งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ผู้ป่วยนอก และกลวิธีในการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ผู้ป่วยนอก และกลวิธีในการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ผู้ป่วยนอก และกลวิธีในการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

2 โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 26 แห่ง ศูนย์แพทย์ชุมชมเมือง 29 แห่ง สถานีอนามัย 350 แห่ง โรงพยาบาลจิตเวชศรีนครินทร์ นม. 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัย เขต 5 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 26 แห่ง ศูนย์แพทย์ชุมชมเมือง 29 แห่ง สถานีอนามัย 350 แห่ง โรงพยาบาลจิตเวชศรีนครินทร์ นม. 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัย เขต 5 1 แห่ง ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา

3 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา รับผิดชอบ  FRIMARY CARE ประชากร UC 178,389 คน  SECONDARY CARE ประชากรเขต เมือง 400,000 คน  TERTIARY CARE ประชากรใน จังหวัด 2,700,000 คน  EXCELLENT CENTER เขต 13 6,000,000 คน  ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ประมาณ 100,000 คน  FRIMARY CARE ประชากร UC 178,389 คน  SECONDARY CARE ประชากรเขต เมือง 400,000 คน  TERTIARY CARE ประชากรใน จังหวัด 2,700,000 คน  EXCELLENT CENTER เขต 13 6,000,000 คน  ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ประมาณ 100,000 คน

4 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็น รพ. แห่งเดียว ในเขตเมือง รับภาระ บริการทุกด้านตั้งแต่ PRIMARY CARE  EXCELLENT CENTER เป็น รพ. ศูนย์และรับส่งต่อของ จังหวัดในเขต 13 เป็น รพ. จังหวัดของจังหวัด นครราชสีมา เป็น รพ. ชุมชน รวมทั้งสถานี อนามัยในเขตเมือง เป็น รพ. ศูนย์และรับส่งต่อของ จังหวัดในเขต 13 เป็น รพ. จังหวัดของจังหวัด นครราชสีมา เป็น รพ. ชุมชน รวมทั้งสถานี อนามัยในเขตเมือง

5 2546 2547 2548 2549 ปีงบประมาณ จำนวนผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก แยกตามภูมิลำเนา 45.66 % 44.89 % 45.76 % 45.11 % 113,597 118,761 122,826 50,978 เขตเทศบาล % (คิดเปรียบ เทียบ อ.เมือง) 135,169 145,811 151,610 62,030 นอกเขต เทศบาล % (คิดเปรียบ เทียบ อ.เมือง) Total % (คิดเปรียบ เทียบ ทั้งหมด) ตค.48- 28 กพ.49 54.34 % 55.11 % 55.24 % 54.89 % 248,766 264,572 274,436 113,008 46.12 % 45.74 % 45.17 % 44.90 % อำเภอเมือง

6 2546 2547 2548 2549 ปีงบประมาณ จำนวนผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก แยกตามภูมิลำเนา 45.07 % 45.45 % 45.74 % 45.89 % 243,078 262,898 277,875 115,483 ต่างอำเภอ ใน จ.นม 47,513 50,972 55,261 23,186 ตค.48- 28 กพ.49 8.81 % 9.10 % 9.21 % % (คิดเปรียบ เทียบ ทั้งหมด) ต่างจังหวัด รวม % (คิดเปรียบ เทียบ ทั้งหมด) 539,357 578,442 607,572 251,677 ต่างอำเภอ ใน จ.นม / ต่างจังหวัด

7 ข้อมูลผู้ป่วย การรับผู้ป่วย Refer ปีงบประมาณ 2547-2549 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ประเภทสถานพยาบาล 1. PCU 2. รพช. 3. ในจังหวัด 4. ต่างจังหวัด

8 PCU รพช. ในจังหวัด ต่างจังหวัด รวม PCU รพช. ในจังหวัด ต่างจังหวัด รวม ประเภท สถานพยาบาล ประเภท สถานพยาบาล ข้อมูลการรับผู้ป่วย Refer โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 13.94 65.09 12.58 8.39 13.94 65.09 12.58 8.39 จำนวนผู้ป่วยที่รับ Refer % (เปรียบเทียบ จำนวนรับ refer ทั้งหมด) % (เปรียบเทียบ จำนวนรับ refer ทั้งหมด) 2547 9,864 46,053 8,899 5,938 70,754 9,864 46,053 8,899 5,938 70,754 12.33 66.65 11.41 9.61 12.33 66.65 11.41 9.61 % (เปรียบเทียบ จำนวนรับ refer ทั้งหมด) % (เปรียบเทียบ จำนวนรับ refer ทั้งหมด) 2548 8,972 48,505 8,301 6,994 72,772 8,972 48,505 8,301 6,994 72,772 14.84 64.35 13.06 7.75 14.84 64.35 13.06 7.75 % (เปรียบเทียบ จำนวนรับ refer ทั้งหมด) % (เปรียบเทียบ จำนวนรับ refer ทั้งหมด) 2549 5,184 22,475 4,562 2,707 34,928 5,184 22,475 4,562 2,707 34,928 ตค.48- 28 กพ.49

