งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 1 พฤษภาคม 2556 นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 1 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 1 พฤษภาคม 2556 นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 1 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 1 พฤษภาคม 2556 นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 1 พฤษภาคม 2556 1

2 หัวข้อการนำเสนอ 1. ที่มาและความสำคัญของการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ 2. ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3. หลักการกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 2

3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ให้แก่ คู่ลงนามในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุไว้ใน คำรับรองฯ  เพื่อให้เกิดการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและความผูกพันกับ เป้าหมาย  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจและเงินรางวัล 3

4 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการ อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มาตรา 12 มาตรา 45 ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 : พรฎ.GG พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 : พรฎ.GG 4

5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดำเนินงาน โดยจัดให้มีการเจรจาและทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจำปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานรายปี กับ หัวหน้าส่วนราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าวทุก สิ้นปี และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัล ประจำปีแก่ส่วนราชการ 5

6 คำรับรองการปฏิบัติราชการ คือ... เอกสารแสดงความจำนงของผู้ทำคำรับรองเกี่ยวกับการพัฒนาการ ปฏิบัติราชการและผลการดำเนินการของส่วนราชการ ที่ต้องการ บรรลุผล โดยมีตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ ชัดเจน ระหว่างผู้ทำคำรับรอง (หัวหน้าส่วนราชการ) กับผู้รับคำรับรอง (ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ) เป็นคำรับรองของผู้ลงนามคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญา และ กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1 ปี โดยเริ่มต้นปีงบประมาณ ถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ (วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของ ปีถัดไป) 6

7 2. เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 1.คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่ลงนามคำรับรองฯ ระยะเวลาที่คำรับรองมีผล ● วิสัยทัศน์ ● พันธกิจ ● ประเด็นยุทธศาสตร์ ● ตัวชี้วัด น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เงื่อนไขการวัดผล ● วิสัยทัศน์ ● พันธกิจ ● ประเด็นยุทธศาสตร์ ● ตัวชี้วัด น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เงื่อนไขการวัดผล ● ตัวชี้วัด ● น้ำหนักตัวชี้วัด ● ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ การให้คะแนน ● ตัวชี้วัด ● น้ำหนักตัวชี้วัด ● ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ การให้คะแนน ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 7

8 คู่ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกรม ลงนามกับ อธิบดี ร่วมกับ รองอธิบดีที่กำกับ ดูแลหน่วยงาน อธิบดีลงนามกับ รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) ร่วมกับ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่ม ภารกิจ) ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง ร่วมกับ ปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงลงนามกับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง ลงนามกับนายกรัฐมนตรี ระดับ กระทรวง ระดับ กลุ่ม ภารกิจ ระดับ กรม หน่วยงาน สังกัดกรม อนามัย 8

9 นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร คำสั่งกรมอนามัย ที่ 114/2556 สั่ง ณ วันที่ 12 ก.พ. 56 รองอธิบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  สำนักทันตสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กองแผนงาน  สำนักงานเลขานุการกรม อนามัย  กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ ทันตสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง  สำนักสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ  สำนักโภชนาการ  กองออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ  กองการเจ้าหน้าที่  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ  ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม อนามัย  ศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข  กองคลัง  กลุ่มตรวจสอบภายใน (เฉพาะงานบริหารการเงิน การพัสดุ) หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ได้แก่ สำนักที่ปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 1 7 10 11 ศูนย์อนามัยที่ 3 6 8 12 ศูนย์อนามัยที่ 2 4 5 9 9

