งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระบบดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก เสนอโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิริกุล อิศรานุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระบบดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก เสนอโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิริกุล อิศรานุรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระบบดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก เสนอโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิริกุล อิศรานุรักษ์

2 ความเป็นมา กรมอนามัย ได้ร่วมมือกับ 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และเชียงราย ดำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการระบบดูแล ผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก โดยได้เริ่มปฏิบัติการระบบดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 เป็นต้นมา หลังจากผู้เกี่ยวข้อง ในการให้บริการคลินิก ANC ได้รับการชี้แจงรายละเอียดจาก วิทยากรที่ปรึกษาของโครงการในช่วงเดือนมิถุนายนถึง เดือนกรกฎาคม 2551 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

3 ระบบดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ มีหลักการที่สำคัญคือ หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกทุกคน จะได้รับการประเมินความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ 18 ข้อ ตามแบบ Classifying form เพื่อจัดกลุ่มภาวะเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง จัดเป็นผู้ตั้งครรภ์ประเภท Low risk pregnancy หากมีความเสี่ยงแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง จะจัดเป็นผู้ตั้งครรภ์ประเภท High risk pregnancy ผู้ตั้งครรภ์ประเภท Low risk pregnancy สามารถนัดหมายดูแลครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้งได้ ตามช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม ศิริกุล อิศรานุรักษ์

4 ผู้ตั้งครรภ์ ทุกคนที่มา ฝากครรภ์ ประเมิน สถานภาพ โดยใช้ Classify- ing form ให้การดูแล พิเศษประเมิน เพิ่มเติมหรือ ตรวจติดตาม พิเศษ มีสถาน ภาพ พิเศษ หรือไม่ มีสถาน ภาพ พิเศษ หรือไม่ มี ไม่มี ใช้ Basic component of ANC programme ศิริกุล อิศรานุรักษ์

5 วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ ประเมินประสิทธิผลระบบดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ฯ ตามตัวชี้วัด Outcome และ Output ที่ระบุไว้ในโครงการ ประเมินความเป็นไปได้ของการดำเนินงาน โดยประเมิน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข ศิริกุล อิศรานุรักษ์

6 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ PROCESSOUTPUTOUTCOME บริการดูแลครรภ์ แนวใหม่ - Classifying form - Checklist ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 1. จำนวนครั้งเฉลี่ย ที่มาฝากครรภ์จน คลอด 2. ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ 3. ความพึงพอใจ ของผู้ให้บริการ 4. ความครบถ้วน ของบริการดูแล ครรภ์ที่ได้รับ 1.Low birth weight 2.Birth asphyxia 3.Perinatal mortality 4.Maternal anemia 5.Maternal mortality 6. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

7 รูปแบบการประเมินโครงการ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความครบถ้วน ของบริการฝากครรภ์ที่พึงได้รับตามช่วงอายุครรภ์ โดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มกับผู้ปฏิบัติงานคลินิกฝากครรภ์ ในวันที่เก็บข้อมูลทุกคน การสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้าคลินิกฝากครรภ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์การตั้งครรภ์ ใน 5 จังหวัดนำร่อง จากข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบปกติของจังหวัด ศิริกุล อิศรานุรักษ์

8 พื้นที่ศึกษา และช่วงเวลาเก็บข้อมูล พื้นที่ศึกษา ทั้งหมด 34 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 2 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 4 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 150 เตียง 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียง 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง 9 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 12 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง 1 แห่ง เก็บข้อมูล เดือนกันยายนถึงตุลาคม 2552 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

9 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ และความครบถ้วนของ กิจกรรมที่ให้บริการ แนวคำถามผู้ให้บริการเกี่ยวกับความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และเทปอัดเสียง บันทึกคลอด/ทะเบียนคลอด/รายงานการปฏิบัติงาน ANC ของ โรงพยาบาล เกี่ยวกับจำนวนครั้งของการฝากครรภ์ ระดับฮีโมโกลบิน ของผู้ตั้งครรภ์ น้ำหนักแรกคลอด และภาวะขาดออกซิเจน แบบรายงาน ก-2 สรุปรายงานการคลอด และการป่วย/การตาย ของมารดา และทารกปริกำเนิด ทะเบียนเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาล ศิริกุล อิศรานุรักษ์

