งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่ 2-1/2557 โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย วันพุธที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่ 2-1/2557 โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย วันพุธที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่ 2-1/2557 โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย ถ่ายทอดผ่าน Video Conference

2 วัตถุประสงค์การประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 2 วาระที่ 1

3 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คกก.กพร.กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2556 1.เรื่องเพื่อทราบ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย 1.2 การจัดสรรเงินรางวัล ตามคำรับรองฯ ปี 2555 1.3 ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองฯ ปี 2556 1.4 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2557 2. เรื่องเพื่อพิจารณา 2.1 การกำหนดตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมอนามัย ตามคำรับรองฯ ปี 2557 2.2 การกำหนดตัวชี้วัดมิติคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนา องค์การ ตามคำรับรองฯ ปี 2557 2.3 กลไกการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย 2.4 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 ระหว่าง หน่วยงานกับกรมอนามัย

4 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมที่จะลงนามกับกระทรวง (มอบ กพร.) กรมคัดเลือก 4 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 2. ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 3. ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูก สุขลักษณะ (ร้อยละ 80) 4. ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (ร้อยละ 80)

5  การเบิกจ่ายงบประมาณ (มอบกองแผนงาน / กองคลัง) จัดทำระบบการติดตามตรวจสอบและมาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณและสื่อสารให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ  การประหยัดพลังงาน (มอบ สลก.)  กำหนดรูปแบบการใช้รถยนต์ราชการแบบ car pool ใน การไปร่วมประชุมสัมมนา เพื่อเสนอผู้บริหาร และสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับหัวหน้าหน่วยงาน/บุคลากร  จัดรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องการประหยัดพลังงาน

6  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (มอบกองแผนงาน) ทบทวนระบบที่ดำเนินการอยู่และปรับปรุงให้เป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด  การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบ online  สื่อสารสร้างความเข้าใจข้อคำถามตามแบบสำรวจให้กับ ข้าราชการกรมอนามัย  จัดทำเอกสารสรุปผลการสำรวจเสนอผู้บริหารกรมอนามัย และจัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การ  ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง/ข้อมูลเกี่ยวกับข้อ คำถามในแบบสำรวจที่มีค่า GAP สูงที่สุด 6 ข้อ (ผลการ สำรวจเมื่อ 16-30 ก.ย.56) ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ กพร. กอง จ.

7 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา การกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

8 การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) การประเมินคุณภาพ ไม่กำหนดเป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน การประเมินคุณภาพ ไม่กำหนดเป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. ตัวชี้วัดหมวด 2 6. ตัวชี้วัดหมวด 3 7. ตัวชี้วัดหมวด 4 8. ตัวชี้วัดหมวด 5 9. ตัวชี้วัดหมวด 6 การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. ตัวชี้วัดหมวด 2 6. ตัวชี้วัดหมวด 3 7. ตัวชี้วัดหมวด 4 8. ตัวชี้วัดหมวด 5 9. ตัวชี้วัดหมวด 6 ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ปี 2557 มิติภายนอก มิติภายใน 8

9 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานจำนวน ตัวชี้วัด 1. กอง อ.1 2. สำนัก ท.4 3. สำนัก ภ.3 4. สำนัก อพ.1 5. สำนัก ส.2+8 หน่วยงานจำนวน ตัวชี้วัด 1. สำนัก ว.2 2. สำนัก สอ. 3. กอง ป.1 4. ศกม.1 5. ศูนย์ LAB2 หน่วยงานจำนวน ตัวชี้วัด 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน1 2. กอง จ.1 3. กองคลัง1 4. กพร.2 5. สลก.* 6. กองแผนงาน* 7. สำนักความร่วมมือระหว่าง ปท.  8. สำนัก KM  9. สำนักสื่อสารฯ   =หน่วยงานใหม่ หน่วยงานจำนวนตัวชี้วัด 1.-12. ศูนย์อนามัย 1-12หน่วยละ 2 ตัวชี้วัด 13. ศพส.1 14. กทป.2 รวม 33 หน่วยงาน (ไม่มีสำนักที่ปรึกษา)

10 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ชื่อตัวชี้วัด 1 : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนเขตสุขภาพ เกณฑ์การให้คะแนน  รูปแบบที่ 1 ประเมิน Process  2 ตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินคะแนน 1 ศอ.7 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan for Change) ที่มีรายละเอียดสอดคล้องกับ บริบท สถานการณ์ของหน่วยงาน และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 20 ศอ.6 ศูนย์ฯเขตส่งเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนเขตบริการ และมีกลไกลสนับสนุนชัดเจนเป็น รูปธรรม 2 ศอ.7มีกลไกการดำเนินงานสนับสนุนและเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ หน่วยงาน/ นักวิชาการในเขต/ พื้นที่ 20 ศอ.6 ศูนย์อนามัย มีแผนสนับสนุนเขตสุขภาพ 3 ศอ.7 มีการสนับสนุนด้านวิชาการ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์การทำงานระดับเขต เพื่อผลักดันงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ของเขตบริการสุขภาพในพื้นที่ 20 ศอ.6 มีการดำเนินการตามแผนสนับสนุน ได้แก่ การเฝ้าระวัง การวิเคราะห์สถานการณ์ และการสนับสนุนข้อมูล 4 ศอ.7 มีการประสานงาน ติดตามและประเมินผล สนับสนุนให้การทำงานระดับเขตสามารถ ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 20 ศอ.6 มีการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5 ศอ.7 มีการรายงานผล จัดทำข้อเสนอต่อการจัดการและแก้ไขปัญหา 20 ศอ.6 มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