10 4. ข้าพเจ้า นายธีรพล โตพันธานนท์ ในฐานะรองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการของ นายดนัย ธีวันดา และรองอธิบดีกรมอนามัยที่เกี่ยวข้อง ได้ พิจารณาเห็นชอบกับรายละเอียดของคำรับรองฯ ตามข้อ 3 และเอกสารประกอบท้ายคำรับรองฯ นี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายดนัย ธีวันดา ให้เป็นไปตามคำรับรองฯ ที่จัดทำขึ้นนี้ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1. คำรับรองระหว่าง ชื่อ นายเจษฎา โชคดำรงสุข ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย ผู้รับคำรับรองฯ ชื่อ นายธีรพล โตพันธานนท์ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้เห็นชอบคำรับรองฯ และ ชื่อ นายดนัย ธีวันดา ตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้ทำคำรับรองฯ 2. คำรับรองฯ นี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 3. รายละเอียดของคำรับรองฯ ได้แก่ เอกสารประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ของหน่วยงานรายตัวชี้วัด ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำ รับรองฯ นี้ ตัวอย่าง 10

11 5. ข้าพเจ้า นายดนัย ธีวันดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ทำความเข้าใจ คำรับรองฯ ตาม ข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับ อธิบดีกรมอนามัย และรองอธิบดีกรมอนามัย ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองฯ ไว้ 6. ผู้รับคำรับรองฯ และผู้ทำคำรับรองฯ รวมทั้งผู้เห็นชอบคำรับรองฯ ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติ ราชการและ เห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ (ลงชื่อ)....................................................... (นายดนัย ธีวันดา) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้ทำคำรับรองฯ 12 มีนาคม 2556 (ลงชื่อ)....................................................... (นายธีรพล โตพันธานนท์) รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้เห็นชอบคำรับรองฯ 12 มีนาคม 2556 (ลงชื่อ)....................................................... (นายเจษฎา โชคดำรงสุข) อธิบดีกรมอนามัย ผู้รับคำรับรองฯ 12 มีนาคม 2556 11

12 รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ มิติภายนอก ประเด็นการประเมินผล : การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.1 ตามเกณฑ์การ ให้คะแนนที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพ 5055606570 ตัวอย่าง เฉพาะตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบ 12

13 ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ระดับกรม จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ระดับกรม จัดส่งแผนฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการและลงนามคำรับรองฯ ดำเนินการ และประเมินผล ตนเองรอบ 6 9 และ 12 เดือน สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาผลตาม คำรับรองฯ และจัดสรรสิ่งจูงใจ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดระดับ หน่วยงาน เจ้าภาพจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด หน่วยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการและลงนามคำรับรองฯ ดำเนินการ และประเมินผลตนเองรอบ 6 9 และ 12 เดือน (รายงานใน DOC) หน่วยงานเจ้าภาพประเมินผลการ ดำเนินงานของหน่วยงาน กรมจัดสรรสิ่งจูงใจ ให้หน่วยงาน เจ้าภาพ 13 31 มี.ค./30 มิ.ย./30 ก.ย. 15 เม.ย./15 ก.ค./ 15 ต.ค. 30 เม.ย./31 ก.ค./31 ต.ค.

14 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (30+A) 1.2 ภารกิจหลักของกรมและ (27-A) Joint KPI 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (30+A) 1.2 ภารกิจหลักของกรมและ (27-A) Joint KPI 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (2.5) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (2.5) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5)  ลักษณะสำคัญขององค์การ  GAP การพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3)  GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3)  GAP วัฒนธรรมองค์การ  แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5)  ลักษณะสำคัญขององค์การ  GAP การพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3)  GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3)  GAP วัฒนธรรมองค์การ  แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4) มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรม ปี 2556 11 ตัวชี้วัด = 100 คะแนน 14

15 กลไกการพัฒนาระบบราชการ ปี 2556 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 1 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 4 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 5 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 8 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 9 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 10 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 11 เครือข่าย กพร. ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย คณะทำงาน หมวด 2 คณะทำงาน หมวด 3 คณะทำงาน หมวด 4 คณะทำงาน หมวด 5 คณะทำงาน หมวด 6 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ คำสั่งกรมอนามัยที่ 267/2555 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2555 คำสั่งกรมอนามัยที่ 14/2556 สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1102/2555 สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 15