10 ผลการศึกษา ผลลัพธ์ลพบุรีเชียง ราย มหา สาร คาม กาฬ สินธุ์ นคร ศรี ธรรม ราช 1 อัตราทารกน้ำหนักแรก เกิดน้อย ( ร้อยละ ) 25488.310.66.68.88.7 254914.120.16.97.8 25509.29.58.38.17.9 25518.78.26.97.9 25528.78.58.38.88.2 P-value*0.54 4 0.0830.5430.767 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

11 2 อัตราการขาดออกซิเจนที่ 1 นาทีในทารกแรกเกิด ( ต่อ พันการเกิดมีชีพ ) ลพ บุรี เชียง ราย มหา สาร คาม กาฬ สินธุ์ นครศรี ธรรม ราช 254820.837.417.629.542.4 254916.537.518.027.439.1 255021.034.724.424.132.4 255115.324.424.723.329.1 255215.131.831.319.527.7 P-value*0.083 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

12 3 อัตราการขาดออกซิเจนที่ 5 นาทีในทารกแรกเกิด ( ต่อ พันการเกิดมีชีพ ) ลพ บุรี เชียง ราย มหา สาร คาม กาฬ สินธุ์ นครศรี ธรรม ราช 25486.614.13.57.80 2549014.34.66.810.2 25502.515.17.38.510.0 25516.38.66.27.58.4 25523.912.58.45.98.5 P-value*0.5640.0830.248 0.121 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

13 4 อัตราทารกตายปริกำเนิด ( ต่อพันการเกิดมีชีพ ) ลพ บุรี เชียง ราย มหา สาร คาม กาฬ สินธุ์ นครศรี ธรรม ราช 25488.37.77.09.38.6 25497.16.97.27.39.2 25506.47.55.49.86.5 25517.88.64.94.56.2 25528.07.14.56.06.2 P-value*0.564 0.083 0.076 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

14 1 อัตราส่วนมารดาตาย ( ต่อ แสนการเกิดมีชีพ ) ลพ บุรี เชียง ราย มหา สาร คาม กาฬ สินธุ์ นครศรี ธรรม ราช 254814.418.212.534.011.2 254915.49.4010.911.0 255016.863.4039.00 2551025.7022.021.7 2552038.8022.416.2 P-value*-0. 564- 0.121 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

15 2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะ โลหิตจางเมื่อมาฝากครรภ์ ครั้งแรก ลพ บุรี เชียง ราย มหา สาร คาม กาฬ สินธุ์ นครศรี ธรรม ราช 254815.28.911.512.79.2 254914.310.612.517.212.3 255018.89.110.413.913.4 255118.79.08.314.413.8 255221.59.912.514.418.8 P-value*0.2481.00.7670.5540.083 3 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะ โลหิตจางเมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ** 255114.06.43.23.915.5 255215.68.66.411.718.3

16 เรื่องร้องเรียนลพบุรีเชียงรายมหาสาร คาม กาฬ สินธุ์ นครศรี ธรรม ราช 1 เรื่องร้องเรียน การคลอด 25480 ไม่มีข้อมูล 512 25490 ไม่มีข้อมูล 131 255012251 255106332 255205444 2 เรื่องร้องเรียน การตั้งครรภ์ 25480 ไม่มีข้อมูล 000 25490 ไม่มีข้อมูล 1 (SB)0 2550001 (SB)0 2551012*1 (SB)2 (SB) 2552001 (SB)#02 (SB)

