งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION (AEFI) SURVEILLANCE AND INVESTIGATION สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION (AEFI) SURVEILLANCE AND INVESTIGATION สำนักระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION (AEFI) SURVEILLANCE AND INVESTIGATION สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2 2 อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หลังได้รับวัคซีน วัคซีน อัตราการเกิด AEFI (1: # dose) BCG1:1000 – 1:50000 OPV 1:750000 (dose แรก ) 1: 2-3 ล้าน dose Measles1:1 ล้าน DTP1:750000 Barlow WE, Davis RL, Glasser JW, et al. N Engl J Med 2001;345.

3 3 กลุ่มที่ได้รับวัคซีน อาการไม่รุนแรง อาการรุนแรง

4 4 การเฝ้าระวังและการสอบสวนอาการ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)

5 5 สาเหตุของการเกิดอาการภายหลังได้รับ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(AEFI) วัคซีน (Vaccine reaction) AEFI ความผิดพลาดด้านการบริหารจัดการวัคซีน (Programmatic error) เหตุบังเอิญ/เหตุพ้อง (Coincidental event) ไม่ทราบสาเหตุ (Unknown)

6 6 เฝ้าระวังผู้ป่วย AEFI เพื่อ...... ค้นหาผู้ป่วย และรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้น หลังได้รับวัคซีน แต่ละชนิดและรุ่นที่ผลิตนั้นๆ ตรวจสอบยืนยันสาเหตุ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ ตรงกับสาเหตุ ประกันความมั่นใจของประชาชนและประโยชน์ ระยะยาวจากบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำกับติดตามความปลอดภัยด้านวัคซีนและ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

7 7 1. นิยามการรายงาน ผู้ป่วย AEFI ผู้ป่วยที่มีอาการหรือมีความ ผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง ได้รับการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ครั้งสุดท้าย ภายใน 4 สัปดาห์

8 8 1. เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน 2. อาการทางระบบประสาททุกชนิด (Neurological syndrome) เช่น ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 3. อาการแพ้รุนแรง เช่น Anaphylaxis, Severe allergic reaction 4. อาการติดเชื้อในกระแสโลหิต 5. อาการไข้สูงและบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดมากกว่า 3 วัน อาการหรือความผิดปกติ

9 9 6. ผู้ป่วยที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 7. ภาวะหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 7.1 อาการที่ไม่รุนแรง เช่น ไข้ตั้งแต่ 38.5 o C กรีดร้องนาน 7.2 พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนภายหลังได้รับการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค (Cluster) อาการหรือความผิดปกติ

10 10 2. การแจ้งผู้ป่วย AEFI Well baby clinic OPD หรือ IPD หรือ ER คัด กรองประวัติ วัคซีน ผู้ป่ว ย ผู้รับผิดช อบงาน ระบาด วิทยา แจ้ง ทันที ***โดยไม่ต้องคำนึงว่ามีสาเหตุมาจากวัคซีนจริงหรือไม่***

11 11 3. การรายงานผู้ป่วย AEFI ผู้รับผิดช อบงาน ระบาด วิทยา SRRT สอบสว นโรค สำนักงาน สาธารณ สุข จังหวัด หรือ กอง ควบคุม โรค สำนัก อนามัย กทม. สำนัก ระบาด วิทยา รายงาน ภายใน 24 ชม.

12 12 กระทรวง สาธารณสุข องค์การ อนามัยโลก องค์กร ต่างประเทศอื่นๆ กรมควบคุม โรค สำนัก ระบาด วิทยา ( เฝ้าระวัง AEFI) สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป (EPI) (Immunization) สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรค ( นิเทศ กำกับติตาม ) สำนักงานคณะกรรมการ อาหาร และยา (Regulation, Licencing) กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ (lot release, vaccine lab testing) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด 75 จังหวัด หรือ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถานีอนามัย โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โครงสร้างและ การไหลเวียน ข้อมูล AEFI ข้อมูล รายงาน ผู้ป่วย ข้อมูลข่าวสาร