16 หลักการกำหนดตัวชี้วัดด้านการประเมินประสิทธิผล (ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจของกรม) วิสัยทัศน์/พันธกิจของกรม ยุทธศาสตร์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เป้า ประสงค์ เป้า ประสงค์ เป้า ประสงค์ เป้า ประสงค์ เป้า ประสงค์ เป้า ประสงค์ เป้า ประสงค์ เป้า ประสงค์ ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย พิจารณากำหนด ตัวชี้วัด นโยบาย รัฐบาล นโยบายและ แผนยุทธศาสตร์ ของกระทรวง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมอนามัย ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย 16

17 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี  มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวง วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.  แสดงถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร  สามารถวัดผลและกำหนดเป้าหมายของความสำเร็จอย่างเป็น รูปธรรมได้  สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามบริบทของส่วนราชการ  สะท้อนผลสำเร็จในระดับผลผลิตหรือผลลัพธ์  องค์กรสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80  ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงาน คือ ข้อสังเกต : ตัวชี้วัดที่มีผลงานในระดับที่ดีมากมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าไม่ อาจพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ ควรยกเลิก 17

18 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมสุขภาพ 12 ตัวชี้วัด เจ้าภาพ 1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ สำนัก ส่งเสริม สุขภาพ 1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง 1.3 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1.4 ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 1.5 ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 1.6 ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 1.7 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว 1.8 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สำนัก อนามัยการ เจริญพันธุ์ 1.9 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบสำนักทันตฯ 1.10 จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพสำนัก โภชนาการ 1.11 จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 1.12 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย กองออก กำลังกายฯ คือ KPI ที่กรมลงนามกับกระทรวง 18

19 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม (ต่อ) ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ตัวชี้วัดเจ้าภาพ 1.13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้มีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน สำนัก สุขาภิบาล อาหารและ น้ำ 1.14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้มีระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน 1.15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบประปาให้ได้ มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ 1.16 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินกิจกรรม GREEN ครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม สำนัก อนามัย สิ่งแวดล้อม 1.17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตัวแบบด้านการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ กอง ประเมินผล กระทบฯ 1.18 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม = KPI ที่กรมลงนาม กับกระทรวง 19

20 20 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวง ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)  การลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล (Cost per head) การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (ASEAN Readiness)  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเชียน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. อัตราป่วยหรือตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนทั้งประเทศลดลง 2. สัดส่วนแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสังกัดกระทรวง สาธารณสุขต่อประชากรทั้งประเทศ 3. ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลลดลง 1. อัตราป่วยหรือตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนทั้งประเทศลดลง 2. สัดส่วนแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสังกัดกระทรวง สาธารณสุขต่อประชากรทั้งประเทศ 3. ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลลดลง 1. งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12 2. งานบริการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1. งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12 2. งานบริการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

21 ความสอดคล้องของนโยบาย/แผนกระทรวง/ประเด็นยุทธศาสตร์กับตัวชี้วัด นโยบาย รัฐบาล การประหยัด พลังงาน ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุนในการ รักษาพยาบาล(Cost Per Head) ระดับความสำเร็จของการจัดทำตัวชี้วัด ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันเรื่อง การลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล ประเด็น ยุทธศาสตร์ กรม การพัฒนาอนามัย แม่และเด็ก ร้อยละของศูนย์ เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละของ รพ.สายใยรักแห่ง ครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง การลดภาวะโรค อ้วนคนไทย จำนวนองค์กรส่งเสริม เด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ จำนวนศูนย์การเรียนรู้ องค์กรต้นแบบไร้พุง Joint KPI แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี กรม แผน PP กท.สธ. KPI ระดับกรม/ หน่วยงาน ระดับความสำเร็จของอปท. ที่มีระบบการจัดการ สอ. ความ ปลอดภัยด้าน อาหารและน้ำ Every Child Every Women KPI ระดับ กรม/ หน่วยงาน 21