17 ความครบถ้วนของบริการที่ได้รับ บริการที่ได้รับ รพท / รพศ. รพช. ขนาด ใหญ่ รพช. ขนาด เล็ก รวม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 การซักประวัติ 304164638176175180 ได้รับครบถ้วน 43.361.059.454.043.269.749.162.2 ได้รับแต่ไม่ครบถ้วน 53.434.229.741.248.227.742.333.9 ไม่ได้รับ 3.34.810.94.88.62.68.63.9 P-value0.0700.730<.0010.007 การตรวจร่างกาย 304163618075173177 ได้รับครบถ้วน 6.715.07.916.420.025.313.319.9 ได้รับแต่ไม่ครบถ้วน 93.385.092.183.680.074.786.780.1 P-value0.1390.0740.2150.050 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

18 การตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ 304164638176175180 ได้รับครบถ้วน 83.310089.198.492.693.489.797.7 ได้รับแต่ไม่ ครบถ้วน 16.7010.91.67.46.610.32.3 P-value0.0040.0160.4230.001 การจัดให้มีการ ดูแลรักษา 304163628175174178 ได้รับครบถ้วน 66.795.149.287.171.690.762.690.4 ได้รับแต่ไม่ ครบถ้วน 33.34.950.812.928.49.337.49.6 P-value0.001<.0010.002<.001 บริการที่ได้รับ รพท / รพศ. รพช. ขนาด ใหญ่ รพช. ขนาด เล็ก รวม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

19 บริการที่ได้รับ รพท / รพศ. รพช. ขนาด ใหญ่ รพช. ขนาด เล็ก รวม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 บริการทุกอย่าง 304062608074172180 ได้รับครบถ้วน 3.312.53.213.37.521.65.216.7 ได้รับแต่ไม่ ครบถ้วน 96.787.596.886.792.578.494.883.3 P-value of Z test for proportions 0.0870.0210.007<.001 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

20 ความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ ความพึงพอใจ รพท / รพศ. รพช. ขนาด ใหญ่ รพช. ขนาด เล็ก รวม ครั้ง ที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้ง ที่ 1 ครั้งที่ 2 จำนวน 304164628176175179 พอใจมาก 70.063.467.271.064.255.366.362.6 พอใจปานกลาง 26.736.628.129.033.343.430.336.9 พอใจน้อย 3.30.04.70.02.51.33.40.6 P-value of Z test for proportions 0. 7190.3230.8720.766 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

21 ลำดับ ที่ ประเด็นจำนวน 1. ระบบการให้บริการ  จัดระเบียบตามบัตรคิว หรือจัดลำดับการให้บริการ  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรอรับบริการ เพื่อ ให้บริการได้รวดเร็วขึ้น 46 10 29 2. ผู้ให้บริการ  เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือแพทย์ให้ มากกว่านี้  ตรวจร่างกายผู้รับบริการให้ละเอียดขึ้น  การพูดจาให้ไพเราะขึ้น  การดูแลเอาใจใส่ และสนใจคนไข้มากขึ้น  การให้ความรู้ คำแนะนำ อธิบายให้ชัดเจนมากขึ้น 58 7 10 15 9 17 ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

22 3. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยา  เพิ่มเครื่องมือ หรือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ ทันสมัย เช่น เครื่องอัลตร้าซาวด์ เครื่องตรวจ ปัสสาวะ เป็นต้น 2222 4. สื่อ เอกสาร  ให้มีสื่อเอกสารความรู้ต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ และโบรชัวร์ ให้ผู้รับบริการอ่านระหว่างรอ และนำกลับบ้าน 14 12 5. สถานที่ให้บริการ  ขยายสถานที่ และห้องฝากครรภ์ให้กว้างขวาง มิดชิด และเป็นสัดส่วนขึ้น 17 9 ลำดับ ที่ ประเด็นจำนวน ศิริกุล อิศรานุรักษ์

23 ทัศนคติของหัวหน้าคลินิก ANC และผู้ปฏิบัติงาน ทัศนคติ การประเมินผลครั้งที่ 1 การประเมินผลครั้ง ที่ 2 จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 1. หัวหน้าคลินิก ANC 35100.034100.0 ทัศนคติเห็นด้วย 1954.33294.1 ทัศนคติไม่แน่ใจ 1337.125.9 ทัศนคติไม่เห็นด้วย 38.600 P-value of the Chi-square test <0.001 1. ผู้ปฏิบัติงานคลินิก ANC 35100.034100.0 ทัศนคติเห็นด้วย 1954.33294.1 ทัศนคติไม่แน่ใจ 1440.025.9 ทัศนคติไม่เห็นด้วย 25.700 P-value of the Chi-square test <0.001 ศิริกุล อิศรานุรักษ์