13 13 การรายงาน AEFI มายังสำนักระบาดวิทยา โทรศัพท์ 0-2590-1882, 0-2590-1795 Fax 0-2591-8579 Email outbreak@health.moph.go.th

14 14 การสอบสวนอาการ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI Investigation)

15 15 สอบสวนเบื้องต้นผู้ป่วย AEFI ทุกราย บันทึก ข้อมูลลงในแบบ AEFI 1 ♥ เสียชีวิต ♥ ผู้ป่วยใน เฉพาะที่สงสัยว่าจะ เกี่ยวข้องกับวัคซีน หรือ การบริหารจัดการวัคซีน ♥ เป็นกลุ่มก้อน (cluster) ♥ ประชาชนสงสัยว่าจะเกี่ยวข้อง กับวัคซีน เกิด อาการ อะไร หลัง วัคซีน อะไร สอบสวนรายละเอียดเพิ่ม บันทึกข้อมูลลงในแบบ AEFI 2

16 16 ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI ผู้ป่วย AEFI ข้อมู ล วัคซี น ข้อมูลผู้ป่วย : ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลการเจ็บป่วย การค้นหา ผู้ป่วย AEFI เพิ่ม ข้อมูล บริหาร จัดการ วัคซีน การ พิสูจน์ ศพ การเก็บ วัคซีน ส่งตรวจ

17 17 ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI 1.ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลทั่วไป - ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ขณะป่วย - ชื่อ นามสกุล ผู้ปกครอง เบอร์โทร / ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - เพศ อายุ - (นักเรียน) ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง

18 18 การเจ็บป่วยในอดีต –ประวัติคลอด: ความผิดปกติขณะ ANC, ขณะคลอด, หลังคลอด, อายุครรภ์, วิธีการคลอด, นน.แรกเกิด –การเจ็บป่วยตั้งแต่แรกคลอด –พัฒนาการ –ประวัติการแพ้ –การเจ็บป่วยเนื่องจากการรับวัคซีนครั้งก่อนๆ ประวัติโรคประจำตัวของผู้ป่วยและครอบครัว ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI

19 19 การเจ็บป่วยหลังจากรับวัคซีนในครั้งนี้ – วันเริ่มป่วย เวลา – วันรับรักษา HN, AN, อาการ อาการแสดงที่ตรวจพบ อาการนำ อาการสำคัญที่ทำให้มาโรงพยาบาล Vital signs การตรวจร่างกาย ( ตามบันทึกของแพทย์ ) – การวินิจฉัย – แพทย์ผู้รักษา – ผลการรักษา : หาย ยังรักษาอยู่ ตาย มีภาวะแทรกซ้อน refer รพ................. ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI

20 20 การเจ็บป่วยหลังจากรับวัคซีนในครั้งนี้ ( ต่อ ) – ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lab เบื้องต้น : CBC, E’lyte, UA, CXR Lab เฉพาะ : CSF, CT ขอ specimen ที่เหลือจากการตรวจที่ รพ. เก็บรักษาไว้ก่อน กรณีเสียชีวิตกะทันหัน : เก็บเลือด, อาเจียน / น้ำล้างกระเพาะ / น้ำล้างปอด,… ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI

21 21 2. ข้อมูลวัคซีน วัคซีนที่ได้รับครั้งนี้: ชนิดของวัคซีน บริษัทที่ผลิต lot no. วันหมดอายุ ปริมาณที่ได้รับ วิธีการให้ ตำแหน่งที่ฉีด สถานที่รับวัคซีน วัน เวลาที่รับวัคซีน เข็มที่ฉีด การกระจายของวัคซีน lเริ่มให้บริการด้วยวัคซีนนี้เมื่อไร lการเก็บวัคซีนส่งตรวจ Lot, จำนวน, วัน/สถานที่ส่งตรวจ ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI

22 22 ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI 3. ข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ จำนวน ผู้ปฏิบัติงานการให้วัคซีนที่ปฏิบัติเป็นประจำ ความรู้และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระบบลูกโซ่ความเย็น จำนวนเด็กที่รับวัคซีน (ขวด / lot เดียวกัน) รายชื่อเด็ก ลำดับที่รับวัคซีน