22 ตัวชี้วัดระดับกรมตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 1 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก1ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.18 1.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก ของกระทรวง 1.2 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม (4 ตัวชี้วัด) และ Joint KPI (การลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล) 1.3 ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1.งานบริการสาธิต.... 2.การรับรอง มฐ..... 2ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพใน ศอ.1-12 3 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต3การปราบปรามการทุจริต 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ4 5 ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ5 6 การประหยัดพลังงาน6 7 การปรับปรุงกระบวนการ7ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่บุคคล 8 การพัฒนาบุคลากร8การเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์กับ C/SH 9 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ9การรายงานข้อมูลแผน/ผล 10 การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ10การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 11 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ11การปรับปรุงกระบวนการ     เปรียบเทียบตัวชี้วัดระดับกรม-หน่วยงาน ปี 2556   22

23 การประเมินประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมสุขภาพ 12 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ตัวชี้วัด (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ สำนัก/กองวิชาการ) การประเมินประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมสุขภาพ 12 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ตัวชี้วัด (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ สำนัก/กองวิชาการ) การประเมินคุณภาพ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) การประเมินคุณภาพ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) การประเมินประสิทธิภาพ 3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กองการเจ้าหน้าที่) 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กองคลัง) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (7 ตัวชี้วัดย่อย) (กองแผนงาน) 6. การประหยัดพลังงาน (สำนักงานเลขานุการกรม) การประเมินประสิทธิภาพ 3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กองการเจ้าหน้าที่) 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กองคลัง) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (7 ตัวชี้วัดย่อย) (กองแผนงาน) 6. การประหยัดพลังงาน (สำนักงานเลขานุการกรม) การพัฒนาองค์การ 7. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ ระดับบุคคล (หมวด 2) (กองแผนงาน) 8. การเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH (หมวด3) (สำนักงานเลขานุการกรม) 9. การรายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ (หมวด 4) (กองแผนงาน) 10. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร(หมวด 5) (กองการเจ้าหน้าที่) 11. การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (หมวด 6) (คณะทำงานหมวด 6) การพัฒนาองค์การ 7. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ ระดับบุคคล (หมวด 2) (กองแผนงาน) 8. การเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH (หมวด3) (สำนักงานเลขานุการกรม) 9. การรายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ (หมวด 4) (กองแผนงาน) 10. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร(หมวด 5) (กองการเจ้าหน้าที่) 11. การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (หมวด 6) (คณะทำงานหมวด 6) มิติภายนอก มิติภายใน สรุปตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รวม 28 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดละ 100 คะแนน (... ) = เจ้าภาพ 23

24 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่....... :................................................................ คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน คำอธิบาย :...........คำอธิบายตัวชี้วัดนี้ เช่น นิยาม ขอบเขตการประเมิน ฯลฯ...........................หน่วยงานที่ ต้องจัดทำคำรับรองตัวชี้วัดนี้.......................................................................................................................................... เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยงาน ข้อมูลปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน 20406080100 เงื่อนไขในการกำหนดค่าเป้าหมาย.................................... หลักฐานอ้างอิง : ……หลักฐานที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน...………. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1.....(ผอ.).....................โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx 2.................................. โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx ผู้ประสานงาน : 1.................................. โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx 2................................... โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx หน่วยงาน : ……(เจ้าภาพ)……………………. ดำเนินการโดย หน่วยงานเจ้าภาพ ตัวชี้วัด 24

25 ตัวอย่างรายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 1.7 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน คำอธิบาย : องค์ประกอบการดำเนินงาน อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว ประกอบด้วย 1. ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 20 3. มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 20 ผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง............... ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว หมายถึง.................. วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน หมายถึง....................... หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว ต้อง จัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่ 1-12 การประเมินผล พิจารณาจากการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1.7 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน คำอธิบาย : องค์ประกอบการดำเนินงาน อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว ประกอบด้วย 1. ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 20 3. มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 20 ผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง............... ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว หมายถึง.................. วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน หมายถึง....................... หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว ต้อง จัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่ 1-12 การประเมินผล พิจารณาจากการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 25

