งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หัวข้อ 1. ที่มาและความหมายของการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ 2. การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด 3. การจัดทำคำรับรองฯ ของกรมอนามัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย 9-10 เมษายน 2556

2 คำรับรองการปฏิบัติราชการ คือ ...
เอกสารแสดงความจำนงของผู้ทำคำรับรองเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติราชการและผลการดำเนินการของ ส่วนราชการ ที่ส่วนราชการต้องการบรรลุผล โดยมีตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ระหว่างผู้ทำคำรับรอง (หัวหน้าส่วนราชการ) กับผู้รับคำรับรอง (ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ) เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญา และกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1 ปี โดยเริ่มต้นปีงบประมาณ (วันที่ 1 ตุลาคม) ถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป)

3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 : พรฎ.GG มาตรา 12 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ พ.ศ.2550 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดำเนินงาน โดยจัดให้มีการเจรจาและทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจำปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานรายปี กับหัวหน้าส่วนราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าวทุกสิ้นปี และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ส่วนราชการ

5 ประโยชน์ของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและความผูกพันกับ เป้าหมายของผู้รับการประเมิน  กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ  สร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ให้แก่คู่ลงนาม ในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในคำรับรองฯ  ใช้ในการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจและเงินรางวัล

6 ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน) จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด นน. ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ลงนามคำรับรอง สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตามคำรับรองฯ และประเมินผลตนเองรอบ 6 9 และ 12 เดือน พิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 9 และ 12 เดือน จัดสรรสิ่งจูงใจตามระดับของผลงาน

7 การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) เครื่องมือที่ใช้ในการบ่งชี้ความสำเร็จของเป้าประสงค์ คือ คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์การ และ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. แสดงถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร สามารถวัดผลและกำหนดเป้าหมายของความสำเร็จอย่างเป็น รูปธรรมได้ สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามบริบทของส่วนราชการ สะท้อนผลสำเร็จในระดับผลผลิตหรือผลลัพธ์ องค์กรสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร ตัวชี้วัดที่มีผลงานในระดับที่ดีมากมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าไม่อาจพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ ควรยกเลิก

8 ประเภทตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ที่มีตัวชี้วัดย่อย มากกว่า 1 ตัว 3. ตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone)

9 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวอย่าง ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย
เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 จำนวนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีระบบ การจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน 6 24 18 21 27 30 ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 6 20 10 15 25 30

10 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัว
ตัวอย่าง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัว ตัวชี้วัด (i) น้ำ หนัก(Wi) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ (SMi) คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (Wi x SMi) 1 2 3 4 5 1. จำนวนโครงการ ศึกษาพัฒนาองค์ ความรู้ ฯ 0.35 25 26 27 28 29 SM1 (W1 x SM1) 2. จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนได้รับ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ ฯ 3,324 3,532 3,740 3,947 4,155 SM2 (W2 x SM2) 3. จำนวนบุคลากร และประชาชนใน ถิ่นทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาฯ 0.3 120 128 135 142 150 SM3 (W3 x SM3) รวม 1.0  (Wi x SMi)

11 การคำนวณตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัว
ตัวอย่าง การคำนวณตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัว ตัวชี้วัด (i) น้ำ หนัก(Wi) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ (SMi) คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (Wi x SMi) 1 2 3 4 5 1. จำนวนโครงการ ศึกษาพัฒนาองค์ ความรู้ ฯ 0.35 25 26 27 28 29 (0.35 x 3) 2. จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนได้รับ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ ฯ 3,324 3,532 3,740 3,947 4,155 (0.35 x 4) 3. จำนวนบุคลากร และประชาชนใน ถิ่นทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาฯ 0.3 120 128 135 142 150 (0.3 x 5) รวม 1.0  (Wi x SMi) =3.95

12 ตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดำเนินงาน
ตัวอย่าง ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1-2 ขั้นตอนที่ 1-3 ขั้นตอนที่ 1-4 ขั้นตอนที่ 1-5 ขั้นตอนที่ ประเด็นการประเมินผล 1 มีกรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับ หน่วยงานและระดับบุคคล 2 มีแผนภาพ (Flow Chart) แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 3 มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบการประเมินผล 4 มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและมีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามกรอบแนวทาง /แผนภาพที่กำหนด 5 มีการสรุปบทเรียนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทางที่กำหนด ตัวชี้วัดในลักษณะขั้นตอนการดำเนินงาน ใช้สำหรับงานที่ริเริ่มใหม่ในปีนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้ภายในปีนั้น