23 23 ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI

24 24 Freezer BCG, OPV, Measles, MMR DPTHBV DPTHBV BCGOPVMMR ขวดน้ำ 2 – 8 องศา หรือแช่แข็ง 4 – 8 องศา

25 25 ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI 4. การค้นหาผู้ป่วย AEFI เพิ่ม lผู้ที่รับวัคซีนชนิด และ lot no. เดียวกับผู้ป่วย lผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนชนิด และ lot no. เดียวกับผู้ป่วย lพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม - กรณีเสียชีวิต ค้นหาผู้ป่วย AEFI เพิ่มทั้งจังหวัด - กรณีอื่นๆนอกจากการเสียชีวิต ค้นหาผู้ป่วย AEFI อย่างน้อยในอำเภอเดียวกับผู้ป่วยรายแรก

26 26 ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI 4. การเก็บวัคซีนส่งตรวจวิเคราะห์ - เก็บขวดวัคซีนทุกชนิดที่เปิดใช้แล้วไว้ในตู้เย็นหลัง ให้บริการอย่างน้อย 7 วัน (อุณหภูมิ 2-8 O C) - อยู่ในสภาพที่สะอาดปราศจากเชื้อเช่นเดียวกับการ เก็บรักษาวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้

27 27 ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI 4. การเก็บวัคซีนส่งตรวจวิเคราะห์ (ต่อ) - กรณีเสียชีวิต ให้เก็บขวดวัคซีนทุกชนิดที่ผู้เสียชีวิต ได้รับ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ - กรณีอื่นๆนอกจากการเสียชีวิต เมื่อมีการสอบสวน แล้วจึงจะพิจารณาจากการสอบสวนว่าควรจะส่งวัคซีน ตรวจหรือไม่

28 28 ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรได้จากการสอบสวน AEFI 5. การส่งศพพิสูจน์ ควรประสานขออนุญาตบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้มีการส่งศพผ่าพิสูจน์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต หากไม่สามารถให้มีการส่งศพผ่าพิสูจน์ได้ ให้ เก็บตัวอย่างจากศพส่งตรวจ ได้แก่ เก็บตัวอย่าง เลือด น้ำไขสันหลัง น้ำในช่องปอด หรือ อื่นๆ พิจารณาตามอาการของผู้ป่วย

29 การสอบสวนผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI Cluster Investigation)

30 30 ? Yes Cluster of AEFI All cases from only one facility? (assume same lot used elsewhere ) AEFI Cluster investigation

31 Programme error All cases from only one facility? (assume same lot used elsewhere ) Yes Cluster of AEFI Keep in mind: Lot distributed to other sites, but not yet in use? Coincidental ? Ability to identify other common factors? Unknown? AEFI Cluster investigation

32 No All cases got same vaccine or lot ? Similar illness in others who did not get the vaccine? Yes ? ? No Cluster of AEFI All cases from only one facility? (assume same lot used elsewhere ) AEFI Cluster investigation

33 No All cases got same vaccine or lot ? Similar illness in others who did not get the vaccine? Yes Coincidental event Manufacturer error, batch problem or transport/storage error Yes No Cluster of AEFI Keep in mind: Significant delay between event and investigation? Completeness of vaccination records? All cases from only one facility? (assume same lot used elsewhere ) AEFI Cluster investigation

34 No All cases got same vaccine or lot ? Known vaccine reaction? Rate of reaction within the expected rate? No Yes ? ? No Cluster of AEFI All cases from only one facility? (assume same lot used elsewhere ) AEFI Cluster investigation

35 No All cases got same vaccine or lot ? Known vaccine reaction? Rate of reaction within the expected rate? No Yes Programme error or vaccine quality problem Vaccine reaction Yes No Cluster of AEFI Keep in mind: Correct attribution of symptoms to vaccine reaction? (sterile / non sterile abscess & DTP) Available diagnostics or surveillance to exclude coincidental events? (aseptic meningitis) Keep in mind: Whose rates? Small country context Age group specific? Routine versus mass campaign / NIDS AEFI surveillance All cases from only one facility? (assume same lot used elsewhere ) AEFI Cluster investigation