11 เกณฑ์การให้คะแนน  รูปแบบที่ 2 ประเมินระดับ output/outcome  ตัวชี้วัดน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด 20406080100 1. ร้อยละความพึงพอใจของทีม ผู้ตรวจราชการ (PP Board) ต่อ การสนับสนุนเขตสุขภาพ 0.36570758085 2. จำนวนครั้งของการสนับสนุน วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 0.3-1234 3. จำนวนนวัตกรรมหรือข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย/วิชาการ 0.4-1234 รวม1.0 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1.ศูนย์อนามัยสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 2.ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 และ 3 เก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานของศูนย์อนามัย และ Evidence ชื่อตัวชี้วัด 1 : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนเขตสุขภาพ

12 ชื่อตัวชี้วัด 2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสาร และตอบโต้ความเสี่ยง คำอธิบาย การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการที่ความคิดหรือข่าวสารถูกส่งจาก แหล่งสารไปยังผู้รับสาร โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมบางประการของ ผู้รับสาร มีองค์ประกอบสำคัญ คือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ/ช่องทาง ผู้รับสาร ผลกระทบ และปฏิกิริยาตอบกลับ ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดอันตราย ซึ่งอาจถึงชีวิต หรือเกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปยังภาคีเครือข่ายผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ อย่างน้อย 2 ช่องทาง

13 เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. คำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ หรือ โครงสร้างที่มีงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงและ มีสถานที่ปฏิบัติงาน 2. แผนปฏิบัติงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง 3. เอกสาร หรือ หลักฐานอื่นๆ เช่น หน้า FB, LINE, Website ที่แสดงถึงมีการดำเนินงานสื่อสาร และตอบโต้ความเสี่ยง 4. เอกสาร/รายงานผลการดำเนินงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ขั้นตอน ที่ ประเด็นการประเมินคะแนน 1 มีคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง (มีผู้รับผิดชอบชัดเจน) และมีสถานที่ปฏิบัติงานชัดเจน 20 2มีแผนปฏิบัติงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง20 3มีการดำเนินงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงตามแผน20 4การสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงผ่านช่องทางไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง20 5มีการรายงานผลการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง20 รวม100

14 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ชื่อตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ มีพัฒนาการสมวัย 1 ตัวชี้วัด คำอธิบาย เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน พัฒนาการสมวัย หมายถึง มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย (ภาษา/ กล้ามเนื้อมัดใหญ่/กล้ามเนื้อมัดเล็ก/การปรับตัวในสังคม และการช่วยเหลือ ตนเอง) พื้นที่เป้าหมายเฉพาะ หมายถึง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ในพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการ อนามัยแม่และเด็ก และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในถิ่นทุรกันดาร ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง เป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง

15 เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินคะแนน 1 มีการกำหนดแนวทางการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก และชี้แจง กับพื้นที่เป้าหมาย 20 2 อบรมเพิ่มความสามารถด้านการตรวจประเมินพัฒนาการ และการ เจริญเติบโตของเด็กให้กับครูอาสาสมัคร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่เป้าหมายได้ครบถ้วน 30 3 ครูอาสาสมัคร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถตรวจประเมิน พัฒนาการ 30 4 มีผลสำเร็จของการดำเนินงาน เด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่เป้าหมาย เฉพาะ มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 20 รวม100 1.รายชื่อศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ที่เข้าร่วมโครงการ 2.รายงานผลการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินพัฒนาการ และการเจริญเติบโต ของเด็ก 3.จำนวนครูอาสาสมัคร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เข้ารับการอบรมเพิ่มความสามารถด้าน การตรวจประเมินพัฒนาการ 4.หลักสูตรการตรวจประเมินผลพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก 0-5 ปี 5.รายงานผลการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมาย

16 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ชื่อตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในเวทีวิชาการทั้งใน ระดับประเทศและต่างประเทศ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. เอกสารผลการศึกษาวิจัย 2. หลักฐานการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 2 ตัวชี้วัด คำอธิบาย งานศึกษาวิจัย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 7 เรื่อง ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการ นำเสนอในเวทีวิชาการทั้งใน ระดับประเทศและต่างประเทศ 6065707580

17 ชื่อตัวชี้วัด 2 : ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการสนับสนุนการ ดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม พัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ 6570758085 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 2. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

18 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานคลินิกไร้พุง(DPAC) คำอธิบาย กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1 ตัวชี้วัด ผู้รับบริการ คลอบคลุมประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจดูแลสุขภาพและประชาชนที่มีโรค ประจำตัวโรคเรื้อรัง 5 โรค หรือประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม คลินิกไร้พุง หมายถึง คลินิกที่มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ และมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้  มีการจัดตั้งคลินิก  มีทีมงาน  มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมการให้บริการในคลินิก  มีระบบการประเมิน/ติดตาม/พัฒนาแผนในการติดตาม จำนวนสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ  รพศ. รพท. รพช. ทั้งหมด จำนวน 838 แห่ง (รพศ.25 แห่ง,รพท. 70 แห่ง,รพช. 743 แห่ง)  รพ.สต. ทั้งหมด จำนวน 9,785 แห่ง

19 เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ตัวชี้วัดน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละคลินิกไร้พุง(DPAC) ในสถาน บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1. รพศ/รพท/รพช. 0.5 80/ (670แห่ง) 85 (712แห่ง) 90 (754แห่ง) 95 (769แห่ง) 100 (838แห่ง) 2. รพ.สต 0.5 40 (3,914 แห่ง) 50 (4,895 แห่ง) 60 (5,870 แห่ง) 70 (6,850 แห่ง) 80 (7,828 แห่ง) รวม 1.0 1. รายงานจำนวน/รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่มีการดำเนินงานคลินิกไร้พุง (DPAC) 2. ภาพถ่ายสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงานคลินิก 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/รายชื่อผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน/ทีมงาน 4. เอกสาร/แผนการจัดกิจกรรมการให้บริการคลินิกไร้พุง (DPAC) และ กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 5. รายงานผลการประเมินการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของศูนย์อนามัย

