งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย 9-10 เมษายน 2556 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย 9-10 เมษายน 2556 หัวข้อ 1. ที่มาและความหมายของการจัดทำคำรับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย 9-10 เมษายน 2556 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย 9-10 เมษายน 2556 หัวข้อ 1. ที่มาและความหมายของการจัดทำคำรับรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย 9-10 เมษายน 2556 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย 9-10 เมษายน 2556 หัวข้อ 1. ที่มาและความหมายของการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ 2. การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด 3. การจัดทำคำรับรองฯ ของกรมอนามัย

2 คำรับรองการปฏิบัติราชการ คือ... เอกสารแสดงความจำนงของผู้ทำคำรับรองเกี่ยวกับการ พัฒนาการปฏิบัติราชการและผลการดำเนินการของ ส่วนราชการ ที่ส่วนราชการต้องการบรรลุผล โดยมีตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ระหว่างผู้ทำ คำรับรอง (หัวหน้าส่วนราชการ) กับผู้รับคำรับรอง (ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ) เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญา และกำหนดระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ 1 ปี โดยเริ่มต้นปีงบประมาณ (วันที่ 1 ตุลาคม) ถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป)

3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการ อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มาตรา 12 มาตรา 45 ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 : พรฎ.GG พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 : พรฎ.GG

4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดำเนินงาน โดยจัดให้มีการเจรจาและทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจำปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานรายปี กับ หัวหน้าส่วนราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าวทุก สิ้นปี และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัล ประจำปีแก่ส่วนราชการ

5 ประโยชน์ของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและความผูกพันกับ เป้าหมายของผู้รับการประเมิน  กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ  สร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ให้แก่คู่ลงนาม ในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในคำรับรองฯ  ใช้ในการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจและเงินรางวัล

6 ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน) จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด นน. ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดำเนินการตามคำรับรองฯ และประเมินผลตนเองรอบ 6 9 และ 12 เดือน พิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 9 และ 12 เดือน จัดสรรสิ่งจูงใจ ตามระดับของ ผลงาน สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด กรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้ คะแนน 12345 ลงนามคำรับรอง ส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

7 การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี  มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์การ และ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.  แสดงถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร  สามารถวัดผลและกำหนดเป้าหมายของความสำเร็จอย่างเป็น รูปธรรมได้  สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามบริบทของส่วนราชการ  สะท้อนผลสำเร็จในระดับผลผลิตหรือผลลัพธ์  องค์กรสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80  ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการบ่งชี้ ความสำเร็จของเป้าประสงค์ คือ ตัวชี้วัดที่มีผลงานในระดับที่ดีมากมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าไม่อาจพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นได้ ควรยกเลิก

8 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ที่มีตัวชี้วัดย่อย มากกว่า 1 ตัว 3. ตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) ประเภทตัวชี้วัด

9 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวอย่าง

10 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัว ตัวชี้วัด (i) น้ำ หนัก (W i ) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ ความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนน ที่ได้ (SM i ) คะแนน เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก (W i x SM i ) 12345 1. จำนวนโครงการ ศึกษาพัฒนาองค์ ความรู้ ฯ 0.352526272829 SM 1 (W 1 x SM 1 ) 2. จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนได้รับ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ ฯ 0.353,3243,5323,7403,9474,155SM 2 (W 2 x SM 2 ) 3. จำนวนบุคลากร และประชาชนใน ถิ่นทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาฯ 0.3120128135142150SM 3 (W 3 x SM 3 ) รวม1.0  (W i x SM i ) ตัวอย่าง

11 การคำนวณตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัว ตัวชี้วัด (i) น้ำ หนัก (W i ) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ ความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนน ที่ได้ (SM i ) คะแนน เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก (W i x SM i ) 12345 1. จำนวนโครงการ ศึกษาพัฒนาองค์ ความรู้ ฯ 0.352526272829 3 (0.35 x 3) 2. จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนได้รับ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ ฯ 0.353,3243,5323,7403,9474,1554 (0.35 x 4) 3. จำนวนบุคลากร และประชาชนใน ถิ่นทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาฯ 0.31201281351421505 (0.3 x 5) รวม1.0  (W i x SM i ) =3.95 ตัวอย่าง

