งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อน “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง...มุ่งสู่เขตสุขภาพ” โดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อน “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง...มุ่งสู่เขตสุขภาพ” โดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อน “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง...มุ่งสู่เขตสุขภาพ” โดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2 กรอบการนำเสนอ การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอ้วนทั่วโลก นโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน ของกระทรวงสาธารณสุข ภาคีร่วมใจในศตวรรษนี้ แผนพัฒนาเขตสุขภาพ นโยบายกรมอนามัย ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาโรคอ้วน การขับเคลื่อน “ศูนย์การเรียนรู้ องค์กรไร้พุง...มุ่งสู่เขตสุขภาพ”

3 สถานการณ์ภาวะอ้วนทั่วโลก บทสรุปของ WHO : March 2013 Worldwide obesity has nearly doubled since 1980. In 2008, more than 1.4 billion adults, 20 and older, were overweight. Of these over 200 million men and nearly 300 million women were obese. 35% of adults aged 20 and over were overweight in 2008, and 11% were obese. 65% of the world's population lives in countries where overweight and obesity kills more people than underweight. More than 40 million children under the age of five were overweight in 2011. Obesity is preventable. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311

4 http://www.burning-bison.com/obesity.htm Overweight prevalence (%) in Southeast Asia for adults of both sexes (BMI of ≥ 25kg /m2) Source: WHO Non-Communicable Diseases Country Profiles, 2011 Obesity in Thailand : Behold the Perfect storm by Bruce Bickerstaff สถานการณ์ภาวะอ้วนในผู้ใหญ่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5 - 36 million of the 57 million global deaths in 2008 were due to NCDs. -Most NCDs are strongly associated & causally linked with 4 behaviors : - tobacco use - physical activities - unhealthy diet - harmful use of alcohol www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/ - 29% of NCD deaths in low- and middle- income countries in 2008 occurred before the age of 60. -80% of premature heart disease, stroke and diabetes can be prevented. Figure : Total deaths by broad cause group, by WHO Region, World Bank income group and by sex, 2008 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

6 YearGlobal strategies 2012-present The action plan for the global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases (2013 – 2020) (กำลังดำเนินการอยู่) 2013 WHO Guideline on dietary salt and potassium 2011 The UN Political Declaration on Noncommunicable Diseases 2011 Moscow Declaration on Noncommunicable Diseases 2010 Global recommendations on the marketing of foods and non -alcoholic beverages to children 2008 The action plan for the global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases (2008–2013) 2004 The WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health - Global recommendations on physical activity for health 2000 The global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases ยุทธศาสตร์โลก : การจัดการภาวะอ้วนจะเชื่อมโยงกับ NCDs

7 เพศ ครั้งที่ 3 2547 (%) ครั้งที่ 4 2552 (%) BMI ≥ 25 kg/m2 หญิง34.440.7 ชาย26.528.4 รอบเอวเกินเกณฑ์หญิง36.145.0 ชาย15.418.6 ที่มา : การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถานการณ์อ้วน และภาวะอ้วนลงพุงของไทย

8 ที่มา : แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563 กระทรวงสาธารณสุข อัตรา ต่อ 100,000 ประชากร อัตราของผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ พ.ศ. 2548-2551

9 ผลกระทบโรคอ้วนต่อสุขภาพ

10 คนไทยต้องสูญเสียผลิตภาพ (Productivity loss) จากโรคอ้วน ได้แก่  เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 12,404 ราย  ขาดงานเนื่องจากรักษาใน รพ. 1,876,343 วัน หรือคิดเป็นเงินค่าเสียหายจากการขาดงาน เท่ากับ 694,246,728 บาท  ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ประมาณปีละ 5,584 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายโรคเบาหวานปีละ 24,489 ล้านบาท  ปัญหานี้อาจสร้างภาระทางสุขภาพอาจเท่ากับ หรือสูงกว่าการสูบบุหรี่ แหล่งข้อมูล : IHPP โรคอ้วน : การสูญเสียทางเศรษฐกิจ

11 จัดให้มีโครงการ Trim and Fit (TAF) ในโรงเรียน ทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ผลการดำเนินงาน : ลดความชุกของโรคอ้วนจากร้อยละ 14 เหลือร้อยละ 10 ในปี 2003 และร้อยละ 5 ในปี 2008 และเพิ่มความแข็งแรง ของร่างกายในเด็กนักเรียน ตัวอย่างการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา โรคอ้วนในประเทศต่าง ๆ สิงคโปร์

