งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบยุทธศาสตร์การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบยุทธศาสตร์การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบยุทธศาสตร์การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558

2 ทิศทางที่ รมว.สธ.ให้ไว้เมื่อวันที่ 6 พย.2556

3

4 หลักการจัดทำงบประมาณของกระทรวง สาธารณสุข ปี 2558 สอดคล้องกับนโยบายของทุกระดับ เป็นเอกภาพ เป็นแผนงบประมาณร่วมของทุกหน่วยงานใน กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณแต่ละกรม ต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมนั้น สามารถตอบสนองตัวชี้วัดด้านสุขภาพ ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนตามเป้าประสงค์ที่กำหนด

5 ข้อเสนอนโยบายจัดทำงบประมาณของ กสธ. ปี 2558 นโยบายเน้นหนัก 1.สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตลอดช่วงวัย เน้นการ สร้าง Health Mindset 2.ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุและพัฒนา ระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Healthy & Active life for Thai Elderly) 3.เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพในทุกกลุ่ม ประชากรบนผืนแผ่นดินไทย 4.ยกระดับคุณภาพบริการตาม Service Plan : Excellent Center, Referral System, Medical Hub 5.ส่งเสริมความร่วมมือและบริหารทรัพยากรร่วมระหว่างรัฐ และเอกชน 6.พัฒนาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพ

6 นโยบายอาเซียน ยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนฯ ฉบับที่ 11 นโยบาย รมว./ปลัด 1 ภาคีสุขภาพ การ พึงพาตนเองบน พื้นฐานภูมิปัญญา ไทย 2 เฝ้าระวัง เตือนภัย และจัดการภัยพิบัติ ภัยสุขภาพ 3 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ คุ้มครองผู้บริโภค 4 พัฒนาระบบ บริการสุขภาพ ระบบ ส่งต่อ 5 กลไกกลาง ระดับชาติในการ ดูแลระบบบริการ สุขภาพ และบริหาร จัดการทรัพยากร 1 สร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียม 3 เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 4 ปรับสมดุล และพัฒนา ระบบบริหาร 1. เสริมสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน 2. พัฒนา คุณภาพชีวิต 4. พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ 8. เพิ่ม ศักยภาพของ เมือง 1 นโยบาย เร่งด่วน (ยาเสพ ติด ภาคใต้ ประเทศเพื่อน บ้าน ระบบ ประกันสุขภาพ) 2 นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต (พัฒนาคุณภาพ ระบบหลักประกัน โครงสร้าง พื้นฐาน พฤติกรรม สุขภาพ ศูนย์กลาง สุขภาพ) 4 ด้าน (การ ปฏิรูป, ระบบ บริการ, การเงิน การคลัง กฎหมาย, การ บริหารจัดการ) 26 ประเด็น National Health/MoPH Strategic Issues วิเคราะห์ GAP Analysis สังเคราะห์ / กำหนดทิศทาง การ พัฒนา / กำหนดมาตรฐาน กรมวิชาการ/สำนัก ใน/นอก กสธ. นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคส่วนต่าง ๆ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคส่วนต่าง ๆ Evidence-Based Health Problem Need & Demand นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์

7 National Health/MoPH Strategic Issues MoPH Budgetary Policies ประจำ/ ต่อเนื่อง นโยบาย เน้นหนัก PolicyLevel MoPH Budgetary Strategies กรมวิชาการ/ สำนัก ใน/นอก กสธ. นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคส่วนต่าง ๆ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคส่วนต่าง ๆ คุณภาพชีวิต ประโยชน์ของประชาชน บูรณาการทุกภาคส่วน ความยั่งยืนของระบบ คุณภาพชีวิต ประโยชน์ของประชาชน บูรณาการทุกภาคส่วน ความยั่งยืนของระบบ Standard Quality Efficiency Good Governance Standard Quality Efficiency Good Governance KPI, Timeline Growth & Competitiveness Inclusive Growth Never before Better Participation Eff. Investment in Med. Technology (Mega Project) การวิเคราะห์และจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์

8 ยุทธศาสตร์การจัดทำ งบประมาณ ปี 2558 Situation

9 แม่ ฝาก ท้อง คุณ ภาพ ทุกที่ ฟรีทุก สิทธิ เด็ก 0- 5 ปี พัฒนา EQ IQ Healthy -น้ำแม่ (สนับสนุน ถุงเก็บ น้ำนม แม่/ ระบบ จัดส่งนม แม่) 5-14 ปี พัฒนา EQ IQ Healthy 15-21 ปี ยาเสพ ติด บุหรี่ สุรา มี ความรู้ เรื่อง เพศ ศึกษา/ ทักษะ ชีวิต วัย ทำงาน 15-59 ปี ลดปัจจัย เสี่ยงที่ ทำให้ เกิดโรค ไม่ติดต่อ (NCD) อุบัติ เหตุ GHSH ผู้สูง อายุ เพิ่ม คุณภาพ ชีวิต ผู้พิการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต คุ้มครอง ผู้ บริโภค อาหาร ยา ผลิตภัณ ฑ์ และ บริการ สุขภาพ อาหาร ปลอดภัย และ อาหาร ฮาลาล สิ่งแวด ล้อม แก้ ปัญหา มลพิษ และ สิ่งแวด ล้อม การ ป้องกัน ควบคุม โรค และภัย สุขภาพ SRRT, DMAT, MERT, MCAT ยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตลอดช่วงชีวิตทุกกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตลอดช่วงชีวิตทุกกลุ่มวัย