12 ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินผล 1มีกรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับ หน่วยงานและระดับบุคคล 2มีแผนภาพ (Flow Chart) แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 3มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบการประเมินผล 4มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและมีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามกรอบแนวทาง /แผนภาพที่กำหนด 5มีการสรุปบทเรียนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบ แนวทางที่กำหนด ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล 12345 ขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 1-2ขั้นตอนที่ 1-3ขั้นตอนที่ 1-4ขั้นตอนที่ 1-5 ตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดำเนินงาน ตัวอย่าง ตัวชี้วัดในลักษณะขั้นตอนการดำเนินงาน ใช้สำหรับงานที่ริเริ่มใหม่ในปีนั้นๆ ซึ่งไม่ สามารถดำเนินการให้เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้ภายในปีนั้น

13 การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัด  ความสำคัญของภารกิจ  การผลักดันให้เกิดความสำเร็จกับประเด็นยุทธศาสตร์  การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และ กระทรวง กลุ่มภารกิจ หรือ กรม มีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว  มีผลกระทบสูงต่อการปฏิบัติราชการ และเกิดประโยชน์ กับประชาชนโดยตรง พิจารณาจาก ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้คะแนน 12345

14 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติ เหมือนกันทั้งในและต่างประเทศ มาตรฐานสากล ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แนวโน้มของผลการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น/ลดลง ผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดของหน่วยงาน กำหนดค่าเป้าหมายขึ้นเอง (กรณียังไม่มีข้อมูลที่จะนำมาพิจารณา) ค่าเป้าหมาย หมายถึง เครื่องบอกระดับของ ความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย หมายถึง เครื่องบอกระดับของ ความสำเร็จ การกำหนดค่าเป้าหมาย พิจารณาจาก ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้คะแนน 12345

15 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 ระดับ เป็นเกณฑ์ท้าทายที่ส่วนราชการต้องบริหารจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ผลดีกว่าปกติอย่างมาก มีความยาก ค่อนข้างมาก โอกาสทำได้น้อยมาก เป็นเกณฑ์ที่ส่วนราชการต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ได้ผลดีกว่าปกติ มีความยากปานกลาง เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าส่วนราชการสามารถปฏิบัติได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือสามารถรักษาระดับผลการดำเนินงาน ของปีที่ผ่านมาไว้ได้ เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าส่วนราชการปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าส่วนราชการปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้มาก เป้า หมาย ดีกว่า เป้าหมาย ต่ำกว่า เป้าหมาย 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้คะแนน 12345

16 หลักการ  โดยปกติค่าเป้าหมายจะถูกกำหนดไว้ที่คะแนนระดับ 3  ค่าเป้าหมายที่คะแนนระดับ 5 ต้องไม่ต่ำกว่าผลงานที่ทำ ได้ในปีที่ผ่านมา และไม่ควรต่ำกว่าผลงานที่ส่วนราชการ เคยทำไว้ดีที่สุดในอดีต  การกำหนดช่วงเกณฑ์การให้คะแนน (Interval) พิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของผลการดำเนินงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตย้อนหลัง 3-5 ปี  ค่าเป้าหมายที่คะแนนระดับ 3 จะใช้ผลการดำเนินงานใน ปีที่ผ่านมา มากำหนดเป็นค่าเป้าหมาย เพื่อเป็นการ ผลักดันให้รักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด น้ำ หนัก เป้า หมาย เกณฑ์การให้คะแนน 12345

17 ตัวอย่าง ตัวชี้วัด ผลงาน 2552255325542555 ร้อยละของโรงเรียนได้ มาตรฐาน...... 52555662 ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโต (A) = (3+1+6)/3 = 3.3

18 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (30+A) 1.2 ภารกิจหลักของกรมและ (27-A) Joint KPI 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (30+A) 1.2 ภารกิจหลักของกรมและ (27-A) Joint KPI 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (2.5) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (2.5) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5)  ลักษณะสำคัญขององค์การ  GAP การพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3)  GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3)  GAP วัฒนธรรมองค์การ  แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5)  ลักษณะสำคัญขององค์การ  GAP การพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3)  GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3)  GAP วัฒนธรรมองค์การ  แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4) มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรม ปี 2556

