งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ นพ.อภิชัย มงคล นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ นพ.อภิชัย มงคล นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ นพ.อภิชัย มงคล นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ นายผดุชชัย เคียนทอง นายผดุชชัย เคียนทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

2 “ พุทธมณฑล อีสาน ถิ่นฐานอารย ธรรม ผ้าไหมล้ำเลอ ค่า ตักสิลานคร ” คำขวัญประจำ จังหวัด

3 ข้อมูลทั่วไป 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,944/30 หมู่บ้าน/ชุมชน 262,768 ครัวเรือน ประชากร 961,605 คน ชาย 476,223 คน หญิง 485,382 คน เทศบาล 18 แห่ง อบต.124 แห่ง 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,944/30 หมู่บ้าน/ชุมชน 262,768 ครัวเรือน ประชากร 961,605 คน ชาย 476,223 คน หญิง 485,382 คน เทศบาล 18 แห่ง อบต.124 แห่ง

4 สถานบริการสาธารณสุข ที่ สถานบริการสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ระดับ 1รพ.มหาสารคามS 2รพ.บรบือM๒M๒ 3รพ.พยัคฆภูมิพิสัยM๒M๒ 4รพ.โกสุมพิสัยF๑F๑ 5รพ.วาปีปทุมF๑F๑ 6รพ.นาเชือกF๒F๒ 7รพ.นาดูนF๒F๒ 8รพ.ยางสีสุราชF๒F๒ 9รพ.แกดำF๒F๒ 10รพ.กันทรวิชัยF๒F๒ 11รพ.เชียงยืนF๒F๒ 12รพ.กุดรังF๓F๓ 13รพ.ชื่นชมF๓F๓

5 สถานบริการสาธารณสุข รพ.สต.175 แห่ง ศสม.4 แห่ง รพ.เอกชน (50 เตียง) 1 แห่ง รพ.สต.175 แห่ง ศสม.4 แห่ง รพ.เอกชน (50 เตียง) 1 แห่ง

6 จำนวนบุคลากรต่อประชากร แพทย์ 1 : 5,863 ทันตแพทย์ 1 : 17,808 เภสัชกร 1 : 10,805 พยาบาลวิชาชีพ 1 : 1,096 แพทย์ 1 : 5,863 ทันตแพทย์ 1 : 17,808 เภสัชกร 1 : 10,805 พยาบาลวิชาชีพ 1 : 1,096 จนท.ต่อ รพ.สต. 1 แห่ง 1: 3.67 ประชากรต่อ จนท.รพ.สต.1 คน 1: 1,495 จนท.ต่อ รพ.สต. 1 แห่ง 1: 3.67 ประชากรต่อ จนท.รพ.สต.1 คน 1: 1,495

7 ผลการดำเนินงาน 4 ประเด็นหลัก 4 ประเด็นหลัก

8 ประเด็นหลักที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค

9 1.1.1การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (8 ตัวชี้วัด) 1.1.1การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (8 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละการผ่านเกณฑ์ (101) ร้อยละของ ANC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)  (102) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครั้งแรกหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่า 60) 4,5552,  (103) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์( ไม่น้อยกว่า 90) 4,5552,  (104) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม ไอโอดีน (เท่ากับ 100) 4,  (105) ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)  (106) ร้อยละของภาวะขาดออกซิเจนระหว่าง คลอด (ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน) 4,  (107) ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด (ไม่เกิน 5) 4,  (108) ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแล ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 65) 4,5553, 

10 1.1.2 การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคในเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี อย่างมีคุณภาพ (7 ตัวชี้วัด) การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคในเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี อย่างมีคุณภาพ (7 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (109) ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิด จนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ยกินนม แม่อย่างเดียว (ไม่น้อยกว่า 50) 2,7071,  (110) ร้อยละของสถานบริการจัดระบบบริการ คลินิกเด็กดีคุณภาพ (WCC คุณภาพ) ไม่น้อย กว่า  (111) ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคหัด (ไม่น้อยกว่า 95) 8,2743,  (112) ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุก ประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90 (ยกเว้น วัคซีน MMR ไม่น้อยกว่า 95) (1) ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG 8,2743,  (2) ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP-HB3 8,2744,  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3 8,2744, 

