งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนิเทศงาน สาธารณสุข คปสอ. จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนิเทศงาน สาธารณสุข คปสอ. จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนิเทศงาน สาธารณสุข คปสอ. จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2556

2 1. เพื่อนิเทศงาน ให้คำแนะนำ และติดตาม ควบคุมกำกับการ ปฏิบัติงาน ตามนโยบายกระทรวง สาธารณสุข 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สาธารณสุข ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ของ คปสอ 4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ในระดับพื้นที่ วัตถุประสงค์

3 ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สสจ. อุดรธานี ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มงานน้ำหนัก (%) จำนวน ตัวชี้วัด หลัก 1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 63 2. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 187 3. กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 185 4. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 156 5. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 52 6. กลุ่มงานทันตสาธารณสุขและคุณภาพ บริการ 19 3 7. กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน 61 8. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 81 9. กลุ่มงานบริหาร 51 รวม 10029

4 ตรงเวลา สามัคคี มีส่วนร่วม - เด็ก IQ,EQ -นร./เยาวชน (เพศศีกษา) -วัยทำงาน (คนไทยไร้พุง) - สูงอายุ (คุณภาพชีวิต) ส่งเสริมสุขภาพ ทักษะชีวิต สุขบัญญัติ 3 ส., 3 อ. ลดหวาน มัน เค็ม ลดปัญหาโรค,ภัยสุขภาพ DHF,AIDS,TB,AF,โรคเรื้อน อาหารปลอดภัย(ร้านก๋วยเตี๋ยว,น้ำมัน ทอดซ้ำ,ดินประสิว),รร.ส่งเสริมสุขภาพ,ศูนย์เด็กเล็ก,วัดส่งเสริมสุขภาพ,คบส. P ป้องกัน R ฟื้นฟู Rx รักษา นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ชาวอุดรธานี สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข / เศรษฐกิจพอเพียง ชาวอุดรธานี สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข / เศรษฐกิจพอเพียง SERVICE PLAN บูรณาการเชื่อมโยง 3˚- 2˚- 1˚ เขตเมือง,เขตชนบท,แพทย์ทางเลือก,STEMI,STROKE, STONE,ทันตกรรม บริการรักษา โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ P ส่งเสริม ปรับสิ่งแวดล้อม MS,DM,HT,หัวใจ,สมอง, มะเร็งท่อ น้ำดี,มะเร็งปากมดลูก,มะเร็งเต้านม, ยาเสพติด, สุขภาพจิต,โรคซึมเศร้า, EMS,อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ พิการ ท.74 นโยบายสำคัญเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2556

5 สสจ. สสอ. รพศ. รพช. พัฒนาบุคลากร COMPETENCY,PMQA, การบริหาร จัดการที่ดี, เครื่องชี้วัดชัดเจน(KPI), SRRT,ZONE เข้มแข็ง,อำเภอเข้มแข็ง,ระบบข้อมูลสารสนเทศ, สื่อสารประชาสัมพันธ์,EVALUATION 4 ด,10 ด, Personal KPI แผนเงินบำรุง, แผน P&P, SERVICE PLAN, PCUรพ., COC แผนเงินบำรุง, แผน P&P,แผนสุขภาพตำบล, PCA, อปท.เข้มแข็ง, กองทุนสุขภาพ ชุมชนภาคีสุขภาพ 5 อ., สมัชชาสุขภาพ, ชมรมสร้างสุขภาพ, หมู่บ้านจัดการสุขภาพ, หมู่บ้านต้นแบบ,แผนชุมชน, IQ,EQ,เด็กตั้งท้อง,คนไทยไร้พุง, DM, HT ระบบบริหารจัดการ รพ.สต. อสม.นักจัดการสุขภาพร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น

6

7 1.Service Achievement Plan 10 สาขา รายเขต รายจังหวัด ราย รพ. 1.1 10สาขา +Area Problem (เช่นมะเร็งท่อนำดีอีสาน) +Special (โครงการพระราชดำริ +สาธารณสุขชายแดน + ยาเสพติด ) 1.2Refer System 1.3 การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย 1.4 ร่วมกับเอกชน,รพ.กระทรวงอื่นๆ 1.5 แผนพัฒนาคุณภาพบริการ 1.6 ฯลฯ 4. แผนส่งเสริมป้องกันโรค และร่วมภาคีเครือข่าย 4.1 กลุ่มวัยต่างๆ (ทารก,0-2ปี,3-5ปี,นักเรียน,วัยรุ่น+BS)ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทย, วัยทำงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 4.2 ป้องกันโรคไม่ติดต่อตามปัญหาของพื้นที่(เช่น อาชีวอนามัย COPD มะเร็งในพื้นที่) 4.3 ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 4.4 อาหารปลอดภัย,สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.5 สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ(เหล้า บุหรี่ Road Safety 4.6 DHS,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ 4.7 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4.8 ลดตาย อุบัติเหตุ เด็กจมน้ำตาย ฯลฯ 2. Administrative Plan 2.1 เงินบำรุง 2.2 จัดซื้อยาร่วม,วัสดุ Lab. ร่วม,วัสดุการแพทย์ร่วม 2.3 แผนบุคลากร 2.4 แผนอภิบาลระบบเช่นตรวจสอบ/วัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ฯลฯ Purchaser ( สปสช. ปกส. กรมบัญชีกลาง,อปท.,รัฐวิสาหกิจ) 3. Investment Plan เขต AREA HEALTH BOARD (เขตสุขภาพ) (PROVIDER BOARD) (PROVIDER BOARD)