12 - การปรับระบบอาหารโรงเรียน (อาหารและ เครื่องดื่ม ที่ขายในโรงเรียนจะต้องมีคุณค่า ทางโภชนาการ) เพิ่มน้ำเย็นให้มีอยู่อย่างทั่วถึง เพื่อให้เด็กดื่มน้ำเปล่าเพิ่มมากขึ้น - การให้ความรู้ด้านอาหาร และโภชนาการใน - นอก ห้องเรียน - การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ - โปรแกรมสำหรับเด็กภาวะโภชนาการเกิน และอ้วน - ติดตามประเมินน้ำหนัก และสมรรถภาพทางกาย ทุกปี - การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และความร่วมมือ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการ TAF ครอบคลุม

13 มาตรการอาหาร การให้ข้อมูลด้านโภชนาการบนรายการอาหาร (menus/ menu boards)ในภัตตาคาร จำกัดการโฆษณา /การตลาดอาหารที่ด้อยคุณค่า ทางโภชนาการแก่เด็ก ปรับปรุงอาหารของโรงเรียน ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้อย่างน้อย 5 ชนิด เพิ่มโอกาสในการมรโภชนาการที่ดีและโครงการต่าง ๆ เช่น เก็บภาษีน้ำอัดลม/อาหารว่าง เก็บภาษีสินค้า ที่จัดว่าเป็น ”ของหวาน” จำกัด Trans fat และลดการบริโภคเกลือ สหรัฐอเมริกา

14 ควบคุมการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เป็นมิตรกับสุขภาพ ควบคุมการจำหน่ายอาหารในหน่วยงานและที่สาธารณะ ติดป้ายฉลากโภชนาการ สนับสนุนทางการเงินให้กับอาหารเพื่อสุขภาพ บังคับภาษีการโฆษณาอาหารที่ทำให้อ้วน ปฏิรูปนโยบายการเกษตรให้สนับสนุนเป้าหมายด้านโภชนาการ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ควบคุมส่วนประกอบในกระบวนการผลิตอาหาร ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและสุขภาพในหลักสูตรโรงเรียน ควบคุมการใช้ข้อความด้านการตลาด (Marketing term) สเปน : นโยบายสาธารณะด้านอาหาร

15 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม / น้ำหวาน และส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ พัฒนาคุณภาพอาหาร ไม่วางเครื่องปรุงรส (น้ำปลา น้ำตาล) บนโต๊ะอาหาร/จุดบริการ / จำหน่ายอาหาร ขนม เครื่องดื่มตามเกณฑ์โภชนาการ บูรณาการ ความรู้โภชนาการสู่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ ผลการสำรวจของ มสช. และ สกว. ปี 49 พบว่า โรงเรียนที่มีน้ำอัดลม / น้ำหวาน มีเด็กอ้วนเป็น 2 เท่าของโรงเรียนที่ไม่มี โรงเรียนที่จัดผลไม้ให้กับเด็กใน 1 สัปดาห์ มีเด็กอ้วนน้อยกว่าโรงเรียนที่ไม่จัดผลไม้ ร้อยละ 30 ประเทศไทย โครงการโภชนาการสมวัยและเด็กไทยไม่เกินหวาน กรมอนามัย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศ ฯ สสส.

16 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข

17 1.การกำหนดบทบาท 3 ส่วนให้ชัดเจน 1) National Health Authority (NHA) & Regulator 2) Purchaser หมายถึง สปสช. 3) Provider หมายถึง เครือข่ายบริการ และหน่วยบริการ 2. การพัฒนาบทบาท NHA ของ กสธ. เบื้องต้นได้กำหนด “เป้าหมาย” ในรูป KPI ระดับกระทรวง ซึ่งได้ขับเคลื่อน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข

18 การตรวจราชการ นิเทศงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ KPI กระทรวง KPI เขต KPI กรม KPI จังหวัด แผนงานแก้ไขปัญหา การจัดสรรงบประมาณ การกำกับ ประเมินผล

19 19 Health Promotion & Prevention National Programs Basic Services Area Health กรอบงานส่งเสริมป้องกัน ตามลักษณะงาน กรอบงานส่งเสริมป้องกัน ตามลักษณะงาน