36 No All cases got same vaccine or lot ? Known vaccine reaction? Similar illness in others who did not get vaccine? No Yes ? ? Cluster of AEFI All cases from only one facility? (assume same lot used elsewhere ) AEFI Cluster investigation

37 No All cases got same vaccine or lot ? Known vaccine reaction? Similar illness in others who did not get vaccine? No Yes Programme error, coincidental or unknown Coincidental event Cluster of AEFI Keep in mind: Can still be related to the vaccination or a programme error e.g., if EPI staff providing other preventive or curative interventions which fit the "time" and "place" criteria for the cluster definition Should be investigated since it can affect the EPI programme if the intervention is integrated with EPI services. All cases from only one facility? (assume same lot used elsewhere ) AEFI Cluster investigation

38 No All cases got same vaccine or lot ? Known vaccine reaction? Similar illness in others who did not get vaccine? Similar illness in others who did not get the vaccine? Rate of reaction within the expected rate? Yes No Yes Programme error Programme error, coincidental or unknown Coincidental event Programme error or vaccine quality problem Coincidental eventVaccine reaction Manufacturer error, batch problem or transport/storage error Yes No Cluster of AEFI All cases from only one facility? (assume same lot used elsewhere ) AEFI Cluster investigation

39 39 Investigation: Taking Action Suspending vaccination is RARELY necessary

40 40  Treat the patient  Initially communicate with patient, parents, health workers and community  Analyze the data –review epidemiological data, clinical and lab findings  Take appropriate corrective action  Summarize and report findings to –national stakeholders –international level Investigation: Taking Action

41 41  Programme error –change in logistics for supplying, storing or handling vaccine –change in procedures at the health facility –training of health workers –intensified supervision –measure outcome of corrective action: short- and long-term  Coincidental –communication so people understand that link is just coincidental  Vaccine reaction (higher rate than expected) –consult with WHO –may have to withdraw specific lot(s) –change supplier or manufacturing specifications/quality control Investigation: Taking Action Specific to AEFI type

42 คณะกรร มการ AEFI คณะกรรมการพัฒนาระบบ คุณภาพ การเฝ้าระวังสอบสวน AEFI - พัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวัง สอบสวน - คณะกรรมการประสานการเฝ้าระวังสอบสวน และตอบสนองต่อกรณี AEFI ( กรมวิทย์, อย. EPI, สำนักระบาดวิทยา ) - ประสาน แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ข้อมูล และ ตอบสนองต่อปัญหา AEFI- คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณา อาการภายหลังได้รับการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - เป็นที่ปรึกษาและพิจารณา สรุปสาเหตุ -

43 1. สอบสวนโดย จังหวัด 2. สอบสวนโดย ส่วนกลาง กรณี serious, death, cluster รายงานผลการ สอบสวน สรุปสาเหตุโดย คณะ ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา AEFI กรม วิทย์ อย. EPI การดำเนินการใน ส่วนกลาง สำนักระบาดวิทยา ได้รับแจ้ง หรือ ได้รับรายงานผู้ป่วย AEFI แจ้ง บริษัท / ดำเนินกา รตาม กฎระเบีย บ สำนักระบาด วิทยา แจ้งโดยด่วน สำนักระบาดวิทยา รายงานให้ผู้บริหาร กระทรวง สาธารณสุขและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ ตรวจ สอบ คุณภ าพ วัคซีน ทบทวน การ บริหาร จัดการ วัคซีน

44 44 สรุป AEFI ระบบเดิม แต่เพิ่ม/ขยายศักยภาพของพื้นที่ เครื่องมือช่วยในการรายงานและสอบสวนโรค –แบบสอบสวน AEFI 1 –แบบสอบสวน AEFI 2 –คู่มือ มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญช่วยในการสรุปสาเหตุของ AEFI แต่ละราย และกำหนดมาตรการตอบสนอง ข้อมูลที่ได้นำไปป้องกันการเกิด AEFI (program error) และช่วยในเรื่อง Risk communication เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงเรื่อง vaccine safety ต่อไป

45 45 วัคซีน ปลอดภัย วัคซีน ปลอดภัย ขอบคุณค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION (AEFI) SURVEILLANCE AND INVESTIGATION สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google