13 การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด
พิจารณาจาก  ความสำคัญของภารกิจ  การผลักดันให้เกิดความสำเร็จกับประเด็นยุทธศาสตร์  การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และ กระทรวง กลุ่มภารกิจ หรือ กรม มีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว  มีผลกระทบสูงต่อการปฏิบัติราชการ และเกิดประโยชน์ กับประชาชนโดยตรง ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5

14 เครื่องบอกระดับของความสำเร็จ
การกำหนดค่าเป้าหมาย พิจารณาจาก ค่าเป้าหมาย หมายถึง เครื่องบอกระดับของความสำเร็จ มาตรฐานสากล ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดของหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ แนวโน้มของผลการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น/ลดลง เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติเหมือนกันทั้งในและต่างประเทศ กำหนดค่าเป้าหมายขึ้นเอง (กรณียังไม่มีข้อมูลที่จะนำมาพิจารณา) ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5

15 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 ระดับ
เป็นเกณฑ์ท้าทายที่ส่วนราชการต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ผลดีกว่าปกติอย่างมาก มีความยากค่อนข้างมาก โอกาสทำได้น้อยมาก 5 ดีกว่าเป้าหมาย 4 เป็นเกณฑ์ที่ส่วนราชการต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ผลดีกว่าปกติ มีความยากปานกลาง เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าส่วนราชการสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือสามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาไว้ได้ เป้า หมาย 3 2 เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าส่วนราชการปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าส่วนราชการปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5

16 การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
หลักการ การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  โดยปกติค่าเป้าหมายจะถูกกำหนดไว้ที่คะแนนระดับ 3  ค่าเป้าหมายที่คะแนนระดับ 3 จะใช้ผลการดำเนินงานใน ปีที่ผ่านมา มากำหนดเป็นค่าเป้าหมาย เพื่อเป็นการ ผลักดันให้รักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้  ค่าเป้าหมายที่คะแนนระดับ 5 ต้องไม่ต่ำกว่าผลงานที่ทำ ได้ในปีที่ผ่านมา และไม่ควรต่ำกว่าผลงานที่ส่วนราชการ เคยทำไว้ดีที่สุดในอดีต  การกำหนดช่วงเกณฑ์การให้คะแนน (Interval) พิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของผลการดำเนินงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตย้อนหลัง 3-5 ปี ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5

17 ร้อยละของโรงเรียนได้มาตรฐาน...... 52 55 56 62
ตัวอย่าง ตัวชี้วัด ผลงาน 2552 2553 2554 2555 ร้อยละของโรงเรียนได้มาตรฐาน...... 52 55 56 62 ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโต (A) = (3+1+6)/3 = 3.3 ตัวชี้วัด ข้อมูล ปี 2555 (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 ร้อยละของโรงเรียนได้มาตรฐาน...... 62 62-2A = 62-6.6 62-A 62-3.3 62+A = 62+2A =

18 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรม ปี 2556
การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (30+A) 1.2 ภารกิจหลักของกรมและ (27-A) Joint KPI 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10) มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (2.5) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5) ลักษณะสำคัญขององค์การ GAP การพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3) GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3) GAP วัฒนธรรมองค์การ แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4)

19 กลไกการพัฒนาระบบราชการ ปี 2556 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 267/2555 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2555 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 1 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 3 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 4 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 5 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 6 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 7 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 9 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 10 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 11 คณะทำงานหมวด 2 คณะทำงานหมวด 3 คณะทำงานหมวด 4 คณะทำงานหมวด 5 คณะทำงานหมวด 6 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ คำสั่งกรมอนามัยที่ 1102/2555 สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เครือข่าย กพร. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย คำสั่งกรมอนามัยที่ 14/2556 สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

20 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรม ปี 2556
การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (32) 1.2  ภารกิจหลักของกรม (24) (ศูนย์เด็กเล็ก YFHS รร.ระดับเพชร อปท.มีระบบ สอ.พื้นฐาน)  Joint KPI(ลดต้นทุนการรักษา)(1) 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10)  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12 การรับรองมาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (2.5) (มี 7 ตัวชี้วัดย่อย) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5) ลักษณะสำคัญขององค์การ GAP การพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3) GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3) GAP วัฒนธรรมองค์การ แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4)