9 ปัญหาในการดำเนินงาน 1. สถานที่ ตึก OPD เป็นตึก 2 ชั้น สร้าง มาตั้งแต่ พ. ศ. 2525 ขอตึกใหม่ พ. ศ. 2538, พ. ศ. 2550 ขอตึกใหม่ พ. ศ. 2538, พ. ศ. 2550 2. บุคลากร ขาดทุกระดับ โดยเฉพาะพยาบาล มี 54 % ของ กรอบ โดยเฉพาะพยาบาล มี 54 % ของ กรอบ 3. สถานะทางการเงิน - รายจ่ายมากกว่ารายรับ - รายจ่ายมากกว่ารายรับ - สภาพคล่องทางการเงินลดลงเรื่อยๆ - สภาพคล่องทางการเงินลดลงเรื่อยๆ

10 ล้าน บาท

11

12 อัตรา X = เงินบำรุงคงเหลือ Y = หนี้สินระยะสั้นของโรงพยาบาล ( ต้องชำระ ภายใน 1 ปี )

13 อัตรา X = เงินบำรุงคงเหลือ Y = หนี้สินระยะสั้นของโรงพยาบาล ( ต้องชำระ ภายใน 1 ปี )

14 ปัญหาในการดำเนินงาน 4. พฤติกรรมผู้ใช้บริการเปลี่ยนไป จากซื้อยาเอง หรือจ่ายเงินเองเป็นจ่ายแค่ 30 บาท หรือจ่ายเงินเองเป็นจ่ายแค่ 30 บาท ทำให้ใช้บริการเกินความจำเป็น ทำให้ใช้บริการเกินความจำเป็น 5. กฎหมายใหม่เรื่องการฟ้องร้อง ทำให้แพทย์หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ที่จะเกิดกับตัวเอง

15 กลวิธีในการดำเนินงานเพื่อลด ความแออัด 1. เพิ่มสถานบริการในเขตอำเภอ เมือง เพื่อรองรับการให้บริการ สาธารณสุขระดับต่างๆ 2. ยกระดับ รพช รพ. ทั่วไป 3. เพิ่มศักยภาพ รพช และ PCU 4. พัฒนาระบบ Refer 5. พัฒนาระบบ Consult 1. เพิ่มสถานบริการในเขตอำเภอ เมือง เพื่อรองรับการให้บริการ สาธารณสุขระดับต่างๆ 2. ยกระดับ รพช รพ. ทั่วไป 3. เพิ่มศักยภาพ รพช และ PCU 4. พัฒนาระบบ Refer 5. พัฒนาระบบ Consult

16 1. เพิ่มสถานบริการในเขตอำเภอ เมือง เพื่อรองรับการให้บริการ สาธารณสุขระดับต่างๆ  เพิ่ม รพ. ทั่วไป ขนาด 400 เตียง ในเขตอำเภอเมือง อีก 1 แห่ง ในเขตอำเภอเมือง อีก 1 แห่ง  เพิ่มสถานบริการลักษณะ Super PCU เพื่อการบริการระดับปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ 1 แห่ง เพื่อการบริการระดับปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ 1 แห่ง

17 2. ยกระดับ รพช รพ. ทั่วไป เช่น รพ. ปากช่อง รพ. บัวใหญ่ รพ. ปักธงชัย

18 3. เพิ่มศักยภาพ รพช. และ PCU  ลงไปช่วยด้านวิชาการ – Ortho - ตา – สูติ – กุมาร ฯ  ทำ CPG รพช PCU  จัดหาแพทย์ลงไปประจำ PCU

19 4. พัฒนาระบบ Refer  GREEN channel  ตารางคลินิก แต่ละ สาขา  เน้นแพทย์เรื่องการ ส่งกลับ

20 5. พัฒนาระบบ Consult  เบอร์โทรศัพท์กลาง เบอร์ แผนก สำหรับแพทย์ รพช. Consult สำหรับแพทย์ รพช. Consult  ตารางเวรออก OPD

21 6. พัฒนาระบบไหลเวียน ผู้ป่วยใน รพ.  งานเชิงรุก ออกไปตรวจ นอกสถานที่  One Stop Service - คลินิกประกันสังคม - งานตรวจสุขภาพ - งานตรวจแรงงานไป ต่างประเทศ

22  ระบบนัด - ใช้ IT เข้ามาช่วย - นัดเหลื่อมเวลา  เน้นการออกตรวจ OPD ให้ตรงเวลา  Green Channel

23 6.6 เพิ่มเวลาในการบริการ นอกเวลาราชการ - ในรพ. คลินิกนอกเวลาทั่วไปและ เฉพาะทาง - นอก รพ. เครือข่ายคลินิกนอกเวลา ( แบบประกันสังคม )

24 7. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจ ในการให้บริการ

25


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ผู้ป่วยนอก และกลวิธีในการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google