งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพโดยรวมของโครงการ e- Radio ชื่อโครงการ การสื่อสารผ่านโครงข่าย อินเตอร์เน็ต เจ้าของโครงการ ศูนย์นเรนทร กระทรวง สาธารณสุข ผู้นำเสนอ กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพโดยรวมของโครงการ e- Radio ชื่อโครงการ การสื่อสารผ่านโครงข่าย อินเตอร์เน็ต เจ้าของโครงการ ศูนย์นเรนทร กระทรวง สาธารณสุข ผู้นำเสนอ กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพโดยรวมของโครงการ e- Radio ชื่อโครงการ การสื่อสารผ่านโครงข่าย อินเตอร์เน็ต เจ้าของโครงการ ศูนย์นเรนทร กระทรวง สาธารณสุข ผู้นำเสนอ กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม กอง วิศวกรรมการแพทย์

2 เป้าหมายของโครงการ เป็น ระบบสื่อสารทางเลือก เป้าหมายของโครงการ เพื่อ เป็น ระบบสื่อสารทางเลือก มีความ สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วประเทศ ความเกี่ยวข้องกับโครงการอื่น เช่น การ พัฒนาระบบสื่อสารผ่านโครงข่ายทวน สัญญาณวิทยุ Semi duplex และระบบ Simplex เป้าหมายในการกำหนดเวลาอย่างคร่าวๆ ที่กำหนดไว้ประกอบด้วย  กทธ. ต้องมีระบบสื่อสารรองรับได้ทั่วประเทศ ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2550  ทำโครงการนำร่องระบบ e-Radio > 30 แห่ง ทั่วประเทศ ภายในปี 2550  ออกแบบ จัดทำ / จัดหาระบบสื่อสารผ่าน ดาวเทียม IP Star จำนวน 11 ชุด เป็นต้นแบบ ในการพัฒนาระบบสื่อสารระยะต่อไป ภายในปี งปม. 2550

3 การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารแบบ VoIP ( e -Radio) ระยะที่ 1 พัฒนาระบบ และบุคคลากร ระยะที่ 2 เริ่มการใช้งานแบบ PC -> PC ระยะที่ 3 PC -> PC & วิทยุสื่อสาร ระยะที่ 4 วิทยุสื่อสาร & PC -> PC & วิทยุสื่อสาร ระยะที่ 5 เสริมสร้างสมรรถนะ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

4 การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารแบบ VoIP ( e -Radio) ระยะที่ 1 ของ System

5

6 การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารแบบ VoIP ( e -Radio) ระยะที่ 2 Simplex

7

8 การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารแบบ VoIP ( e -Radio) ระยะที่ 2 Semi-Duplex

9 การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารแบบ VoIP ( e -Radio) ระยะที่ 3

10

11 การพัฒนา และเชื่อมต่อระบบ e-Radio ศูนย์สื่อสารควบคุม และสั่งการระดับ กระทรวง –1. ศูนย์นเรนทร 2. ศูนย์เทวะเวสม์ 3. ศูนย์พญาไท ศูนย์สื่อสารควบคุม และสั่งการระดับ จังหวัด – โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ ระบบทวนสัญญาณ เช่น กาญจนบุรี

12 Server ที่ให้บริการในขณะนี้ 203.157.12.250 Port 10024 203.157.12.251 Port 10024 203.157.12.252 Port 10024 อื่นๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ( จะเปลี่ยน Server ใหม่ภายในปี 2550 นี้ )

13 การซ้อมแผน และการขอใช้ระบบ VoIP สนับสนุน กิจกรรมด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และวาตะภัย ระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับจังหวัด XXX: ประสานแจ้ง พญาไท 314 หรือ พญาไท 7107

14 การใช้ระบบ e-Radio เพื่อการ ประชุม สามารถทำได้โดยใช้ห้องที่ไม่ได้ เชื่อมต่อวิทยุสื่อสาร ควรมีข้อความแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ทราบ ควรประสานแจ้งผู้ควบคุม Server เปิดห้องกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ กิจกรรม

15 การ Standby ระบบ e-Radio 1. ห้อง CH1-11LINK ( เชื่อมต่อวิทยุ ช่อง 11) 2. ห้อง นเรนทร ( ใช้ในการทดสอบ ความชัดเจน ) 3. ห้อง จังหวัด

16 การใช้ปุ่ม PTT (Push to talk) 1. เลือก ROOM ที่ Active 2. ควรใช้ Spacebar key แทน Mouse สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม... แสดงรายการสถานที่หรือที่ติดต่อสำหรับรายละเอียด ( หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ) ที่นี่

17 การทดสอบความชัดเจน ( ว.16) กับศูนย์นเรนทร เช้า เวลา 10.00 น. บ่าย เวลา 19.00 น. ดึก เวลา 01.00 น. ใช้ “ ห้อง CH1-11LINK ” ในการ ทดสอบสัญญาณ

18 เกณฑ์การให้คะแนน เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคย ปฏิบัติ

19 การบันทึกเสียงการสนทนา สามารถทำได้ด้วย Software

20 เอกสารที่เกี่ยวข้อง คู่มือ eQSO www.thaieqso.com 203.157.12.251 เอกสาร อ. ประสพพงษ์ บัวทอง


ดาวน์โหลด ppt ภาพโดยรวมของโครงการ e- Radio ชื่อโครงการ การสื่อสารผ่านโครงข่าย อินเตอร์เน็ต เจ้าของโครงการ ศูนย์นเรนทร กระทรวง สาธารณสุข ผู้นำเสนอ กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google