21 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ปี 2556 (น้ำหนักร้อยละ 24)
หนัก (ร้อยละ เป้า หมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 2553 2554 2555 1 2 3 4 5 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กใน อปท.มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 6 70 61.40 69.15 68 69 71 72 ร้อยละของ รพ.สังกัด สป. ผ่านเกณฑ์บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 20 - 10.88 10 15 25 30 จำนวน รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 154 60 66 105 128 141 167 180 จำนวน อปท. มีระบบ สอ.ระดับพื้นฐาน 24 14 18 21 27

22 ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดระดับกรม กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลระดับหน่วยงาน ชี้แจงแนวทาง/เกณฑ์ประเมินผลให้แก่หน่วยงาน 22-23 ม.ค.56 จัดทำคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน ลงนามคำรับรองฯ ระหว่างหน่วยงาน กับอธิบดีและรองอธิบดี 12 มี.ค.56 1 เม.ย.56 1 ก.ค.56 30 ก.ย.56 หน่วยงานรายงานผลการประเมินตนเองรอบ เดือน เจ้าภาพประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ผลงาน รอบ 12 เดือน กพร.กรม แจ้งผลการประเมินของเจ้าภาพให้หน่วยงานและแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ กพร. กรมสรุปคะแนนผลประเมินหลังการอุทธรณ์แจ้งหน่วยงาน

23 ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การประเมินประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมสุขภาพ 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ตัวชี้วัด (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ สำนัก/กองวิชาการ) การประเมินคุณภาพ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) มิติภายนอก มิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ 3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กองการเจ้าหน้าที่) 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กองคลัง) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (7 ตัวชี้วัดย่อย) (กองแผนงาน) 6. การประหยัดพลังงาน (สำนักงานเลขานุการกรม) การพัฒนาองค์การ 7. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ ระดับบุคคล (หมวด 2) (กองแผนงาน) 8. การเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH (หมวด3) (สำนักงานเลขานุการกรม) 9. การรายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ (หมวด 4) (กองแผนงาน) 10. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร(หมวด 5) (กองการเจ้าหน้าที่) 11. การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (หมวด 6) (คณะกรรมการหมวด 6) รวม 28 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดละ 100 คะแนน (... ) = เจ้าภาพ

24 ลำดับตัวชี้วัดระดับกรม-หน่วยงาน
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 1 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.18) 1.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 1.2 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม (4 ตัวชี้วัด) และ Joint KPI 1.3 ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1.งานบริการสาธิต การรับรอง มฐ. .... งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพใน ศอ.1-12 3 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การปราบปรามการทุจริต 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ 6 การประหยัดพลังงาน 7 การปรับปรุงกระบวนการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่บุคคล 8 การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์กับ C/SH 9 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ การรายงานข้อมูลแผน/ผล 10 การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 11 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

25 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด
= KPI กรม ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมสุขภาพ 12 ตัวชี้วัด เจ้าภาพ 1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ สำนัก ส. 1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง 1.3 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1.4 ร้อยละของสตรีอายุ ปี มีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 1.5 ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 1.6 ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 1.7 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว 1.8 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ รพท. รพช.) ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สำนัก อพ. 1.9 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ สำนัก ท. 1.10 จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ สำนัก ภ. 1.11 จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 1.12 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย กอง อ.

26 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด
= KPI กรม ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ตัวชี้วัด เจ้าภาพ 1.13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน สำนัก สอ. 1.14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน 1.15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้ 1.16 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข มีการดำเนินกิจกรรม GREEN ครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม สำนัก ว. 1.17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตัวแบบด้านการประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ กอง ป. 1.18 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม

27 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัดย่อย 5.1 จำนวนโครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5.2 จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5.3 จำนวนบุคลกร ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา ด้านอนามัยแม่และเด็ก (เฉพาะ ศอ.ที่ 12) 5.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (เฉพาะ สำนักทันตสาธารณสุข) 5.5 จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่าย และประชาชนได้รับการพัฒนา ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ (เฉพาะ กอง ป.) 5.6 จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับนมผง 5.7 จำนวนบุคลากรและประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