26 เกณฑ์การให้คะแนน : เงื่อนไขในการกำหนดค่าเป้าหมาย : ค่าเป้าหมายที่ระดับคะแนน 60 ของ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 คือ จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบ การดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว ของศูนย์อนามัย จังหวัดละ 1 อำเภอ 26

27 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: 1.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ : 0 2590 4121-2 E-mail : danai.t@anamai.mail.go.th 2.นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา โทรศัพท์ : 0 2590 4503, 08 1600 8543 E-mail : ekachai.p@anamai.mail.go.thekachai.p@anamai.mail.go.th ผู้ประสานงาน : 1.นางอรวี รมยะสมิต โทรศัพท์ : ที่ทำงาน, มือถือ E-mail : oravee.r@anamai.mail.go.th 2.นางวิมล บ้านพวน โทรศัพท์ : ที่ทำงาน, มือถือ E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th หน่วยงาน : กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ หลักฐานอ้างอิง 1. ทะเบียนรายชื่ออำเภอผ่านเกณฑ์ 2. รายงานผลการดำเนินงาน 6 9 และ 12 เดือน 27

28 ตัวชี้วัด (i) น้ำ หนัก (W i ) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ ได้ (SM i ) คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (W i x SM i ) 20406080100 5.1 จำนวนโครงการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ฯ 2526272829 SM 1 (W 1 x SM 1 ) 5.2 จำนวนบุคลากรฯ ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ 61,60065,45069,30073,15077,000 SM 2 (W 2 x SM 2 ) 5.3 จำนวนบุคลกรฯ ได้รับ การพัฒนาด้านอนามัยแม่ และเด็ก 336357378399420 SM 3 (W 3 x SM 3 ) 5.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาเพื่อส่งเสริม สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฯ 6007008009001,000 SM 4 (W 4 x SM 4 ) 5.5 จำนวนบุคลากรฯ ได้รับ การพัฒนาด้าน HIA และ การเฝ้าระวังฯ 300400500600700 SM 5 (W 5 x SM 5 ) 5.6 จำนวนเด็กอายุ < 2 ปี ที่ แม่ติดเชื้อ HIV ได้รับนมผง 4,2004,4504,7004,9505,200 SM 6 (W 6 x SM 6 ) 5.7 จำนวนบุคลากรฯใน ถิ่นทุรกันดารได้รับการ พัฒนาด้านการส่งเสริมฯ 2,0002,1252,2502,3752,500 SM 7 (W 7 x SM 7 ) รวม1.0  (W i x SM i ) ตัวอย่างตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัว : ตัวชี้วัดผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน 28

29 29 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 5.7 จำนวนบุคลากรและประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน ข้อมูล ปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ จำนวนของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 สำนักส่งเสริมสุขภาพ2,7342,0002,1252,2502,3752,500 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง729400425450475500 ศูนย์อนามัยที่ 2-120127135143150 ศูนย์อนามัยที่ 3340120128135142150 ศูนย์อนามัยที่ 4343160170180190200 ศูนย์อนามัยที่ 5-80859095100 ศูนย์อนามัยที่ 6268160170180190200 ศูนย์อนามัยที่ 7260240255270285300 ศูนย์อนามัยที่ 968160170180190200 ศูนย์อนามัยที่ 10453240255270285300 ศูนย์อนามัยที่ 1114080859095100 ศูนย์อนามัยที่ 12712240255270285300 เกณฑ์การให้คะแนน :

30 ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินผล 1มีกรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับ หน่วยงานและระดับบุคคล 2มีแผนภาพ (Flow Chart) แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 3มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบการประเมินผล 4มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและมีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามกรอบแนวทาง /แผนภาพที่กำหนด 5มีการสรุปบทเรียนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบ แนวทางที่กำหนด ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล 20406080100 ขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 1-2ขั้นตอนที่ 1-3ขั้นตอนที่ 1-4ขั้นตอนที่ 1-5 ตัวอย่างตัวชี้วัดแบบขั้นตอนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดในลักษณะขั้นตอนการดำเนินงาน ใช้สำหรับงานที่ริเริ่มใหม่ในปีนั้นๆ ซึ่งไม่ สามารถดำเนินการให้เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้ภายในปีนั้น 30

