งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rasana Waleerattanapa. RN ปัญหาทางการพยาบาล ผู้ป่วยไข้เลือดออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rasana Waleerattanapa. RN ปัญหาทางการพยาบาล ผู้ป่วยไข้เลือดออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rasana Waleerattanapa. RN ปัญหาทางการพยาบาล ผู้ป่วยไข้เลือดออก

2 1. การรับผู้ป่วยไว้ในความดู เมื่อแพทย์ วินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก สิ่งที่ต้องปฏิบัติและนึกถึงคือ ผู้ป่วยอยู่ในระยะไหนของโรค เพื่อ จะได้เฝ้าระวังผู้ป่วย วันที่มีไข้ การนับวันของไข้ ต้องซักประวัติปัญหาการมีเลือดออก ต่างๆ

3 2. การดูค่าผิดปกติของผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ CBC : Hct,WBC, Platelet, N,L LFT: Albumin ต่ำ AST/ALT สูง Electrolyte : Na, K,Cl,CO2 Coagulogram, INR Prolong

4 3. ขาดความเข้าใจอาการผู้ป่วย ที่ผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง กระสับกระส่าย เลือดกำเดาไหล หรืออาเจียนเป็น เลือดมาก่อน ประจำเดือน เหงื่อออก เป็นลม ใจสั่น หวิวๆๆ

5 4. ขาดความเข้าใจในสัญญาณชีพ ที่ผิดปกติ ไม่มีไข้ BP 100/80 ฟังได้ตำแหน่งเดียว คือ Pulse pressure = 0 เช่น 90/0 = 90/90 สัญญาณชีพเป็นลักษณะดังกล่าวนาน จนผู้ป่วยเกิน ภาวะ Shock นาน การใช้เครื่องวัดแบบ Digital ขาดการได้ ยิน การเฝ้าระวัง Vital signs ที่เปลี่ยนแปลง

6 5. ขาดการประเมินในเรื่อง ของชีพจร ความแรง เช่น เบาเร็ว หรือคลำ ไม่ได้ อัตราของชีพจร เช่น เร็วกว่าค่า ปกติของอายุผู้ป่วย ทำให้ไม่เห็นความสำคัญของชีพจร หมายเหตุ การใช้เครื่อง Digital ทำให้พยาบาลขาดการได้ยินประเมิน สิ่งเหล่านี้

7 6. ขาดความเข้าใจเรื่องค่า Hematrocit. เพิ่มขึ้น หรือเท่าเดิม หรือลดลง ต้องคิดเสมอว่าผู้ป่วยมีการเปลี่ยน เกิดขึ้นในร่างกายจากภาวะใดบ้าง Volume เพียงพอ หรือมี Bleeding/Fluid overload

8 7. ขาดการเฝ้าระวังการให้สารน้ำ และสารประกอบของเลือด ชนิดของสารน้ำที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ไข้เลือดออก อัตราหยดที่มีความถี่การเปลี่ยนแปลง อัตราหยด จำนวนที่ได้รับที่มากเกิน เสี่ยงภาวะน้ำ เกิน การรวมจำนวนสารน้ำ สารประกอบของเลือดที่จำเป็น

9 8. ขาดความเข้าใจในเรื่องการนับ เวลาผู้ป่วยไข้ลง / Shock ผู้ป่วยไข้ลงเวลาไหน วันไหน เวลาไหน นับชั่วโมงการ Leakage ชั่วโมงเริ่มการมีภาวะ Shock Shock เป็นเวลานานมาแล้วกี่ ชั่วโมง

10 10. ขาดการบันทึกอะไร ปริมาณสารน้ำที่ได้รับแต่ละเวร ปริมาณจำนวนปัสสาวะ ปริมาณเลือดที่ออกมา ปริมาณของสิ่งที่อาเจียนออกมา ปริมาณเลือดกำเดาไหล การบันทึกอาการไม่ตรงกับอาการ เวลาที่ผู้ป่วย มีอาการผิดปกติ

11 11. ขาดการรายงานอาการ ผู้ป่วยที่ผิดปกติ ผิดปกติ เรื่องของ BP Pulse rate RR. Data ข้อมูล Lab ที่ผิดปกติ อาการที่ไม่ดีของผู้ป่วย ผลที่เกิดขึ้น ทำให้ได้รับการรักษาล่าช้าและ ผู้ป่วยเกิด อาการรุนแรงมากขึ้น ทำให้ยาก ในการรักษา

12 12 ขาดความเข้าใจภาวะที่เกิดกับ ผู้ป่วยในระยะ Critical Prolong shock Fluid overload Bleeding Electrolyte imbalance Liver failure Renal failure Volume load DIC

13 13. จากสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้การ Monitor ขาดความต่อเนื่องทางการ พยาบาล ไม่ได้แยกผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเฉพาะตึก หรือเฉพาะมุม ผู้ป่วยอยู่ปะปนกับโรคอื่นๆ จำนวนผู้ป่วยมีมากกำลังคนในการดูแลไม่ พอเพียง อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พอเพียง ไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ แรก ขาดแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย ขาดความรู้ในเรื่องโรคไข้เลือดออก การ รักษาการพยาบาล การส่งต่อ ขาดประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก

14 14. ผลกระทบการรักษาต่อการ ปฏิบัติการพยาบาล  มีความหลากหลายการรักษาไม่มี แนวทางชัดเจน  ต้องปฏิบัติตามแผนการรักษา  ไม่มีการโต้แย้งในแนวทางการรักษาที่ ส่งผลกระทบกับผู้ป่วย  ทีมรักษามีแนวทางไม่ไปในแนวเดียวกัน  ทีมรักษาไม่มีประสบการณ์  ทีมรักษาไม่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญ  ร่วมกับทีมพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์

15 15. ขาดการทำงาน เป็นทีม


ดาวน์โหลด ppt Rasana Waleerattanapa. RN ปัญหาทางการพยาบาล ผู้ป่วยไข้เลือดออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google