20 ชื่อตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (3ปี) มีปัญหาฟันน้ำนมผุ คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : สำนักทันตสาธารณสุข 4 ตัวชี้วัด ฟันผุ หมายถึง ฟันที่มีรูผุที่ด้านใดด้านหนึ่งบนฟันหรือเป็นฟันผุที่กินลึกเข้าไปใต้เคลือบฟัน มีพื้นหรือผนังนิ่ม รวมทั้งฟันผุที่ได้รับการบูรณะแล้ว เด็กปฐมวัย (3ปี) หมายถึง เด็กอายุ 3 ปีเต็มจนถึงอายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน ในเขต รับผิดชอบทั้งหมด 1. ท 02 ตามระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก (สำนักทันตสาธารณสุข) 2. แบบสำรวจที่จัดทำโดยศูนย์อนามัยที่มีการสำรวจโดยถูกต้องตามสถิติ 3. ข้อมูลที่ปรากฏในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย 4. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กรมอนามัยรอบ 6 9 และ 12 เดือน

21 ชื่อตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ 6570758085 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. ท 02 ตามระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก (สำนักทันตสาธารณสุข) 2. แบบสำรวจที่จัดทำโดยศูนย์อนามัยที่มีการสำรวจโดยถูกต้องตามสถิติ 3. ข้อมูลที่ปรากฏในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย 4. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กรมอนามัยรอบ 6 9 และ 12 เดือน น้ำหวาน หมายถึง เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลหรือเติมน้ำตาลที่ระบุในฉลากโภชนาการ เกินร้อยละ 5 ต่อการ บริโภค 1 ครั้ง โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ หมายถึง โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการ สอนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด ไม่มีการจำหน่าย/บริการ/จัดวางน้ำอัดลมในโรงเรียน น้ำอัดลม หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่โดยใช้ความดัน มีส่วนผสมของน้ำตาล หรือน้ำผลไม้ ทั้งในรูปของบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป หรือการตักแบ่งขาย หรือการผสมขายเอง ขนมกรุบกรอบ หมายถึง ขนมที่มีส่วนผสมจากแป้งชนิดต่างๆ เกลือ ไขมัน ผงชูรส แต่งกลิ่น สี และรสชาติ

22 ชื่อตัวชี้วัด 3 : จำนวนผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุได้รับฟันเทียมพระราชทาน คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานผลการจัดบริการทันตกรรม ผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีการสูญเสียฟัน ทั้งปากและต้องการรับบริการใส่ฟันเทียม กรณีที่ไม่มีผู้สูงอายุต้องการใส่ฟัน เทียมทั้งปาก ให้นับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าสู่ วัยสูงอายุ ฟันเทียมพระราชทาน หมายถึง ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก (16 ซี่ ขึ้นไป) ฐานพลาสติก

23 ชื่อตัวชี้วัด 4 : จำนวนหน่วยบริการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก ผู้สูงอายุ คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐที่มีการจัดบริการระดับปฐมภูมิ เช่น รพ.สต. เทศบาล การส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก เป็นการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้คำแนะนำ การฝึกทักษะการควบคุมคราบจุลินทรีย์ หรือการขูดทำความสะอาดฟัน หรือการทาฟลูออไรด์วาร์นิชที่รากฟัน เงื่อนไข : จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดละ 1 หน่วยบริการ (76 แห่ง) การรายงานจากหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐที่มีการจัดบริการระดับปฐมภูมิ

24 สำนักโภชนาการ ชื่อตัวชี้วัด 1 : ระดับความสำเร็จของการจัดการอาหารที่ดีตามเกณฑ์ โภชนาการเพื่อลดภาวะอ้วนในโรงเรียนระดับปฐมศึกษา คำอธิบาย โรงเรียนปฐมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนชั้นประถม 1-6 หรือ โรงเรียนขยายโอกาส ที่ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 7 ด้าน โภชนาการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โรงเรียน เครือข่ายโภชนาการสมวัย โรงเรียนที่มีการจัดการอาหารที่ดีฯ 1. มีการประกาศนโยบาย มีแผนงานหรือโครงการ 2. มีการพัฒนาคุณภาพอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ 3. มีการบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการในหลักสูตรการเรียนการสอน 4. มีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และมีการแก้ไขในนักเรียนที่มีภาวะอ้วน 5. บุคลาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารและโภชนาการ ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ 6. ผู้ปกครอง แม่ครัว แกนนำนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการอาหารใน โรงเรียน โรงเรียนที่มีการจัดการอาหารที่ดีฯ 1. มีการประกาศนโยบาย มีแผนงานหรือโครงการ 2. มีการพัฒนาคุณภาพอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ 3. มีการบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการในหลักสูตรการเรียนการสอน 4. มีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และมีการแก้ไขในนักเรียนที่มีภาวะอ้วน 5. บุคลาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารและโภชนาการ ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ 6. ผู้ปกครอง แม่ครัว แกนนำนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการอาหารใน โรงเรียน 3 ตัวชี้วัด

25 เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินคะแนน 1 สำนักโภชนาการร่วมกับศูนย์อนามัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อสนับสนุน โรงเรียน 10 2 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ/ทักษะ และจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 20 3 ศูนย์อนามัยส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกิจกรรม โดยมีโรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียนต่อศูนย์อนามัย 30 4 ศูนย์อนามัย มีการนำผลงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 20 5 ศูนย์อนามัย มีการรายงานผลการดำเนินงาน ส่งสำนักโภชนาการ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 25 กันยายน 2557 20 รวม100 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. แผนงาน2. รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3. สื่อ นวัตกรรม4. คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5. หลักสูตรการเรียนการสอน/แผนการสอน 6. รายงานผลการดำเนินงาน/สรุปผลการประชุม 7. เอกสารที่แสดงถึงกิจกรรมการดำเนินงาน 8. หลักสูตรการอบรม9. รายงานภาวะโภชนาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

