งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยและระบบท่อก๊าซ ในห้องปฎิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยและระบบท่อก๊าซ ในห้องปฎิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความปลอดภัยและระบบท่อก๊าซ ในห้องปฎิบัติการ
ความปลอดภัยและระบบท่อก๊าซ ในห้องปฎิบัติการ กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซ คุณสมบัติของก๊าซ อุปกรณ์ของก๊าซ การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้ อันตรายและอุบัติเหตุที่เกิดกับถังก๊าซ

2 กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซ

3 กฎหมายเกี่ยวกับ ก๊าซ

4 คุณสมบัติของก๊าซ ประเภทของก๊าซ: ส่วนประกอบของก๊าซในบรรยากาศประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน78% ออกซิเจน21% และอาร์กอน1% ซึ่งแบ่งประเภทของก๊าซได้เป็นกลุ่ม 6 กลุ่มดังนี้ 1. Permanent Gas (ก๊าซถาวร) เป็นก๊าซที่เมื่อทำการบรรจุลงท่อจะคงสถานะความเป็นก๊าซที่ทุกๆความดัน เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ฮีเลียม 2. Liquefied Gas เป็นก๊าซในภาชนะบรรจุภายใต้ความดันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซ็นเซียส มีสภาพเป็นของเหลวบางส่วน Liquefied Gas ที่มีแรงดันสูง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และ ไนตรัสออกไซด์ Liquefied Gas ที่มีแรงดันต่ำ เช่น ก๊าซปิโตรเลียม (ก๊าซหุงต้ม) ก๊าซหล่อเย็น 3. Cryogenic Gases ก๊าซเหลวเย็นตัวยิ่งยวด เป็นก๊าซเหลวในภาชนะบรรจุ ภายใต้ความดันซึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -150 องศาเซ็นเซียส..อันตรายพื้นฐาน คือ มีความเย็นอย่างรุนแรง ทำให้เนื้อเยื่อที่มีชีวิตไหม้อย่างรุนแรง

5 คุณสมบัติของ ก๊าซ  4. Inert Gas ก๊าซเฉี่อย เช่น ไนโตรเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์และฮีลียม..อันตรายพื้นฐาน จะทำให้ขาดอากาศหายใจโดยการเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศ 5. Oxidizing Gases ก๊าซออกซิไดซ์ซิ่ง เช่น ไฮโดรเจน และ ไนตรัสออกไซด์ ช่วยสนับสนุนการเผาไหม้อย่างรุนแรงที่สภาวะความดันสูงทำให้อุณหภูมิจุดติดไฟต่ำ และอัตราการเผาไหม้วัตถุเพิ่มขึ้น 6. Flammable Gas ก๊าซติดไฟ เช่น ออกซิเจน อะเซทิลีน และก๊าซหุงต้ม ก๊าซติดไฟผสมกับอากาศเผาไหม้ได้ภายในช่วงความเข้มข้นที่ต่ำมากหรือสูงมาก ถ้าผสมกับก๊าซออกซิไดซ์ซิ่ง ภายในช่วงการติดไฟ ส่วนผสมที่ได้สามารถระเบิดได้เมื่อมีการจุดติดไฟ อันตรายมาก ไฮโดรเจนเกิดการลุกไหม้จะเกิดเปลวไฟสีฟ้าอ่อน ส่วนมากมักจะมองไม่เห็นเปลวไฟ

6 อุปกรณ์ของท่อก๊าซ สีและสัญลักษณ์ ของท่อก๊าซ ตาม มอก.87 และ 88 วาล์วท่อก๊าซข้อต่อ ตามกำหนดของ CGA (The Compressed Gas Association)

7 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดถึงสี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.87 และ 88 สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม 1.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดถึงสี และสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม 2.  ภาชนะบรรจุก๊าซ หมายถึง ภาชนะโลหะรูปทรงกระบอก มีลิ้นปิดเปิดได้ 3 แถบ หมายถึง แถบของสีรอบๆส่วนไหล่ของภาชนะบรรจุ ความกว้างของแต่ละแถบต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 8 ของเส้นผ่าศูนย์ กลางภายนอกของภาชนะบรรจุนั้น

8 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.87 และ 88 สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม 4.สัญลักษณ์ 4.1 แต่ละภาชนะบรรจุอย่างน้อยต้องมีข้อความ แสดงถึงชื่อของก๊าซที่บรรจุเป็นภาษาไทยและสูตรเคมีของก๊าซนั้น 4.2 ข้อความใน ข้อ 3 ต้องเขียนด้วยสีขาวและเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่ที่ส่วนบนสุดของตัวภาชนะ ขนาดของข้อความที่ใช้ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 8 ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของภาชนะบรรจุนั้น

9 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.87 และ 88 สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม 5.  สี แต่ละภาชนะบรรจุต้องทาสีเพื่อแสดงถึงชนิดของก๊าซที่บรรจุตามตาราง ชื่อก๊าซที่บรรจุ สูตรเคมี สีก๊าซที่บรรจุ สีแถบ ไนโตรเจน N2 เทา ดำ ออกซิเจน O2 - อาร์กอน AR ฟ้าหม่น คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ขาว

10

11

12 ข้อควรระวังถ้าทำงานกับก๊าซ
ก๊าซอะเซทิลีน; ต้องระวังวัสดุ หรือ ฉนวนที่อยู่ภายในท่อต้องไม่สั่นคลอน ต้องไม่เปิดก๊าซอะเซทิลีนเกิน 15 ปอนด์/ตรน. ต้องระวังวัสดุที่ทำจากทองแดง (อาจทำให้ระเบิดได้) ต้องวางท่องอะเซทิลีนไว้ภายนอกอาคาร หรือในมที่สูงโปร่ง ต้องไม่นอนท่อใช้งาน (สารละลายอะซิโตนจะหลุดออกมา)

13 ข้อควรระวังถ้าทำงานกับก๊าซ
ก๊าซออกซิเจน; ต้องไม่เรียก ออกซิเจน ว่า ลม ต้องไม่เอาออกซิเจนมาเป่าตัว ต้องระวังเกี่ยวกับวัสดุที่มาใช้กับออกซิเจน ต้องระวังพวกสารหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของคาร์บอน ก๊าซอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเจน; ต้องระวังคุณสมบัติที่สามารถแทนที่ออกซิเจนได้

14 การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้
การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้ 1. ต้องมีป้าย สีหรือสัญญาลักษณ์ชัดเจนที่ถังแก๊ส และบริเวณที่วางถังแก๊ส เพื่อง่ายต่อการบอกชนิดของแก๊ส และอันตราย 2. ถังแก๊สต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ เช่น เปลวไฟ หรือรัศมีของความร้อนจากภายนอก ประกายไฟ หรือท่อไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง 3. อาคารเก็บถังแก๊สต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี แห้ง มีพื้นที่ว่างเพียงพอและถังแก๊สที่ติดไฟต้องวางห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย 4.ถังแก๊สออกซิไดซ์ เช่น ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์ ต้องเก็บห่างไกลจากแก๊สไวไฟไม่น้อยกว่า 20 ฟุต 5.แยกถังแก๊สที่อัดใหม่ กับท่อเปล่าโดยให้ครอบฝาท่อและติดป้ายแจ้งให้ชัดเจน 6.แก๊สเชื้อเพลิงต่าง ๆ ต้องวางตั้งขึ้น รวมทั้งในขณะขนส่ง

15 การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้
การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้ 7. ถังแก๊สที่มีลักษณะแคบและสูงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการล้มที่ยึดอย่างมั่นคง 8. การเคลื่อนย้ายถังแก๊สจะต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นถังแก๊ส และต้องปิดฝาครอบวาล์วของถังแก๊สให้เรียบร้อย โดยปิดลงมาถึงคอถังห้ามเคลื่อนย้ายถังแก๊สโดยไม่มีฝาครอบวาล์ว เนื่องจากฝาครอบนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันวาล์วโดยเฉพาะ 9. การใช้แก๊สไม่ควรใช้จนหมดถัง ควรเหลือไว้บ้างเพื่อรักษาความดันภายในถัง ไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาปนเปื้อนหรือเข้ามาทำให้เกิดส่วนผสมที่อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ เมื่อเลิกใช้แก๊สถังใดจะต้องปิดถังให้สนิท ติดฉลากระบุไว้ให้ชัดเจนว่าแก๊สหมด 10. ในกรณีที่ถังบรรจุแก๊สอันตรายเกิดรั่ว จะต้องควบคุมพื้นที่ให้บริเวณนั้นให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี และเคลื่อนย้ายสิ่งที่อาจทำให้เกิดการติดไฟหรือเกิดการระเบิดถ้าหากเป็นแก๊สไวไฟ และควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

16 การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้
การเก็บรักษาและการขนส่งถังก๊าซ ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้ 11.ถ้าต้องใช้แก๊สในการทำปฏิกิริยา ไม่ควรต่อขั้วแก๊สกับขวดที่ใช้ทำปฏิกิริยาโดยตรง 12.ควรตรวจสอบว่าแก๊สเกิดรั่วตามข้อต่อหรือไม่โดยใช้น้ำสบู่ ห้ามใช้เปลวไฟเด็ดขาด หากพบว่าวาล์วชำรุดไม่ควรซ่อมแซมเอง 13.ต้องมีการป้องกันถังแก๊สไม่ให้ล้ม หรือกระแทก โดยการผูกคล้องด้วยโซ่รัดกับฝาผนัง

17

18

19

20

21

22 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยและระบบท่อก๊าซ ในห้องปฎิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google