28 การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับกระทรวง สู่ระดับกรม
ตัวอย่าง การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับกระทรวง สู่ระดับกรม กลุ่มวัย ตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวง ตัวชี้วัดกรม/หน่วยงาน กลุ่มเด็กและสตรี ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ ร้อยละ ANC คุณภาพ ร้อยละ WCC คุณภาพ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม Iodine ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแล ร้อยละเด็ก0-6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละเด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วนและ ได้รับการตรวจพัฒนาการสมวัย ร้อยละของ รพ.สายใยรัก แห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง กลุ่มเด็กปฐมวัย ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละเด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ำนมผุ ร้อยละเด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน ร้อยละเด็กต่ำกว่า3 ปีได้รับการตรวจช่องปาก ร้อยละศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพ วัยทำงาน ร้อยละของสตรี ปี มีการตรวจเต้านม ด้วยตนเอง ร้อยละของสตรี ปี มีพฤติกรรมการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง

29 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ดำเนินการโดยเจ้าภาพตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ : คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน คำอธิบาย :  คำอธิบายตัวชี้วัดนี้ เช่น นิยาม ขอบเขตการประเมิน ฯลฯ  หน่วยงานที่ ต้องจัดทำคำรับรองตัวชี้วัดนี้ เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยงาน ข้อมูลปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน 20 40 60 80 100 เงื่อนไขในการกำหนดค่าเป้าหมาย หลักฐานอ้างอิง : ……หลักฐานที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน...………. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : (ผอ.) โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx ผู้ประสานงาน : โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx หน่วยงาน : ……(เจ้าภาพ)…………………….

30 รายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
ตัวอย่าง รายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 1.7 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน คำอธิบาย :  องค์ประกอบการดำเนินงาน อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว ประกอบด้วย 1. ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 20 3. มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 20  ผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง  ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว หมายถึง  วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน หมายถึง  หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว ต้อง จัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่ 1-12  การประเมินผล พิจารณาจากการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

31 จำนวนของผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ จำนวนของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 40 60 80 100 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 28 52 76 124 ศูนย์อนามัยที่ 1 1 2 4 6 8 ศูนย์อนามัยที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 3 3 7 9 11 13 ศูนย์อนามัยที่ 4 10 12 ศูนย์อนามัยที่ 5 ศูนย์อนามัยที่ 6 ศูนย์อนามัยที่ 7 5 ศูนย์อนามัยที่ 8 ศูนย์อนามัยที่ 9 ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์อนามัยที่ 11 ศูนย์อนามัยที่ 12 เงื่อนไขในการกำหนดค่าเป้าหมาย : ค่าเป้าหมายที่ระดับคะแนน 60 ของ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 คือ จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว ของศูนย์อนามัย จังหวัดละ 1 อำเภอ

32 หลักฐานอ้างอิง 1. ทะเบียนรายชื่ออำเภอผ่านเกณฑ์ 2. รายงานผลการดำเนินงาน 6 9 และ 12 เดือน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ : โทรศัพท์ : : : 2.นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา : โทรศัพท์ : , : ผู้ประสานงาน : 1.นางอรวี รมยะสมิต โทรศัพท์ : ที่ทำงาน , มือถือ : : 2.นางวิมล บ้านพวน โทรศัพท์ : ที่ทำงาน , มือถือ : หน่วยงาน : กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

33 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน หน่วยงาน ข้อมูล ปี 2555 (แห่ง) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ จำนวนผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 40 60 80 100 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 105 128 141 154 167 180 ศูนย์อนามัยที่ 1 4 6 7 8 9 10 ศูนย์อนามัยที่ 2 3 ศูนย์อนามัยที่ 3 14 16 17 18 19 ศูนย์อนามัยที่ 4 11 15 ศูนย์อนามัยที่ 5 ....ศอ  หน่วยงานเจ้าภาพ รับค่าเป้าหมายภาพรวมของกรม 