26 ชื่อตัวชี้วัด 2 : จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ คำอธิบาย เกณฑ์การประเมินองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ  มีนโยบายส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก  มีคณะกรรมการและแกนนำดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร  มีการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ  เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ส่วนสูงระดับดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือ สูงกว่าเกณฑ์) องค์กร หมายถึง หมู่บ้าน ศูนย์เด็กเล็ก หรือ โรงเรียน เด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและมีรูปร่างสมส่วน องค์องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ หมายถึง องค์กรที่ดำเนินการ ขับเคลื่อนให้เด็กในองค์กรมีส่วนสูงระดับดีและสมส่วน เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ จำนวนของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็ม ศักยภาพ 52647688100 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ประเมินรับรององค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ โดยศูนย์อนามัย

27 ชื่อตัวชี้วัด 3 : จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง คำอธิบาย องค์ประกอบของการดำเนินงาน 7 ข้อ 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการองค์กรเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กร ต้นแบบไร้พุง 2. มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการควบคุมน้ำหนัก 3. มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคอ้วนลงพุง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องภัยเงียบของโรคอ้วนลงพุงภายในองค์กร 5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรขององค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน ที่ทำงานประจำ อยู่ในที่ตั้งองค์กรได้มีการประเมินรอบเอวด้วยตนเอง 6. ร้อยละ 60 ของบุคลากรขององค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน มีรอบเอวปกติ หากเป็นหญิงรอบเอวน้อยกว่า 80 ซม. หากเป็นชายรอบเอวน้อยกว่า 90 ซม. 7. องค์กรเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนได้ โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 7.1 มีงบประมาณในการพัฒนาองค์กร 7.2 มีกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบของการดำเนินงาน 7 ข้อ 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการองค์กรเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กร ต้นแบบไร้พุง 2. มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการควบคุมน้ำหนัก 3. มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคอ้วนลงพุง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องภัยเงียบของโรคอ้วนลงพุงภายในองค์กร 5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรขององค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน ที่ทำงานประจำ อยู่ในที่ตั้งองค์กรได้มีการประเมินรอบเอวด้วยตนเอง 6. ร้อยละ 60 ของบุคลากรขององค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน มีรอบเอวปกติ หากเป็นหญิงรอบเอวน้อยกว่า 80 ซม. หากเป็นชายรอบเอวน้อยกว่า 90 ซม. 7. องค์กรเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนได้ โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 7.1 มีงบประมาณในการพัฒนาองค์กร 7.2 มีกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง คือ องค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบของการดำเนินงาน 7 ข้อ และ 3 คุณลักษณะ ดังนี้

28 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ จำนวนของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบ ไร้พุง 104128152176200 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. จำนวนและรายชื่อศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ที่เว็บไซต์ของศูนย์อนามัย 2. สสจ.สรุปผลการประเมินส่งให้ ศอ.ประเมินรับรอง และส่งรายชื่อให้สำนักโภชนาการ ตามแบบรายงาน ปีละ 3 ครั้ง (1 มี.ค./2 มิ.ย./3 ส.ค. 57) คุณลักษณะ 3 ประการ 1. องค์กร หมายถึง หน่วยงานใน 6 setting ได้แก่ 1.1) หน่วยงานสาธารณสุข (รพศ. / รพท. / รพช. / สสจ.) 1.2) หน่วยงานภาครัฐทั่วไป 1.3) หน่วยงานเอกชน 1.4) สถานศึกษา/โรงเรียน 1.5) องค์กรปกครองท้องถิ่น 1.6) ชุมชน/หมู่บ้าน/ชมรม 2. องค์กรมีบุคลากรหรือพนักงาน 30 คนขึ้นไป 3. หัวหน้าผู้นำองค์กรสมัครใจที่จะเข้าร่วม และยินดีที่จะร่วมมือในการขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงกับกรมอนามัยและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด

29 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 1 ตัวชี้วัด รพ.สังกัด สป.สธ. หมายถึง รพช. รพร. รพท. รพศ. ที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการ อบรมเพื่อการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น มีจำนวน 835 แห่ง รพ.ผ่านเกณฑ์ YFHS หมายถึง รพ.มีการจัดบริการ “คลินิกวัยรุ่น” ตามองค์ประกอบของมาตรฐาน 4 องค์ประกอบคือ 1) การบริหารจัดการ 2) การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความต้องการในการใช้ บริการ 3) บริการที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 4) ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร ต่อวัยรุ่นและผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 2 ในทุกองค์ประกอบ 1. ข้อมูลรายงานผลการเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาล และการรายงานผลของศูนย์อนามัยตาม รายไตรมาส 2. สรุปการประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้ประเมินของศูนย์อนามัย

30 สำนักส่งเสริมสุขภาพ เสนอ 10 ตัวชี้วัดดังนี้ 1.ร้อยละของระบบบริการ ANC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 2.ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 3.ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 4.จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพแห่งชาติ (12 แห่ง) 5.ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95) 6.ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40) 7.จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร (154 แห่ง) 8.จำนวนบุคลากรและประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (2,500 คน) 9.ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (ร้อยละ 25) 10.จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับนมผง (4,800 ราย)

31 ชื่อตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของระบบบริการ ANC คุณภาพ คำอธิบาย สำนักส่งเสริมสุขภาพ...ตัวชี้วัด ระบบบริการ ANC คุณภาพ หมายถึง การจัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (ร้อยละ 60) การซักประวัติการตั้งครรภ์ในอดีต การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ เพื่อส่งต่อแพทย์เพื่อดูแลเฉพาะ (Case management) การตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันเมื่อมีข้อบ่งชี้โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม การตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ และฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก การให้คำแนะนำการบริโภคอาหารและจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลท ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดการตั้งครรภ์ การให้ความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่รายกลุ่ม พร้อมข้อแนะนำ โดยใช้สมุด บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก จัดให้มีช่องทางติดต่อระหว่างผู้รับบริการกับเจ้าหน้าที่ฯ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้มีการ ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