11 1.1.2 การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคในเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี อย่างมีคุณภาพ (7 ตัวชี้วัด) การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคในเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี อย่างมีคุณภาพ (7 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (4) ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4 8,3224,  (5) ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4 8,3224,  (6) ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2 8,3224,  (113) ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า 70) 9,8258,  (114) ร้อยละของเด็ก 0-2ปีได้รับการตรวจ พัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่า 80) 9,8259,  (115) ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการ ตรวจช่องปากและผู้ดุแลได้รับการฝึกทักษะ การแปรงฟันไม่น้อยกว่า 70 12,0338,  (115) ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ Fluorine vanish (ไม่น้อยกว่า 50) 8,4664, 

12 1.2.1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคในเด็กอายุ 3-5 ปี อย่างมีคุณภาพ (6 ตัวชี้วัด) การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคในเด็กอายุ 3-5 ปี อย่างมีคุณภาพ (6 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละการผ่านเกณฑ์ (116) ร้อยละของเด็ก (3-5 ปี) ที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85) 8,340 8,  (117) ร้อยละของเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) มีปัญหาฟันน้ำนมผุ (ไม่เกิน 57) กำลังดำเนินการสำรวจ และบันทึกข้อมูล  (118) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กระดับดีและดี มาก (ไม่น้อยกว่า 70)  (119) ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับวัคซีนทุก ประเภทตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 90) (1) ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE3 8,7434,  (2) ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 8,7434,  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5 8,7434,  (120) ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า 70) 8,4497,  (121) ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจ พัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่า 80) 8,4498, 

13 1.3.1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคในเด็กวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ (4 ตัวชี้วัด) การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคในเด็กวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ (4 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละการผ่านเกณฑ์ (122) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า 70) 62,48554,  (123.1) ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า 85 7,4015,  (123.2) ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการ เคลือบหลุมร่องฟัน (ไม่น้อยกว่า 30) 7,4011,  (124) ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี ได้รับวัคซีน กระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90 (ยกเว้นวัคซีน MMR ป.1 และวัคซีน dT ป.6 ไม่น้อยกว่า 95) (1) ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับวัคซีน MMR2 9,8119,  (2) ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ได้รับวัคซีน dT 9,1308,  (125) ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (ควบคุมน้ำหวาน และขนมกรุบกรอบ) (ไม่น้อยกว่า 75) 

14 1.3.2 การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคในเด็กวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ (2 ตัวชี้วัด) การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคในเด็กวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ (2 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละการผ่านเกณฑ์ (126) ร้อยละของศูนย์ให้คำปรึกษา คุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือนักเรียนใน โรงเรียน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ OSCC คลินิก วัยรุ่น ฯลฯ (ไม่น้อยกว่า 70)  (127) อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50) 915 ดำเนินการสำรวจ สค.56 

15 1.4.1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก (4 ตัวชี้วัด) การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก (4 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละการผ่านเกณฑ์ (128) ร้อยละของสตรี ปีที่มีการ ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ไม่น้อยกว่า 80) 220,447146,  (129) ร้อยละของสตรี ปีที่ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมถึงปี 2557 (ไม่น้อยกว่า 80) 220, ,  (130) สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและ มะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2 (ไม่น้อย กว่าร้อยละ 70) -มะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1 และ  -มะเร็งเต้านม ระยะที่ 1 และ  (131) ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธ์ที่อยู่กิน กับสามี ได้รับบริการวางแผนครอบครัวทุก ประเภทไม่น้อยกว่า ,174183, 

16 1.4.2 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) (6 ตัวชี้วัด) การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) (6 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละการผ่านเกณฑ์ (132) ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (ไม่น้อยกว่า ๙๐) 896,832355,  (133) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ไม่น้อยกว่า ๕๐) -ใช้ผลของ FBS 146,73048,  -ใช้ผลของ HbA1C 16,0493,  (134) ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่า 40) 164,09397,  (135) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแล รักษา /ส่งต่อ (เท่ากับ 100) 2,  (136) ร้อยละของประชาชนเป้าหมายได้รับ การฉีดวัคซีนกระตุ้นครบตามเกณฑ์ (มากกว่า 90) อยู่ระหว่างดำเนินการ  (137) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง บริการ (มากกว่าหรือเท่ากับ 31) 20,7814, 

17 1.5.1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ (3 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (138) ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ ได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ (ไม่น้อยกว่า 80) 132,619125,  (139) ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการ คัดกรองเบาหวาน/ความดัน (เท่ากับ 90) 133,44456,  (140) ร้อยละของคลินิกผู้สูงอายุ ผู้พิการคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70) (1) ร้อยละของโรงพยาบาล 120 เตียงขึ้นไป มีคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2 แห่งดำเนินการ กค.56  (2) ร้อยละของคลินิกสายตาเลือน รางในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปที่มี คุณภาพ  (3) ร้อยละของคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปที่มีคุณภาพ 