19 กลไกการพัฒนาระบบราชการ ปี 2556 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 1 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 4 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 5 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 8 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 9 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 10 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 11 เครือข่าย กพร. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย คณะทำงาน หมวด 2 คณะทำงาน หมวด 3 คณะทำงาน หมวด 4 คณะทำงาน หมวด 5 คณะทำงาน หมวด 6 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ คำสั่งกรมอนามัยที่ 267/2555 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2555 คำสั่งกรมอนามัยที่ 14/2556 สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1102/2555 สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555

20 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (32) 1.2  ภารกิจหลักของกรม (24) (ศูนย์เด็กเล็ก YFHS รร.ระดับเพชร อปท.มีระบบ สอ.พื้นฐาน)  Joint KPI(ลดต้นทุนการรักษา)(1) 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (32) 1.2  ภารกิจหลักของกรม (24) (ศูนย์เด็กเล็ก YFHS รร.ระดับเพชร อปท.มีระบบ สอ.พื้นฐาน)  Joint KPI(ลดต้นทุนการรักษา)(1) 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10)  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12  การรับรองมาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10)  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12  การรับรองมาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (2.5) (มี 7 ตัวชี้วัดย่อย) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (2.5) (มี 7 ตัวชี้วัดย่อย) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5)  ลักษณะสำคัญขององค์การ  GAP การพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3)  GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3)  GAP วัฒนธรรมองค์การ  แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5)  ลักษณะสำคัญขององค์การ  GAP การพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3)  GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3)  GAP วัฒนธรรมองค์การ  แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4) มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรม ปี 2556

21 ตัวชี้วัด น้ำ หนัก (ร้อยละ เป้า หมาย ข้อมูลพื้นฐานเกณฑ์การให้คะแนน 25532554255512345 ร้อยละของศูนย์ เด็กเล็กใน อปท.มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ กำหนด 67061.40 69.156869707172 ร้อยละของ รพ. สังกัด สป. ผ่าน เกณฑ์บริการ สุขภาพที่เป็น มิตรสำหรับ วัยรุ่นและ เยาวชน 620 --10.881015202530 จำนวน รร. ส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร 61546066105128141154167180 จำนวน อปท. มี ระบบ สอ. ระดับพื้นฐาน 624314241821242730 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ปี 2556 (น้ำหนักร้อยละ 24)

22 ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดระดับกรม กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลระดับหน่วยงาน ชี้แจงแนวทาง/เกณฑ์ประเมินผลให้แก่หน่วยงาน จัดทำคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน ลงนามคำรับรองฯ ระหว่างหน่วยงาน กับอธิบดีและรองอธิบดี หน่วยงานรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 9 12 เดือน เจ้าภาพประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน กพร.กรม แจ้งผลการประเมินของเจ้าภาพให้หน่วยงานและแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ กพร. กรมสรุปคะแนนผลประเมินหลังการอุทธรณ์แจ้งหน่วยงาน 22-23 ม.ค.56 12 มี.ค.56 1 เม.ย.56 1 ก.ค.56 30 ก.ย.56 ผลงาน รอบ 12 เดือน

23 การประเมินประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมสุขภาพ 12 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ตัวชี้วัด (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ สำนัก/กองวิชาการ) การประเมินประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมสุขภาพ 12 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ตัวชี้วัด (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ สำนัก/กองวิชาการ) การประเมินคุณภาพ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) การประเมินคุณภาพ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) การประเมินประสิทธิภาพ 3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กองการเจ้าหน้าที่) 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กองคลัง) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (7 ตัวชี้วัดย่อย) (กองแผนงาน) 6. การประหยัดพลังงาน (สำนักงานเลขานุการกรม) การประเมินประสิทธิภาพ 3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กองการเจ้าหน้าที่) 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กองคลัง) 5. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ (7 ตัวชี้วัดย่อย) (กองแผนงาน) 6. การประหยัดพลังงาน (สำนักงานเลขานุการกรม) การพัฒนาองค์การ 7. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ ระดับบุคคล (หมวด 2) (กองแผนงาน) 8. การเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH (หมวด3) (สำนักงานเลขานุการกรม) 9. การรายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ (หมวด 4) (กองแผนงาน) 10. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร(หมวด 5) (กองการเจ้าหน้าที่) 11. การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (หมวด 6) (คณะกรรมการหมวด 6) การพัฒนาองค์การ 7. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ ระดับบุคคล (หมวด 2) (กองแผนงาน) 8. การเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH (หมวด3) (สำนักงานเลขานุการกรม) 9. การรายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ (หมวด 4) (กองแผนงาน) 10. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร(หมวด 5) (กองการเจ้าหน้าที่) 11. การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (หมวด 6) (คณะกรรมการหมวด 6) มิติภายนอก มิติภายใน ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รวม 28 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดละ 100 คะแนน (... ) = เจ้าภาพ