10 การเข้าถึงบริการ 3 กองทุน National Data clearing house EMCO Harmonize Basic Benefit Package กลุ่มที่ไม่มีหลักประกัน แรงงานต่างด้าว Stateless (คนไร้รัฐ) เขต กทม./เมือง เพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน ในเขตเมือง/กทม. ขยายความครอบคลุม พรบ. บุคคลที่ 3 กองทุน อปท. Border Health/ภาคใต้ คุณภาพบริการ Service plan พัฒนาคุณภาพบริการ 10 ++ Tracks พัฒนาระบบส่งต่อมาตรฐานสถานบริการOPD Zero การบริหารจัดการ การปฏิรูป moph NHA, NHIA, NHDA, NHFA, NHRA, etc. เขตเครือข่ายบริการ สุขภาพ พัฒนากลไกการบริหารจัดการ DHS พัฒนาเครื่องมือและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ+ระบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ+ระบบบริหารจัดการ

11 ด้านการคลัง Medical Hub ยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพภาครัฐ Medical Tourism สร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยว PPP ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชน การบริหารทรัพยากรร่วมภาครัฐและเอกชน เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพิ่มมาตรการจูงใจการใช้ยาชื่อสามัญ (generic drugs) ส่งเสริมการใช้ยา วัสดุการแพทย์ และวัสดุชันสูตรอย่างสม เหตุผล ผลิตและพัฒนาบุคลากร การพึ่งตนเองด้าน สาธารณสุข ยา วัคซีนและเวชภัณฑ์ ส่งเสริมการผลิตยา วัคซีนและเวชภัณฑ์ เพื่อทดแทนการนำเข้า สมุนไพร ส่งเสริมการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไทย แพทย์แผนไทย ยกระดับบริการทางการแพทย์แผนไทยให้ เป็นสินค้าสุขภาพ เน้นการพัฒนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อการพึ่งตนเอง ยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ ที่ 3 สร้างความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพระยะยาว ยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ ที่ 3 สร้างความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพระยะยาว

12 GOAL : - Life Expectancy ไม่น้อยกว่า 80 ปี - HALE ไม่น้อยกว่า 72 ปี Health Promotion & Prevention Health Services MoPH Budgetary Strategies Map Health Security ย.1 พัฒนาสุขภาพ ตลอดช่วงชีวิตทุก กลุ่มวัย ย.2 พัฒนาและจัดระบบ บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการ+ระบบ บริหารจัดการ ย.3 สร้างความยั่งยืน ของระบบบริการ สุขภาพระยะยาว เพิ่ม คุณภาพ ชีวิต ความ ยั่งยืนของ ระบบ

13 รายจ่าย ประจำ ภารกิจ พื้นฐาน ยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2558 ขั้นต่ำส่วนกลาง1. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ผูกพันส่วนภูมิภาค (สสจ./สสอ.) 2. พัฒนาและจัดบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าบริการได้ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการ จัดบริการ 4. เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน 5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยการมี ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ 7. พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ 8. เสริมสร้างระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูสภาพของประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพ ติดให้มีประสิทธิภาพ โครงสร้างงบประมาณ ปี 2558

14 การทบทวนงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน (กย.-ตค. 56) กำหนดแนวทาง (28 ตค. 56) หารือประเด็นนโยบายกับภาคส่วนต่าง ๆ (wk 1 พย.56) เห็นชอบยุทธฯ งบ 58 (8 พย.56) สงป. พบผู้บริหาร สธ. รับทราบนโยบาย (wk 3-4 พย.56) ทบทวนผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด (wk 2-3 พย.56) จัดทำรายจ่ายขั้นต่ำ (พย.-ธค.56) วางแผน/ การจัดทำ งปม. ปฏิทินงบประมาณของ กสธ. ปี 2558

15 การวางแผน/การจัดทำงบประมาณ จัดทำแผนความต้องการงบลงทุน (ตค.-15 พย.56) ชี้แจง (defend ระดับ กสธ.) แผนคำของบ ลงทุน (20-22 พย.56) ส่ง แผนความต้องการงบลงทุน (29 พ.ย. 56) จัดทำแผนคำของบประมาณ 2558 (ธค.56-มค.57) ชี้แจง (defend ระดับ กสธ.) คำของบ 58 (wk 3-4 มค.57) ส่งคำของบประมาณปี พ.ศ. 58 (3 ก.พ. 57) ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ (10 เม.ย.57) การ อนุมัติ งปม. ปฏิทินงบประมาณของ กสธ. ปี 2558

16 การอนุมัติงบประมาณ วาระที่ 1 (28-29 พค.57) คณะกรรมาธิการวิสามัญ/คณะอนุ กรรมาธิการ (มิย.-10 สค.57) วาระที่ 2-3 (13-14 สค.57)วุฒิสภา (1 กย.57) งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 ปฏิทินงบประมาณของ กสธ. ปี 2558


ดาวน์โหลด ppt กรอบยุทธศาสตร์การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google