18 1.6.1 สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการทำงานด้านสุขภาพ (4 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละการผ่านเกณฑ์ (141) ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่ (เท่ากับ 100)  (142) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ การตรวจสอบได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่ กำหนด (เท่ากับ 90) (1) อาหาร  (2) เครื่องสำอาง  (143) ร้อยละของสถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เท่ากับ ๙0)  (144) ร้อยละของผู้ประกอบการ อาหารแปร รูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ได้รับ อนุญาตตามเกณฑ์ Primary GMP (ไม่น้อย กว่า 70 ของผู้ที่มายื่นขออนุญาต) 

19 1.7.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (145) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มี การปรับพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลด เสี่ยง (ไม่น้อยกว่า 50) 187,936133, 

20 การเร่งดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การเร่งดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

21 ประเด็นหลักที่ 2 การพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ

22 2.1.1 พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (201) สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยนอก เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ไปรับ การรักษาที่ ศสม./รพสต.มากกว่าร้อย ละ 50 (202) เครือข่ายมีระบบพัฒนา Service Plan ที่มีการดำเนินการได้ ตามแผน ระดับ อย่างน้อย 4 สาขา และตัวชี้วัดอื่นๆ (6 สาขา) ตามที่กำหนด  (203) ร้อยละของ ศสม.ในเขตเมือง ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

23 2.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพในการบริการด้านรักษาพยาบาล (CMI) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (204) ร้อยละของ รพศ.ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 1.8 และ รพท. ไม่น้อย กว่า 1.4 (ร้อยละ 80) 1 แห่ง (รพ.มค.) (ไม่น้อยกว่า 1.4)  การพัฒนาระบบส่งต่อ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (205) จำนวนการส่งต่อผู้ป่วย นอกเขตบริการ ลดลงร้อยละ 50 ปี 55=1,165 ปี 56= (ลดลง) ลดลง ร้อยละ 

24 2.1.5 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละการผ่านเกณฑ์ (206) ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด (ร้อยละ 90)  (207) ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่ น้อยกว่า 70)  (208) ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนได้ คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย (100)  (208) ร้อยละสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย (100) (สปาและนวดเพื่อสุขภาพ)  (209) ร้อยละของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการ พัฒนาศักยภาพ/คุณภาพ/หรือรับรอง คุณภาพมาตรฐาน (70 ของแผนการ ดำเนินงาน)  (210) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน (เท่ากับ 14) 1,739,890209, 

25 2.2.1 การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละการผ่านเกณฑ์ (211) ร้อยละของอำเภอที่มีทีม DMAT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ 80) (1) DMAT  (2) MCATT  (3) SRRT  (212) ร้อยละของ ER EMS คุณภาพ (ไม่ น้อยกว่า 70) (1) ER คุณภาพจะทำการประเมิน กค.56  (2) EMS คุณภาพ (1) ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉิน วิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง) ที่มาด้วยระบบ การแพทย์ฉุกเฉินโดยแจ้งผ่านศูนย์สั่งสาร 1169 (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10)  (2) ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉิน วิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง) ที่ได้รับการปฏิบัติ ฉุกเฉินในเวลา 10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ (มากกว่า 70)  (213) จำนวนทีม MERT ที่ได้รับการพัฒนา11100 

26 2.3.1 การพัฒนาศักยภาพ อสม. ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (214) ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพเป็น อสม. เชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า 48) 19,52410, 

27 2.3.2 การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (215) การบริหารจัดการเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ (215.1) ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM หรือเครื่องมืออื่นๆในการทำ แผนพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)  (215.2) ร้อยละของตำบลที่มีการ จัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 

28 การเร่งดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การเร่งดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

29 ประเด็นหลักที่ 3 การบริหารจัดการ ระบบสุขภาพ

30 3.1.1 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (301) ร้อยละของหน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาทางการเงิน ลดลง (ไม่น้อยกว่า 50)  (302) ร้อยละของหน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมายมีข้อมูลต้นทุนของหน่วย บริการที่ครบถ้วน (ร้อยละ 50)  (303) ร้อยละของหน่วยบริการมี ฐานข้อมูลต้นทุนพื้นฐาน (มีและใช้ โปรแกรมต้นทุนมาตรฐาน) (ร้อยละ 80)  (304) ร้อยละของหน่วยบริการที่มีและ ใช้แผน (3 แผน) ตามระบบการ จัดการควบคุมภายใน (ร้อยละ 90) 