8 25 ธ. ค.2555 SERVICE ACHIEVEMENT PLAN SERVICE ACHIEVEMENT PLAN ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership Purpose 1. Better Service 1) Accessibility - เข้าถึงบริการทุกมิติ 2) Faster -คิวสั้นลง 3) Safer –ตายน้อยลง - โรคแทรก ซ้อนน้อยลง 2. More Efficiency 1) Management Efficiency CFO, แผนเงินบำรุง, เงินลงทุน UC ระดับต่างๆ,จัดซื้อร่วม 2) Clinical Efficiency 3) Operational Efficiency-Outsource -ไม่ซ้ำซ้อน Key Success Factor 1. Service delivery Model 2. HRM, HCW Development 3. Financing 4. Health Information 5. Medical Equipment and Medical Material supply,Technology Assessment 6. Governance ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership กลไกการขับเคลื่อน 1.Leadership -กระทรวง –สป+กรม +สวรส+ สปสช+สรพ+เขต จังหวัดฯลฯ -M&E -แก้ปัญหา 2.พลังทางปัญญา -การทำข้อมูลโดยสร้างการมีส่วนร่วมระดับต่างๆ ทาง Horizontal จากเครือข่ายวิชาชีพ เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญต่างๆโดยเฉพาะด้านจัดการบริการ,วิชาการ การบริหารระบบบริการ พลังทางการสื่อสาร -จาก Data Information ความรู้ การปฏิบัติ 3.เครือข่ายวิชาชีพ ในระดับชาติ พวง จังหวัด 4.เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 1 0 Care จิตเวช หัวใจ อุบัติเหตุ ไต ตา CFO ฯลฯ 5. วัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน “พบส. ยุคใหม่” “พี่น้องช่วยกัน” Seamless & Lean Service One Province Same Hospital One Region One Ownership 6.สำนักงานเครือข่ายบริการ (Strong Secretariat Office) 7. งบประมาณผลักดันและขับเคลื่อนเครือข่าย บริการ ละ5 ล้านบาทและ Non-UC จว.ละ~10ล้าน และปรับเปลี่ยนระเบียบที่เป็นอุปสรรค

9 IMPACT OUTCOME OUTPUT GOAL INTERMEDIETE PROCESS

10 แสดงภาพกรอบ KPI 3 แผ่น 10

11 11

12 12

13 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 KPI = 107 PI = 30 รวม = 137 คำรับรอง = 66 นโยบาย เน้นหนัก = 25 KPI s 66 KPI s 25 เพิ่ม ไข้เลือดออก และ TB

14 วิสัยทัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน เป้าหม ายระยะ 3-5 ปี ( ระดับ กระทร วง ) 10 ตัวชี้วัด เด็ก สตรี 1. อัตราส่วนมารดาตาย ( ไม่ เกิน 18 ต่อการเกิดมีชีพแสน คน ) 2. อัตราตายทารก ( ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ) เด็กปฐมวัย 3. อัตราการป่วยด้วยโรคหัด ( ไม่เกิน 0.5 ต่อประชากรแสน คน ) เด็กวัยรุ่น วัยเรียน 4. อัตราการตั้งครรภ์ในมารดาอายุ 15- 19 ปี ( ไม่เกิน 50 ต่อประชากรพันคน ) 5. ร้อยละของเด็กนักเรียนเป็นโรคอ้วน ( ไม่เกิน 15 ) 6. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ อายุ 0-15 ปี ( ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสน คน ) วัยทำงาน 7. จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ( ลดลง 2. ใน 3 ) 8. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ( ไม่เกิน 13 ต่อประชากรแสนคน ) 9. อัตราตายจากโรคหลอดเลือด หัวใจ ( ไม่เกิน 20 ต่อประชากรแสน คน ) 10. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ( ไม่ เกิน 24 ต่อประชากรแสนคน ) เป้าหม ายระยะ 1- 2 ปี ( เขต สุขภาพ / จังหวัด ) 8 ตัวชี้วัด ระบบบริการ 11. ร้อยละของภาวะขาดออกซิเจนระหว่าง คลอด ( ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ) 12. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ( ไม่ น้อยกว่า 85) 13. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีปัญหาฟันน้ำนมผุ ( ไม่เกิน 57 ) 14. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ( มากกว่าหรือเท่ากับ 31) 15. ร้อยละของประชาชนอายุ 1 5 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ( ไม่น้อยกว่า 90) 16. สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยนอกเบาหวาน / ความดันโลหิต สูงที่ไปรับการรักษาที่ ศสม./ รพ. สต. ( มากกว่าร้อยละ 50) 17. ร้อยละของ รพศ. ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 1.8 และ รพท. ไม่ น้อยกว่า 1.4 ( เท่ากับ 80) 18. จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ ( ลดลงร้อยละ 50 ) เป้าหมา ยระยะ 1 ปี ( เขต สุขภาพ / จังหวัด ) 7 ตัวชี้วัด การป้องกันควบคุมโรค 19. อัตราป่วยตายด้วยโรค ไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 0.12 ต่อปี 20. อัตราตายด้วยโรควัณโรคน้อย กว่าร้อยละ 5 ยาเสพติด 21. ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่าน การบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่ กลับไปเสพซ้ำ (80) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 22. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยง ระบบ บริการปฐมภูมิกับชุมชนและ ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM หรือเครื่องมืออื่นๆในการทำ แผนพัฒนาสุขภาพ ( ไม่น้อยกว่า 25 ) ธรรมาภิบาล ( ประสิทธิภาพ ) 23. ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีปัญหาทางการเงินลดลง (50) 24. ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉลี่ยลดลง ( ร้อยละ 10) ( ในเขตสุขภาพเฉลี่ยลดลง ) 25. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณพ. ศ. 2556 ( ไม่ น้อยกว่า 80)


ดาวน์โหลด ppt การนิเทศงาน สาธารณสุข คปสอ. จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google