งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารที่นำเสนอใน การประชุม เอกสารที่นำเสนอใน การประชุม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ระหว่างวันที่ 5 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารที่นำเสนอใน การประชุม เอกสารที่นำเสนอใน การประชุม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ระหว่างวันที่ 5 –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารที่นำเสนอใน การประชุม เอกสารที่นำเสนอใน การประชุม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2556 http://nutrition.anamai.moph.go.th บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร จะอยู่ใน เว็บไซด์

2 http://nutrition.anamai.moph.go.th แบบประเมิน โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารและ โภชนาการ ออนไลน์ บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร เอกสารการ ประชุม โดยเข้าไปที่

3 ขอให้ท่าน ส่ง user name และ password ที่ ต้องการ พร้อมกับชื่อ สกุล หน่วยงาน ของท่าน และสอบถามปัญหาในการใช้ระบบรายงาน โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้าน อาหารและโภชนาการได้ที่ email: arnon.s@anamai.mail.go.tharnon.s@anamai.mail.go.th และขอให้ cc มาที่ thiparadee@gmail.comthiparadee@gmail.com โทร 025904336 สอบถามกรอกระบบรายงาน ที่คุณอานนท์ โทร 025904335 สอบถามการดำเนินงาน โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้าน อาหารและโภชนาการ ที่คุณทิพรดี ท่านจะเริ่มใช้ระบบรายงานได้ วันที่ 1 เมษายน 2556 บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

4 - http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/ hss_webserv/more_news.php?cid=49 ท่านสามารถ download ได้ที่ - เว็บไซด์ สำนัก บริหารสาธารณสุข http://phdb.moph.go.th หนังสือเมนูชูสุขภาพ ความดันโลหิตสูง ของสำนัก บริหารสาธารณสุข เข้าไปที่ ตำแหน่งบริการข้อมูล บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

5 วางเมาส์ ตรง ตำแหน่ง บริการ ข้อมูล เลือก download บริการข้อมูล บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

6 เข้าไปที่ บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

7

8

9 ขอบคุณและสวัสดีค่ะ บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt เอกสารที่นำเสนอใน การประชุม เอกสารที่นำเสนอใน การประชุม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ระหว่างวันที่ 5 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google