34 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ.รพท.รพช.) ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน หน่วย งาน ข้อมูลปี 2555 ร้อยละ(แห่ง) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 40 60 80 100 สำนัก อพ. ร้อยละ 3.59 (30 แห่ง) ร้อยละ 10 (83 แห่ง) ร้อยละ 15 (125 แห่ง) ร้อยละ 20 (167 แห่ง) ร้อยละ 25 (209 แห่ง) ร้อยละ 30 (251 แห่ง) ศอ.ที่ 1 - (4 แห่ง) ร้อยละ 15 (6 แห่ง) ร้อยละ 20 (7 แห่ง) ร้อยละ 25 (9 แห่ง) ร้อยละ 30 (11 แห่ง) ศอ.ที่ 2 ร้อยละ 2.86 (1 แห่ง) (5 แห่ง) ร้อยละ 30 (10 แห่ง) ศอ.ที่ 3 (7 แห่ง) ร้อยละ 15 (11 แห่ง) ร้อยละ 20 (15 แห่ง) ร้อยละ 25 (18 แห่ง) ร้อยละ 30 (22 แห่ง) ศอ.ที่ 4 ร้อยละ 15.15 (10 แห่ง) ร้อยละ 15 (10 แห่ง) ร้อยละ 20 (13 แห่ง) ร้อยละ 25 (17 แห่ง) ร้อยละ 30 (20 แห่ง) .ศอ

35 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 20 (ร้อยละ 80) 40 (ร้อยละ 85) 60 (ร้อยละ 90) 80 (ร้อยละ 95) 100 (ร้อยละ 100) 5.1 จำนวนโครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการ) 25 26 27 28 29 5.2 จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ราย) 61,600 65,450 69,300 73,150 77,000

36 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (ต่อ) ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 20 (ร้อยละ 80) 40 (ร้อยละ 85) 60 (ร้อยละ 90) 80 (ร้อยละ 95) 100 (ร้อยละ 100) 5.3 จำนวนบุคลกร ภาคีเครือข่ายได้รับการ พัฒนา ด้านอนามัยแม่และเด็ก (ราย 336 357 378 399 420 5.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (ราย) 600 700 800 900 1,000 5.5 จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชน ได้รับการพัฒนา ด้านการประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ สุขภาพ (ราย) 300 400 500 5.6 จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อ เอช ไอ วีได้รับนมผง (ราย) 4,200 4,450 4,700 4,950 5,200 5.7 จำนวนบุคลากรและประชาชนในถิ่น ทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ราย) 2,000 2,125 2,250 2,375 2,500 คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน

37 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนโครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 (ร้อยละ 80) 40 (ร้อยละ 85) 60 (ร้อยละ 90) 80 (ร้อยละ 95) 100 (ร้อยละ 100) กรมอนามัย 25 26 27 28 29 1.สำนักทันตสาธารณสุข - 1 2.สำนักโภชนาการ 2 3.กองประเมินผลกระทบฯ 3 4. สำนัก อพ. 5. กองออกกำลังกายฯ ...ศอ

38 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่าย และประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 (ร้อยละ 80) 40 (ร้อยละ 85) 60 (ร้อยละ 90) 80 (ร้อยละ 95) 100 (ร้อยละ 100) กรมอนามัย 61,600 65,450 69,300 73,150 77,000 1. สำนักที่ปรึกษา 280 298 315 333 350 2. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน 188 200 212 223 235 3. สำนักงาน เลขานุการกรม 372 395 419 442 465 4. กองการเจ้าหน้าที่ 5. กองคลัง 216 229 243 256 270 ..ศอ

39 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน เห็นด้วย
เจ้าภาพชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 22-23 ม.ค.56 หน่วยงานพิจารณาความเหมาะสม (ในที่ประชุมชี้แจง) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ภายใน 6 ก.พ.56 กพร. กรม เจ้าภาพจัดทำ รายละเอียด คำรับรองฯ หน่วยงาน เจรจาในที่ประชุม ลงนาม 12 มี.ค.56 ไม่ได้ข้อสรุป ได้ข้อสรุป รายงาน SAR (self assessment report) ผ่าน DOC รอบ 6 เดือน (ภายใน 1 เม.ย.56) 9 เดือน (ภายใน 1 ก.ค.56) 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย.56) ได้ข้อสรุป หน่วยงานจัดทำค่าเป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เหตุผลของเรื่อง ภายใน 28 ม.ค. 56 รองอธิบดีที่กำกับดูแล/จัดเจรจา หน่วยงานเจ้าภาพ กพร. กรม