24 กลุ่มที่มีทัศนคติเดิมเห็นด้วย และยังคงเห็นด้วย พบในโรงพยาบาล จำนวน 19 แห่ง เป็น รพศ./รพท. จำนวน 1 แห่ง รพช. ขนาดใหญ่ จำนวน 9 แห่ง และ รพช. ขนาดเล็ก จำนวน 9 แห่ง มีเหตุผลดังนี้ สามารถให้การดูแลผู้รับบริการได้ครอบคลุม ละเอียด และมีคุณภาพมากขึ้น ลดภาระงานในแต่ละวันลง ผู้รับบริการได้รับการดูแลได้อย่างครอบคลุม และได้รับ ความรู้ความเข้าใจ มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ การประสานงานระหว่างทีม ANC กับทีมงานอื่นๆ ใน โรงพยาบาลค่อนข้างดี ได้พัฒนาตัวเอง ได้เรียนรู้นวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

25 กลุ่มที่มีทัศนคติเดิมไม่แน่ใจ เปลี่ยนมาเป็นเห็นด้วย พบในโรงพยาบาล จำนวน 12 แห่ง เป็น รพศ./รพท. จำนวน 4 แห่ง รพช. ขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง และรพช. ขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง ให้เหตุผลดังนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ เข้าใจในการทำงาน และระบบบริการมากขึ้น ดูแลผู้รับบริการอย่างเป็นระบบมากขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลดจำนวนครั้งของการมารับบริการของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีความสนใจ และเอาใจใส่ในการดูแลตนเองได้มากขึ้น โรงพยาบาลมีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้บริหารให้การสนับสนุนเต็มที่ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

26 กลุ่มที่มีทัศนคติเดิมไม่เห็นด้วย เปลี่ยนมาเป็นเห็นด้วย พบใน รพช. ขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง มีเหตุผลดังนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาตัวเอง ผู้รับบริการได้รับความรู้ ในการดูแลตัวเองได้ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารของโรงพยาบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง ศิริกุล อิศรานุรักษ์

27 กลุ่มที่มีทัศนคติเดิมไม่แน่ใจ และยังคงไม่แน่ใจ พบใน รพช. ขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากเหตุผลดังนี้ ผู้รับบริการยังไม่ค่อยมั่นใจในระบบบริการ ANC แนวใหม่เท่าที่ควร อัตรากำลังบุคลากรค่อนข้างจำกัด ผู้บริหารยังไม่ได้ให้การสนับสนุน ศิริกุล อิศรานุรักษ์

28 กลุ่มที่มีทัศนคติเดิมไม่เห็นด้วย เปลี่ยนมาเป็นไม่แน่ใจ พบใน รพศ./รพท. จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากเหตุผลดังนี้ ทัศนคติในการทำงานที่ไม่ตรงกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังมีความวิตกกังวลเรื่องความสามารถเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจภายในได้ตามขั้นตอนหรือ กระบวนการให้บริการ ปัญหาความสามารถของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเรื่องการ ตรวจภายใน ศิริกุล อิศรานุรักษ์

29 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ปัญหาด้านผู้ให้บริการ ขาดความมั่นใจในการตรวจภายใน ความสับสน หรือไม่เข้าใจในระบบบริการ ANC แนวใหม่ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรและแพทย์ ทัศนคติของแพทย์เกี่ยวกับการให้บริการ ความไม่เข้าใจในแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง ความร่วมมือระหว่างทีมงาน ภาระงานเพิ่มขึ้น ศิริกุล อิศรานุรักษ์

30 ปัญหาด้านผู้รับบริการ ความวิตกกังวลของผู้รับบริการ และไม่ต้องการตรวจภายใน ความหลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความคับคั่งของผู้รับบริการ ผู้รับบริการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ผู้รับบริการไม่มารับบริการ ผู้รับบริการรอคอยนาน ศิริกุล อิศรานุรักษ์

