งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก
Rasana Waleerattanapa. RN

2 1.การรับผู้ป่วยไว้ในความดู เมื่อแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก
สิ่งที่ต้องปฏิบัติและนึกถึงคือ ผู้ป่วยอยู่ในระยะไหนของโรค เพื่อจะได้เฝ้าระวังผู้ป่วย วันที่มีไข้ การนับวันของไข้ ต้องซักประวัติปัญหาการมีเลือดออก ต่างๆ

3 2.การดูค่าผิดปกติของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC : Hct ,WBC, Platelet , N,L LFT: Albumin ต่ำ AST/ALT สูง Electrolyte : Na, K,Cl ,CO2 Coagulogram, INR Prolong

4 3. ขาดความเข้าใจอาการผู้ป่วยที่ผิดปกติ
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง กระสับกระส่าย เลือดกำเดาไหล หรืออาเจียนเป็นเลือดมาก่อน ประจำเดือน เหงื่อออก เป็นลม ใจสั่น หวิวๆๆ

5 4. ขาดความเข้าใจในสัญญาณชีพที่ผิดปกติ
ไม่มีไข้ BP 100/80 ฟังได้ตำแหน่งเดียว คือ Pulse pressure = 0 เช่น 90/0 = 90/90 สัญญาณชีพเป็นลักษณะดังกล่าวนาน จนผู้ป่วยเกิน ภาวะ Shock นาน การใช้เครื่องวัดแบบ Digital ขาดการได้ยิน การเฝ้าระวัง Vital signs ที่เปลี่ยนแปลง

6 5.ขาดการประเมินในเรื่องของชีพจร
ความแรง เช่น เบาเร็ว หรือคลำไม่ได้ อัตราของชีพจร เช่น เร็วกว่าค่าปกติของอายุผู้ป่วย ทำให้ไม่เห็นความสำคัญของชีพจร หมายเหตุ การใช้เครื่อง Digital ทำให้พยาบาลขาดการได้ยินประเมินสิ่งเหล่านี้

7 6. ขาดความเข้าใจเรื่องค่า Hematrocit.
เพิ่มขึ้น หรือเท่าเดิม หรือลดลง ต้องคิดเสมอว่าผู้ป่วยมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นในร่างกาย จากภาวะใดบ้าง Volume เพียงพอ หรือมี Bleeding/Fluid overload

8 7.ขาดการเฝ้าระวังการให้สารน้ำและสารประกอบของเลือด
ชนิดของสารน้ำที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยไข้เลือดออก อัตราหยดที่มีความถี่การเปลี่ยนแปลงอัตราหยด จำนวนที่ได้รับที่มากเกิน เสี่ยงภาวะน้ำเกิน การรวมจำนวนสารน้ำ สารประกอบของเลือดที่จำเป็น

9 8.ขาดความเข้าใจในเรื่องการนับเวลาผู้ป่วยไข้ลง/ Shock
ผู้ป่วยไข้ลงเวลาไหน วันไหน เวลาไหน นับชั่วโมงการ Leakage ชั่วโมงเริ่มการมีภาวะ Shock Shock เป็นเวลานานมาแล้วกี่ชั่วโมง

10 10.ขาดการบันทึกอะไร ปริมาณสารน้ำที่ได้รับแต่ละเวร ปริมาณจำนวนปัสสาวะ
ปริมาณเลือดที่ออกมา ปริมาณของสิ่งที่อาเจียนออกมา ปริมาณเลือดกำเดาไหล การบันทึกอาการไม่ตรงกับอาการ เวลาที่ผู้ป่วย มีอาการผิดปกติ

11 11. ขาดการรายงานอาการผู้ป่วยที่ผิดปกติ
ผิดปกติ เรื่องของ BP Pulse rate RR. Data ข้อมูล Lab ที่ผิดปกติ อาการที่ไม่ดีของผู้ป่วย ผลที่เกิดขึ้น ทำให้ได้รับการรักษาล่าช้าและผู้ป่วยเกิด อาการรุนแรงมากขึ้น ทำให้ยากในการรักษา

12 12 ขาดความเข้าใจภาวะที่เกิดกับผู้ป่วยในระยะ Critical
Prolong shock Fluid overload Bleeding Electrolyte imbalance Liver failure Renal failure Volume load DIC

13 13. จากสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้การ Monitor ขาดความต่อเนื่องทางการพยาบาล
ไม่ได้แยกผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเฉพาะตึก หรือเฉพาะมุม ผู้ป่วยอยู่ปะปนกับโรคอื่นๆ จำนวนผู้ป่วยมีมากกำลังคนในการดูแลไม่พอเพียง อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พอเพียง ไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออกตั้งแต่แรก ขาดแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย ขาดความรู้ในเรื่องโรคไข้เลือดออก การรักษาการพยาบาล การส่งต่อ ขาดประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก

14 14. ผลกระทบการรักษาต่อการปฏิบัติการพยาบาล
มีความหลากหลายการรักษาไม่มีแนวทางชัดเจน ต้องปฏิบัติตามแผนการรักษา ไม่มีการโต้แย้งในแนวทางการรักษาที่ส่งผลกระทบกับผู้ป่วย ทีมรักษามีแนวทางไม่ไปในแนวเดียวกัน ทีมรักษาไม่มีประสบการณ์ ทีมรักษาไม่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์

15 15. ขาดการทำงานเป็นทีม


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google