32 กลุ่มเป้าหมาย คือโรงพยาบาลทั่วประเทศตั้งแต่ระดับ รพช.ขึ้นไปให้บริการตามมาตรฐาน คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ ประเมินผล ทุก 6 เดือน โดยทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับส่วนกลาง ศูนย์อนามัย และจังหวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. จำนวนและรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการตามมาตรฐาน ANC คุณภาพ ในปี 2557 2. ข้อมูลรายงาน 6, 9 และ 12 เดือน จากศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และ สสจ. 3. รายงานผลการดำเนินงาน 6 9 และ 12 เดือน

33 ชื่อตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ คำอธิบาย ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2556 ประกอบด้วย กระบวนการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน 6 ด้าน คือ 1. การเจริญเติบโตของร่างกาย ด้วยการจัดอาหารมื้อหลักตามหลักโภชนาการและ อาหารเสริมตามวัย สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและการดูแลสุขภาพช่องปาก 2. พัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย 3. การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ สะอาดและปลอดภัย 4. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์ฯ เช่น มือเท้า ปาก ฯลฯ 5. บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีและมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก 6. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลลัพธ์ 4 ข้อ 1. เด็กมีพัฒนาสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (อนามัย 55) 2. เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. เด็กมีปัญหาฟันน้ำนมผุ ไม่เกินร้อยละ 57 4. มีการส่งต่อเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัย เข้ารับการประเมินและแก้ไขพัฒนาการ ณ สถานบริการสาธารณสุข ทุกคน

34 เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. รายงานรับรองผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ - จำนวนและรายชื่อศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพทั้งหมด รายเขตและจังหวัด 2. แหล่งข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 3. รายงานผลการดำเนินงาน 6 9 และ 12 เดือน

35 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ชื่อตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการจัดการอย่างถูก สุขลักษณะ 2 ตัวชี้วัด คำอธิบาย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ หมายความว่า มีการดำเนินการตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ค่าเป้าหมาย ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ สถานบริการสาธารณสุข สป.สธ. หมายถึง รพศ. รพท. รพช. จำนวน 838 แห่ง (รพศ. 25 แห่ง, รพท. 70 แห่ง, รพช. 743 แห่ง) มูลฝอยติดเชื้อ ความหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

36 เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2557 เป็นค่าเป้าหมายรายปี ไม่สะสม 1. จำนวนรายชื่อสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งหมด และ ที่ได้รับการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ 2. การรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่กรมอนามัยกำหนดร่วมกับสำนักนโยบายและและ ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (แบบรายงาน : แบบประเมินมูลฝอยติดเชื้อรายจังหวัด ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1-12)

37 ชื่อตัวชี้วัด 2 :ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(HAS) คำอธิบาย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวนทั้งหมด 30,412 แห่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนทั้งหมด 3,016 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวนทั้งหมด 9,510 แห่ง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

38 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(HAS)  ร.ร.ในสังกัด สพฐ.0.27678808284  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง0.37678808284  รพ.สต.0.57678808284 รวม1.0 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1.ข้อมูลจำนวนและรายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งหมด และที่มีส้วมผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน HAS จำแนกรายจังหวัดในเขตที่ศูนย์อนามัยรับผิดชอบ (แบบรายงานส้วม สาธารณะ 1 และ 2) 2. ข้อมูลจำนวนและรายชื่อสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งหมด และที่มีส้วมผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน HAS จำแนกรายจังหวัดในเขตศูนย์อนามัยรับผิดชอบ (แบบรายงานส้วมสาธารณะ 1 และ 2) 3. ข้อมูลจำนวนและรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งหมด และที่มีส้วมผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน HAS จำแนกรายจังหวัดในเขตศูนย์อนามัยรับผิดชอบ (แบบรายงานส้วม สาธารณะ 1 และ 2)

39 ชื่อตัวชี้วัด 2 : จังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คำอธิบาย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 1 ตัวชี้วัด 3. การส่งเสริม สนับสนุนให้เทศบาลในเขตจังหวัดมีการใช้เครื่องมือการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพเพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมายถึง เทศบาลในเขตจังหวัดที่มีการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 32 จังหวัดได้รับความรู้ คู่มือ แนวทาง คำแนะนำในการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อควบคุมการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จังหวัด 32 แห่ง ที่มีการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านอนามัย- สิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การมีระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง สสจ. มีข้อมูลเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. การรองรับภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หมายถึง 2.1 สสจ. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 2.2 สสจ.เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินจากมลพิษ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

40 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ระดับความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 1. จำนวนจังหวัดที่มีการเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม 0.3612192532 2. จำนวนจังหวัดที่มีการรองรับภาวะ ฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ 0.3612192532 3. ร้อยละของเทศบาลใน 32 จังหวัด มีการใช้การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ เพื่อควบคุมการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 0.41316192225 รวม1.0 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1.ศูนย์อนามัยที่ 1-12 รวบรวมผลการดำเนินงาน รอบ 6, 9 เดือน และ 12 เดือนจาก สสจ. 2. ส่งแบบรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานให้กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

