48(85.78)21,760,209.86(14.22) รวมทั้งหมด 1,257,771,882.82 990,047,133.56(78.71) 267,724,749(21.2 9)

13 สรุปเงินงบประมาณคงเหลือภายในกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แยกรายอำเภอ อำเภอรายรับรายจ่ายคงเหลือ เมืองหนองบัวลำภู34,626,093.4929,356,031.00(84.78)5,270,062.49(15.22) นากลาง20,231,007.4816,090,002.56(79.53)4,141,004.92(20.47) โนนสัง13,377,083.7711,123,846.00(83.16)2,253,237.77(16.84) ศรีบุญเรือง25,045,697.4520,980,945.43(83.77)4,064,752.02(16.23) สุวรรณคูหา16,112,759.5611,366,750.80(70.55)4,746,008.76(29.45) นาวัง9,723,279.327,723,046.08(79.43)2,000,233.24(20.57) รวมทั้งหมด 119,115,921. 07 96,640,621.87(81. 13) 22,475,299(18. 87) ที่มา : ระบบรายงานผลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สปสช. ณ วันที่ 29 ส. ค. 2556 09:59:2

14 เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีหลักเกณฑ์ใน การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการ ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จากการบันทึก ข้อมูลรายงานผ่านโปรแกรมการบริหาร จัดการกองทุนฯ ระบบออนไลน์และการ รายงานการสมทบงบประมาณจาก เทศบาล หรือ อบต. ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ สสอ. ทุกแห่ง ในการตรวจสอบการสมทบงบประมาณและ การบันทึกข้อมูลรายงานผ่านโปรแกรมการ บริหารจัดการกองทุนฯในเขตอำเภอท่านด้วย

15 THANKS กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-312861 Mail : uc3900@hotmail.com, uc39000@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt กวป. 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google