20 Learning & Innovation skills ( 4C ) ทักษะ เรียนรู้และนวัตกรรม 1. Critical thinking คิดแยบคาย 2. Communication สื่อสาร 3. Collaboration สานสัมพันธ์ 4. Creativity สร้างสรรค์ Information, media & technology skills ทักษะ สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 1. Information literacy รู้สารสนเทศ 2. Media literacy รู้สื่อ 3. ICT literacy รู้เทคโนโลยีสื่อสาร Partnership in 21st century ภาคีร่วมใจในศตวรรษนี้

21 Life & Career skills ( FISAL) ทักษะชีวิต และความก้าวหน้า 1. Flexibility & Adaptability ยืดหยุ่น ปรับตัว 2. Initiative & Self direction ริเริ่ม นำตน 3. Social & cross cultural skills ทักษะสังคม วัฒนธรรม 4. Accountability & Productivity โปร่งใส ผลิตภาพ 5. Leadership & Responsibility ผู้นำ รับผิดชอบ Partnership in 21st century ภาคีร่วมใจในศตวรรษนี้

22 22

23 บริการ (4 แผน) สส ปก 13 แผนบริหาร (8 แผน) ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่งต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย สุขภาพสตรี และทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS สุขภาพวัยรุ่น + BS ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ การเงินการคลัง การบริหารกำลังคน-จริยธรรม ระบบข้อมูล การบริหารเวชภัณฑ์ พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง สาธารณสุขชายแดน ยาเสพติด โครงการพระราชดำริ อาหารปลอดภัย การควบคุมโรคติดต่อ สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน แผนพัฒนาเขตสุขภาพ

24 องค์ประกอบของแผนงานส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย แผน สุขภาพ ทารก 0-2 ปี แผน สุขภาพ เด็ก ปฐมวัย 3-5 ปี แผน สุขภาพ เด็กวัย เรียน (6-12 ปี ) แผน สุขภาพ เด็กวัย เรียน (6-12 ปี ) แผน สุขภา พ วัยรุ่น แผน ป้องกัน ควบคุม โรคไม่ ติดต่อ เรื้อรัง แผนคัด กรอง มะเร็ง ปาก มดลูก / มะเร็ง เต้านม แผนคัด กรอง มะเร็ง ปาก มดลูก / มะเร็ง เต้านม แผน สุขภา พ ผู้สูงอา ยุ แผน สตรี ตั้งคร รภ์ คุณภ าพ สถาน บริการ ANC&LR คุณภา พ การ เข้าถึง บริการ ของ หญิง ตั้งครร ภ์ การ ให้บริก าร หญิง ตั้งครร ภ์ที่พึง ได้รับ WCC คุณภา พ - นมแม่ - พัฒนา 4 ด้าน - การ เจริญเติบโ ต : สูง - สม ส่วน - สุขภาพ ช่องปาก - วัคซีน - นมแม่ - พัฒนา 4 ด้าน - การ เจริญเติบโ ต : สูง - สม ส่วน - สุขภาพ ช่องปาก - วัคซีน ส่งเสริ ม บทบา ท ครอบค รัวพ่อ - แม่ ชุมชน เด็กปฐมวัย มีคุณภาพ และบทบาท พ่อ - แม่ใน การเลี่ยง ดูแลปฐมวัย - พัฒนาการ 4 ด้าน - การ เจริญเติบโต : สูง - สม ส่วน - สุขภาพ ช่องปาก - วัคซีน เด็กปฐมวัย มีคุณภาพ และบทบาท พ่อ - แม่ใน การเลี่ยง ดูแลปฐมวัย - พัฒนาการ 4 ด้าน - การ เจริญเติบโต : สูง - สม ส่วน - สุขภาพ ช่องปาก - วัคซีน พัฒนา คุณภา พศูนย์ เด็ก เล็ก เด็ก นักเรียนมี คุณภาพ 4 ด้าน - พัฒนาการ 4 ด้าน - การ เจริญเติบโ ต : สูง - สม ส่วน - สุขภาพ ช่องปาก - วัคซีน เด็ก นักเรียนมี คุณภาพ 4 ด้าน - พัฒนาการ 4 ด้าน - การ เจริญเติบโ ต : สูง - สม ส่วน - สุขภาพ ช่องปาก - วัคซีน โรงเรีย น ส่งเสริ ม สุขภา พ การ เข้าถึง กลุ่ม วัยรุ่น กลุ่ม เสี่ยง - เพศสัม พันธ์ - บุหรี แอลกอฮ อล์ - ยาเสพ ติด - พฤติกร รม อารมณ์ การ เข้าถึง กลุ่ม วัยรุ่น กลุ่ม เสี่ยง - เพศสัม พันธ์ - บุหรี แอลกอฮ อล์ - ยาเสพ ติด - พฤติกร รม อารมณ์ คลินิก วัยรุ่น สร้าง ระบบการ ดูแล ช่วยเหลื อ วัยรุ่น เริ่มที่ โรงเรียน คลินิก NCD คุณภา พ ( ขยาย ความ ครอบค ลุมการ ตรวจ ภาวะแท รกซ้อน คลินิก NCD คุณภา พ ( ขยาย ครอบค ลุมการ ตรวจ ภาวะแ ทรกซ้ อน ) - ลด ปัจจัย เสี่ยงป ชก / ชุมชน - DPAC มะเร็ง เต้านม - การ ตรวจ มะเร็ง เต้านม ด้วย ตนเอง - การ สร้าง ความ ตระหนัก ผ่านสื่อ และการ ประเมิน มะเร็ง เต้านม - การ ตรวจ มะเร็ง เต้านม ด้วย ตนเอง - การ สร้าง ความ ตระหนัก ผ่านสื่อ และการ ประเมิน แกนนำ ชุมชน อสม เข้ม เข็ง ดูแล ผู้สูงอายุ คุณภาพ - เบาหวาน / ความดัน - โรค ซึมเศร้า - เข่า เสื่อม - สุขภาพ ช่องปาก ดูแล ผู้สูงอายุ คุณภาพ - เบาหวาน / ความดัน - โรค ซึมเศร้า - เข่า เสื่อม - สุขภาพ ช่องปาก คลินิก บริการ ผู้สูงอา ยุ อำเภอ / ตำบล 80 / ยัง แจ๋ว