31 การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด  ความสำคัญของภารกิจ  นโยบายขององค์กร  ความต้องการในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ  การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  ผลกระทบในด้านที่ดีและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ โดยตรง  ความสำคัญของภารกิจ  นโยบายขององค์กร  ความต้องการในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ  การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  ผลกระทบในด้านที่ดีและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ โดยตรง พิจารณาจาก 31

32 ตัวชี้วัด (i) น้ำ หนัก (W i ) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ ได้ (SM i ) คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (W i x SM i ) 20406080100 5.1 จำนวนโครงการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ฯ 2526272829 SM 1 (W 1 x SM 1 ) 5.2 จำนวนบุคลากรฯ ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ 61,60065,45069,30073,15077,000 SM 2 (W 2 x SM 2 ) 5.3 จำนวนบุคลกรฯ ได้รับ การพัฒนาด้านอนามัยแม่ และเด็ก 336357378399420SM 3 (W 3 x SM 3 ) 5.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาเพื่อส่งเสริม สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฯ 6007008009001,000SM 4 (W 4 x SM 4 ) 5.5 จำนวนบุคลากรฯ ได้รับ การพัฒนาด้าน HIA และ การเฝ้าระวังฯ 300400500600700SM 5 (W 5 x SM 5 ) 5.6 จำนวนเด็กอายุ < 2 ปี ที่ แม่ติดเชื้อ HIV ได้รับนมผง 4,2004,4504,7004,9505,200SM 6 (W 6 x SM 6 ) 5.7 จำนวนบุคลากรฯใน ถิ่นทุรกันดารได้รับการ พัฒนาด้านการส่งเสริมฯ 2,0002,1252,2502,3752,500SM 7 (W 7 x SM 7 ) รวม1.0  (W i x SM i ) ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 32

33 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ตัวอย่างการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด 33

34 ตัวอย่างการคำนวณคะแนนตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัว ตัวชี้วัด (i) น้ำ หนัก (W i ) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ผลสำเร็จ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการ ดำเนิน งาน คะแนน ที่ได้ (SM i ) คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (W i x SM i ) 20406080100 5.1 จำนวน โครงการ ศึกษาพัฒนา องค์ความรู้ฯ 0.35--123 280 (0.35 x 80) =28 5.2 จำนวนบุคลากรฯ ได้รับการ ถ่ายทอด องค์ความรู้ ฯ 0.3528029831533335031560 (0.35 x 60) =21 5.6 จำนวนเด็กอายุ น้อยกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อ HIV ได้รับนมผง 0.3082084086088090088080 (0.3 x 80) =24 รวม1.0  (W i x SM i ) =73 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 34

35 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 ระดับ เป็นเกณฑ์ท้าทายที่ส่วนราชการต้องบริหารจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ผลดีกว่าปกติอย่างมาก มีความยาก ค่อนข้างมาก โอกาสทำได้น้อยมาก เป็นเกณฑ์ที่ส่วนราชการต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ได้ผลดีกว่าปกติ มีความยากปานกลาง เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าส่วนราชการสามารถปฏิบัติได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือสามารถรักษาระดับผลการดำเนินงาน ของปีที่ผ่านมาไว้ได้ เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าส่วนราชการปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าส่วนราชการปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้มาก เป้า หมาย ดีกว่า เป้าหมาย ต่ำกว่า เป้าหมาย 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 35

36 ค่าเป้าหมาย คือ เครื่องบอกระดับของความสำเร็จ การกำหนดค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจาก...  แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ  เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติ เหมือนกันทั้งในและต่างประเทศ  มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  ผลการดำเนินงานในอดีต  แนวโน้มของผลการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดของหน่วยงาน  กำหนดค่าเป้าหมายขึ้นเอง (กรณียังไม่มีข้อมูลที่จะนำมาพิจารณา) 36

