งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( 2 มค. ถึง 25 ตค.54 ) 231.06 224.22 205.23 200.95 189.54 170.04 167.86 156.91 151.35 148.04 1 นครสวรรค์ 2 ฉะเชิงเทรา 3 สมุทรสงคราม 4 ระยอง 5 ตราด 6 สมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( 2 มค. ถึง 25 ตค.54 ) 231.06 224.22 205.23 200.95 189.54 170.04 167.86 156.91 151.35 148.04 1 นครสวรรค์ 2 ฉะเชิงเทรา 3 สมุทรสงคราม 4 ระยอง 5 ตราด 6 สมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ( 2 มค. ถึง 25 ตค.54 ) 231.06 224.22 205.23 200.95 189.54 170.04 167.86 156.91 151.35 148.04 1 นครสวรรค์ 2 ฉะเชิงเทรา 3 สมุทรสงคราม 4 ระยอง 5 ตราด 6 สมุทรสาคร 7 ราชบุรี 8 พิจิตร 9 ปราจีนบุรี 10 กำแพงเพชร ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย เพชรบุรี อัตราป่วย 130.08 ต่อแสน ประชากร ประเทศ อันดับที่ 18 เขต อันดับ ที่ 3

3 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ. 2553-2554 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2549- 2553) จำน วน

4 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 2 มค. ถึง 25 ตค.54

5 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตาม วันเริ่มป่วย ) เพื่อการควบคุม ณ 2 มค. ถึง 25 ตค.54

6 โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน ตุลาคม 2553 ยอดสะสม ต. ค. 53 – ต. ค. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า 9910099 เขาย้อย 22 22 หนองหญ้า ปล้อง 000000 ชะอำ 4410044 ท่ายาง 55 55 บ้านลาด 11 11 บ้านแหลม 11 11 แก่งกระจาน 000000 รวม 22 10022 100 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87 )

7 โป่งลึก 1 เขาพะเนินทุ่ง 2 บ้านพุมะคำ 5 7 แม่คะเมย 3 ท่าตะคร้อ 9 บ้านลาด 13 บ้านหนองโรง 6 ท่ายาง 12 14 เมืองเพชร บ้านแหลม 15 แก่งกระจาน 4 U เขื่อน เพชร ห้วยกวางจริง 10 8 แก่งกระจาน แม่ประจันต์ ห้วย ผาก พื้นที่ 39% พื้นที่ 19 % พื้นที่ 13 % พื้นที่ 29 % ปริมาณ น้ำ 81 % ปริมาณ น้ำ 78 % ปัจจุบัน น้ำไหลผ่าน 22 ม 3 /s ( เกณฑ์เตือนภัย 300 ม 3 /s ) สถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี

8 การให้ความช่วยเหลือกับจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 1 ทีม EMS ระดับ ALS ประจำศูนย์ดอนเมือง ๘๔ ขนย้าย / ลำเลียงผู้ป่วย ( ปัจจุบันศูนย์ฯตั้ง ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ ) 2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 3 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในชุมชน, ประจำ รพ. สนาม จ. ปทุมธานี หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ มอบยาให้กับ สสอ. ธัญบุรี