25 1. มีแผนยุทธศาสตร์ การสร้างนโยบายสาธารณะ 2. บูรณาการนโยบาย โครงการ งบประมาณทุก ภาคส่วนลงสู่การปฏิบัติ 3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชน : ศึกษาดูงาน การเป็นวิทยากร 4. รณรงค์สร้างกระแสสังคม โดยการสื่อสาร สร้างความตระหนักเรื่องอ้วนลงพุง 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เกิด การขยายครอบคลุมพื้นที่เขตสุขภาพ การขับเคลื่อน “ศูนย์การเรียนรู้ องค์กรต้นแบบไร้พุง...มุ่งสู่เขตสุขภาพ”

26 นโยบายกรมอนามัย

27 องค์กรหลักของประเทศในการ ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี วิสัยทัศน์

28 1. เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 2. เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย 3. พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคี เครือข่ายสามารถทำบทบาทหน้าที่ของตนในระบบ ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทกรมอนามัย

29 บทบาทใหม่ของกรมอนามัย 1.National Health Authority (NHA) & Regulator 2. Technical development and support

30 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน

31 อิทธิพลสิ่งแวดล้อม/สังคม - การตลาดด้านอาหาร - กระแสตะวันตก - ขาดการออกกำลังกาย ปัจจัยด้านพฤติกรรม กินปริมาณมาก ปัจจัยด้านชีวภาพ พันธุกรรม ทัศนคติ ระบบบริการสาธารณสุข -การให้คำปรึกษา -การรณรงค์ PR -คลินิกลดไขมัน -ระบบเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง ขาดการออกกำลังกาย Energy in (+) การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม Energy out (-) กินหวาน/มัน มาก สร้างนโยบายสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมที่ลด ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง -พัฒนาองค์ความรู้ -สร้างพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนในระดับชาติ อ้วนลงพุง