37 ข้อสังเกต  โดยปกติเป้าหมายจะถูกกำหนดไว้ที่คะแนนระดับ 3  ค่าเป้าหมายที่คะแนนระดับ 5 ต้องไม่ต่ำกว่าผลงานที่ทำ ได้ในปีที่ผ่านมา และไม่ควรต่ำกว่าผลงานที่ส่วนราชการ เคยทำไว้ดีที่สุดในอดีต  การกำหนดช่วงเกณฑ์การให้คะแนน (Interval) พิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของผลการดำเนินงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตย้อนหลัง 3-5 ปี  ค่าเป้าหมายที่คะแนนระดับ 3 จะใช้ผลการดำเนินงานใน ปีที่ผ่านมา มากำหนดเป็นค่าเป้าหมาย เพื่อเป็นการ ผลักดันให้รักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ 37

38 ตัวอย่างการกำหนดช่วงเกณฑ์การให้คะแนน (Interval) ตัวชี้วัด ผลงาน 2552255325542555 ร้อยละของโรงเรียนได้ มาตรฐาน...... 52555662 ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโต (A) = (3+1+5)/3 = 3 38

39 ตัวชี้วัด น้ำ หนัก (ร้อย ละ) เป้า หมาย ข้อมูลพื้นฐานเกณฑ์การให้คะแนน 25532554255512345 1. ร้อยละของ ศูนย์เด็กเล็กใน อปท.มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ กำหนด 67061.40 69.156869707172 2. ร้อยละของ รพ.สังกัด สป. ผ่านเกณฑ์บริการ สุขภาพที่เป็น มิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน 620 --10.881015202530 3. จำนวน รร. ส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร 61546066105128141154167180 4. จำนวน อปท. มีระบบการ สุขาภิบาลอาหาร ระดับพื้นฐาน 624314241821242730 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ปี 2556 (น้ำหนักรวมร้อยละ 24) ตัวอย่าง การกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 39

40 1.จำนวนนักวิจัยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2.จำนวนครั้งที่ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย 3.โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 4.จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร 5.ร้อยละของโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร 6.จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาตัวชี้วัดต่อไปนี้ 40 เป็น KPI หรือ PI ?

41 บทบาทหน่วยงานในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานเจ้าภาพ ทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมการชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัด เจรจาต่อรองความเหมาะสมของค่า เป้าหมายตามเกณฑ์การให้คะแนน(ถ้ามี) จัดทำคำรับรองฯ ดำเนินการตามคำรับรองฯ รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 9 12 เดือน ผ่านระบบ DOC รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 9 12 เดือน ผ่านระบบ DOC จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด แก่หน่วยงาน (ในที่ประชุม) ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด แก่หน่วยงาน (ในที่ประชุม) จัดทำรายงาน SAR ในภาพรวมของกรม รอบ 6 9 12 เดือน ส่ง กพร.กรม จัดทำรายงาน SAR ในภาพรวมของกรม รอบ 6 9 12 เดือน ส่ง กพร.กรม ประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานลงนามคำรับรองฯ กับ อธิบดีและรองอธิบดี 41

42 การประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ กพร.กรม สรุปคะแนน ผลประเมิน หน่วยงาน เจ้าภาพประเมินผลการ ดำเนินงานของหน่วยงาน เห็นด้วย หน่วยงานส่ง หลักฐานการ ดำเนินงาน เจรจากับ เจ้าภาพ กพร. กรม หน่วยงาน เจ้าภาพ ได้ ข้อสรุป รายงาน SAR รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ DOC กพร.กรม แจ้งผลคะแนน การประเมินให้หน่วยงาน และแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ รองอธิบดี ที่กำกับดูแล/ จัดเจรจา ไม่เห็น ด้วย ไม่ได้ ข้อสรุป 42

43 สวัสดีสวัสดี 43


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 1 พฤษภาคม 2556 นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 1 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google