9 รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัด เพชรบุรี ( ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ) ที่ ศูนย์พักพิง / ผู้ประสานงานศูนย์พักพิง ผู้พัก พิง คปสอ./ ผู้ประสานศูนย์พักพิง โทรศัพท์ ผู้ประสาน ระดับจังหวัด โทรศัพท์ E-mail 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อ. เมือง เพชรบุรี รศ. ยศ ธีระเดชพงศ์ 081-8564394 นางวนิดา สมานมิตร 081-4409168 500 เมือง : นส. ดารัตน์ กุญแจ ทอง : นายณัฐพล คันธวงศ์ 085-2944831 086-3664565 นายโกศล กลิ่น มาลี 084-1099080 kgklinmalee@hotmail. com 2 สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน ( ค่ายเพชรโยธิน ) ต. บางเก่า อ. ชะอำ นางเสาวรส แย้มพันธุ์นุ้ย 084- 1070705 นางบุปผา สุดใจ 086-3144996 500 ชะอำ : นายประสาน วงศ์ลา วัลย์ : นายอธิวัฒน์ ธัญพรจิร วัชร์ 089-5476110 081-7365329 1. นางบุญตา กลิ่นมาลี 2. นายอนุชา ปิ่นเพชร 089-8080675 kboonta@gmail.co m 086-5756969 anuchaeve@hotm ail.com 3 วัดโตนดหลวง ต. บางเก่า อ. ชะอำ นายโกวิท กรีทวี 081-7055280 นายพิชัย เรืองวิชา 081-8108950 500 ท่ายาง : นพ. สาธิต ทิมขำ : นายประเสริฐ ปลอด โปร่ง 087-1601616 084-0983242 1. นางสุกัญญา ปวงนิยม 2. นายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน 089-7464815 sukanya- 2702@hotmail.co m 085-4273149 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ. เมืองเพชรบุรี นายนิคม ศรีวิโรจน์ 081-9480294 นส. ศุทธณัช เชาวนเจริญ 089- 1039095 500 บ้านลาด : นส. นันทาศิริ พีรพงศ์ พรรณ : นายสนอง เบี่ยงสวาท : นายมาโนช เกรียง สุวรรณ 089-2267316 087-0727926 081-9958576 นางประภา ชุ่ม กมล 081-5571272 prapachum@ gmail.com 5 วัดลักษณาราม ต. บ้านแหลม อ. บ้าน แหลม นายอนุรักษ์ ใจกว้าง 087-0913076 500 บ้านแหลม : นายสวาท ฉิม พาลี 086-3198549 นางจุฑาพร เกษมภักดี พงษ์ 081-6435955 jutaporn13@ hotmail.com 6 ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแหลม นางกอบกาญจน์ ประทุมมา 089-9196341 เขาย้อย : นางชุติมา ภิญโญ : นส. บงกช อัง กินันท์ 081-9434495 081-8151619 นางศิริพร เทพ สูตร 084-1129338 siriporn_053@ yahoo.com

10 ผลการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิง ม. ราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 27 – 31 ต. ค. 54(4 วัน ) ลำดับสาเหตุการป่วย 5 ลำดับแรกจำนวน (ราย) อัตรา (ร้อยละ) 1โรคระบบทางเดินหายใจ1924.36 2ผื่นคันบริเวณผิวหนัง1620.51 3บาดแผลและอุบัติเหตุ78.97 4ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ56.41 5น้ำกัดเท้า45.13 ผู้ป่วยมารับบริการทั้งสิ้น 78 ราย ยังไม่พบการระบาดของโรคติดต่อ

11 การให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่อพยพจากสถานสงเคราะห์หญิงไร้ที่พึ่งธัญบุรี พักพิง ณ สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก ต. ช่องสะแก อ. เมืองเพชรบุรี 1 การคัดกรองผู้ป่วยจิต เวช โรคเรื้อรัง 2 ควบคุมป้องกันโรค สุขาภิบาล 3 การจัดบริการในห้อง พยาบาล วิทยาลัย พยาบาลสนับสนุน นศ. พยาบาล จัดกิจกรรมดูแลผู้ป่วยจิต เวช

12 การจัดบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่อง 1 ศูนย์พักพิงคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2 ศูนย์พักพิงบริการนำผู้ป่วยโรคเรื้อรังตรวจ รักษา ณ โรงพยาบาล 3 โรงพยาบาลกำหนดช่องทางพิเศษสำหรับ ผู้ประสบภัย 4 ผู้ประสบภัยกำหนดให้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ เปรียบเสมือนเป็นผู้ป่วยนอก จัดทำ OPD Card โดยระบุสิทธิ์และเลขประจำตัว ประชาชน ถ้าเป็นสิทธิ UC ให้บันทึกใน โปรแกรม E-Claim 5 ผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล ความ ดัน ฯ อยู่ในเกณฑ์ปกติ กำหนดให้รักษา ณ โรงพยาบาลสนาม 6 ประชาสัมพันธ์การรับยาต่อเนื่องสำหรับ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (TB, HIV) 7 การจัดระบบส่งต่อ


ดาวน์โหลด ppt ( 2 มค. ถึง 25 ตค.54 ) 231.06 224.22 205.23 200.95 189.54 170.04 167.86 156.91 151.35 148.04 1 นครสวรรค์ 2 ฉะเชิงเทรา 3 สมุทรสงคราม 4 ระยอง 5 ตราด 6 สมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google