งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะทางจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ 641 กิโลเมตร พื้นที่ 9605.76 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ จดเขต จังหวัดหนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะทางจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ 641 กิโลเมตร พื้นที่ 9605.76 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ จดเขต จังหวัดหนองคาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะทางจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ 641 กิโลเมตร พื้นที่ 9605.76 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ จดเขต จังหวัดหนองคาย ทิศใต้ จดเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก จดเขต จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จดเขต จังหวัดอุดรธานี มีประชากร 1,097,625 คน หญิง 549,377 คน แบ่งการปกครองเป็น 18 อำเภอ

2 รพท. 1 แห่ง รพช. 17 แห่ง รพ. ค่ายกฤษณ์สีวะรา และ รพ. เอกชน 1 แห่ง

3 Maternal mortality rate in Sakhonnakorn

4 มารดาเสียชีวิตปีงบประมาณ 2549 จำนวน 7 ราย PPH 2 ราย refered case, macerated DFIU with DIC refered case, Uterine inversion with severe PPH with CPR, Hysterectomy Post C/S under GA complication 1 ราย airway obstruction ( มารดาหนัก 87 กก. สูง 154 ซม. GDM A1) Heart disease 2 ราย ( clinically heart failure tachypnea,tachycardia) refered case นอกเขตจังหวัด SLE with exacerbation and severe pre-eclampsia 1 ราย refered case (preterm, C/S) SLE with exacerbation and sepsis 1 ราย refered case นอกเขตจังหวัด (spontaneous abortion)

5 มารดาเสียชีวิต ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 7 ราย PPH 4 ราย referred case ทั้งหมด รพช. 2 ราย รพช. นอก เขตจังหวัด 2 ราย PIH 1 ราย HELLP Syndrome with intracerebral hemorrhage HIV 1 ราย Acute respiratory failure and cryptomeningitis Anesthetic complication 1 ราย ( รพช.) Hypoxia

6 มารดาเสียชีวิตปีงบประมาณ 2552 จำนวน 7 ราย PPH 2 ราย (refered case 1 ราย จาก รพช. นอกเขต จังหวัด ) Criminal septic abortion 2 ราย ( refered case 1 ราย ) Postpartum with sepsis (refered case) Postpartum with diarrhea (refered case) R/O Amniotic fluid embolism ( รพช.)

7 โครงการศึกษาสาเหตุและแก้ไข ปัญหา การตายของมารดาจากการ ตั้งครรภ์ / คลอดบุตร จังหวัดสกลนคร

8 รวบรวมข้อมูลของมารดาที่เสียชีวิตระหว่างปีงบประมาณ 2549 – 2551 จากแฟ้มเวชระเบียน เพื่อศึกษาข้อมูล พื้นฐาน สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) และ สนทนา กลุ่ม (Focus group) แพทย์ และ พยาบาล การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ จัดการประชุมร่วมกับสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และ พยาบาล ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนครเพื่อนำเสนอผล การศึกษาและพิจารณาหาแนวทางการป้องกันและ แก้ไข ปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ / คลอดบุตร ของ จังหวัดสกลนคร มี 6 ประเด็น

9 จัดการประชุมร่วมกับสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และ พยาบาล ที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนครเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและ พิจารณาหาแนวทางการป้องกันและ แก้ไข ปัญหามารดา ตายจากการตั้งครรภ์ / คลอดบุตร ของจังหวัดสกลนคร MCH Board จังหวัดสกลนคร รับทราบและดำเนินการพัฒนา มี 6 ประเด็น

10 1 ปรับโครงสร้าง MCH Board จังหวัดสกลนคร

11 คณะที่ 1 ประกอบด้วยสูติแพทย์ กุมารแพทย์ รพ. สกลนคร และ รพช. ทุกคน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ผอก. รพ. สกลนครเป็นรองประธาน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ( ด้านส่งเสริม พัฒนา ) เป็นเลขานุการ

12 บทบาทหน้าที่ วางแผนยุทธศาสตร์ กำหนด แนวทางการทำงาน ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงาน กำกับและติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน

13 คณะที่ 2 ประกอบด้วยตัวแทนสูติแพทย์ กุมารแพทย์ รพ. สกลนคร รพช. พยาบาล รพ. สกลนคร รพช. สสจ. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ( ด้านส่งเสริมพัฒนา ) เป็นประธาน หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ สสจ. เป็นเลขานุการ บทบาทหน้าที่ วางแผนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กให้ผ่านตัวชี้วัด ของกรมอนามัย จัดทำแผนงาน / โครงการแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และ เด็ก ประสานงานและร่วมแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก กำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ MCH Board ระดับอำเภอ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการชุดที่ 1

14 บทบาทหน้าที่ วางแผนยุทธศาสตร์ กำหนด แนวทางการทำงาน ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงาน กำกับและติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน

15 2 จัดระบบ Consult ระหว่างแพทย์รพ. สกลนคร กับ แพทย์รพช. นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) จาก สสจ. ออกเยี่ยมรพช. สูติแพทย์ รพ. สกลนคร รพช. แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อได้ให้แพทย์รพช. เพื่อสะดวกในการปรึกษา

16 3 การพัฒนาบุคลากร ในเรื่องทักษะ การประเมินการคลอด และการ ทำคลอด โครงการฝึกทักษะบุคลากรใหม่ / เพิ่มพูน ทักษะบุคลากรงานห้องคลอด รพช. ในห้องคลอด รพ. สกลนคร คนละหนึ่ง สัปดาห์

17 4 จัดทำ CPG ให้แก่รพช. PPH PIH Post term pregnancy Preterm labour and PROM

18 5 จัดระบบเครือข่ายการส่งต่อ ภายในจังหวัด ระบบโซน แบ่ง 3 โซน รพช. 5 แห่งมีธนาคารเลือด

19 6 จัดระบบกำกับติดตามการ ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ประชุม MCH Board ระดับจังหวัดทุก 3 เดือน ประชุม MCH Board ระดับอำเภอทุก 3 เดือน นิเทศติดตามงานระดับจังหวัด 2 ครั้ง / ปี

20

21 แนวคิดและข้อเสนอแนะในการ จัดการเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหา มารดาเสียชีวิต

22 สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ให้คำปรึกษาภายในเครือข่าย สร้างระบบการส่งต่อ การใช้ CPG ร่วมกัน การกำกับและติดตามการดำเนินงานร่วมกัน การวางแผนครอบครัวอย่างเหมาะสม มาตรการแก้ไขปัญหาการทำแท้งเถื่อนที่เกิดภาวะแทรกซ้อน การฝึกอบรมบุคลากร ด้านวิชาการและทักษะอย่างสม่ำเสมอ สร้างระบบ และ team work พัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างระบบการรายงานข้อมูล ชัดเจนและสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะทางจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ 641 กิโลเมตร พื้นที่ 9605.76 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ จดเขต จังหวัดหนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google