24 ตัวชี้วัดระดับกรมตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 1 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 1 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.18) 1.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก ของกระทรวง 1.2 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม (4 ตัวชี้วัด) และ Joint KPI 1.3 ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1.งานบริการสาธิต.... 2.การรับรอง มฐ..... 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพใน ศอ.1-12 3 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3 การปราบปรามการทุจริต 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4 5 ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ 5 6 การประหยัดพลังงาน 6 7 การปรับปรุงกระบวนการ 7 ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่บุคคล 8 การพัฒนาบุคลากร 8 การเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์กับ C/SH 9 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 9 การรายงานข้อมูลแผน/ผล 10 การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 10 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 11 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 11 การปรับปรุงกระบวนการ     ลำดับตัวชี้วัดระดับกรม-หน่วยงาน

25 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมสุขภาพ 12 ตัวชี้วัด เจ้าภาพ 1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ สำนัก ส. 1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง 1.3 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1.4 ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 1.5 ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 1.6 ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 1.7 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว 1.8 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สำนัก อพ. 1.9 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบสำนัก ท. 1.10 จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพสำนัก ภ. 1.11 จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงสำนัก ภ. 1.12 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย กอง อ. = KPI กรม

26 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 18 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ตัวชี้วัด เจ้าภาพ 1.13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน สำนัก สอ. 1.14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน 1.15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้ 1.16 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข มีการดำเนินกิจกรรม GREEN ครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม สำนัก ว. 1.17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตัวแบบด้านการประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ กอง ป. 1.18 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม = KPI กรม

27 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 5.1 จำนวนโครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5.2 จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5.3 จำนวนบุคลกร ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา ด้านอนามัยแม่และเด็ก (เฉพาะ ศอ.ที่ 12) 5.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (เฉพาะ สำนักทันตสาธารณสุข) 5.5 จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่าย และประชาชนได้รับการพัฒนา ด้านการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ (เฉพาะ กอง ป.) 5.6 จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับนมผง 5.7จำนวนบุคลากรและประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัดย่อย

28 การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับกระทรวง สู่ระดับกรม กลุ่มวัยตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงตัวชี้วัดกรม/หน่วยงาน กลุ่มเด็ก และสตรี  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์  ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ  ร้อยละ ANC คุณภาพ  ร้อยละ WCC คุณภาพ  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม Iodine  ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแล  ร้อยละเด็ก0-6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว  ร้อยละเด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วนและ ได้รับการตรวจพัฒนาการสมวัย  ร้อยละของ รพ.สายใยรัก แห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง กลุ่มเด็ก ปฐมวัย  ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย  ร้อยละเด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ำนมผุ  ร้อยละเด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน  ร้อยละเด็กต่ำกว่า3 ปีได้รับการตรวจช่องปาก  ร้อยละศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพ วัยทำงาน  ร้อยละของสตรี 30-60 ปี มีการตรวจเต้านม ด้วยตนเอง  ร้อยละของสตรี 30-70 ปี มีพฤติกรรมการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง ตัวอย่าง

29 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่....... :................................................................ คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน คำอธิบาย :...........คำอธิบายตัวชี้วัดนี้ เช่น นิยาม ขอบเขตการประเมิน ฯลฯ...........................หน่วยงานที่ ต้องจัดทำคำรับรองตัวชี้วัดนี้.......................................................................................................................................... เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยงาน ข้อมูลปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน 20406080100 เงื่อนไขในการกำหนดค่าเป้าหมาย.................................... หลักฐานอ้างอิง : ……หลักฐานที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน...………. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1.....(ผอ.).....................โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx 2.................................. โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx ผู้ประสานงาน : 1.................................. โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx 2................................... โทรศัพท์ : 0-xxxx-xxxx หน่วยงาน : ……(เจ้าภาพ)……………………. ดำเนินการโดย เจ้าภาพตัวชี้วัด