40 คำรับรอง  คู่ลงนามคำรับรอง
เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คำรับรอง  คู่ลงนามคำรับรอง  กรอบระยะเวลาที่คำรับรองมีผล เอกสารประกอบคำรับรอง ระดับกรม ระดับหน่วยงาน ● วิสัยทัศน์ ● พันธกิจ ● ประเด็นยุทธศาสตร์ ● ตัวชี้วัด น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เงื่อนไขการวัดผล ● ตัวชี้วัด ● น้ำหนักตัวชี้วัด ● ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ การให้คะแนน

41 ผู้ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ลงนามกับ นายกรัฐมนตรี ระดับกระทรวง ปลัดกระทรวง ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ระดับกลุ่มภารกิจ รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ร่วมกับ ปลัดกระทรวง ระดับกรม อธิบดี ลงนามกับ รองปลัดกระทรวง(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) ร่วมกับ ปลัดกระทรวง หน่วยงานสังกัดกรม อนามัย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรม ลงนามกับ อธิบดี ร่วมกับ รองอธิบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน

42 นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
รองอธิบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กองแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม อนามัย กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ ทันตสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง สำนักสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ สำนักโภชนาการ กองออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม อนามัย ศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข กองคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน (เฉพาะงานบริหารการเงิน การพัสดุ) ศูนย์อนามัยที่ ศูนย์อนามัยที่ ศูนย์อนามัยที่ หน่วยงานขึ้นตรงกับอธิบดี : สำนักที่ปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน คำสั่งกรมอนามัย ที่ 114/2556 สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

43 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวอย่าง คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1. คำรับรองระหว่าง ชื่อ นายเจษฎา โชคดำรงสุข ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย ผู้รับคำรับรองฯ ชื่อ ..(รองอธิบดีที่กำกับดูแล) ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้เห็นชอบคำรับรองฯ และ ชื่อ (หัวหน้าหน่วยงาน) ตำแหน่ง ผู้ทำคำรับรองฯ 2. คำรับรองฯ นี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 3. รายละเอียดของคำรับรองฯ ได้แก่ เอกสารประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ของหน่วยงานรายตัวชี้วัด ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองฯ นี้ 4. ข้าพเจ้า ...(ชื่อรองอธิบดีกรมอนามัย)... ในฐานะรองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... และรองอธิบดีกรมอนามัยที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณา เห็นชอบกับรายละเอียดของคำรับรองฯ ตามข้อ 3 และเอกสารประกอบท้ายคำรับรองฯ นี้ และข้าพเจ้า ยินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ ...(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)... ให้ เป็นไปตามคำรับรองฯ ที่จัดทำขึ้นนี้

44 5. ข้าพเจ้า. (ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน). ตำแหน่ง
5. ข้าพเจ้า....(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)..... ตำแหน่ง ได้ทำความเข้าใจคำรับรองฯ ตาม ข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับ อธิบดีกรมอนามัย และรองอธิบดีกรมอนามัย ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองฯ ไว้ 6. ผู้รับคำรับรองฯ และผู้ทำคำรับรองฯ รวมทั้งผู้เห็นชอบคำรับรองฯ ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและ เห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ (ลงชื่อ) ( ) ผู้อำนวยการ ผู้ทำคำรับรองฯ 12 มีนาคม 2556 รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้เห็นชอบคำรับรองฯ (นายเจษฎา โชคดำรงสุข) อธิบดีกรมอนามัย ผู้รับคำรับรองฯ

45 เฉพาะตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวอย่าง รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน่วยงาน มิติภายนอก ประเด็นการประเมินผล : การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.1 ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 40 60 80 100 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 50 55 65 70 เฉพาะตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบ

46 การประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
รองอธิบดี ที่กำกับดูแล/จัดเจรจา ได้ข้อสรุป หน่วยงาน กพร.กรม สรุปคะแนนผลประเมิน รายงาน SAR ผ่าน DOC รอบ 12 เดือน หน่วยงานเจ้าภาพ กพร. กรม เจ้าภาพประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้ข้อสรุป หน่วยงานส่งหลักฐานการดำเนินงาน เห็นด้วย กพร.กรม แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานและแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ ไม่ได้ข้อสรุป ไม่เห็นด้วย เจรจากับเจ้าภาพ

47 มีข้อสงสัยโปรดบอก


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google