31 3.1.2 การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (305) ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์เฉลี่ย ลดลง ร้อยละ ,642,895 (ซื้อปี 55) 54,622,232 (มูลค่าลดลง) ลดลง ร้อยละ  (1) ต้นทุนค่ายาเฉลี่ยลดลง ร้อยละ ,908,466 (ซื้อปี 55) 51,815,260 (มูลค่าลดลง)  (2) ต้นทุนค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์เฉลี่ย ลดลง ร้อยละ 10 43,541,401 (ซื้อปี 55) 2,806,972 (มูลค่าลดลง) 6.45 

32 3.1.3 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (306) ร้อยละของรายการ จัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สามารถลงนามในสัญญา จ้างได้ในไตรมาสที่ 2 (เท่ากับ 100)  (307) ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบลงทุนใน ปีงบประมาณ พ.ศ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 5,678,0005,341,  (308) ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวม ใน ปีงบประมาณ พ.ศ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94) 94,969,83351,769, 

33 การเร่งดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การเร่งดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

34 ประเด็นหลักที่ 4 การตรวจราชการ แบบบูรณาการ

35 4.1.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ การผ่าน เกณฑ์ (401) ร้อยละของผู้เสพยาเสพติด รายใหม่ลดลง (50) ปี 55=1,724 เป้าไม่เกิน= ลดลง ร้อยละ  (402) ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่าน การบำบัดที่ได้รับการติดตาม ไม่ กลับไปเสพซ้ำ (80) 

36 ภาพกิจกรรมดำเนินงานภาพกิจกรรมดำเนินงาน ประเมิน CUP เยี่ยม/ติดตาม รพ.สต. สร้างขวัญกำลังใจ อสม.

37 ภาพกิจกรรมดำเนินงานภาพกิจกรรมดำเนินงาน ประเมิน CUP เยี่ยม/ติดตาม รพ.สต. สร้างขวัญกำลังใจ อสม.

38 ภาพกิจกรรมดำเนินงานภาพกิจกรรมดำเนินงาน เยี่ยม/ติดตาม รพ.สต. สร้างขวัญกำลังใจ อสม. ประเมิน CUP

39 ภาพกิจกรรมดำเนินงานภาพกิจกรรมดำเนินงาน สร้างขวัญกำลังใจ อสม.

40 ภาพกิจกรรมดำเนินงานภาพกิจกรรมดำเนินงาน ประเมิน CUP มมส.

41 ภาพกิจกรรมดำเนินงานภาพกิจกรรมดำเนินงาน

42 การเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนการเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน

43 การเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนการเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน

44 การเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนการเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน

45 การเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนการเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน

46 การเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนการเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน

47 การเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนการเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน

48 การเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนการเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน

49 การเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนการเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน

50 การเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนการเร่งดำเนินงานในนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน

51 ลำดับกลุ่มตัวชี้วัด รอบที่ 2 ผ่านร้อยละไม่ผ่านร้อยละ ระหว่าง ดำเนินงาน ร้อยละ 1กลุ่มเด็กและสตรี กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัย เรียน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ระบบบริการด้าน การแพทย์และ สาธารณสุข ยาเสพติด การมีส่วนร่วมของ ภาค ประชาชน สาธารณภัย/ฉุกเฉิน สิ่งแวดล้อมและระบบ ที่ เอื้อต่อการดาเนินงาน สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประสิทธิภาพการ บริหาร จัดการ รวมทั้งสิ้น สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของระบบตรวจราชการจังหวัดมหาสารคามสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของระบบตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม

52 ลำดับกลุ่ม ตัวชี้วัด รอบที่ 1รอบที่ 2 ผ่านไม่ผ่าน ระหว่าง ดำเนินงาน ผ่านไม่ผ่าน ระหว่าง ดำเนินงาน 1กลุ่มเด็กและสตรี กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัยเรียน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ระบบบริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ยาเสพติด การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน สาธารณภัย/ฉุกเฉิน สิ่งแวดล้อมและระบบ ที่เอื้อต่อการ ดาเนินงาน สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของระบบตรวจราชการจังหวัดมหาสารคามสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของระบบตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม

53 จำนวนการผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัดการตรวจราชการ รอบที่ 1 และ 2 จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวนจำนวน

54 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดการตรวจราชการ รอบที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร้อยละร้อยละ

55 ผู้บริหารสูงสุดที่มีผลต่อความสำเร็จการดำเนินงาน ปี 2556

56


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ นพ.อภิชัย มงคล นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google