30 รายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ 1.7 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน คำอธิบาย : องค์ประกอบการดำเนินงาน อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว ประกอบด้วย 1. ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 20 3. มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 20 ผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง............... ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว หมายถึง.................. วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน หมายถึง....................... หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว ต้อง จัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่ 1-12 การประเมินผล พิจารณาจากการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1.7 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน คำอธิบาย : องค์ประกอบการดำเนินงาน อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว ประกอบด้วย 1. ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 20 3. มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 20 ผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง............... ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว หมายถึง.................. วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน หมายถึง....................... หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว ต้อง จัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อนามัยที่ 1-12 การประเมินผล พิจารณาจากการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

31 หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ จำนวนของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 สำนักส่งเสริมสุขภาพ285276100124 ศูนย์อนามัยที่ 112468 ศูนย์อนามัยที่ 212468 ศูนย์อนามัยที่ 33791113 ศูนย์อนามัยที่ 44681012 ศูนย์อนามัยที่ 512468 ศูนย์อนามัยที่ 64791113 ศูนย์อนามัยที่ 7357911 ศูนย์อนามัยที่ 812468 ศูนย์อนามัยที่ 913579 ศูนย์อนามัยที่ 104681012 ศูนย์อนามัยที่ 114791113 ศูนย์อนามัยที่ 1213579 เกณฑ์การให้คะแนน : เงื่อนไขในการกำหนดค่าเป้าหมาย : ค่าเป้าหมายที่ระดับคะแนน 60 ของ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 คือ จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบ การดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว ของศูนย์อนามัย จังหวัดละ 1 อำเภอ

32 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: 1.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ : โทรศัพท์ : 0 2590 4121-2 : E-mail : danai.t@anamai.mail.go.th : 2.นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา : โทรศัพท์ : 0 2590 4503, 08 1600 8543 : E-mail : ekachai.p@anamai.mail.go.thekachai.p@anamai.mail.go.th ผู้ประสานงาน : 1.นางอรวี รมยะสมิต โทรศัพท์ : ที่ทำงาน, มือถือ : E-mail : oravee.r@anamai.mail.go.th : 2.นางวิมล บ้านพวน โทรศัพท์ : ที่ทำงาน, มือถือ : E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th หน่วยงาน : กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ หลักฐานอ้างอิง 1. ทะเบียนรายชื่ออำเภอผ่านเกณฑ์ 2. รายงานผลการดำเนินงาน 6 9 และ 12 เดือน

33 ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน  หน่วยงานเจ้าภาพ รับค่าเป้าหมายภาพรวมของกรม 

34 ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ.รพท.รพช.) ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน หน่วย งาน ข้อมูลปี 2555 ร้อยละ(แห่ง) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 406080100 สำนัก อพ.ร้อยละ 3.59 (30 แห่ง) ร้อยละ 10 (83 แห่ง) ร้อยละ 15 (125 แห่ง) ร้อยละ 20 (167 แห่ง) ร้อยละ 25 (209 แห่ง) ร้อยละ 30 (251 แห่ง) ศอ.ที่ 1- ร้อยละ 10 (4 แห่ง) ร้อยละ 15 (6 แห่ง) ร้อยละ 20 (7 แห่ง) ร้อยละ 25 (9 แห่ง) ร้อยละ 30 (11 แห่ง) ศอ.ที่ 2ร้อยละ 2.86 (1 แห่ง) ร้อยละ 10 (4 แห่ง) ร้อยละ 15 (5 แห่ง) ร้อยละ 20 (7 แห่ง) ร้อยละ 25 (9 แห่ง) ร้อยละ 30 (10 แห่ง) ศอ.ที่ 3- ร้อยละ 10 (7 แห่ง) ร้อยละ 15 (11 แห่ง) ร้อยละ 20 (15 แห่ง) ร้อยละ 25 (18 แห่ง) ร้อยละ 30 (22 แห่ง) ศอ.ที่ 4ร้อยละ 15.15 (10 แห่ง) ร้อยละ 10 (6 แห่ง) ร้อยละ 15 (10 แห่ง) ร้อยละ 20 (13 แห่ง) ร้อยละ 25 (17 แห่ง) ร้อยละ 30 (20 แห่ง). ศอ.5-12... คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน

35 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ ความสำเร็จ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 20 (ร้อยละ 80) 40 (ร้อยละ 85) 60 (ร้อยละ 90) 80 (ร้อยละ 95) 100 (ร้อยละ 100) 5.1 จำนวนโครงการศึกษาพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการ) 2526272829 5.2 จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่าย และประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (ราย) 61,60065,45069,30073,15077,000 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน

36 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (ต่อ) คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ ความสำเร็จ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 20 (ร้อยละ 80) 40 (ร้อยละ 85) 60 (ร้อยละ 90) 80 (ร้อยละ 95) 100 (ร้อยละ 100) 5.3 จำนวนบุคลกร ภาคีเครือข่ายได้รับการ พัฒนา ด้านอนามัยแม่และเด็ก (ราย 336357378399420 5.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (ราย) 6007008009001,000 5.5 จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชน ได้รับการพัฒนา ด้านการประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ สุขภาพ (ราย) 300400500600700 5.6 จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อ เอช ไอ วีได้รับนมผง (ราย) 4,200 4,4504,7004,9505,200 5.7 จำนวนบุคลากรและประชาชนในถิ่น ทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ราย) 2,0002,1252,2502,3752,500 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน

37 หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 (ร้อยละ 80) 40 (ร้อยละ 85) 60 (ร้อยละ 90) 80 (ร้อยละ 95) 100 (ร้อยละ 100) กรมอนามัย2526272829 1.สำนักทันตสาธารณสุข----1 2.สำนักโภชนาการ---12 3.กองประเมินผลกระทบฯ--123 4. สำนัก อพ.----1 5. กองออกกำลังกายฯ----1...ศอ. 6-12..... ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนโครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน

38 หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20 (ร้อยละ 80) 40 (ร้อยละ 85) 60 (ร้อยละ 90) 80 (ร้อยละ 95) 100 (ร้อยละ 100) กรมอนามัย61,60065,45069,30073,15077,000 1. สำนักที่ปรึกษา280298315333350 2. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน 188200212223235 3. สำนักงาน เลขานุการกรม 372395419442465 4. กองการเจ้าหน้าที่280298315333350 5. กองคลัง216229243256270..ศอ.6-12..... ตัวชี้วัดที่ 5.2 จำนวนบุคลากร ภาคีเครือข่าย และประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมอนามัยลงสู่หน่วยงาน

39 ไม่ได้ ข้อสรุป ไม่เห็นด้วย ลงนาม 12 มี.ค.56 ได้ข้อสรุป เห็นด้วย เจ้าภาพจัดทำ รายละเอียด คำรับรองฯ หน่วยงาน หน่วยงานพิจารณาความเหมาะสม (ในที่ประชุมชี้แจง) เจ้าภาพชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน หน่วยงานจัดทำค่าเป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เหตุผลของเรื่อง กพร. กรม หน่วยงานเจ้าภาพ รองอธิบดีที่ กำกับดูแล/ จัดเจรจา เจรจาในที่ประชุม กพร. กรม รายงาน SAR (self assessment report) ผ่าน DOC รอบ 6 เดือน (ภายใน 1 เม.ย.56) 9 เดือน (ภายใน 1 ก.ค.56) 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย.56) ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 22-23 ม.ค.56 ภายใน 6 ก.พ.56 ภายใน 28 ม.ค. 56

40  เอกสารประกอบคำรับรอง เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  คำรับรอง คู่ลงนามคำรับรอง กรอบระยะเวลาที่คำรับรองมีผล  คำรับรอง คู่ลงนามคำรับรอง กรอบระยะเวลาที่คำรับรองมีผล ● วิสัยทัศน์ ● พันธกิจ ● ประเด็นยุทธศาสตร์ ● ตัวชี้วัด น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เงื่อนไขการวัดผล ● วิสัยทัศน์ ● พันธกิจ ● ประเด็นยุทธศาสตร์ ● ตัวชี้วัด น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน เงื่อนไขการวัดผล ● ตัวชี้วัด ● น้ำหนักตัวชี้วัด ● ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ การให้คะแนน ● ตัวชี้วัด ● น้ำหนักตัวชี้วัด ● ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ การให้คะแนน ระดับกรม ระดับหน่วยงาน

41 ผู้ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกรม ลงนามกับอธิบดี ร่วมกับ รองอธิบดีที่กำกับ ดูแลหน่วยงาน อธิบดีลงนามกับรองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) ร่วมกับ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่ม ภารกิจ) ลงนามกับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง ร่วมกับ ปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงลงนามกับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง ลงนามกับนายกรัฐมนตรี ระดับ กระทรวง ระดับ กลุ่ม ภารกิจ ระดับ กรม หน่วยงาน สังกัดกรม อนามัย