41 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ชื่อตัวชี้วัด 1 : จำนวนจังหวัดที่มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1 ตัวชี้วัด คำอธิบาย จังหวัด หมายถึงจังหวัดที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (จังหวัดนำร่อง ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน) จำนวน 32 จังหวัด คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก คณะกรรมการสาธารณสุข อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 1.เสนอความเห็นต่อ คกก.สธ.ในการกำหนดแผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการ สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 2.ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อ คกก.สธ.ในการปรับปรุงกฎหมาย 3.ให้ข้อเสนอแนะต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น 4.ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพ จพถ. จพส. และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งฯ 5.จัดทำโครงการและประสานงานระหว่างหน่วยราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 6.ควบคุม สอดส่องและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรายงาน ต่อ คกก.สธ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7.ออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสาร หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดๆ เพื่อให้ประกอบการพิจารณา ตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข 8.ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ คกก.สธ.มอบหมาย

42 เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนจังหวัดที่มีคณะอนุกรรมการ สาธารณสุขดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 612192532 เงื่อนไข การประเมินผล พิจารณาจากจังหวัดที่มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้อใดข้อหนึ่งในอำนาจหน้าที่ 8 ข้อ 1.ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่งรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ให้ คกก.สธ. ผ่าน ศกม. 2.ศกม. รวบรวมรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ และการเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 3.ศกม. ในฐานะเลขานุการ คทง.ติดตามและประเมินผล จัดทำข้อสรุปของคณะทำงาน กำกับติดตามและประเมินผลรายงานต่อ คกก.สธ.

43 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ชื่อตัวชี้วัด 1 : จำนวนตัวอย่างที่ให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ คุณภาพน้ำในโครงการของกรมอนามัย เกณฑ์การให้คะแนน จำนวนตัวอย่างที่ให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ หมายถึง การให้บริการข้อมูลเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์โดยการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องมือวัดทางห้องปฏิบัติการโดยคิด เป็นจำนวนตัวอย่างที่ให้การสนับสนุน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ จำนวนของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนตัวอย่างที่ให้การสนับสนุนการ ตรวจวิเคราะห์และทดสอบ คุณภาพน้ำในโครงการของกรมอนามัย 3,0003,5004,0004,5005,000 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน 2 ตัวชี้วัด คำอธิบาย

44 ชื่อตัวชี้วัด 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบาย ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกกรมอนามัย รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนผู้มารับบริการจากศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 20406080100 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อ 1. กระบวนงานตรวจวิเคราะห์และ ทดสอบ 0.56570758085 2. กระบวนงานผลิตชุดทดสอบ อย่างง่าย 0.56570758085 รวม1.0 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

45 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ชื่อตัวชี้วัด 1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย 4 ตัวชี้วัด คำอธิบาย โดยเร่งรัดให้มีการควบคุมกำกับกิจการตลาดตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ตลาดประเภทที่ 1 : ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร - ตลาดประเภทที่ 2 : ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร :ตลาดนัด เป้าหมาย 1.สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย จำนวน 24 แห่ง 2.ตลาดนัด น่าซื้อ ต้นแบบ 77 แห่ง

46 เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินคะแนน 1 มีแผนงาน /โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย20 2 มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตลาดสะอาด อาหาร ปลอดภัย 20 3 มีกิจกรรมรณรงค์และตรวจเยี่ยมตลาด/มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ /การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ อนามัยที่ 1-12 30 4 มีผลสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาตลาดสะอาด อาหาร ปลอดภัยตามเป้าหมาย 1.สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย จำนวน 24 แห่ง 2.ตลาดนัด น่าซื้อ ต้นแบบ 77 แห่ง 30 รวม 100 1.แผนงาน/โครงการ 2.การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 3.ผลการดำเนินงานรณรงค์/ ตรวจเยี่ยม/การประชาสัมพันธ์/การสนับสนุน 4.รายงานผลการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมาย

47 ชื่อตัวชี้วัด 2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus : CFGT + ) คำอธิบาย เป้าหมาย พัฒนาร้านจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน“ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี” จำนวน 60 แห่ง 5.1 ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 5.2 ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 5.3 มีอ่างล้างมือสำหรับผู้บริโภค 5.4 มีช้อนกลางสำหรับผู้บริโภค 5.5 ผักสดปลอดสารพิษ ยาฆ่าแมลง 5.6 ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและมีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 5.7 ใช้ถุงมือสัมผัสอาหาร

48 เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินคะแนน 1 มีแผนงาน /โครงการร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี20 2 มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน20 3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ /การสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 1-12 30 4 มีผลสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี 60 แห่ง 30 รวม 100 1.แผนงาน/โครงการ 2.การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 3.การประชาสัมพันธ์/การสนับสนุน 4.รายงานผลการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมาย

49 ชื่อตัวชี้วัด 3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานทึ่ประกอบอาหารผู้ป่วย (โรงครัวโรงพยาบาล) พัฒนาได้มาตรฐานกรมอนามัย คำอธิบาย สถานบริการสาธารณสุข สป.สธ. หมายถึง รพศ. รพท. รพช. จำนวน 838 แห่ง (รพศ. 25 แห่ง, รพท. 70 แห่ง, รพช. 743 แห่ง) เป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข มีสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย ได้มาตรฐานกรมอนามัย ร้อยละ 30

50 เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินคะแนน 1 มีแผนงาน /โครงการ20 2 มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน20 3 มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย มีการ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 1-12 30 4 มีผลสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาสถานทึ่ประกอบอาหารผู้ป่วย (โรงครัวโรงพยาบาล) พัฒนาได้มาตรฐานกรมอนามัย ร้อยละ 30 30 รวม 100 1.แผนงาน/โครงการ 2.การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 3.การสำรวจข้อมูล/การสนับสนุน 4.รายงานผลการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมาย

51 ชื่อตัวชี้วัด 4 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบประปาโรงพยาบาล ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ คำอธิบาย สถานบริการสาธารณสุข สป.สธ. หมายถึง รพศ. รพท. รพช. จำนวน 838 แห่ง (รพศ. 25 แห่ง, รพท. 70 แห่ง, รพช. 743 แห่ง) เป้าหมาย ระบบประปาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ 30