31 ปัญหาด้านระบบบริหารจัดการ งบประมาณ เอกสาร การสนับสนุน ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจภายใน การนัดตามช่วงอายุของ ANC แนวใหม่ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน 4 ครั้งคุณภาพของกรมอนามัย การพัฒนาทีมงานให้บริการ ANC แนวใหม่ ยังไม่ชัดเจน ปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงข้อมูล ไม่มีแบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ขาดที่ปรึกษา ศิริกุล อิศรานุรักษ์

32 ปัญหาด้านสถานที่ สถานที่ให้บริการคับแคบ และไม่สามารถขยับยายได้ ห้องตรวจครรภ์อากาศค่อนข้างร้อน อบอ้าว ห้องตรวจครรภ์และห้องตรวจภายในยังไม่เป็นสัดส่วน ค่อนข้างคับแคบ ขาดสถานที่สำหรับการจัดโรงเรียนพ่อแม่โดยตรง ปัญหาด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือขาดแคลนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อต่างๆ ภาระค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ศิริกุล อิศรานุรักษ์

33 ข้อเสนอแนะในการขยายผล ด้านผู้ให้บริการ ชี้แจงรายละเอียดทำความเข้าใจระบบ ANC แนวใหม่ แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในโรงพยาบาลและสถานีอนามัย จนเกิดทัศนคติเชิงบวกและมีความเชื่อมั่นในการให้บริการ สนับสนุนอัตรากำลังให้เพียงพอกับจำนวนผู้รับบริการ และภาระงาน ด้านผู้รับบริการ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้รับบริการ เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับ ส่งเสริมให้ผู้ตั้งครรภ์มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบริการที่ตนเองพึงได้รับ ตาม Checklist และ Classifying form โดยการจัดทำแบบฟอร์มที่ ผู้รับบริการเข้าใจได้ เป็นการส่งเสริมให้เอาใจใส่ดูแลตนเองมากขึ้น ศิริกุล อิศรานุรักษ์

34 ด้านระบบบริหารจัดการ ขยายผลตามความสมัครใจ และความพร้อมของจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานอย่าง สม่ำเสมอ และควรมีการติดตามหรือนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์หลายประสงค์ ลดความซ้ำซ้อนในการลงข้อมูล เตรียมความพร้อมสถานีอนามัย มีระบบดูแลและสนับสนุนภาคีเครือข่ายการทำงานให้เชื่อมโยง และส่งต่อการบริการที่เป็นระบบ ศิริกุล อิศรานุรักษ์

35 ด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ และสื่อ เอกสารความรู้สำหรับให้สุขศึกษาแก่พ่อแม่ ให้ครบถ้วน ก่อนเริ่มดำเนินงาน จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ANC แนวใหม่อย่างชัดเจนและครอบคลุม ทุกด้าน สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับ สถานีอนามัยด้วย บูรณาการแบบฟอร์มต่างๆเตามมาตรฐาน ANC แนวใหม่ลงใน สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ศิริกุล อิศรานุรักษ์

36 ด้านสถานที่ สถานที่ให้บริการควรเป็นสัดส่วน โดยไม่ปะปนกับคลินิกผู้ป่วยทั่วไป และเป็นบริการรวมจุดเดียว ข้อเสนอแนะอื่นๆ สอนระบบ ANC แนวใหม่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของ พยาบาลและแพทย์ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานก่อนออกทำงาน ศิริกุล อิศรานุรักษ์

37 กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ในงานฝากครรภ์ทุกคน ใน 5 จังหวัดนำร่อง ขอขอบคุณผู้ตั้งครรภ์ทุกคน

38 ศิริกุล อิศรานุรักษ์ จิราพร ชมพิกุล ปราณี สุทธิสุคนธ์ เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม ปรินดา ตาสี เริงวิชญ์ นิลโคตร ทีมวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระบบดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก เสนอโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิริกุล อิศรานุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google