งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
2 มค ตค.54

2 อัตราป่วย 130.08 ต่อแสนประชากร
10 อันดับอัตราป่วยระดับประเทศ ( 2 มค. ถึง 25 ตค.54 ) ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย 1 นครสวรรค์ 2 ฉะเชิงเทรา 3 สมุทรสงคราม 4 ระยอง 5 ตราด 6 สมุทรสาคร 7 ราชบุรี 8 พิจิตร 9 ปราจีนบุรี 10 กำแพงเพชร 231.06 224.22 205.23 200.95 189.54 170.04 167.86 156.91 151.35 148.04 เพชรบุรี อัตราป่วย ต่อแสนประชากร ประเทศ อันดับที่ 18 เขต อันดับที่ 3

3 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรีปีพ.ศ. 2553-2554
จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำนวน

4 ตารางจำนวนผู้ป่วย/อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี
จำแนกรายอำเภอและรายเดือน (ตามวันเริ่มป่วย) 2 มค.ถึง 25 ตค.54

5 ตารางจำนวนผู้ป่วย/อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน (ตามวันเริ่มป่วย)เพื่อการควบคุม ณ 2มค.ถึง 25 ตค.54

6 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87)
โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน ตุลาคม 2553 ยอดสะสม ต.ค. 53 – ต.ค. 53 เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ พระจอมเกล้า 9 100 เขาย้อย 2 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 4 ท่ายาง 5 บ้านลาด 1 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวม 22

7 สถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี
ปริมาณน้ำ 78 % แม่ประจันต์ 8 พื้นที่ 19 % 15 บ้านแหลม 14 เมืองเพชร 9 ท่าตะคร้อ แก่งกระจาน พื้นที่ 39% พื้นที่ 29 % 13 บ้านลาด 3 แม่คะเมย 1 โป่งลึก ปริมาณน้ำ 81 % 10 ห้วยกวางจริง 12 ท่ายาง 4 U แก่งกระจาน ห้วยผาก เขื่อนเพชร 2 เขาพะเนินทุ่ง ปัจจุบัน น้ำไหลผ่าน 22 ม3/s (เกณฑ์เตือนภัย 300 ม3 /s ) พื้นที่ 13 % 7 บ้านพุมะคำ 5 บ้านหนองโรง 6 สถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี

8 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มอบยาให้กับ สสอ.ธัญบุรี
การให้ความช่วยเหลือกับจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 1 ทีม EMS ระดับ ALS ประจำศูนย์ดอนเมือง ๘๔ ขนย้าย/ลำเลียงผู้ป่วย (ปัจจุบันศูนย์ฯตั้ง ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) 2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในชุมชน, ประจำ รพ.สนาม จ.ปทุมธานี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มอบยาให้กับ สสอ.ธัญบุรี

9 ศูนย์พักพิง/ผู้ประสานงานศูนย์พักพิง ผู้ประสานศูนย์พักพิง
รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี(ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข) ที่ ศูนย์พักพิง/ผู้ประสานงานศูนย์พักพิง ผู้พักพิง คปสอ./ ผู้ประสานศูนย์พักพิง โทรศัพท์ ผู้ประสาน ระดับจังหวัด 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ นางวนิดา สมานมิตร 500 เมือง : นส.ดารัตน์ กุญแจทอง : นายณัฐพล คันธวงศ์ นายโกศล กลิ่นมาลี 2 สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน (ค่ายเพชรโยธิน) ต.บางเก่า อ.ชะอำ นางเสาวรส แย้มพันธุ์นุ้ย นางบุปผา สุดใจ ชะอำ : นายประสาน วงศ์ลาวัลย์ : นายอธิวัฒน์ ธัญพรจิรวัชร์ 1.นางบุญตา กลิ่นมาลี 2.นายอนุชา ปิ่นเพชร 3 วัดโตนดหลวง ต.บางเก่า อ.ชะอำ นายโกวิท กรีทวี นายพิชัย เรืองวิชา ท่ายาง : นพ.สาธิต ทิมขำ : นายประเสริฐ ปลอดโปร่ง 1.นางสุกัญญา ปวงนิยม 2.นายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมืองเพชรบุรี นายนิคม ศรีวิโรจน์ นส. ศุทธณัช เชาวนเจริญ บ้านลาด : นส.นันทาศิริ พีรพงศ์พรรณ : นายสนอง เบี่ยงสวาท : นายมาโนช เกรียงสุวรรณ นางประภา ชุ่มกมล gmail.com 5 วัดลักษณาราม ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นายอนุรักษ์ ใจกว้าง บ้านแหลม : นายสวาท ฉิมพาลี นางจุฑาพร เกษมภักดีพงษ์ hotmail.com 6 ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแหลม นางกอบกาญจน์ ประทุมมา เขาย้อย : นางชุติมา ภิญโญ : นส.บงกช อังกินันท์ นางศิริพร เทพสูตร yahoo.com

10 สาเหตุการป่วย 5 ลำดับแรก
ผลการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิง ม.ราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 27 – 31 ต.ค. 54(4 วัน) ผู้ป่วยมารับบริการทั้งสิ้น ราย ลำดับ สาเหตุการป่วย 5 ลำดับแรก จำนวน (ราย) อัตรา (ร้อยละ) 1 โรคระบบทางเดินหายใจ 19 24.36 2 ผื่นคันบริเวณผิวหนัง 16 20.51 3 บาดแผลและอุบัติเหตุ 7 8.97 4 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 5 6.41 น้ำกัดเท้า 5.13 ยังไม่พบการระบาดของโรคติดต่อ

11 1 การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวช โรคเรื้อรัง 2 ควบคุมป้องกันโรค สุขาภิบาล
การให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่อพยพจากสถานสงเคราะห์หญิงไร้ที่พึ่งธัญบุรี พักพิง ณ สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี 1 การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวช โรคเรื้อรัง 2 ควบคุมป้องกันโรค สุขาภิบาล 3 การจัดบริการในห้องพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสนับสนุน นศ.พยาบาล จัดกิจกรรมดูแลผู้ป่วยจิตเวช

12 1 ศูนย์พักพิงคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
การจัดบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่อง 1 ศูนย์พักพิงคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2 ศูนย์พักพิงบริการนำผู้ป่วยโรคเรื้อรังตรวจรักษา ณ โรงพยาบาล 3 โรงพยาบาลกำหนดช่องทางพิเศษสำหรับผู้ประสบภัย 4 ผู้ประสบภัยกำหนดให้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้เปรียบเสมือนเป็นผู้ป่วยนอก จัดทำ OPD Card โดยระบุสิทธิ์และเลขประจำตัวประชาชน ถ้าเป็นสิทธิ UC ให้บันทึกในโปรแกรม E-Claim 5 ผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล ความดัน ฯ อยู่ในเกณฑ์ปกติ กำหนดให้รักษา ณ โรงพยาบาลสนาม 6 ประชาสัมพันธ์การรับยาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(TB, HIV) 7 การจัดระบบส่งต่อ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google