52 เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินคะแนน 1 มีแผนงาน /โครงการ20 2 มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน20 3 มีการอบรมผู้ดูแลระบบประปาโรงพยาบาล/ มีการสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 1-12 30 4 มีผลสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาระบบประปาโรงพยาบาล ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ 30 30 รวม 100 1.แผนงาน/โครงการ 2.การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 3.การอบรมผู้ดูแลระบบประปา/การสนับสนุน 4.รายงานผลการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมาย

53 กลุ่มตรวจสอบภายใน ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 1 ตัวชี้วัด คำอธิบาย การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงปฏิบัติงานของส่วน ราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ความสำเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของ หน่วยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. กระดาษทำการประเมินความเสี่ยงพร้อมแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภายในเดือนธันวาคม 2556 2. แผนการปฏิบัติงานซึ่งประกอบไปด้วย 2.1) การตรวจสอบการเงินและปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ 1 เรื่อง 2.2) การตรวจสอบดำเนินงานโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ 3. รายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2557 4. มีการรายงานผลการตรวจสอบดำเนินงานโดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557

54 เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอน ที่ ประเด็นการประเมินคะแนน 1 ทำการประเมินความเสี่ยงทุกหน่วยงาน เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2557 20 2 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี 40 3 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการ ตรวจสอบหรือตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับแผนการตรวจสอบและเสนอ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้หน่วยรับ ตรวจที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน 20 4 มีรายงานผลการตรวจสอบ โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานรวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 20 รวม100

55 กองการเจ้าหน้าที่ ชื่อตัวชี้วัด 1: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐาน อ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1 ตัวชี้วัด คำอธิบาย ขั้นตอน ที่ ประเด็นการประเมินคะแนน 1 ดำเนินการแจ้งวงเงินการเลื่อนเงินเดือนถึงหน่วยงานต่างๆ 20 2 ดำเนินการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงาน 20 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการระดับกรม 20 4 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับกรม 20 5 ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 20 รวม100 กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินผล 2 รอบการประเมิน คือ รอบที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 รอบที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557 1. หนังสือแจ้งวงเงินการเลื่อนเงินเดือนถึงหน่วยงานต่างๆ 2. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงาน 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการระดับกรม 5. คำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรมอนามัย

56 กองคลัง ชื่อตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรม 1 ตัวชี้วัด คำอธิบาย ความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรม หมายถึง การที่ส่วน ราชการสามารถจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ประจำปี ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาคได้สำเร็จตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และ ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จาก รายงานการเงินเพื่อวิเคราะห์ วางแผน ในการบริหารงานของกรมให้เกิดประสิทธิผลได้ รอบการประเมินผล แบ่งเป็น 2 รอบ รอบระยะเวลาละ 6 เดือน รอบที่ 1 ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557 ภายใน 15 พฤษภาคม 2557 รอบที่ 2 เมษายน - กันยายน 2557 ภายใน 15 ธันวาคม 2557 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. ข้อมูลรายงานการเงินจากระบบ GFMIS 2. ข้อมูลตัวเลขทางบัญชีจากทะเบียนคุมบัญชี 3. ข้อมูลผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 4. ข้อมูลผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

57 เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอน ที่ ประเด็นการประเมินคะแนน 1 ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน 20 2 ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีพักสินทรัพย์และข้อมูลการประมวลผลค่า เสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัว 20 3 ตรวจสอบจำนวนเงินคงค้างในบัญชี ดังนี้ บัญชีพักเงินนำส่งและบัญชีพัก เงินสดรับ บัญชีพักรอ Clearing บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ บัญชี พักค่าใช้จ่าย บัญชีปรับหมวดรายจ่าย บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับ แทนกัน 20 4 ตรวจสอบและกำกับการรายงานในระบบ/นอกระบบ GFMIS และการ บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 20 5 จัดทำรายงานการเงินระดับกรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและกรมบัญชีกลางทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 20 รวม100

58 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชื่อตัวชี้วัด 1 : ระดับความสำเร็จของการประเมินการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. เครื่องมือการประเมินการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน 2. เก็บข้อมูลโดยการส่งแบบประเมินให้หน่วยงานประเมินตนเอง และสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 3. รายงานสรุปผลการประเมิน 2 ตัวชี้วัด คำอธิบาย ขั้นตอน ที่ ประเด็นการประเมินคะแนน 1 จัดทำเครื่องมือการประเมินการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน 20 2 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานเกี่ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง ของ เครื่องมือฯ รวมทั้งนำเครื่องมือไปทดลองใช้ 20 3 ประเมินการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดยใช้เครื่องมือ การประเมินฯ และการสัมภาษณ์ 20 4 รวบรวมและวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ 20 5 มีรายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการรายหน่วยงานและสรุปเป็น ภาพรวมกรมอนามัย พร้อมข้อเสนอการพัฒนา 20 รวม100 การพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน หมายถึง การดำเนินงานพัฒนาหน่วยงานตามแนวทาง PMQA พรฎ GG แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย แนวทางการพัฒนาระบบราชการที่ สำนักงาน ก.พ.ร. และกรมอนามัยกำหนด

59 ชื่อตัวชี้วัด 2 : ร้อยละความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการ ดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6570758085 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ความพึงพอใจต่อสินค้า/บริการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย คณะทำงานพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เครือข่าย กพร. ตามคำสั่งกรมอนามัย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกรมและหน่วยงาน 1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 2. เก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสำรวจให้กับกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย) 3. เก็บข้อมูลจากแบบประเมินข้อเสนอและข้อคิดเห็นจากการจัดประชุมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