42 นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร คำสั่งกรมอนามัย ที่ 114/2556 สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 รองอธิบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  สำนักทันตสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กองแผนงาน  สำนักงานเลขานุการกรม อนามัย  กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ ทันตสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง  สำนักสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ  สำนักโภชนาการ  กองออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ  กองการเจ้าหน้าที่  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ  ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม อนามัย  ศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข  กองคลัง  กลุ่มตรวจสอบภายใน (เฉพาะงานบริหารการเงิน การพัสดุ) หน่วยงานขึ้นตรงกับอธิบดี : สำนักที่ปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 1 7 10 11 ศูนย์อนามัยที่ 3 6 8 12 ศูนย์อนามัยที่ 2 4 5 9

43 4. ข้าพเจ้า...(ชื่อรองอธิบดีกรมอนามัย)... ในฐานะรองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการของ...(ชื่อหน่วยงาน)... และรองอธิบดีกรมอนามัยที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณา เห็นชอบกับรายละเอียดของคำรับรองฯ ตามข้อ 3 และเอกสารประกอบท้ายคำรับรองฯ นี้ และข้าพเจ้า ยินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ...(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)... ให้ เป็นไปตามคำรับรองฯ ที่จัดทำขึ้นนี้ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์..................................................... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1. คำรับรองระหว่าง ชื่อ นายเจษฎา โชคดำรงสุข ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัยผู้รับคำรับรองฯ ชื่อ..(รองอธิบดีที่กำกับดูแล)..... ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้เห็นชอบคำรับรองฯ และ ชื่อ......(หัวหน้าหน่วยงาน)..... ตำแหน่ง...............................ผู้ทำคำรับรองฯ 2. คำรับรองฯ นี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 3. รายละเอียดของคำรับรองฯ ได้แก่ เอกสารประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ของหน่วยงานรายตัวชี้วัด ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองฯ นี้ ตัวอย่าง

44 6. ผู้รับคำรับรองฯ และผู้ทำคำรับรองฯ รวมทั้งผู้เห็นชอบคำรับรองฯ ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติ ราชการและ เห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ (ลงชื่อ)....................................................... (.....................................) ผู้อำนวยการ...................... ผู้ทำคำรับรองฯ 12 มีนาคม 2556 (ลงชื่อ)....................................................... (.....................................) รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้เห็นชอบคำรับรองฯ 12 มีนาคม 2556 (ลงชื่อ)....................................................... (นายเจษฎา โชคดำรงสุข) อธิบดีกรมอนามัย ผู้รับคำรับรองฯ 12 มีนาคม 2556 5. ข้าพเจ้า....(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)..... ตำแหน่ง.................... ได้ทำความเข้าใจคำรับรองฯ ตาม ข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับ อธิบดีกรมอนามัย และรองอธิบดีกรมอนามัย ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติ ราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชนตามที่ให้คำรับรองฯ ไว้

45 รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน่วยงาน............................ มิติภายนอก ประเด็นการประเมินผล : การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ คะแนนตัวชี้วัด : 100 คะแนน ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.1 ตามเกณฑ์การ ให้คะแนนที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพ 5055606570 ตัวอย่าง เฉพาะตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบ

46 การประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ กพร.กรม สรุปคะแนน ผลประเมิน หน่วยงาน เจ้าภาพประเมินผลการ ดำเนินงานของหน่วยงาน เห็นด้วย หน่วยงานส่ง หลักฐานการ ดำเนินงาน เจรจากับ เจ้าภาพ กพร. กรม หน่วยงาน เจ้าภาพ ได้ ข้อสรุป รายงาน SAR ผ่าน DOC รอบ 12 เดือน กพร.กรม แจ้งผลการ ประเมินให้หน่วยงานและ แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ รองอธิบดี ที่กำกับดูแล/ จัดเจรจา ไม่เห็น ด้วย ไม่ได้ ข้อสรุป

47 มีข้อสงสัยโปรดบอก


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย 9-10 เมษายน 2556 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย 9-10 เมษายน 2556 หัวข้อ 1. ที่มาและความหมายของการจัดทำคำรับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google