งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยและระบบท่อ ก๊าซ ในห้องปฎิบัติการ กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซ คุณสมบัติของก๊าซ อุปกรณ์ของก๊าซ การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยและระบบท่อ ก๊าซ ในห้องปฎิบัติการ กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซ คุณสมบัติของก๊าซ อุปกรณ์ของก๊าซ การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความปลอดภัยและระบบท่อ ก๊าซ ในห้องปฎิบัติการ กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซ คุณสมบัติของก๊าซ อุปกรณ์ของก๊าซ การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้ อันตรายและอุบัติเหตุที่เกิดกับถัง ก๊าซ

2 กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซ

3

4 คุณสมบัติของก๊าซ ประเภทของก๊าซ : ส่วนประกอบของก๊าซในบรรยากาศประกอบด้วย ก๊าซ ไนโตรเจน 78% ออกซิเจน 21% และอาร์กอน 1% ซึ่งแบ่งประเภทของก๊าซได้เป็นกลุ่ม 6 กลุ่มดังนี้ 1. Permanent Gas ( ก๊าซถาวร ) เป็นก๊าซที่เมื่อทำการบรรจุลงท่อจะคง สถานะความเป็นก๊าซที่ทุกๆความดัน เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ฮีเลียม 2. Liquefied Gas เป็นก๊าซในภาชนะบรรจุภายใต้ความดันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซ็นเซียส มีสภาพเป็นของเหลวบางส่วน Liquefied Gas ที่มี แรงดันสูง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และ ไนตรัสออกไซด์ Liquefied Gas ที่มีแรงดันต่ำ เช่น ก๊าซปิโตรเลียม ( ก๊าซหุงต้ม ) ก๊าซหล่อเย็น 3. Cryogenic Gases ก๊าซเหลวเย็นตัวยิ่งยวด เป็นก๊าซเหลวในภาชนะ บรรจุ ภายใต้ความดันซึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -150 องศาเซ็น เซียส.. อันตรายพื้นฐาน คือ มีความเย็นอย่างรุนแรง ทำให้เนื้อเยื่อที่ มีชีวิตไหม้อย่างรุนแรง

5 คุณสมบัติของ ก๊าซ 4. Inert Gas ก๊าซเฉี่อย เช่น ไนโตรเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์และฮีลียม.. อันตรายพื้นฐาน จะทำให้ขาด อากาศหายใจโดยการเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศ 5. Oxidizing Gases ก๊าซออกซิไดซ์ซิ่ง เช่น ไฮโดรเจน และ ไนตรัสออกไซด์ ช่วยสนับสนุนการเผาไหม้อย่างรุนแรงที่ สภาวะความดันสูงทำให้อุณหภูมิจุดติดไฟต่ำ และอัตราการ เผาไหม้วัตถุเพิ่มขึ้น 6. Flammable Gas ก๊าซติดไฟ เช่น ออกซิเจน อะเซทิลีน และก๊าซหุงต้ม ก๊าซติดไฟผสมกับอากาศเผาไหม้ได้ภายใน ช่วงความเข้มข้นที่ต่ำมากหรือสูงมาก ถ้าผสมกับก๊าซ ออกซิไดซ์ซิ่ง ภายในช่วงการติดไฟ ส่วนผสมที่ได้สามารถ ระเบิดได้เมื่อมีการจุดติดไฟ อันตรายมาก ไฮโดรเจนเกิดการ ลุกไหม้จะเกิดเปลวไฟสีฟ้าอ่อน ส่วนมากมักจะมองไม่เห็น เปลวไฟ

6 อุปกรณ์ของท่อก๊าซ สีและสัญลักษณ์ ของท่อก๊าซ ตาม มอก.87 และ 88 วาล์วท่อก๊าซข้อต่อ ตามกำหนดของ CGA (The Compressed Gas Association)

7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.87 และ 88 สีและสัญลักษณ์ สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทาง อุตสาหกรรม 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดถึงสี และสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม 2. ภาชนะบรรจุก๊าซ หมายถึง ภาชนะโลหะรูปทรงกระบอก มีลิ้นปิดเปิดได้ 3 แถบ หมายถึง แถบของสีรอบๆส่วนไหล่ของภาชนะบรรจุ ความกว้างของแต่ละแถบต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 8 ของเส้นผ่าศูนย์ กลางภายนอกของภาชนะบรรจุนั้น

8 4. สัญลักษณ์ 4.1 แต่ละภาชนะบรรจุอย่างน้อยต้องมี ข้อความ แสดงถึงชื่อของก๊าซที่บรรจุเป็น ภาษาไทยและสูตรเคมีของก๊าซนั้น 4.2 ข้อความใน ข้อ 3 ต้องเขียนด้วยสีขาว และเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่ที่ส่วนบนสุดของ ตัวภาชนะ ขนาดของข้อความที่ใช้ต้องมี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 8 ของ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของภาชนะบรรจุ นั้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.87 และ 88 สีและสัญลักษณ์ สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม

9 ชื่อก๊าซที่บรรจุสูตรเคมีสีก๊าซที่บรรจุสีแถบ ไนโตรเจน N2N2 เทาดำ ออกซิเจน O2O2 ดำ - อาร์กอน AR ฟ้าหม่น - คาร์บอนไดออ กไซด์ CO 2 ดำขาว 5. สี แต่ละภาชนะบรรจุต้องทาสีเพื่อแสดงถึงชนิดของ ก๊าซที่บรรจุตามตาราง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.87 และ 88 สีและสัญลักษณ์ สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม

10

11

12 ข้อควรระวังถ้าทำงานกับก๊าซ ก๊าซอะเซทิลีน ; ต้องระวังวัสดุ หรือ ฉนวนที่อยู่ภายในท่อ ต้องไม่สั่นคลอน ต้องไม่เปิดก๊าซอะเซทิลีนเกิน 15 ปอนด์ / ตรน. ต้องระวังวัสดุที่ทำจากทองแดง ( อาจทำให้ ระเบิดได้ ) ต้องวางท่องอะเซทิลีนไว้ภายนอกอาคาร หรือในมที่สูงโปร่ง ต้องไม่นอนท่อใช้งาน ( สารละลายอะซิโตน จะหลุดออกมา )

13 ข้อควรระวังถ้าทำงานกับก๊าซ ก๊าซออกซิเจน ; ต้องไม่เรียก ออกซิเจน ว่า ลม ต้องไม่เอาออกซิเจนมาเป่าตัว ต้องระวังเกี่ยวกับวัสดุที่มาใช้กับออกซิเจน ต้องระวังพวกสารหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของ คาร์บอน ก๊าซอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเจน ; ต้องระวังคุณสมบัติที่สามารถแทนที่ออกซิเจน ได้

14 1. ต้องมีป้าย สีหรือสัญญาลักษณ์ชัดเจนที่ถังแก๊ส และ บริเวณที่วางถังแก๊ส เพื่อง่ายต่อการบอกชนิดของแก๊ส และ อันตราย 2. ถังแก๊สต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันความร้อนจาก ภายนอกได้ เช่น เปลวไฟ หรือรัศมีของความร้อนจาก ภายนอก ประกายไฟ หรือท่อไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง 3. อาคารเก็บถังแก๊สต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี แห้ง มี พื้นที่ว่างเพียงพอและถังแก๊สที่ติดไฟต้องวางห่างจากวัสดุ ที่ติดไฟได้ง่าย 4.ถังแก๊สออกซิไดซ์ เช่น ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์ ต้อง เก็บห่างไกลจากแก๊สไวไฟไม่น้อยกว่า 20 ฟุต 5.แยกถังแก๊สที่อัดใหม่ กับท่อเปล่าโดยให้ครอบฝาท่อและ ติดป้ายแจ้งให้ชัดเจน 6.แก๊สเชื้อเพลิงต่าง ๆ ต้องวางตั้งขึ้น รวมทั้งในขณะขนส่ง การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้

15 7. ถังแก๊สที่มีลักษณะแคบและสูงต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน การล้มที่ยึดอย่างมั่นคง 8. การเคลื่อนย้ายถังแก๊สจะต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็น ถังแก๊ส และต้องปิดฝาครอบวาล์วของถังแก๊สให้เรียบร้อย โดยปิดลงมาถึงคอถังห้ามเคลื่อนย้ายถังแก๊สโดยไม่มีฝา ครอบวาล์ว เนื่องจากฝาครอบนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกัน วาล์วโดยเฉพาะ 9. การใช้แก๊สไม่ควรใช้จนหมดถัง ควรเหลือไว้บ้างเพื่อ รักษาความดันภายในถัง ไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามา ปนเปื้อนหรือเข้ามาทำให้เกิดส่วนผสมที่อาจเกิดการ ระเบิดขึ้นได้ เมื่อเลิกใช้แก๊สถังใดจะต้องปิดถังให้สนิท ติดฉลากระบุไว้ให้ชัดเจนว่าแก๊สหมด 10. ในกรณีที่ถังบรรจุแก๊สอันตรายเกิดรั่ว จะต้องควบคุม พื้นที่ให้บริเวณนั้นให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี และเคลื่อนย้าย สิ่งที่อาจทำให้เกิดการติดไฟหรือเกิดการระเบิดถ้าหาก เป็นแก๊สไวไฟ และควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

16 11.ถ้าต้องใช้แก๊สในการทำปฏิกิริยา ไม่ควรต่อขั้ว แก๊สกับขวดที่ใช้ทำปฏิกิริยาโดยตรง 12.ควรตรวจสอบว่าแก๊สเกิดรั่วตามข้อต่อหรือไม่ โดยใช้น้ำสบู่ ห้ามใช้เปลวไฟเด็ดขาด หากพบว่า วาล์วชำรุดไม่ควรซ่อมแซมเอง 13.ต้องมีการป้องกันถังแก๊สไม่ให้ล้ม หรือ กระแทก โดยการผูกคล้องด้วยโซ่รัดกับฝาผนัง การเก็บรักษาและการขนส่งถัง ก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้

17

18

19

20

21

22 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยและระบบท่อ ก๊าซ ในห้องปฎิบัติการ กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซ คุณสมบัติของก๊าซ อุปกรณ์ของก๊าซ การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google