60 ตัวชี้วัดทุกหน่วย (กองคลังเป็นเจ้าภาพ) ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ระหว่างปี (ไม่รวมที่ได้รับโอนหลัง 1 ก.ค.57) การให้คะแนนพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ หากมีการ โอนเปลี่ยนงบประมาณ จะนำยอดเงินหลังโอนมาเป็นฐานในการคำนวณ เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 20406080100 ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม - ไตรมาสที่ 20.504445464748 - ไตรมาสที่ 30.256869707172 - ไตรมาสที่ 40.259394959697 รวม1.0 คำอธิบาย

61 กรณีที่ 2 หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 20406080100 1. ความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม - ไตรมาสที่ 2 0.30 4445464748 - ไตรมาสที่ 3 0.15 6869707172 - ไตรมาสที่ 4 0.15 9394959697 2. ความสามารถในการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน 0.407476788082 รวม1.0 หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) และไม่ได้นำเงิน ดังกล่าวไปใช้ในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ

62 ตัวชี้วัดทุกหน่วย (สลก. เป็นเจ้าภาพ) ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและ น้ำมันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้ อย่างน้อยร้อยละ 10 การประหยัดพลังงาน พิจารณาจากการใช้พลังงาน 2 ชนิด ได้แก่ ไฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิง - หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คำอธิบาย

63 ขั้นตอน ที่ ประเด็นการประเมินผล คะแนน ไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง 1  มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน 10 2  มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการ ใช้พลังงานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้พลังงาน 55  มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) และน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 55 3  มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้พลังงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 10 4  มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ.กำหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 10 5  มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ.กำหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 10 คะแนนรวม100 เกณฑ์การให้คะแนน

64 ตัวชี้วัดทุกหน่วย (กองการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพ) ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คำอธิบาย ความสำเร็จพิจารณาจากระดับของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดเกี่ยวกับการทุจริต การ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการกรมอนามัย การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อร้องเรียนอื่น ๆ การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำ เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตาม ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการ ดำเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือ อีเมล์ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่ การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการ สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ/กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำ เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตาม ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการ ดำเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือ อีเมล์ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่ การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการ สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ/กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง หลักฐานอ้างอิง/ แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : แบบรายงาน คจ-1/ คจ-2/ คจ-3.1/ คจ-3.2/ รายงานข้อร้องเรียน/ แบบสำรวจความคิด เห็น/ แบบประเมินมาตรฐานความโปร่งใส

65 เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินคะแนน 1จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน (ส่งแบบ คจ-3.1 ภายใน 25 มี.ค.2557) 10 2ดำเนินการตามแผนได้แล้วเสร็จ และตัวชี้วัดตามแผนมีผลสำเร็จตามเป้าหมาย20 3  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้ความ เห็นชอบ (ส่งแบบ คจ-3.2 ครบ3 งวด 25 มี.ค./25 มิ.ย./25 ก.ย.2557)  จัดทำรายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย และจรรยาข้าราชการ (ส่งแบบ คจ-2 ครบ 3 งวด) 15 4  ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมจัดส่งรายงานตาม แบบฟอร์มที่ สลก. กำหนด  จัดส่งรายงานเรื่องร้องเรียนการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน (แบบ คจ-1) ภายในเวลา 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องฯ 10 5การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตาม แบบฟอร์มที่เจ้าภาพกำหนด  ให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ประเมินมาตรฐานความโปร่งใส พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง เพื่อ ยืนยันผลการประเมินฯ  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมตามที่เจ้าภาพตัวชี้วัดกำหนด  การมีส่วนร่วมอื่น ๆ (ถ้ามี) 45 รวม100

66 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย ตัวชี้วัดหมวด 5 (กอง จ. เป็นเจ้าภาพ) เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 1. ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงาน ที่ มีการจัดทำแผนพัฒนาความรู้/ทักษะ/ สมรรถนะรายบุคคล (IDP) 0.106570758085 2. ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตามแผน 0.106570758085 3. ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้/ทักษะ/ สมรรถนะ อย่างน้อย 10 วันต่อคนต่อปี (รอบ 12 เดือน) 0.1080859095100

67 ตัวชี้วัดน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ระดับความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ระยะเวลาการส่งงาน 4. หน่วยงานส่งแบบรายงานแผนพัฒนา ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการ (IDP) ภายในวันที่... 0.10 21-25 ก.พ. 57 18-20 ก.พ. 57 13-17 ก.พ. 57 8-12 ก.พ. 57 ภายใน 7 ก.พ. 57 4.1 หน่วยงานส่งแบบรายงานผล การพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของ ข้าราชการ รอบ 6 เดือน ภายในวันที่... 0.10 19-23 เม.ย. 57 12-18 เม.ย. 57 9-11 เม.ย. 57 3-8 เม.ย. 57 ภายใน 2 เม.ย. 57 4.2 หน่วยงานส่งแบบรายงานผล การพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของ ข้าราชการ รอบ 9 เดือน ภายในวันที่... 0.10 17-21 ก.ค. 57 11-16 ก.ค. 57 8-10 ก.ค. 57 3-7 ก.ค. 57 ภายใน 2 ก.ค. 57 4.3 หน่วยงานส่งแบบรายงานผล การพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของ ข้าราชการ รอบ 12 เดือน ภายในวันที่... 0.10 16-20 ต.ค. 57 11-15 ต.ค. 57 8-10 ต.ค. 57 3-7 ต.ค. 57 ภายใน 2 ต.ค. 57 รวม1.0

68 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 5.1 หน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ จะต้องทำคำรับรองฯ หรือไม่ 5.1 คะแนนตัวชี้วัดมิติประสิทธิผล (ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ ของหน่วยงาน) - กำหนด 300 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่ 2-1/2557 โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย วันพุธที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google