งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( 2 มค. ถึง 25 ตค.54 ) 231.06 224.22 205.23 200.95 189.54 170.04 167.86 156.91 151.35 148.04 1 นครสวรรค์ 2 ฉะเชิงเทรา 3 สมุทรสงคราม 4 ระยอง 5 ตราด 6 สมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( 2 มค. ถึง 25 ตค.54 ) 231.06 224.22 205.23 200.95 189.54 170.04 167.86 156.91 151.35 148.04 1 นครสวรรค์ 2 ฉะเชิงเทรา 3 สมุทรสงคราม 4 ระยอง 5 ตราด 6 สมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ( 2 มค. ถึง 25 ตค.54 ) นครสวรรค์ 2 ฉะเชิงเทรา 3 สมุทรสงคราม 4 ระยอง 5 ตราด 6 สมุทรสาคร 7 ราชบุรี 8 พิจิตร 9 ปราจีนบุรี 10 กำแพงเพชร ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย เพชรบุรี อัตราป่วย ต่อแสน ประชากร ประเทศ อันดับที่ 18 เขต อันดับ ที่ 3

3 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำน วน

4 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 2 มค. ถึง 25 ตค.54

5 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตาม วันเริ่มป่วย ) เพื่อการควบคุม ณ 2 มค. ถึง 25 ตค.54

6 โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน ตุลาคม 2553 ยอดสะสม ต. ค. 53 – ต. ค. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า เขาย้อย หนองหญ้า ปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวม อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87 )

7 โป่งลึก 1 เขาพะเนินทุ่ง 2 บ้านพุมะคำ 5 7 แม่คะเมย 3 ท่าตะคร้อ 9 บ้านลาด 13 บ้านหนองโรง 6 ท่ายาง เมืองเพชร บ้านแหลม 15 แก่งกระจาน 4 U เขื่อน เพชร ห้วยกวางจริง 10 8 แก่งกระจาน แม่ประจันต์ ห้วย ผาก พื้นที่ 39% พื้นที่ 19 % พื้นที่ 13 % พื้นที่ 29 % ปริมาณ น้ำ 81 % ปริมาณ น้ำ 78 % ปัจจุบัน น้ำไหลผ่าน 22 ม 3 /s ( เกณฑ์เตือนภัย 300 ม 3 /s ) สถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี

8 การให้ความช่วยเหลือกับจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 1 ทีม EMS ระดับ ALS ประจำศูนย์ดอนเมือง ๘๔ ขนย้าย / ลำเลียงผู้ป่วย ( ปัจจุบันศูนย์ฯตั้ง ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ ) 2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 3 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในชุมชน, ประจำ รพ. สนาม จ. ปทุมธานี หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ มอบยาให้กับ สสอ. ธัญบุรี

9 รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัด เพชรบุรี ( ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ) ที่ ศูนย์พักพิง / ผู้ประสานงานศูนย์พักพิง ผู้พัก พิง คปสอ./ ผู้ประสานศูนย์พักพิง โทรศัพท์ ผู้ประสาน ระดับจังหวัด โทรศัพท์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อ. เมือง เพชรบุรี รศ. ยศ ธีระเดชพงศ์ นางวนิดา สมานมิตร เมือง : นส. ดารัตน์ กุญแจ ทอง : นายณัฐพล คันธวงศ์ นายโกศล กลิ่น มาลี com 2 สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน ( ค่ายเพชรโยธิน ) ต. บางเก่า อ. ชะอำ นางเสาวรส แย้มพันธุ์นุ้ย นางบุปผา สุดใจ ชะอำ : นายประสาน วงศ์ลา วัลย์ : นายอธิวัฒน์ ธัญพรจิร วัชร์ นางบุญตา กลิ่นมาลี 2. นายอนุชา ปิ่นเพชร m ail.com 3 วัดโตนดหลวง ต. บางเก่า อ. ชะอำ นายโกวิท กรีทวี นายพิชัย เรืองวิชา ท่ายาง : นพ. สาธิต ทิมขำ : นายประเสริฐ ปลอด โปร่ง นางสุกัญญา ปวงนิยม 2. นายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน sukanya- m โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ. เมืองเพชรบุรี นายนิคม ศรีวิโรจน์ นส. ศุทธณัช เชาวนเจริญ บ้านลาด : นส. นันทาศิริ พีรพงศ์ พรรณ : นายสนอง เบี่ยงสวาท : นายมาโนช เกรียง สุวรรณ นางประภา ชุ่ม กมล gmail.com 5 วัดลักษณาราม ต. บ้านแหลม อ. บ้าน แหลม นายอนุรักษ์ ใจกว้าง บ้านแหลม : นายสวาท ฉิม พาลี นางจุฑาพร เกษมภักดี พงษ์ hotmail.com 6 ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแหลม นางกอบกาญจน์ ประทุมมา เขาย้อย : นางชุติมา ภิญโญ : นส. บงกช อัง กินันท์ นางศิริพร เทพ สูตร yahoo.com

10 ผลการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิง ม. ราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 27 – 31 ต. ค. 54(4 วัน ) ลำดับสาเหตุการป่วย 5 ลำดับแรกจำนวน (ราย) อัตรา (ร้อยละ) 1โรคระบบทางเดินหายใจ ผื่นคันบริเวณผิวหนัง บาดแผลและอุบัติเหตุ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้ำกัดเท้า45.13 ผู้ป่วยมารับบริการทั้งสิ้น 78 ราย ยังไม่พบการระบาดของโรคติดต่อ

11 การให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่อพยพจากสถานสงเคราะห์หญิงไร้ที่พึ่งธัญบุรี พักพิง ณ สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก ต. ช่องสะแก อ. เมืองเพชรบุรี 1 การคัดกรองผู้ป่วยจิต เวช โรคเรื้อรัง 2 ควบคุมป้องกันโรค สุขาภิบาล 3 การจัดบริการในห้อง พยาบาล วิทยาลัย พยาบาลสนับสนุน นศ. พยาบาล จัดกิจกรรมดูแลผู้ป่วยจิต เวช

12 การจัดบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่อง 1 ศูนย์พักพิงคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2 ศูนย์พักพิงบริการนำผู้ป่วยโรคเรื้อรังตรวจ รักษา ณ โรงพยาบาล 3 โรงพยาบาลกำหนดช่องทางพิเศษสำหรับ ผู้ประสบภัย 4 ผู้ประสบภัยกำหนดให้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ เปรียบเสมือนเป็นผู้ป่วยนอก จัดทำ OPD Card โดยระบุสิทธิ์และเลขประจำตัว ประชาชน ถ้าเป็นสิทธิ UC ให้บันทึกใน โปรแกรม E-Claim 5 ผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล ความ ดัน ฯ อยู่ในเกณฑ์ปกติ กำหนดให้รักษา ณ โรงพยาบาลสนาม 6 ประชาสัมพันธ์การรับยาต่อเนื่องสำหรับ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (TB, HIV) 7 การจัดระบบส่งต่อ


ดาวน์โหลด ppt ( 2 มค. ถึง 25 ตค.54 ) 231.06 224.22 205.23 200.95 189.54 170.04 167.86 156.91 151.35 148.04 1 นครสวรรค์ 2 ฉะเชิงเทรา 3 สมุทรสงคราม 4 ระยอง 5 ตราด 6 สมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google