32 ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) สถานบริการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ DPAC(คลินิกไร้พุง) หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน /โรงเรียน / ชุมชน สามารถบริหารจัดการสู่ศูนย์การเรียนรู้องค์กร ต้นแบบไร้พุง ชุมชน องค์กร/ผู้ผลิต ผู้ค้า ทุกระดับทุกภาค ส่วน ได้รับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/ องค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ องค์กรทุกระดับ และทุกภาคส่วน มีนโยบาย มาตรการทางสังคม กฎ ระเบียบ และนำไปสู่ การปฏิบัติ ชุมชน องค์กร/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับ ทุกภาคส่วน มีการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรม คนไทยไร้พุง ระดับประชาชน / ชุมชน (มุมมองเชิงคุณค่า) ชุมชน/องค์กร มีแกนนำคนไทยต้นแบบไร้ พุง ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านพฤติกรรม ตามหลัก 3 อ. ประชาชนประเมินและเฝ้าระวังพฤติกรรม ด้านโภชนาการ ออกกำลังกาย และอารมณ์ ได้ด้วยตนเอง ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงบริหารจัดการ) มีแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการทั้ง ส่วนกลาง และพื้นที่ มีระบบการบริหารจัดการและประสานงาน ภาคีเครือข่าย มีระบบสื่อสารสังคมที่มีประสิทธิภาพ และ ต่อเนื่อง มีระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ การจัดการความรู้ที่ทันสมัย ระดับรากฐาน (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (HEALTH Model) บุคลากรขององค์กร มีความรู้ ทักษะและ ความสามารถ ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงได้ จุดหมายปลายทางการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน กรมอนามัย

33 การขับเคลื่อน “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบ ไร้พุง... มุ่งสู่เขตสุขภาพ”

34 โครงการ ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุงปี 2551-2552

35 การขับเคลื่อน “จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดีปี 2552 - 2553 ”

36 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด “องค์กรไร้พุง...สู่คนไทยไร้พุง ปี 2554”

37 ประชุมเสวนา เรื่อง “รวมใจสลายพุง ปี 2555” “กรมอนามัย เข้าพรรษา ลดอ้วน สร้างบุญ”

38

39 แนวทางการขับเคลื่อน “คนไทยไร้พุง” 1.สร้างกระแสสังคมต่อเนื่องให้เข้มข้นขึ้น 2.ส่งเสริมให้เกิด “ศูนย์การเรียนรู้องค์กร ต้นแบบไร้พุง” 3.ส่งเสริมให้เกิด”คลินิกไร้พุง (DPAC)” ในสถานบริการสาธารณสุข 4. สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดพุง

40 เกณฑ์การประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” มี 7 องค์ประกอบ 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการ องค์กรเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ 2. มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการ ควบคุมน้ำหนัก 3. มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลด โรคอ้วนลงพุง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องภัยเงียบ ของโรคอ้วน ภายในองค์กร

41 เกณฑ์การประเมิน (ต่อ) 5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในองค์กรประเมิน รอบเอวด้วยตนเอง 6. ร้อยละ 60 ของบุคลากรในองค์กรมีรอบเอวปกติ (ชายรอบเอวน้อยกว่า 90 ซม และผู้หญิงรอบเอว น้อยกว่า 80 ซม.) 7. องค์กรเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ อย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้ - มีงบประมาณในการพัฒนาองค์กร - มีกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

42 1.องค์กร หมายถึง หน่วยงาน โรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน หรือ ชมรม 2. องค์กรมีบุคลากรหรือพนักงาน 30 คน ขึ้นไป 3. หัวหน้าผู้นำองค์กรสมัครใจที่จะเข้าร่วม และยินดี ที่จะร่วมมือในการ ขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้ องค์กรต้นแบบไร้พุง กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ กรมอนามัย คุณลักษณะ องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่สมัคร เข้าร่วมเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

43 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง...มุ่งสู่เขตสุขภาพ” ในวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กทม. 2. รณรงค์สร้างกระแสสังคม “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบ ไร้พุง...มุ่งสู่เขตสุขภาพ” 3. ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านลงพุงด้วยเส้น รอบเอวของประชาชนในศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 4. สรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 5. “ถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบ ไร้พุง “ 6. ผลิตคู่มือ - พิชิตอ้วน พิชิตพุง คนไทยไร้พุง - โรคอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) ภัยเงียบ ที่คุณคาดไม่ถึง การดำเนินงานชุดกิจกรรม “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ปี 2556”

44 ขยายจำนวนศูนย์การเรียนรู้ องค์กรต้นแบบไร้พุงครอบคลุม ในทุกพื้นที่เขตสุขภาพ ความคาดหวัง

45


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อน “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง...มุ่งสู่เขตสุขภาพ” โดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google